Звіт директора Вищого професійного училища №13 м.Івано – Франківська Данилюка Мирослава Петровича за 2017-2018н.р.

Звіт

директора Вищого професійного училища №13

м.Івано – Франківська

Данилюка Мирослава Петровича

за 2017-2018 н.р.

I.Організація навчально-виховного та навчально-виробничого процесу

Училище діє на підставі Статуту затвердженого заступником Міністра освіти і науки України В.В. Тимошенко 07.12.1999р., зареєстрованого 12.09.1999р. Івано-Франківським міськвиконкомом зі змінами від 17.10.2006р. та 10.07.2011р.

Вся робота з організації навчально-виховного та навчально-виробничого процесу ведеться у відповідності до плану роботи Вищого професійного училища №13 згідно з роками. План роботи на поточний навчальний рік розглядається та схвалюється педагогічною радою на початку кожного поточного навчального року.

План роботи вміщує розділи зазначені в п.2.1 розділу 2 «Положення про організацію навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах», це:

 • організаційні заходи;
 • теоретична підготовка;
 • професійно-практична підготовка;
 • виховна робота;
 • фізична підготовка;
 • контроль за організацією навчально-виробничого процесу;
 • методична робота;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • охорона праці;
 • удосконалення навчально-матеріальної бази;
 • профорієнтаційна робота;
 • фінансово-господарська та навчально-виробнича діяльність.

Основними навчально-методичними документами з планування навчально-виробничого процесу у Вищому професійному училищі №13 є:

 • робочі навчальні плани за професіями для певного ступеня професійно-технічної освіти;
 • робочі навчальні програми з навчальних предметів та професійно-практичної підготовки, що передбачені робочими навчальними планами, поурочно-тематичні плани з навчальних предметів;
 • перелік навчально-виробничих робіт з професії на семестр;
 • плани виробничого навчання виробничих груп на місяць;
 • плани уроків;
 • розклад занять.

Теоретичне навчання здійснюється в 21 навчальному кабінеті,                  6 лабораторіях; виробниче навчання – 11 майстернях.     Вище професійне училище №13 є атестованим навчальним закладом за рішенням ДАК від 31.03.2015р., протокол №115 (наказ МОН України від 14.04.2015р. №553-Л). Видано ліцензію про надання освітніх послуг, пов`язаних з одержанням професійної підготовки робітничих професій, перепідготовки, професійно-технічного навчання за професіями:

п/п

Код за Державним класифіка­тором України Назва професії Види

підготовки

Ліцен­

зований

обсяг

Термін дії ліцензії
1 2 3 4 5 6
1. 7231 Слюсар з ремонту автомобілів( Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів) Первинна

професійна

підготовка,

професійно-

технічне

навчання

90 30.06.2021
2. 4121 Офісний службовець (бухгалтерія) Первинна

професійна

підготовка,

перепідготовка

30 30.06.2021
3. 4212

4112

Контролер ощадного

банку

Оператор

комп’ютерного набору

Первинна

професійна

підготовка

60 30.06.2021
4. 4112

4121

Оператор

комп’ютерного набору Обліковець з реєстрації

бухгалтерських даних

Первинна

професійна

підготовка

30 30.06.2021
5. 7213 Рихтувальник кузовів Первинна

професійна

підготовка,

перепідготовка

60 30.06.2021
6. 7242

7244

Регулювальник

радіоелектронної

апаратури та приладів;

Електромонтер

станційного

устаткування

телефонного зв’язку

 

 

 

 

 

 

 

 

Первинна

професійна

підготовка

60 30.06.2021
7. 7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Первинна

професійна

підготовка,

професійно-

технічне

навчання

90 30.06.2021
8. 7213

8322

Рихтувальник кузовів

Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)

Первинна професійна підготовка 30 30.06.2021
9. 7136 Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування Первинна професійна підготовка, професійно технічне навчання 30 30.06.2021
10. 7242

 

 

7241

Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Первинна професійна підготовка 30 27.06.2016
11. 7213

7212

Рихтувальник кузовів

Електрозварник ручного зварювання

Первинна професійна підготовка 30 03.06.2017
12. 2715 Електромонтажник з освітлення та

освітлювальних мереж

Первинна професійна підготовка 30 28.04.2017

 

Видано ліцензію рішенням ДКА від 24.06.2010р., протокол №84 (наказ МОН України від 14.07.2010р. №1850-Л) про надання освітніх послуг, пов`язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста

 

п/п

Шифр та найменування галузі знань Код та назва спеціальності Ліцензований

обсяг

Термін дії

ліцензії

Денна Заочна
1 2 3 4 5 6
П Підготовка молодших спеціалістів
1. 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура 5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 30 01.07.2025

 

Підготовка кваліфікованих робітників ведеться на основі базової середньої освіти-термін навчання 3 роки, на базі повної загальної середньої освіти – термін навчання 1 рік, 1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців. III ступінь навчання для здобуття кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст» термін навчання 2 роки.

Навчально-виробничий процес в училищі здійснюється згідно навчальних планів, які були розроблені на основі змінених нових ДСПТО з професій:

– Регулювальник радіоелектронної апаратури – 2013 рік;

– Офісний службовець – 2014 рік;

– Рихтувальник кузовів – 2014 рік;

– Слюсар з ремонту автомобілів – 2014 рік;

– Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 2014 рік.

Переоформлені всі ліцензії на впровадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти на безстрокові та внесені в ЄДЕБО ( Наказ МОН України «Про переоформлення ліцензії» від 15.05.2018 № 745-Л). Хочу наголосити про стабільну і якісну роботу адміністратора ЄДЕБО Помірської  Ю.І. щодо підготовки замовлення та одержання документів про освіту.

Ми живемо в час ринкових відносин, тому майбутнє підростаючого покоління не віддільне від ринку праці. Педагогічні працівники училища постійно знаходяться в творчому пошуку, ефективно застосовують інноваційні технології та інтерактивні методи навчання.

Добре, коли майстри виробничого навчання не просто навчають сліпо копіювати їх рухи, дії, операції, прийоми, а вчать мислити, чому саме так, а не інакше потрібно виконувати той прийом. Робітник сьогодні має бути мислячим з раціоналізаторським додатком, креативним і підприємливим.

Всі майстри виробничого навчання та викладачі спеціальних дисциплін пройшли стажування на виробничих профільних підприємствах міста, на кафедрах ІФ ДТУНГ та Івано-Франківського Прикарпатського університету ім. В.Стефаника.

У 2017-2018 н.р. вдалося організувати стажування майстрів виробничого навчання Брилінського Р.Б. та Дмитріва І.І. у м. Запоріжжя на фірмі « Прогрес», що тісно співпрацює з словацькою компанією  «Mobihel». Майстрами освоєна робота з новими прогресивними матеріалами та обладнанням, що до фарбування металічних поверхонь, що підтверджено відповідними сертифікатами.

За організацію і контроль навчального процесу у ВПУ №13 відповідають заступник директора з навчально-виробничої роботи Гудименко Н.Ю., заступник директора з навчальної роботи Гінзилевич М.В.. Заступником складається розклад занять у відповідності до навчальних планів. Розклад затверджений директором училища, скріплений печаткою. Робочі навчальні плани розроблені на підставі типових, згідно з державними стандартами професійно-технічної освіти, погоджені із замовниками робітничих кадрів, НМК ПТО в Івано-Франківській області та затверджені директором департаменту освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації.

Навчання учнів ведеться у чіткій відповідності до державних стандартів ПТО в таких напрямах:

 1. Особисто-орієнтоване навчання та виховання;
 2. Втілення учнівського самоврядування та співробітництво учнівського та педагогічного колективів;
 3. Формування професійних вмінь та навичок;
 4. Використання технічних засобів навчання на уроках теоретичного та виробничого навчання;
 5. Впровадження сучасних інноваційних технологій у навчальний процес.

Заступником директора з НВР Гудименко Н.Ю. проводиться робота з  впровадження дуальної форми навчання з професії «Рихтувальник кузовів». Розроблено робочий навчальний план з професії «Рихтувальник кузовів». Проведено спільне засідання з керівництвом КП «Електроавтотранс».

Впроваджено навчання на модульно-компетентнісній основі з професії ЕО. Оновлено навчальну документацію відповідно до нових стандартів, розроблено тестові модульні завдання для перевірки знань учнів на ПК. Варто зазначити, що звіти про проходженню практики всіма групами передбачає виконання тестових завдань.

Відповідно до зміни базисної структуру завершуються роботи по розробці навчальних планів.

Основними формами теоретичної підготовки є: різні за типами уроки, лекції, теоретичні семінари, практичні семінари, лабораторно-практичні  заняття, індивідуальні заняття учнів, консультації, самостійне виконання учнями індивідуальних занять (реферати, проекти, інші індивідуальні творчі роботи тощо).

Загальноосвітня та професійна підготовка учнів забезпечена якісною роботою інженерно-педагогічного колективу, що має великий досвід роботи в системі професійно-технічної освіти, на достатньому рівні володіє інформаційно-комунікаційними технологіями.

Протягом навчального року можна прослідкувати цілеспрямовану та систематичну роботу з обдарованими учнями. Плідною була робота викладачів Шутки В.І., Тарасюк Л.О., Пітух Л.І., Хоминець М.А., Багира О.М., Якімечко М.Б., Шпільчак Х.В. учні яких стали призерами ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад із загальноосвітніх і  професійно-технічних предметів,  конкурсів.

В училищі організовано та проведено конкурси фахової майстерності з усіх професій.

Вперше в училищі проводився міський конкурс на визначення кращого за професією « електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування». Організатором конкурсу виступив Івано-франківський Міськвиконком. В конкурсі брали участь команди 3-х навчальних закладів( ВПУ СОТ, ППЛ, ВПУ № 13).

Слід зазначити, що в підведені підсумків Конкурсу взяв участь мер м. Івано-Франківська Марцінків Р.Р. та цілий ряд роботодавців ( КП «Електроавтотранс» ДП ВО «Карпати», «Міськсвітло», «Обленерго» «Теплокомуненерго» та інші). Також учні училища зайняли призові місця на конкурсі професійної майстерноті з професії «Слюсар з ремонту автомобілів», що проводився на базі ПЛАТіБ.

Призові місця:

– слюсарна справа – І місце.

–  професійна підготовка – ІІ місце.

– професійна майстерність з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» – І місце.

На сьогоднішній день дужне актуальною є проблема виявлення та розвитку і педагогічної підтримки здібних та обдарованих учнів, розкриття їхнього потенціалу.

Наш навчальний заклад – це заклад, де формується нова людина і тому перед колективом постає завдання: виявити, навчити і працювати над розвитком здібностей учнів

Різноманітні конкурси, тематичні лінійки, змагання, олімпіади з предметів загальноосвітньої підготовки, які проводять в училищі, дозволяють виявити творчі здібності учнів.

Адже дехто з наших учнів, саме тут, вперше виходять на сцену чи декламує вірша, приймає участь у флешмобі, готує виступ чи презентацію, є учасником і переможцем обласних олімпіад.

Наші успіхи в ІІ етапі обласних олімпіад:

Німецька мова ( викладач Хоминець М.А.

1курс

І місце
Математика( викладач Багира О.М.)

1 курс

І місце
Математика (викладач Якімечко М.Б.)

2 курс

ІІ місце
Фізика ( викладач Шпільчак Х.В.)

2 курс

ІІ місце

 

Олімпіади з професійно-теоретичної підготовки

Основи галузевої економіки та підприємництва (Пітух Л.І.) 2 курс 2 місце

 

Охорона праці (Мороз У.Б.) 1 курс 2 місце

 

ІІ етап ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови

ім. Петра Яцика серед учнів ПТНЗ області –__5_місце.

Конкурс ім. Т.Шевченка серед учнів ПТНЗ області – 4 місце

Під керівництвом викладачів історії Басараб М.Г., Зварчук М.Д., Вацеби Х.В.  учнівський колектив зайняв І місце в  міжшкільному конкурсі-естафеті відеопривітань до Дня міста «Наше місто – рідний серцю дім».

У виставці-конкурсі з виготовлення шпаківень «Птахи прилетіли» учні училища зайняли ІІІ місце – керівники викладачі Полячок Т.В. та Дубницька О.О.

Потрібно відзначити, що покращився рівень консультативної роботи з учнями з усіх предметів.

В кінці семестру, навчального року проводяться директорські контрольні роботи, аналіз результатів яких розглядається на засіданнях методичних комісій та педагогічних радах. Обговорюються недоліки,  плануються заходи щодо їх усунення.

Крім того, на засіданнях розглядаються питання організації навчально-виробничої діяльності, організації виробничої практики, питання допуску до ДПА і ДКА. Вперше учні училища взяли участь у зовнішньому незалежному оцінюванні із української мови.  Результати ЗНО обговорювались 18.06.2018 р. на інструктивно-методичній нараді викладачів та майстрів виробничого навчання і методкомісії суспільно-гуманітарних дисциплін.

Підводяться підсумки навчальних семестрів, відрахувань учнів, стану викладання предметів, стану охорони праці та безпеки життєдіяльності, організації профорієнтаційної роботи училища тощо. Протоколи засідань педагогічних рад ведуться у паперовому вигляді.

Планування навчально-виробничого процесу відбувається відповідно до наказу МОН від 30.05.2006р. №419 «Про затвердження Положення, про організацію навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах».

У відповідності з планом здійснюється контроль за станом навчально-виробничого процесу, заступником директора систематично перевірялась підготовка до занять, стан викладання предметів, ведення плануючої документації, впровадження інноваційних технологій.

Результати внутрішньоучилищного контролю знаходили відображення у рішеннях педагогічної ради. Систематично контролювався стан ведення журналів, відвідування уроків учнями.

 

 II.Виконання обсягів регіонального замовлення

Щорічно доводяться затверджені обсяги регіонального замовлення на прийом учнів на навчання за відповідними професіями. В теперішніх умовах демографічного спаду форми профорієнтаційної роботи колективу ВПУ №13 набувають різноманітних, змістовних, часто нестандартних форм і методів.

В училищі видано наказ про закріплення педагогічних працівників за загальноосвітніми школами міста та області. Затверджений персональний план набору кожному педпрацівнику. Матеріали з пропаганди робітничих професій друкуються в засобах масової інформації, демонструються по телебаченню протягом року.

В 2017-2018 навчальному році план регіонального замовлення виконано на 104 %.

 

 

Інформація про регіональний плановий обсяг державного замовлення на 2018-2019 навчальний рік

з/п

Код за державним класифікатором Назва професії Кількість учнів набору Ліцензований обсяг прийому у (осіб)
Освіта, стать
на базі 9 кл. на базі 11 кл.
2 ступінь навчання 120 105
1. 4212 Контролер ощадного банку 24 чол, жін 60
2. 7213

 

7212

Рихтувальник кузовів

Електрозварник ручного зварювання

24 чол.
3. 7231 Слюсар з ремонту автомобілів 48 чол. 40 чол. 90
4. 7213 Рихтувальник кузовів 20 чол. 30
5. 7242

 

 

7241

Регулювальник радіоелектронної апаратури

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

24 чол., жін. 60
6 7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 25 чол., жін. 60
8. 4121 Офісний службовець 20 чол., жін. 30
3 ступінь навчання 15 30
10. 5.7010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 15 чол., жін. 30

 

 

 

 

III. Дані  фінансово-господарської діяльності у ВПУ №13

за 2017-2018 роки

 

Згідно контракту на мене покладаються обов`язки забезпечити стійке фінансове становище навчального закладу. Виконанням фінансово-господарської роботи займаються кваліфіковані, досвідчені бухгалтери, які в своїй роботі постійно користуються нормативно-правовою базою, щоб уникнути фінансових порушень. Це було досягнуто за рахунок надходження коштів:

 1. Надійшло коштів з місцевого бюджету – 12913 800, 00

Видатки:

 • Стипендія учнів – 2012220,00
 • Зарплата – 5076833,00
 • Придбання матеріалів обладнання та інвентаря – 130722,00
 • Харчування учнів – 190000,00
 • Комунальні послуги – 940600,00
 • Ремонт водопровідних труб та санітарно-технічні роботи в їдальні – 84000,00
 1. Плата за послуги – 606 404,00

в тому числі плата за послуги, що надаються

– установами згідно з їх основною діяльністю – 8490,00

– від господарської діяльності – 555 569,00

– оренда – 43333,00

– практика – 44600

 1. Благодійні внески – 150000,00
 2. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.06.2018 р. – відсутня.
 3. IV. Розвиток навчально-матеріальної бази та виробнича діяльність

Чи не найголовнішим завданням професійно-технічного навчального закладу є підготовка фахового досконало володіючого навиками і вміннями робітника. Дуже багато факторів впливає на виконання цього завдання. Колектив знає і розуміє складові успіху. Насамперед – це учень, якого треба зацікавити, привити любов до обраної професії. Для цього ми використовуємо дуже багато методів. Вивчаємо, розуміємо і знаємо потреби дітей, їхні інтереси, захоплення. Тому з учнем ми починаємо працювати ще влітку, під час вступної кампанії. На другому місці – інженерно-педагогічний працівник. Це фахівець своєї справи, авторитет для дітей, ініціативна і творча людина. І третій фактор – це наявна матеріально-технічна база і робота над її оновленням. Хочу подякувати за творчу роботу завідуючим кабінетами викладачам Пітух Л.І., Єрмоленку Є.В., Шпільчак Х.В., Забитовській Г.І.. Наявна wi-fi-мережа дозволяє учням більш якісно та ґрунтовно оволодівати інформацією, а педагогічному колективу  використовувати у своїй роботі інноваційні технології. Варто зазначити системну роботу навчальної частини щодо висвітлення навчального процесу на сайті училища.

Добре оснащені майстерні виробничого навчання з усіх напрямків підготовки. Більше уваги хочу приділити майстерням профілюючого напрямку, до яких відносимо майстерню електромонтерів, слюсарів з ремонту автомобілів та рихтувальників кузовів. Колектив училища постійно працює над покращенням матеріально-технічної бази майстерень виробничого навчання та кабінетів спецтехнології.

Варто зазначити, значне покращення матеріальної бази з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування». Переоснащено та введено в експлуатацію майстерню № 4, що дало змогу збільшити підготовку фахівців з даного напрямку.

Значний якісний ріст майстерень автомобільного напрямку. Йдеться про виготовлення стендів електрооснащення автомобіля. Збережено наявну базу підготовки фахівців та створюється нова. Ведеться робота по ліцензуванні професії «Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування»

Спеціалізація: Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування на автомобільному транспорті.

Майстерні з професії «Слюсар з ремонту автомобілів» №10, №8 оформлені:

–  тематичними стендами по системах та вузлах автомобілів;

– робочими системами гальмівних механізмів, рульового керування, зчеплення, коробки передач;

–  головної передачі двигунів ВАЗ-2103 – 2шт;

–  системи освітлення.

Придбано в майстерні №10, №8 та учнівське СТО: обладнання та інструменти, робочі стенди систем та вузлів автомобіля.

На учнівському СТО виконуються роботи з технічного обслуговування та ремонту автомобілів згідно навчальної програми із використанням підйомника, комплекту інструментів та пристосувань. Придбано та встановлено новий підіймач автомобілів та ряд гідравлічних приспосіблень та комплекти інструментів. Плануємо придбати пристрій для балансування коліс. Це дасть можливість у повному об’ємі проводити обслуговування та ремонт автомобілів.

Місця практики: «Рено», «БМВ», «Нива», «Серганюк-сервіс».

Придбано в майстерню №2 «Рихтувальник кузовів» – стенди для ремонту елементів кузова; в майстерні №2 – виконано капітальний ремонт: заміна підлоги із пофарбуванням, побілка стелі та стін, ремонт вікон та підвіконників, заміна електричної проводки до верстатів, ремонт освітлення. Майстерня №6 – виготовлено тематичні стенди, укомплектовано елементами кузова, інструментом та обладнанням необхідним для виконання ремонтно-рихтувальних робіт. Завершуються роботи по обладнанню майстерні «Електрозварювальників ручного зварювання».

Проведено ремонт: побілка та стяжка підлоги, встановлено нове освітлення, змонтовано 4 зварювальних кабіни з витяжною вентиляцією, укомплектовано 4 зварювальними апаратами, зокрема, придбано 1 новий зварювальний апарат змінно-постійного струму «Фотон- Ф250», зварювальний випрямляч для зварювання постійного струму, комплект плакатів – 20шт. Відчуваємо потребу в придбанні нового зварювального обладнання.

Майстерня №1 – виготовлено стенди для ремонту та рихтування крил, капотів та бамперів кузова, різ машинка «Інтерскоп», здійснюється косметичний ремонт майстерні, підтримуються в робочому стані обладнання майстерні: свердлильні та заточні верстати, верстати з лещатами, є в наявності елементи деталей кузова для виконання тренувальних та навчальних робіт.

Кабінет «Спецтехнології рихтувальників №44» – проведено утеплення підлоги та покриття ламінатом, укомплектовано новими партами та стільцями, придбано насос для системи опалення кабінету. Кабінет оснащений комп’ютером, принтером, сканером, телевізором, електронними підручниками і програмами, оновлені та виготовлені нові тематичні стенди.

Місця практики: СТО «Малярка», ПП Косован, «Тойота», «Електроавтотранс».

Багато уваги приділяється гуртковій роботі з учнівською молоддю, що відображено у виставках технічної творчості. Кращі експонати відзначені наказом Департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації.

Навчання учнів в майстернях проводимо на випуск готової продукції:

 • учнівські столи та стільці;
 • огорожі, ворота;
 • с/г інвентар;
 • підставки для квітів;
 • виготовлення регістрів для системи опалення;
 • ремонт меблів учнівського гуртожитку;
 • технічне обслуговування автомобілів;
 • кузовні роботи.

Ми бачимо і недоліки у нашій роботі, розуміємо необхідність у придбанні нового обладнання, інструменту, зокрема обладнання для рихтування кузовів, електротехнічне обладнання; бачимо проблему кадрового забезпечення професії «ЕО».

 

 1. V. Навчально-методична робота

ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

 1. Аналіз методичної роботи

Згідно із  Положенням про методичну роботу у ПТНЗ методична робота у  Вищому професійному училищі №13 здійснюється згідно із Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників».

Методична робота ВПУ №13 – це система взаємопов’язаних заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників училища, їх професійної майстерності, а в кінцевому підсумку, на підвищення якості професійної освіти випускників у відповідності до потреб ринку праці.  Загальну організацію методичної роботи в училищі здійснює директор, а безпосередніми організаторами методичної роботи є заступник директора з НР М.В. Гінзилевич та методисти училища Дубницька О.О. і У.Б. Мороз.

 

Навчально-методична проблема, над якою працює педагогічний колектив:

«Організація навчально-виховного процесу на основі сучасних педагогічних та інформаційних технологій»

Для реалізації завдань, висунутих педагогічною радою, в училищі працюють 6 методичні комісії (МК):

– педагогічних працівників автосервісного напряму – Пашинський Р.Р.

–  викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін –          Басараб М.Г.

–  педагогічних працівників комп’ютерного та економічного напрямку-

–  викладачів  природничо-математичних дисциплін – Полячок Т.В.

– педагогічних працівників електротехнічних і загальнотехнічних дисциплін – Адамовський І.М.

– класних керівників –Пітух Л.І.

 

Розробка та проведення заходів з підвищення рівня навчально-виховного процесу, організація роботи з питань вирішення методичної проблеми, над якою працює навчальний заклад, з урахуванням специфіки предмета, професії, яку отримують учні, обговорення питань теорії та практики, навчання та виховання, організація обміну досвідом роботи, впровадження досвіду кращих педагогів з даного предмета, професії, ознайомлення з новинками педагогічної науково-методичної та науково-популярної літератури, програмним інформаційно-комунікаційним забезпеченням  – таким є неповний перелік справ, які виконують методичні комісії вищого професійного училища №13. Методичні комісії під керівництвом своїх голів  проводили  засідання щомісячно згідно планів роботи комісій на 2017-2018 навчальний рік з метою реалізації завдань, які покладені на методичні комісії, а також завдань, визначених планом методичної роботи училища на навчальний рік. Робота МК проводилась традиційно у вигляді засідань та в нетрадиційних формах: круглі столи, конференції, електронні презентації, педагогічний калейдоскоп, про що свідчать оформлені у належному  протоколи, звіти і матеріали роботи комісій.

З метою активізації творчої і пізнавальної діяльності учнів, формування в них сталого інтересу до вивчення предметів, до обраної професії протягом навчального року в училищі було проведено 17 методичних тижнів.

З метою оперативного керівництва, інформування педагогічних працівників, вивчення нормативних актів, листів, документів, окремих поточних питань і завдань в вищому професійному училищі №13 стало системою проведення  інструктивно-методичних нарад з усім педагогічним колективом або, у разі потреби, за підрозділами керівництвом училища.

З метою прискорення професійної адаптації молодих спеціалістів у 2017-2018 навчальному році продовжили свою роботу «Школи педагогічного становлення» майстра виробничого навчання і викладача.  Для вирішення професійних проблем педагогічних працівників методична служба училища протягом навчального року надавала індивідуальні консультації з питань самоосвіти, атестації, допомоги в підготовці та проведенні відкритих заходів, експериментально-дослідної роботи, впровадження в педагогічний процес інноваційних технологій.

1.1 Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників училища у 2017-2018 навчальному році відбувалася відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 06.10.2010 р. № 930,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010р.  зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 20.12.2011р. № 1473 та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08 серпня 2013 року №1135.

Атестація педпрацівників відбувалася на основі загальних вимог до кваліфікаційних категорій та педагогічних звань, стажу безпосередньої педагогічної роботи та роботи на займаній посаді, рівня їх професіоналізму та ступеня володіння ефективними формами та методами організації навчально-виховного процесу, результативності та позитивної динаміки навчальних досягнень, творчості, ініціативи, якості навчально-методичної роботи.

22 березня 2018 року атестаційною комісією училища були атестовані на відповідність займаній посаді та присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» методисту і викладачу хімії Дубницькій О.О., відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст І категорії» і присвоєно ставку заробітної плати відповідно до 11 тарифного розряду ЄТС бібліотекарю Підскальній Г.І.; встановлено ставки заробітної плати відповідно до 12-го тарифного розряду ЄТС керівникам гуртків Ленику Василю Васильовичу і Леник Наталії Михайлівні.

20 квітня 2018р. рішенням атестаційної комісії департаменту освіти, науки та молодіжної політики  Івано-Франківської обласної державної адміністрації були атестовані педагогічні працівники ВПУ №13:

Третяк Б.В.–викладач професійно-теоретичного циклу, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «старший викладач»;

Ізубенко О.А.–викладач професійно-теоретичного циклу, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «старший викладач»

 

1.2. Участь учнів та педагогічного колективу у навчально-методичних заходах

Протягом навчального року  на базі  вищого професійного училища №13 були проведені ряд заходів – наради, конкурси, олімпіади.

Також в училищі відбулися такі заходи:

1) Конкурси художньої самодіяльності, обласний конкурс вокалістів, обласний конкурс театрів фольклору та драматичних колективів

2) Також протягом навчального року відбувалися Всеукраїнські веб-конференції, вебінари. Педагогічні працівники училища взяли активну участь у цих заходах

3) З метою поширення педагогічного досвіду, підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників протягом зимових канікул проводились традиційні педагогічні читання «Професійний ріст педагога в сучасному освітньому просторі», на яких педагогічні працівники училища поділилися досвідом роботи над власними методичними проблемами.

4)  ВПУ №13 тісно співпрацює з обласною універсальною науковою бібліотекою імені І.Франка, в квітні цього року викладачі і учні першого курсу прийняли участь в майстер-класі по писанкарству.

5) В березні 2017 року  з метою військово-патріотичного виховання молоді, пропаганди служби в лавах Збройних Сил України учні ВПУ№13 відвідали військову частину Національної гвардії України в м. Івано-Франківську.

 

6) В жовтні 2017 року викладач Вацеба Х.В з групою учнів були у  відрядженні в м. Нова Соль (Польща) в рамках міжнародного проекту «Міжнародна практика і стажування – дорога до професійного успіху молоді»

7) В травні 2018 року на базі ВПУ №13 відбувся міський конкурс з визначення найкращого електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування серед учнів ПТНЗ. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків нагородив переможців конкурсу.

8) У квітні 2018 року з метою популяризації природничих наук викладачами Полячок Т.В. і Дубницька О.О. і учнями 1 курсу проведений «Природничий квест»,

9) У червні 2018 року відбувся правовий квест «Я знаю свої права», присвячений Міжнародному дню захисту прав дитини, (викладачі Забитовська Г.І., Вацеба Х.В. і учні першого курсу).

10) Стажування  майстра виробничого навчання Дмитріва І.І. в Запоріжжі на фірмі «Прогрес», яка є представником матеріалів для кузовного ремонту в Україні

11) Учні ВПУ№13 взяли участь у тренінгу “Основи співпраці молоді та поліції” в рамках проекту «Створення локальних офісів молодіжних радників поліцейських при ПТНЗ та коледжах»

Для підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання створюються умови для стажування. Однією з основних форм удосконалення фахової майстерності педагогічних працівників є підвищення кваліфікації. У 2017-2018 навчальному році пройшли підвищення кваліфікації 19 викладачі.

 

 1. VI. Виховна та фізкультурно-масова робота

Виховна робота в училищі спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості, формування громадської свідомості та родинних цінностей, власної гідності, правових норм, естетичних смаків, духовного здоров’я, виховання потреби до вдосконалення на ґрунті знань, традицій, історії та звичаїв українського народу. Згідно них, розробляються цілі і завдання, складається план реалізації. Питання виховної роботи систематично розглядаються і аналізуються на педагогічних радах, інструктивно-методичних нарадах, засіданнях методичних комісій, батьківських зборах, а наслідки фіксуються керівниками груп у журналах реєстрації навчально-виховної роботи.

Тиждень навчання починається з підняття державного прапора України.

Систематично проводяться:

 • щопонеділка – тематичні лінійки;
 • щовівторка – години класного керівника;
 • щочетверга – виховні години;
 • в інші дні – політичні інформування, бесіди та загально училищні заходи.

Традиційними в училищі стали заходи:

 • Свято «Золота осінь» – до Дня Вчителя;
 • «День здоров’я»; учнівські спартакіади;
 • «Козацькі забави» – до Дня створення Збройних Сил України;
 • «Із бабусиної скрині» – демонстрація виставки старовинного народного одягу та речей побуту.
 • Виставка-конкурс «Великодні композиції» та «великодні вишивки», тощо;
 • Учні беруть активну участь у щорічних заходах, присвячених створенню УПА та Українського козацтва, Шевченківським дням та пам’ятним подіям.
 • Щороку учні відвідують театр, концерти в обласній філармонії, музеї, виставки, галереї, беруть участь у благодійних акціях, волонтерському русі, святах до Дня міста.

Приймаючи участь в заходах, які проводить Центр естетичного виховання.

В училищі працює ансамбль народного танцю «Карпатські візерунки»

Крім навчально-виховної роботи приділяється увага розвитку спорту, художньої самодіяльності та організації дозвілля.

Активну участь у житті училища приймає Рада учнівського самоврядування. Учнів, які беруть активну участь в громадському житті училища, заохочують морально та матеріально, а учні, які перебувають у скрутному сімейному становищі отримують матеріальну допомогу.

В училищі приділяється належна увага роботі з батьками. Відповідно до плану роботи проводяться загальноучилищні та групові батьківські збори, індивідуальні зустрічі з батьками.

В училищі функціонує музей «Галицька світлиця».

Училище підтримує тісні контакти з пресою, радіо і телебаченням:

 • Обласною громадсько-політичною газетою «Галичина»;
 • Районними газетами «Вперед» (Тисменицький район);

«Галицьке слово» (Галицький район);

 • Івано-Франківською державною телерадіомовною компанією;
 • Вуличне радіо;
 • Київським книговидавництвом «Торба»;
 • Калуською радіоінформаційною агенцією «Зоря Прикарпаття»;
 • Обласною освітянською газетою «Освітянське слово»;
 • Регіональними газетами «Західний кур’єр», «Газета в дорогу»;
 • Івано-Франківським обласним телебаченням «Галичина».

В тісному контакті за спільними планами співпрацюємо з:

 • Духовною семінарією ім. Йосафата Кобринського м. Івано-Франківська;
 • Обласною та міською організаціями Товариства Червоного Хреста;
 • Музеєм визвольних Змагань Прикарпатського краю;
 • Міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 • Музеєм-Меморіалом «Дем’янів Лаз».

Під егідою міської організації Товариства Червоного Хреста в училищі ще у 2000 році були створені 2 волонтерські загони «Милосердя». Зараз у навчальному закладі 5 волонтерських загонів. Ними проводяться спільні заходи та надається волонтерська допомога людям похилого віку та інвалідам мікрорайону.

Досвід роботи волонтерських загонів училища вивчала обласна організація Товариства Червоного Хреста, який був схвалений і рекомендований до впровадження по всій території України.

Постійно у полі зору колективу знаходиться питання правового виховання учнів. Працює школа правових знань, рада профілактики правопорушень. Викладачі Забитовська Г.М. та Вацеба Х.В. систематично проводяться зустрічі учнів з юристами, працівниками правоохоронних органів, лекції на правову тематику, круглі столи, бесіди, вікторини, брей-ринги, конкурси.

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Злочини
Адміністративні порушення 1
Учні «групи ризику» 21 17 12 14 11 14
Учні, які стоять на внутріучилищному обліку 18 12 11 11 12 16

 

Наш колектив працює над створенням умов для всестороннього розвитку учня як особистості – це одне із основних наших завдань.

Гуртожиток

Станом на 01 вересня 2017 року в гуртожитку училища проживало 180 учнів  на 7, 8 та 9-тому поверсі. Зважаючи на те, що Пасічна є «важким» мікрорайоном, в гуртожитку посилений вхідний контроль, встановлено двері з магнітним замком. Чергові знаходяться на першому та п`ятому поверсі. На виконання програми «Гуртожиток – наш дім» проведена заміна труб (водопостачання гарячої та холодної води), проведена заміна у всіх жилих кімнатах вікон на металопластикові та дверей кухонь. На кожному поверсі є по дві душові кімнати, гарячу воду забезпечують встановлені  бойлери. Учні, які проживають в гуртожитку, забезпечені трьохразовим гарячим харчуванням, окрім того мають можливість приготувати  їжу на обладнаних кухнях, яких є по дві на кожному поверсі. На кожен поверх закуплені холодильники.

Змістовно організовують дозвілля проживаючих учнів в гуртожитку вихователі Носурак О.І. та Петришин А.Б., Несімук Г.А.

Харчування

В їдальні училища забезпечено одноразовим гарячим харчуванням 394 учнів, в тому числі трьохразовим – 178 учнів за рахунок батьків. Їдальня училища розрахована на 300 посадочних місць, учні харчуються в дві зміни. Вартість одноразового харчування  становить 9,50 грн, трьохразового – 13,50 грн.

Трьохразовим безкоштовним харчуванням забезпечені діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Різниця витрати коштів на харчування кожного дня, за вихідні дні та канікулярний період – проводиться перерахунок в грошовому еквіваленті. Грошова допомога дітям-сиротам при працевлаштуванні виплачується в розмірі 10572 грн. згідно чинного законодавства.

Робота бібліотеки

         Роль бібліотеки училища в реалізації освіти сьогодні, безумовно зростає. Особливість бібліотеки в тому, що вона є поліфункціональною, що вимагає від бібліотекаря створення високоякісного і високотехнологічного інформаційно-освітнього середовища.

Враховуючи пріоритетні напрями виховання учнів робота бібліотеки спрямовується для сприяння реалізації основних завдань і принципів національного, правового, морального, естетичного, екологічного виховання.

Бібліотека є структурним підрозділом училища, призначення якого не тільки зберігати й збирати, але й виробляти та поширювати інформацію. У зв`язку з цим цілком зрозумілим є той факт, що бібліотека повинна іти в руслі тих змін, що відбуваються в країні, плекати новий образ бібліотеки, допомагати користувачам творити кращий світ.

Бібліотека училища тісно співпрацює з класними керівниками та вихователями. Свою роботу планує спільно з викладачами, класними керівниками. Книжковий фонд бібліотеки становить 36000кн. Це підручники, науково-популярна, художньо-історична, методична література. Робота бібліотеки спрямована на виховання патріота України.

Це означає, що національне патріотичне виховання за своїм значенням є стратегічним завданням в навчальному закладі і виокремлюється як один із найголовніших напрямків виховної роботи.

Ідеологічною основою заходів національно-патріотичного виховання молоді є ідея збереження та захисту Української держави.

До всіх визначних і пам`ятних дат готуємо бібліотечні викладки. Тісно співпрацюємо з обласною бібліотекою для юнацтва.

При бібліотеці працює літературно-мистецький клуб «Джерело». Спільно з обласною бібліотекою для юнацтва провели уроки національної пам`яті: «Герої нескореної України» (присвячену воїнам УПА), «Я любив, я любив Україну – і у цьому найвища провина моя» (до річниці майдану), диспут «Перехрестя думок» (кохання, любов, зрада спільно з практичним психологом Франюк Л.І., соціальним педагогом Гринишин В.Д.),

Фізична культура

Виховний процес невід’ємно пов’язаний з розвитком фізичної культури та спорту, які покликані цілеспрямовано підтримувати:

– рухомий режим учнів;

– зміцнювати здоров’я;

– розвивати фізичні якості (силу, спритність, координацію, морально-вольові здібності.)

Всі ці завдання вирішуються в процесі проведення урочної та позаурочної роботи.

Уроки з фізичної культури  проводяться у відповідності до навчального плану підготовки з професії по 2 год на тиждень з наступних розділів:

 • теоретичні відомості;
 • легка атлетика(осінь, весна);
 • футбол (осінь, весна);
 • спортивні ігри (волейбол, баскетбол, настільний теніс, бадмінтон);
 • гімнастика;
 • професійно-прикладна, фізична, кросова підготовка;
 • туризм.

Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня:

 • ранкова гігієнічна гімнастика (проводиться переважно на відкритому повітрі громадським активом або самостійно контролюється черговим адміністратором училища);
 • фізкультурні хвилинки або паузи проводяться після 2 годин навчання (роботи в майстернях) активом групи або самостійно під контролем викладача або майстра виробничого навчання;

Позаурочна фізкультурно-масова, спортивна робота – планується спортивним клубом:

 • змагання з окремих видів, що передбачають відбір кандидатів у збірні команди;
 • підготовка та участь їх в обласних змаганнях.

Так, в училищі проводяться:

– змагання серед навчальних груп училища з осінньої і весняної першості з футболу (18 команд – 108 учнів.), футзал (18 команд – 157учнів ), волейболу (осіння першість – 22 команди – 230 учнів, весняна першість – 14 команд), баскетболу (13 команд – 124 учні), настільного тенісу (26 чол), військово-спортивне свято (70чол).

Як результат збірними командами училища в обласних змаганнях з волейболу зайняте – 5 місце, баскетболу – 9 місце, настільного тенісу посіли 3- місце, з футзалу – 1 місце.

Все це є результатом роботи керівників фізичного виховання Мороза В.В. та Пожара В.М. та підтримки більшості майстрів виробничого навчання, класних керівників

Керівник та викладач фізичного виховання зосереджують свою роботу на розвиток фізичних якостей – це сила, витривалість, координація, реакція та інші. Використовують в своїй роботі передові форми організації та проведення уроків – по методиці: не нашкодь, вияви та зацікав, зроби все, щоб заохотити і т.д.

Забезпеченість навчального процесу:

 • база – 90%;
 • спорядження нове – 80%.

Більшість обладнання спроектовано та зроблено у майстернях училища , що покладає відповідальність на викладачів щодо надійності його роботи, щоденного контролю та періодичного випробовування, про що складається відповідний акт інженером з охорони праці Стефанюк Л.М.

Пропозиції:

 • назріла необхідність замінити рами вікон спортивної зали,, заміни освітлення в спортивному залі. Технічну допомогу у встановленні нової системи освітлення надає ДП ВО «Карпати». Робота не виконана у зв’язку з браком коштів.

VII Робота соціально-психологічної служби

Психологічна служба в системі освіти є складовою державної системи охорони психологічного здоров’я громадян України і діє з метою виявлення і створення  соціально-психологічних  умов для розвитку особистості.Психологічна служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психічного розвитку особистості, мотивів її  поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, статевих, інших індивідуальних особливостей, створення умов для самовиховання і саморозвитку, сприяє виконанню виховних й освітніх завдань навчально-виховних закладів.Головною метою діяльності соціально-психологічної служби ВПУ №13 є забезпечення психологічного і особистісного розвитку учнів.

Психологічна служба ВПУ №13 виконує такі функцій:

 • виявлення загальних і особистих соціальних проблем учнів;
 • вивчення і діагностика індивідуальних особливостей учнів;
 • надання допомоги вчителю в роботі з учнем, групою, батьками;
 • соціальний захист того, у кого виникли проблеми;
 • виявлення індивідуально-педагогічних можливостей учителів і надання їм допомоги у підвищенні педагогічної майстерності, дієвості педагогічної діяльності в роботі з учнями, батьками;
 • соціально-педагогічна оцінка проведених виховних заходів у групах, училищі;
 • безпосередня підготовка соціально-педагогічних заходів з різними групами учнів, окремими учнями, учителями, батьками;
 • співпраця із закладами, які забезпечують соціальний захист: центром зайнятості, правоохоронними органами, відділом культури; спеціалістами психолого-медико-педагогічних консультацій, соціальних служб для дітей, молоді та сім’ї, Міським Центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Дивосвіт»; представниками благодійних дитячих, молодіжних громадських організацій «Карітас», міським та обласним осередками товариства Червоного Хреста, організація «Молода Просвіта».

Основними видами діяльності соцільно-психологічної служби є:

 • просвітницька та психопрофілактична робота ( виступи перед учнями, батьками та педагогічним колективом, засідання Штабу профілактики та засідання Наркологічного поста, тематичні лінійки, круглі столи);
 • психологічне консультування: індивідуальне консультування учнів, педпрацівників, батьків; групове консультування учнів , педпрацівників, батьків.
 • індивідуальна психодіагностика учнів, педпрацівників, батьків.
 • психодіагностика групова учнів, педпрацівників, батьків.
 • корекційно-відновлювальна та розвивальна робота (тренінги, ділові ігри).
 • зв’язки з громадськістю (за потребою) та відвідування учнів у гуртожитку, відвідування учнів за місцем проживання, батьків за місцем роботи (за потребою)
 • організаційно-методична робота.

Практичний психолог та соціальний педагог обирають та поєднують конкретні види робіт, визначають, які з них будуть пріоритетними, у залежності від специфіки закладу та проблем, що потребують розв’язання.

 

Протягом року психологічною службою виконувалися наступні завдання:

– підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу  (учнів, викладачів, батьків, педагогічної громадськості);

–   психолого-педагогічна діагностика особистісного розвитку;

-визначення проблемних зон розвитку учнів, виявлення «груп ризику»;

-психологічний супровід учнів, позбавлених батьківського піклування;

-робота з учнями девіантної поведінки;

-психологічна допомога молоді, яка перебуває у кризовій ситуації з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;

-запобігання конфліктних ситуацій у навчально-виховному процесі;

-превентивне виховання, профілактика злочинності, алкоголізму та наркоманії, інших залежностей та шкідливих звичок серед учнів;

-дослідження індивідуальних особливостей підлітків, міжособистісних стосунків у колективі;

-консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу.

За даними соціального паспорту на 2017-2018 рік в ПТНЗ навчаються:

діти – сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування – 11 чол.; напівсироти – 43чол.; діти із вродженими вадами– 8 чол.; діти з багатодітних сімей – 71 чол.; з дистантних сімей – 15 чол; діти, чиї батьки перебувають в зоні АТО – 9 чол.; учні, які проживають у гуртожитку -180 чол.; учні, які перебувають на внутрішньому обліку училища 16 чол.

 

VIII. Наявність колективного договору та додержання його умов.

Колективний договір (11.12.2012 року) укладено між адміністрацією і трудовим колективом Вищого професійного училища №13 на 2012-2016 роки затверджений на загальних зборах трудового колективу ВПУ №13 11.12.2012р. Колективний договір має 10 розділів:

 1. Загальні положення;
 2. Виробничі та трудові відносини;
 3. Зайнятість працівників;
 4. Робочий час та нормування праці;
 5. Час відпочинку;
 6. Оплата праці;
 7. Соціально-побутові гарантії, пільги, компенсації;
 8. Умови і охорона праці;
 9. Зобов’язання і гарантії діяльності профспілкової організації;
 10. Контроль за виконанням колективного договору.

Колективний договір підписаний у двосторонньому порядку – від адміністрації директором ВПУ №13 Данилюком М.П., від профспілкової організації головою профкому Крушельницькою Г.Б. створена комісія з контролю.

До складу колективного договору увійшли документи: «Положення та додатки про матеріальне забезпечення працівників»; «Правила внутрішнього розпорядку працівників ВПУ №13».

Колективний договір  Вищого професійного училища №13 м. Івано-Франківська пронумерований, прошитий, скріплений підписом та печаткою. Зареєстрований  Виконавчим  комітетом Івано-Франківської міської ради за № ОП- 125 від 17.12.2012р., про що зроблений запис, про реєстрацію колективного договору.

Назріла потреба оновлення колективного договору.

 1. IX. Якісний склад педагогічних працівників

 

За штатним розписом в училищі працює 109 працівників.

Із них:

– викладачі – 27

– майстри – 19

-і нші педпрацівники – 17

– фахівці, службовці – 17

– робітники – 29

 

Із 63 педпрацівників мають вищу освіту – 56.

 

Мають педагогічні звання:

-викладач-методист – 2;

– старший викладач – 15;

 

Кваліфікаційну категорію:

– спеціаліст вищої категорії – 20;

 

викладачі:

– спеціаліст першої категорії – 3;

– спеціаліст другої категорії – 5;

майстри в/н:

– спеціаліст першої категорії – 1;

– спеціаліст другої категорії – 6;

– спеціаліст (педагогічні працівники) – 8.

 

Майстри виробничого навчання, які мають тарифікаційні розряди:

ІХ тарифний розряд – 4;

Х тарифний розряд – 3;

ХІ тарифний розряд – 4;

ХІІ тарифний розряд – 8.

 

Відомчі нагороди:

 • Почесна грамота МОН України – 7;
 • Нагрудний знак «Відмінник освіти України» – 5;
 • Грамота Управління освіти облдержадміністрації – 32.

(Диплом «Учитель року» – 2018 р. – Пожар В.М.)

За 2017-2018н.р. було прийнято 6 працівників, звільнено – 8.

Педагогічний стаж роботи :

 • 1-5 років – 14;
 • 6-10 років – 11;
 • 11-20 років – 18;
 • 21-30 років – 12;
 • понад 30 років – 9.

 

 1. X. Дотримання вимог нормативно-правових актів щодо створення та забезпечення умов праці педпрацівників

Умови праці педпрацівників ВПУ №13 організовані і функціонують у відповідності до нормативно-правових актів, якими керується в своїй роботі директор училища, це:

 

 1. Ефективне використання та збереження державного майна

Перший дзвоник в училищі пролунав 1 вересня 1983року. Це стало початком функціонування нового навчального закладу, який забезпечував робітничими кадрами ВО «Карпати». В училищі функціонують: трьохповерховий навчальний корпус; двоповерхова споруда навчальних майстерень; окрема споруда учнівського тиру, частина якого на сьогоднішній день здається в оренду, інша – використовується в навчально-виробничому процесі;  9-типоверхова споруда – учнівський гуртожиток з прибудовою, яка зараз використовується як учнівська майстерня; стадіон. В училищі постійно функціонує бібліотека, їдальня, спортивна зала, для проведення заходів використовується актова зала. Проведено інвентаризацію споруд та виготовлено свідоцтво на право використання земельної ділянки загальною площею 2,2741га. Балансова вартість всіх споруд становить 54 062 860 грн. Все майно знаходиться у задовільному технічному стані та експлуатується за призначенням. За рахунок позабюджетних  надходжень систематично проводяться ремонтні та ремонтно-аварійні роботи, заходи по енергозбереженню та дотримання задовільних санітарно-гігієнічних норм.

XII. Міжнародна співпраця

Ми розвиваємося, шукаємо нових шляхів підвищення фахової майстерності  педагогів і учнів, тому дуже важливим і перспективним напрямком роботи є активна участь у міжнародному проекті.

Результати стажування учнів показують, що вони не лише вивчають сучасні європейські технології, обладнання, а й ознайомлюються з культурою та звичаями.

В цьому навчальному році училище продовжило співпрацю в рамках міжнародного проекту «Міжнародна практика і стажування – дорога до професійного успіху молоді». Результатом практики стало одержання міжнародного сертифіката польського взірця. Все це призвело до укладання угоди про співпрацю між Центром професійної і безперервної освіти «Електрик» в місті Новій Сулі та Вищим професійним училищем №13 м. Івано-Франківська. Угода діє впродовж 2015-2020років і передбачає:

– розширення контактів між Центром професійної і безперервної освіти «Електрик» в Новій Солі і Вищим професійним училищем № 13 в Івано-Франківську;

– обмін молодіжними групами в рамках європейської інтеграції, професійної освіти та виробничої практики;

– обмін досвідом в сфері управління освітою;

– навчальні звіти з метою вдосконалення співпраці в сфері запропонованих тем.

Говорити про доцільність цього проекту не приходиться, адже євроінтеграція – це державна програма дій, це наша перспектива, наш розвиток. Наші учні під час стажування в Польщі та Німеччині, крім спілкування зі своїми ровесниками та участі в навчальному процесі, мали можливість побачити сучасне навчально-виробниче обладнання майстерень та кабінетів, комп’ютеризацію навчального процесу, нові інноваційні технології, що використовуються та побували на нових європейських підприємствах. В цьому навчальному році побували на стажуванні в Польщі 4 учнів під керівництвом викладача історії  – Вацеби Х.В.

Очікуємо на початку нового навчального року делегацію роботодавців з Польщі щодо можливої організації переддипломної практики на підприємствах Польщі.

XIII. Охорона праці

Робота по забезпеченню та дотриманню вимог охорони праці та умов безпеки життєдіяльності учнів та працівників здійснюється у відповідності  із Законом України «Про охорону праці», Положенням про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, нормативними актами з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, державними і галузевими стандартами, санітарними нормами і правилами.

Пріоритетним залишається збереження життя та здоров’я учасників освітнього процессу.

Задля цього в училищі створені здорові і безпечні умови для праці, безпечної експлуатації будівель, обладнання і технічних засобів навчання, створено оптимальний режим роботи і навчання.

Відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності  в училищі проводяться відповідні заходи, а саме:

 • призначені наказом відповідальні за стан охорони праці та безпеки життєдіяльності в структурних підрозділах;
 • перед початком навчального року оформлено всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах, майстернях, спортивному залі та акт готовності училища до нового навчального року;
 • розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці для професій та видів робіт, інструкції з безпеки, пам’ятки та інструкції про заходи пожежної безпеки;
 • для посадових осіб переглядаються посадові інструкції з окремим блоком з охорони праці;
 • навчально-виробничі майстерні, кабінети, лабораторії укомплектовані справним інструментом та інвентарем, інструкціями з охорони праці та інструкціями про заходи пожежної безпеки, плакатами, медичними аптечками ;
 • проводяться оперативні перевірки стану охорони праці, профілактичний огляд спортивного та виробничо-технічного, енергетичного обладнання;
 • проведено лабораторні заміри опору ізоляції електроустановок, електропроводки та заземлювальних пристроїв;
 • у грудні на базі Івано-Франківської інституту післядипломної педагогічної освіти пройшли переатестацію з питань охорони праці директор училища та інженер з охорони праці;
 • у березні проведено планове навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівників училища;
 • організовано навчання відповідального за електробезпеку за участю державних інспекторів з охорони праці;
 • розроблені та внесені до колективного договору училища комплексні заходи щодо забезпечення встановлених нормативів з охорони праці;
 • всі працівники щороку проходять медичні огляди;
 • на виконання наказів Департаменту освіти, науки та молодіжної політики в училищі проводились Тижні знань правил безпеки життєдіяльності та тиждень охорони праці;
 • в училищі протягом звітного періоду проводились також такі наступні організаційно-технічні заходи:
 • капітальний ремонт їдальні (частково замінено електропроводку, світильники (4шт.), облицювальну плитку, труби водопостачання, проведено ремонт душової, встановлено три нагрівачі води);
 • ремонт електропроводки на 1-му поверсі навчального корпусу із заміною силового кабелю;
 • санітарний ремонт навчально-виробничих майстерень №№ 3 та 4;
 • оновлено пофарбування панелей в коридорах та на сходових площадках в корпусі майстерень;
 • проведено капітальний ремонт системи опалення в навчальному кабінеті №31, частково замінено труби теплоцентралі на 1-му поверсі в корпусі майстерень, на 1-му поверсі в навчальному корпусі, на 2-му поверсі в перехідному коридорі в корпус майстерень;
 • проведено ремонт з частковою заміною учнівських меблів в навчальному кабінеті №43;
 • проведено перезарядку наявних в училищі вогнегасників та додатково придбали 8 порошкових вогнегасників;

З метою покращення умов проживання в гуртожитку:

на 7у поверсі:

 • проведено капітальний ремонт в приміщеннях кухонь;
 • замінено на металопластикові вікна (3 шт.), балконні двері (3 шт.) та двері у виховательській;

на 8у поверсі:

 • замінено на металопластикові вікна (2 шт.), балконні двері (2 шт.);
 • в приміщеннях кухонь встановлено нові світильники;
 • встановлено нові світильники на кухнях;
 • на 9у поверсі:
 • проведено капітальний ремонт із заміною дверей та дверних коробок в 16 учнівських кімнатах;
 • в приміщеннях кухонь встановлено нові світильники;
 • встановлено нові світильники на кухнях.

Приміщення кухонь 7,8,9 поверхів забезпечені гарячою водою.

Проведено санітарний ремонт в усіх міжкімнатних блочних коридорах на 7-му,  8-му та  9-му поверхах.

У березні цього року управлінням Держпраці в Івано-Франківській області в училищі була проведена позапланова перевірка дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці, за результатами якої був складений Акт перевірки та видана Довідка про те, що умови праці та навчання в приміщеннях навчально-виробничого  та іншого призначення відповідають вимогам безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки.

Для забезпечення якісного навчального процесу та організації роботи з охорони праці протягом навчального року викладачі, майстри в/н, вихователі гуртожитку проводили учням інструктажі з безпеки життєдіяльності та з охорони праці.  Але, незважаючи на це, 19 лютого  під час уроку математики  стався нещасний випадок з учнем гр. СРА 18-2 Огородником Владиславом.

Нещасний випадок розслідувано, причини вияснено та вжито заходів щодо запобігання подібних випадків.

За звітній період в колективі зберігся доброзичливий психологічний клімат. Молодіє і поповнюється наш колектив молодими викладачами та майстрами виробничого навчання, які дбають про подальше зміцнення навчально-матеріальної бази училищ і на яких покладаються великі надії в період реформування освіти України. І на завершення хочу сказати: «Наше училище функціонує і має прекрасні перспективи тому, і тільки тому, що головною особою його є учень!».

Дякую за увагу!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*