Річний звіт про діяльність училища (звіт директора)

 

Звіт директора 2022-2023

Звіт

В.о. директора Вищого професійного училища №13
м. Івано – Франківська

Данилюка Мирослава Петровича
за період   2022/2023 н.р.

 

ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ

 

У процесі структурних та соціально-економічних змін, що здійснюються в Україні, винятково важливого значення набуває проблема із забезпеченням галузей економіки кваліфікованими робітничими кадрами.

Вимоги роботодавців до професійно-кваліфікаційного рівня робітників зумовлюють необхідність модернізації та подальшого розвитку системи професійно-технічної освіти, здатної адекватно реагувати на потреби ринку праці.

Останнім часом напрями та якість підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах не відповідають вимогам сучасного виробництва та сфери послуг, перспективам соціально-економічного розвитку держави.

З огляду на це виникає потреба у посиленні взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, соціальних партнерів, роботодавців та професійно-технічних навчальних закладів щодо розв’язання проблем функціонування і розвитку професійно-технічної освіти.

Вище професійне училище №13 м. Івано-Франківська – є державним професійно-технічним навчальним закладом. Загальна мета діяльності закладу –  реалізація Державних стандартів у галузі освіти, створення умов для підвищення рівня розвитку кожної дитини, її самореалізації; здійснення ефективної підготовки випускників до майбутнього життя. Кожен здобувач освіти під час освітнього процесу повинен отримати знання та компетентності, які знадобляться йому в самостійному дорослому житті.

Сьогодні загальною метою діяльності навчального закладу  є забезпечення та примноження досягнень і кращих традицій, розвиток, поглиблення нових напрямків діяльності, стабільність та системність роботи, забезпечення  позитивного морально-психологічного клімату в колективі.

У звіті про виконану роботу за  2022\2023 навчальний рік хочу зробити аналіз діяльності колективу. Свою доповідь, я поділю на розділи, які характеризують роботу навчального закладу в цілому.

Сучасне училище – великий і складний механізм, належну роботу якого забезпечує велика кількість служб: це і педагогічні працівники, технічний та обслуговуючий персонал, батьківська громадськість. У повсякденному житті кожен із нас, зрозуміло, по-різному несе міру відповідальності перед суспільством за те, яку освіту дає наш навчальний заклад.

Цей навчальний рік відзначився змінами у звичному розкладі роботи всіх навчальних закладів. Обставини, які склалися у зв’язку з новим викликом – повномасштабною війною- вплинули на механізм роботи училища.

 

Прийшов час підбити підсумки діяльності колективу училища.

 1. Організація навчально-виховного та навчально-виробничого процесу

Училище діє на підставі Статуту затвердженого заступником Міністра освіти і науки України В.В. Тимошенко 07.12.1999р., зареєстрованого 12.09.1999р. Івано- Франківським міськвиконкомом зі змінами від 17.10.2006р. та 10.07.2011р.

Вся робота з організації навчально-виховного та навчально-виробничого процесу ведеться у відповідності до плану роботи Вищого професійного училища №13. План роботи на поточний навчальний рік розглядається та схвалюється педагогічною радою на початку кожного поточного навчального року.

План роботи вміщує розділи зазначені в п.2.1 розділу 2 «Положення про організацію навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах», це:

 • організаційні заходи;
 • теоретична підготовка;
 • професійно-практична підготовка;
 • виховна робота;
 • фізична підготовка;
 • контроль за організацією навчально-виробничого процесу;
 • методична робота;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • охорона праці;
 • удосконалення навчально-матеріальної бази;
 • профорієнтаційна робота;
 • фінансово-господарська та навчально-виробнича діяльність.

Основними навчально-методичними документами з планування навчально- виробничого процесу у Вищому професійному училищі №13 є:

 • робочі навчальні плани за професіями для певного ступеня професійно- технічної освіти;
 • робочі навчальні програми з навчальних предметів та професійно- практичної підготовки, що передбачені робочими навчальними планами, поурочно- тематичні плани з навчальних предметів;
 • перелік навчально-виробничих робіт з професії на     семестр;
 • плани виробничого навчання виробничих груп на місяць;
 • плани уроків;
 • розклад занять.

Теоретичне навчання здійснюється в 21 навчальному кабінеті (з них 9 кабінетів професійно-технічного циклу), в 6 лабораторіях; виробниче навчання – в 11 майстернях.

Вище професійне училище №13 є атестованим навчальним закладом за рішенням ДАК від 23.06.2021   р., протокол №142 (наказ МОН України від 30.06.2021р. №737).

Забезпечили впровадження Державних стандартів, врахувавши новий  зміст   державних стандартів  професійно-технічної  освіти  з  конкретних робітничих професій. За результатами потреб регіонального ринку праці (ВО «Карпати») оновили перелік професій, поповнивши професією: 7242 Налагоджувальник технологічного устаткування (електронна техніка).

Видано ліцензію про надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної підготовки робітничих професій, перепідготовки, професійно-технічного навчання за професіями:

-4222 Адміністратор

-7137 Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

-7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

-4212 Контролер ощадного банку, 4112 Оператор комп’ютерного набору

-7242 Налагоджувальник технологічного устаткування (електронна техніка)

-4121 Офісний службовець (бухгалтерія)

-7242 Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів,

7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

-7213 Рихтувальник кузовів

-7213 Рихтувальник кузовів, 8322 Водій автотранспортних засобів категорії В

-7213 Рихтувальник кузовів, 7212 Електрозварник ручного зварювання

-7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

-7241 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування.

Підготовка кваліфікованих робітників ведеться на основі базової середньої освіти-термін навчання 2 роки 10 місяців, на базі повної загальної середньої освіти – термін навчання 10 міс., 1 рік 4 місяці, 1 рік 7 місяців. III ступінь навчання для здобуття кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр» термін навчання 1 рік 10 місяців.

В училищі також ведеться підготовка фахових молодших бакалаврів за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» галузі знань 74 «Транспорт» (освітньо-професійна програма «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів») на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» з професій 7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, 7241 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування. Під керівництвом заступника директора  Гудименко Н.Ю., за участю викладачів Третяка Б.В., Бабака А.Я, Стефанюк Л.М., Пашинського Р.Р. проведена робота з розробки освітньо-професійної програми для спеціальності  Автомобільний транспорт.

Переоформлено сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти для зміни рівня кваліфікації з молодшого спеціаліста на фахового молодшого бакалавра.

Училище успішно пройшло атестаційну експертизу освітньої діяльності з  професій

-7213 Рихтувальник кузовів

-7241 Слюсар –електрик з ремонту електроустаткування

-4222 Адміністратор

-4212 Контролер у банку, 4112 Оператор комп’ютерного набору.

Рішення ДАК від 21 квітня 2023 року протокол №148.

Навчально-виробничий процес в училищі здійснюється згідно робочих      навчальних планів, які були розроблені на основі діючих  стандартів професійно-технічної  освіти. Впроваджено навчання на модульно-компетентнісній основі для професій Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, Регулювальник радіоелектронної апаратури, Рихтувальник кузовів, Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, Електрозварник ручного зварювання, Адміністратор. Оновлено навчальну документацію відповідно до нових стандартів, розроблено тестові модульні завдання для перевірки знань учнів на ПК. Забезпечено  навчально-методичний  супровід  впровадження державних  стандартів  професійно-технічної  освіти  на модульно-компетентнісній основі для викладачів та майстрів.

Важливим аспектом розвитку ВПУ №13 м. Івано-Франківська є перехід на рівень сучасних педагогічних технологій і стандартів професійної  (професійно-технічної) освіти, навчально-методичної роботи для реалізації освітнього процесу, спрямованого на формування і становлення особистості майбутнього фахівця, конкурентоспроможного кваліфікованого робітника на сучасному ринку праці.

Проводилась робота з  впровадження дуальної форми навчання з професії «Рихтувальник кузовів». Розроблено робочий навчальний план з професії «Рихтувальник кузовів». Проведено спільне засідання з керівництвом КП «ЕлектроАвтоТранс».

У зв’язку  з воєнним станом в нашій країні, в умовах карантину, освітній процес в училищі здійснюється в умовах очного, дистанційного або змішаного навчання. Враховуючи, що 76 учнів перебувають за кордоном і продовжують дистанційно навчатися в училищі, викладачі і майстри виробничого навчання використовують у своїй роботі інноваційні (дистанційні) технології навчання.

Завдяки співпраці Міністерства освіти і науки України з компанією «Google» в межах національного проєкту «Ноутбук кожному вчителю» заклад отримав 39 хромбуків, які передані педагогам для здійснення якісного освітнього процесу.

Училище виграло тендер на проведення короткострокових  курсів професійно-практичної освіти з професії Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів в рамках проекту «EU4Skills Професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб в Україні». В співпраці з центром зайнятості та КП «ЕлектроАвтоТранс», з врахуванням компетенцій та потреб роботодавців, була розроблена освітня програма курсу, робочий план, графіки  проведення курсів. Здійснена підготовка в 2 групах та видано  сертифікат  встановленого зразка 30 слухачам.

На сьогоднішній день ВПУ№13 здійснює на договірних засадах підготовку робітничих кадрів більш як для шістдесяти  підприємств та приватних підприємців. Співробітництво з підприємствами різної форми власності, перш за все, полягає в тому, що вони надають робочі місця для учнів училища і створюють належні умови для відпрацювання професійних умінь і навичок. Училище співпрацює з КП «ЕлектроАвтоТранс», ВО Карпати, АТ КБ «Приватбанк»,ПрАТ «Івано-Франківськцемент», ТзОВ «Прикарпаттяобленерго»,  ТзОВ «Фотонік», станціями техобслуговування, іншими підприємствами міста та області.

Співпраця навчального закладу і роботодавця – це перспективний шлях розв’язання багатьох проблем, що виникають у процесі підготовки кваліфікованих робітників та їх подальшому працевлаштуванні. Основними формами співпраці училища і базових підприємств є:

 • організація екскурсій;

–     активна участь фахівці підприємств у кваліфікаційних атестаціях випускників;

–  участь роботодавців у формуванні змісту професійної освіти, вдосконаленні навчальних планів та програм, організації виробничого навчання та виробничої практики;

– стажування майстрів  виробничого навчання, викладачів предметів професійно-теоретичної підготовки.

Практика показує, що випускники тих майстрів виробничого навчання, які систематично проходять стажування, займаються самоосвітньою діяльністю, охоче опановують сучасні виробничі технології, швидше адаптуються у виробничій сфері і реалізують свої здібності та знання, отримані в навчальному закладі. Прикладом цьому є наші випускники, які після закінчення навчання повернулися працювати на підприємства, де проходили виробничу практику. Проте, проблеми існують, а саме значна кількість роботодавців, які потенційно можуть бути соціальними партнерами відмовляються укладати довгострокові угоди про співпрацю у зв’язку з економічною нестабільністю. Однією з проблемних питань сьогодення є велика ціна сучасного обладнання, що унеможливлює самостійно навчальному закладу його придбати, а співробітництво з підприємствами різної форми власності створює належні умови для відпрацювання професійних умінь і навичок учнів на підприємстві.

 

 

Наші досягнення за 2022/2023 навчальний рік:

ІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із загальноосвітніх предметів  з англійської мови – Пограничний Роман, під керівництвом викладача Боднар В.М.;

ІІІ місце з історії – Поляк Андрій, під керівництвом викладача Майдана С.І.;

ІІІ місце з предмета охорона праці в ІІ етапі обласної олімпіади серед учнів закладів професійної освіти – Пилатюк Ігор, під керівництвом викладача Мороз У.Б.

ІІІ місце у ІІ етапі ХІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т. Шевченка -Косак Андрій під керівництвом викладача Шутки В.І.

ІІ місце у загальноміському онлайн-конкурсі читців -декламаторів «Юні митці слова» у номінації «Літературно-музична композиція Маруся Чурай» – Пилатюк Ігор, Бойко Богдана, Гендляк Анастасія під керівництвом викладача Мороз У.Б.

ІІ місце у конкурсі краєзнавчо-пошукових робіт «Кращий краєзнавець позашкілля», номінація «Історія однієї родини з мого краю» – Михайло Пацаган під керівництвом викладача Майдана С.І.

Переможці у  ІІ етапі обласної виставки -конкурсі моделей військової техніки- І місце Костянтин Свистак, Ілля Сасюк та Олександр Стець – під керівництвом  майстрів виробничого навчання Адамовського І.М., Сотнікова В.С.

ІІІ місце у ІІ етапі обласної виставки -конкурсу саморобних новорічних ялинок «Техноялинка» – Олександр Бебик, Сергій Гаргат – під керівництвом  майстра виробничого навчання Гордіци І.Р.

Чемпіонат України серед профтехучилищ з настільного тенісу:

-особисті змагання – Дідик Андрій -2 місце, Когуч Богдан – 3 місце;

командне місце -2 – під керівництвом Мацьківа С.В., Кавузи Б.Б.

Ми живемо в час ринкових відносин, тому майбутнє підростаючого покоління не віддільне від ринку праці. Педагогічні працівники училища постійно знаходяться в творчому пошуку, ефективно застосовують інноваційні технології та інтерактивні методи навчання.

Добре, коли майстри виробничого навчання не просто навчають сліпо копіювати їх рухи, дії, операції, прийоми, а вчать мислити, чому саме так, а не інакше потрібно виконувати той прийом. Робітник сьогодні має бути мислячим з раціоналізаторським додатком, креативним і підприємливим.

За організацію і контроль навчального процесу у ВПУ №13 відповідають заступник директора з навчально-виробничої роботи Гудименко Н.Ю., заступник директора з навчальної роботи Гінзилевич М.В.. Заступником складається розклад занять у відповідності до навчальних планів. Розклад затверджений директором училища, скріплений печаткою. Робочі навчальні плани розроблені на підставі типових, згідно з Державними стандартами професійно-технічної освіти, погоджені із замовниками робітничих кадрів, НМК ПТО в Івано-Франківській області та затверджені директором департаменту освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації.

Навчання учнів ведеться у чіткій відповідності до державних стандартів ПТО в таких напрямах:

 1. Компетентнісно орієнтований підхід навчання.
 2. Втілення учнівського самоврядування та співробітництво учнівського та педагогічного колективів.
 3. Формування професійних вмінь та навичок.
 4. Використання технічних засобів навчання на уроках теоретичного та виробничого навчання.
 5. Впровадження сучасних інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Педагогічний колектив училища у 2022-2023 н.р. визначав такі пріоритетні напрямки діяльності:

– підвищення результативності навчально-виробничого процесу, якості знань учнів;

– удосконалення та модернізація матеріально-технічної бази майстерень;

 • професійне зростання фахової майстерності педагогічних працівників щодо впровадження в навчальний процес сучасних передових та інформаційних технологій;
 • виконання плану виробничої діяльності, збільшення позабюджетних надходжень від виробничої практики учнів;
 • робота над поповненням матеріально – технічного та комплексно – методичного забезпечення кабінетів та майстерень в/н;
 • покращення профорієнтаційної діяльності, залучення учнів до профорієнтаційної роботи.

Основні форми теоретичної підготовки: різні за типами уроки, лекції, теоретичні семінари, практичні семінари, лабораторно-практичні заняття, індивідуальні заняття учнів, консультації, самостійне виконання учнями індивідуальних занять (реферати, проекти, інші індивідуальні творчі роботи тощо).

Загальноосвітня та професійна підготовка учнів забезпечена якісною роботою інженерно-педагогічного колективу, що має великий досвід роботи в системі професійно-технічної освіти, на достатньому рівні володіє інформаційно- комунікаційними технологіями.

На сьогоднішній день дуже актуальною є проблема виявлення, розвитку та педагогічної підтримки здібних та обдарованих учнів, розкриття їхнього потенціалу. Наш навчальний заклад – це заклад, де формується нова людина і тому перед колективом постає завдання: виявити, навчити і працювати над розвитком здібностей учнів.

Різноманітні конкурси, тематичні лінійки, змагання, олімпіади з предметів загальноосвітньої підготовки, які проводять в училищі, дозволяють виявити творчі здібності учнів.

Потрібно відзначити, що покращився рівень консультативної роботи з учнями з усіх предметів.

Незважаючи на непрості умови під час воєнного стану навчання учнів ВПУ№13 м. Івано-Франківська продовжується в змішаній формі і має свої позитивні сторони:

 1. Навчання будь-де та будь-коли. Онлайн це зручно – все що потрібно, щоб розпочати – бажання та доступ до інтернету.
 2. Доступність навчальних матеріалів. Учень отримує усі необхідні

матеріали, та має змогу повернутися до них у будь-який момент. Тож проблема нестачі чи відсутності підручників  зникає.

 1. Зворотній зв’язок. Учень завжди має онлайн зв’язок з викладачем або

майстром виробничого навчання, які контролюють виконання завдань та допомагають у їх розв’язанні. У випадку, коли це зробити складно – викладач чи майстер виробничого навчання завжди поряд (за допомогою Viber, Zoom, електронної пошти, телефону дасть пораду та роз’яснить незрозумілі моменти).

 1. Більше часу можна присвятити самопідготовці, саморозвитку.
 2. Спробувати самостійно розібратися з темами уроків, віднайти правильні

відповіді.

 1. Сприяє набуттю нових компетентностей.

Проблеми, які виникають під час дистанційного навчання:

 1. Відсутність чи застарілість комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення.
 2. Погана якість інтернету або мобільного зв’язку.
 3. Відсутність стандартизованої онлайн-платформи для дистанційного навчання, яка б охоплювала 100% учнів та педагогів.
 4. Недостатні вміння в учнів вчитися самостійно.
 5. Нестача спілкування із педагогами та ровесниками.

У вересні 2022 р проводили моніторинг знань із загальноосвітніх предметів, де учні показали досить позитивні результати. В кінці навчального року проводяться директорські контрольні роботи, аналіз результатів яких розглядається на засіданнях методичних комісій та педагогічних радах. Обговорюються недоліки, плануються заходи щодо їх усунення.

Крім того, на засіданнях педагогічних рад розглядаються питання організації навчально- виробничої діяльності, організації виробничої практики, питання допуску до ДПА і ДКА.

Підводяться підсумки навчальних семестрів, відрахувань учнів, стану викладання предметів, стану охорони праці та безпеки життєдіяльності, організації профорієнтаційної роботи училища тощо. Протоколи засідань педагогічних рад ведуться у паперовому вигляді.

Планування навчально-виробничого процесу відбувається відповідно до наказу МОН від 30.05.2006р. №419 «Про затвердження Положення, про організацію навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах».

У відповідності з планом здійснюється контроль за станом навчально- виробничого процесу, заступником директора систематично перевірялась підготовка до занять, стан викладання предметів, ведення плануючої документації, впровадження інноваційних технологій.

Результати внутрішньоучилищного контролю знаходили відображення у рішеннях педагогічної ради. Систематично контролювався стан ведення журналів, відвідування уроків учнями.

 1. Виконання обсягів регіонального замовлення

Щорічно доводяться затверджені обсяги регіонального замовлення на прийом учнів на навчання за відповідними професіями. В теперішніх умовах демографічного спаду форми профорієнтаційної роботи колективу ВПУ №13 набувають різноманітних, змістовних, часто нестандартних форм і методів.

План регіонального замовлення станом на 01.11.2022 р – 542 учнів (26 навчальних груп), з них 64 особи на контрактній основі. Прийнято у 2022 році 204 кваліфікованих робітників: на базі повної загальної середньої освіти  – 106 осіб, на основі базової загальної середньої освіти – 98 особи, фахових молодших спеціалістів 30 осіб. План регіонального замовлення виконаний на 111%.

Відраховано 22 учня, з 1 курсу -16 учнів, 2 курс – 1 учень, 3 курс – 1 учень, 4 курс – 4 учня.

 

 1. Дані фінансово-господарської діяльності у ВПУ №13
  за
  2022/2023 навчальний рік

Виконанням фінансово-господарської роботи займаються кваліфіковані, досвідчені бухгалтери, які в своїй роботі постійно користуються нормативно-правовою базою, щоб уникнути фінансових порушень.

 

Згідно затверджених кошторисів на 2023р. планові видатки мають становити:

 • За рахунок коштів місцевого бюджету – 20691400,00грн.
 • За рахунок освітньої субвенції – 3604300,00грн.
 • За рахунок коштів місцевого бюджету для підготовки фахових спеціалістів – 802000,00грн.

 

 

 

 

Видатки за даний період по бюджетах становлять 8473011,37грн., а саме:

КЕКВ Найменування видатків Загальний фонд Освітня субвенція Загальний фонд

(фахові спеціалісти)

2111 Заробітна плата 3725800,71 1219700,00 260998,44
2120 Нарахування на оплату праці 787547,53 194157,13 48203,34
2210 Придбання предметів та матеріалів 42626,00    
2230 Харчування учнів 71676,12    
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 27174,35    
2271 Оплата теплопостачання      
2272 Оплата водопостачання 46299,77   1400,00
2273 Оплата електроенергії 181088,34   13500,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 3412,39    
2720 Стипендія 1610283,50   239143,75
Усього 6495908,71 1413857,13 563245,53
 • Видатки за рахунок коштів спеціального фонду:

Згідно з їх основної господарської діяльності – 458174,74грн.

Від господарської діяльності – 619634,32грн.

Оренда майна – 4404,30грн.

Практика – 21220,40грн.

КЕКВ Найменування видатків Сума/грн. коп..
2111 Заробітна плата 253876,31
2120 Нарахування на оплату праці 50270,59
2210 Придбання предметів та матеріалів 6816,00
2230 Харчування учнів 114671,84
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 6499,30
2271 Оплата теплопостачання 254500,58
2272 Оплата водопостачання 25651,91
2273 Оплата електроенергії 128858,80
2275 Оплата інших енергоносіїв 2747,86
Усього 843893,19

 

 

 

 • Видатки за рахунок коштів благодійних внесків 85574,00грн.
 • Видатки по натуральній формі 222260,00грн.
          КЕКВ Найменування видатків В тому числі:
За рахунок отриманих коштів Натуральна форма
2210 Придбання предметів та матеріалів 67792,00 222260,00
Березень Двері   69975,00
Унітази   16000,00
Квітень Бензин 9600,00  
Господарські товари 18325,00  
 

 

Травень

М’ясорубка  Tefal

 

8432,00  
Сантехнічні товари 11340,00  
Господарські товари 10105,00  
Комп’ютерний системний блок 9990,00  
Бойлер електричний   4280,00
Мікрохвильова піч   8850,00
Праска   3340,00
Електричний чайник   3225,00
Пральна машина   27750,00
Печі електричні звичайні   42600,00
Набір шахів   1914,00
Тенісний стіл   11999,00
Набір для настільного тенісу   359,00
Магнітно-маркетний фліпчарт   2653,00
Проектор мультимедійний   16320,00
Екран підвісний   4200,00
Крісло мішок   8795,00
2240

 

Оплата послуг (крім комунальних) 17782,00  
Квітень Розміщення оголошення 5122,00  
Діагностика та ремонт комп’ютерів 10000,00  
Заправка картриджів 1580,00  
Травень Ремонт принтера 1080,00  
Усього 85574,00 222260,00

 

Кредиторська заборгованість станом на 01.06.2023р. – 3089083,00грн.

 

 1. Розвиток навчально-матеріальної бази та виробнича діяльність

Чи не найголовнішим завданням професійно-технічного навчального закладу є підготовка фахового досконало володіючого навиками і вміннями робітника. Дуже багато факторів впливає на виконання цього завдання. Колектив знає і розуміє складові успіху. Насамперед – це учень, якого треба зацікавити, привити любов до обраної професії. Для цього ми використовуємо дуже багато методів. Вивчаємо, розуміємо і знаємо потреби дітей, їхні інтереси, захоплення. Тому з учнем ми починаємо працювати ще влітку, під час вступної кампанії. На другому місці – інженерно-педагогічний працівник. Це фахівець своєї справи, авторитет для дітей, ініціативна і творча людина. І третій фактор – це наявна матеріально-технічна база і робота над її оновленням.

Наявна wi-fi-мережа дозволяє учням більш якісно та ґрунтовно оволодівати інформацією, а педагогічному колективу використовувати у своїй роботі інноваційні технології.

Варто зазначити системну роботу навчальної частини щодо висвітлення навчального процесу на сайті училища.

У зв’язку із введенням у країні воєнного стану та виїздом учнів за кордон знизились доходи від виробництва . Так, виготовлено в майстернях продукції і надано послуг населенню на суму 88 тис.грн. Доходи від виробничої практики, враховуючи благодійні внески  – 69 тис.грн.

Добре оснащені майстерні виробничого навчання з усіх напрямків підготовки. Колектив училища постійно працює над покращенням матеріально-технічної бази майстерень виробничого навчання та кабінетів спецтехнології.

Варто зазначити покращення матеріальної бази. У майстерні №1 (завідувач майстернею Сотніков В.С.) придбано елементи кузова автомобілів, що були у вжитку (крила, двері, канати),  для навчання учнів рихтувальним операціям.

Майстерня №2 (завідувач майстернею Бойко Р.Й.)  – виготовлено два стенди «Безконтактна система запалювання», планується фарбування підлоги, наново пофарбовані слюсарні верстати.

Майстерня №3 (завідувач майстернею Адамовський І.М.) – модернізовано 16 робочих місць, встановлено місцеве освітлення на 8 робочих місцях.

Майстерня №4 (завідувачка майстернею Адамович Г.В.) проведено ремонт та заміна елементів електромережі на робочих столах учнів, пофарбовано металеві елементи столів, здійснено ревізію робочих стендів.

Майстерня №5 (завідувач майстернею Павлишин З.М.) – здійснено ремонт загального та місцевого освітлення, схеми комутування робочих місць, профілактику витяжної вентиляції).

Майстерня №6 (завідувачка майстернею Пнівчук Г.М.) – виготовлено стенд «Інструмент рихтувальника», проводиться ремонт обладнання майстерні та їх фарбування, придбано елементи кузова автомобіля.

Кабінет 40 (завідувачка майстернею Крушельницька Г.Б.) – проведено повний ремонт двох моніторів та двох системних блоків, придбано три маніпулятивні миші, замінено учнівські крісла.

Крім того, у майстернях проводиться заміна або ремонт столів та стільців, фарбування обладнання. Під час проведення занять виробничого навчання використовується отримане раніше обладнання у новоствореній майстерні у відповідності до навчальних планів (групи РК 17-1, СЕА -4-1; СЕА 15-2; СЕА 14-2; РК 17-2; СЕА 15-3, СРА 16-2; СРА 3-1).

 1. 5. Навчально-методична робота
  • Аналіз методичної роботи

Згідно із  Положенням про методичну роботу у ЗП(ПТ)О методична робота у  Вищому професійному училищі №13 здійснюється згідно із Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників».

Методична робота в училищі спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності, розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу і здійснюється з метою поліпшення якості підготовки кваліфікованих робітників відповідно до вимог Державного стандарту професійної освіти та ринку праці. Загальну організацію методичної роботи в училищі здійснює директор, а безпосередніми організаторами методичної роботи є заступник директора з навчальної роботи М.В. Гінзилевич та методист училища О.О. Дубницька.

В 2022-2023 навчальному  році  педагогічний колектив продовжив працювати над  навчально-методичною проблемою «Реалізація інноваційних освітніх технологій як засіб досягнення ефективності професійного навчання і навчально-виховного процесу в умовах компетентнісної освіти», яка затверджена рішенням педради від 31.08.2020р., протокол №5.

У навчальному році педагогічний колектив працював над практичним дослідженням навчально- методичної проблеми училища. Перед педагогами були поставлені основні завдання по методичній підготовці та прогнозуванню процесу реалізації проблеми, впровадження напрацювань із проблеми у практику роботи педагогічного колективу,  створення умов для безперервного вдосконалення професійної майстерності кожного педагога. Ці питання були успішно проаналізовані, обговорені на засіданнях методичних комісій реалізовані на практиці шляхом проведення та забезпечення участі в конкурсах, виставках різних видів, науково-практичних конференціях для учнів та викладачів, майстрів виробничого навчання. Успішно організована дієва самоосвітня робота педагогів із визначеної проблеми та ефективна робота творчих груп, школи перспективного педагогічного досвіду, організоване взаємовідвідування навчальних занять, виховних заходів. Розроблені методичні рекомендації щодо оволодіння сучасними педагогічними технологіями. Це було висвітлено на педагогічних читаннях – зимові канікули 2023 рік, які були проведені в оновленому форматі: у формі дискусійної панелі «Успіхи і поразки навчального процесу у період воєнного стану».

Для реалізації завдань, висунутих педагогічною радою, в училищі працюють 6 методичних комісій (МК):

– педагогічних працівників автосервісного напряму,

– викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін,

– педагогічних працівників комп’ютерного та економічного напрямку,

– викладачів  природничо-математичних дисциплін,

– педагогічних працівників електротехнічних і загальнотехнічних дисциплін,

– класних керівників.

Методичні комісії, під керівництвом своїх голів, проводили щомісячно засідання згідно планів роботи комісій на навчальний рік та з метою реалізації завдань, визначених планом методичної роботи училища на навчальний рік.

Методична робота в училищі сконцентрована  за такими основними напрямками:

 • надання допомоги педагогічним працівникам в розробці навчальних планів, навчально-методичних комплексів і плануючої документації.
 • вивчення професійної діяльність педагогів відносно впровадження інноваційних технологій навчання, відпрацювання навичок аналізу та самоаналізу занять педагогами;
 • розширення сфери застосування інформаційно-комунікаційних технологій шляхом створення власних електронних підручників,  електронних презентацій, методичних посібників, навчальних зошитів, інструкційно-технологічних карток по темах виробничого навчання по професіях, навчальних тестів;
 • забезпечення системного підходу до організації навчально-методичної роботи з педагогічними кадрами, яка спрямована на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного викладача та майстра виробничого навчання, на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу у цілому, а в остаточному підсумку – на досягнення оптимальних результатів навчально-виховної роботи над методичною темою училища;
 • зростання педагогічної майстерності та фахової компетентності педагогічного колективу – учасників інноваційних процесів, підвищення якісних показників навчальних досягнень учнів;
 • упровадження нових форм роботи на уроках теоретичного і професійного навчання;
 • підготовка конкурентноспроможних випускників, здатних адаптуватися до змін у соціально-економічному середовищі, конкурувати на українському та європейському ринках праці.

З метою активізації творчої і пізнавальної діяльності учнів, формування в них сталого інтересу до вивчення предметів з обраної професії, протягом 2022-2023 навчального року в училищі було проведено 14 методичних тижнів. Завдяки ініціативі викладачів Шутки В.І., Пітух Л.І., Багири О.М.,  Пашинського Р.Р, Гриник Ю.І., Адамовського І.М., очолювані ними методичні комісії провели по можливості заплановані виховні заходи, методичні  тижні,  відкриті уроки, екскурсії.

З метою прискорення професійної адаптації молодих спеціалістів  щорічно працює «Школа педагогічного становлення» майстра виробничого навчання і викладача.

 • Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників училища у 2022-2023 навчальному році відбулася відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 06.10.2010 р. № 930,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010р.  зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки молоді та спорту України 20.12.2011р. № 1473 та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08 серпня 2013 року №1135.

23 березня 2023 року атестаційною комісією училища були атестовані на відповідність займаній посаді 8 педагогічних працівників: викладачі Третяк Б.В., Ізубенко О.А., Білик Л.П., Пашинський Р.Р., Третяк Н.Т., методист Дубницька О.О., керівник гуртка Леник Н.М., якій встановлено ставку заробітної плати відповідно до 12 тарифного розряду, бібліотекар Підскальна Г.Л., якій встановлено ставку заробітної плати відповідно до 11 тарифного розряду та підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»; викладачам Білик Л.П., Пашинському Р.Р., Третяк Н.Т. – присвоїли кваліфікаційну  категорію «спеціаліст другої категорії».

 19 квітня 2023 р. рішенням атестаційної комісії ІІІ –го рівня при департаменті освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації були атестовані  4 педагогічних працівників ВПУ №13:

-заступник директора з навчально-виховної роботи Білик Л.П. – відповідає займаній посаді;

– викладач професійно-теоретичної підготовки Третяк Б.В. -відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та  педагогічному званню «старший викладач»;

– викладач професійно-теоретичної підготовки Ізубенко О.А.- відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший викладач»;

– методист Дубницька О.О. -присвоїти  кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», викладач хімії Дубницька О.О. – присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший викладач»;

 

5.3. Підвищення кваліфікації, забезпечення постійного професійного розвитку керівників та інших працівників ЗП(ПТ)О.

Основні завдання методичної діяльності полягають у стимулюванні неперервної фахової і загальної освіти педагогів, посилення їх мотивації до якісної роботи, сприяння роботі педагога над творчим самовдосконаленням і особистим фаховим зростанням, мотивація учнів до участі в конкурсах, олімпіадах, турнірах, забезпечення участі майстрів, викладачів, вихователів у науковій та інноваційній діяльності; формування найкращих моральних якостей та компетентностей, як учнів, так і педагогів.

Однією з основних форм удосконалення фахової майстерності педагогічних працівників і обов’язковою умовою атестації є підвищення кваліфікації. Педпрацівники проходять курси підвищення кваліфікації відповідно до затвердженого план-графіку. Керівники та інші працівники училища проходять курси підвищення кваліфікації  на базі Львівського навчально-наукового центру професійної освіти та  Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Крім того педагогічні працівники постійно займаються самоосвітою. Підвищують кваліфікацію шляхом участі у конференціях, семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо, що забезпечує постійний професійний розвиток.

Для підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання створюються умови для стажування. За 2022-2023 навчальний  рік пройшли стажування на фірмах і підприємствах міста 4 майстра виробничого навчання (Левко А.В., Дзеньків О.В., Третяк В.Ю., Павлишин З.М.).   Підтвердженням участі викладачів та майстрів виробничого навчання у вказаних заходах є відповідні сертифікати, а результатом – розширення власного світогляду та обмін досвідом.

31.05.-01.06.2023 -навчання у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності за категорією «Особи, які залучаються до організації та проведення робіт з дегазації, деактивації території і об’єктів, інших видів спеціальної обробки дозиметричного контролю та радіаційно-хімічної розвідки» – Адамовський І.М., Дубницька О.О., Полячок Т.В.

 

5.4. Участь учнів та педагогічного колективу у навчально-методичних заходах

Училище ставить за стратегічну мету якісну підготовку кваліфікованих робітників, які є всебічно розвиненими, ініціативними, володіють вмінням працювати в команді. З метою поширення педагогічного досвіду, підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників під час зимових канікул кожною методичною комісією проводились дискусійні панелі на тему «Успіхи і поразки навчального процесу у період воєнного стану»,  на яких педагогічні працівники училища ділилися досвідом роботи над власними методичними проблемами, проходили тренінги.

На базі  вищого професійного училища №13 були проведені ряд методичних і виховних заходів:

-жовтень 2022 р – День здоров’я – Мороз В.В., Мацьків С.В.;

– жовтень 2022 р -історико-літературна година на тему «Їх кликав біль за долю України», присвячено 80-й річниці з Дня заснування УПА – Майдан С.І.;

-листопад 2022 р- відкрита виховна година до Дня Гідності і Свободи на тему «Україна – країна нескорених» – Пітух Л.І.;

-грудень 2022 р.- майстер-клас «Технологія виготовлення вишитої новорічної іграшки» – Пітух Л.І.

-лютий – флешмоб «Ланцюжок економічних висловів» – Пітух Л.І.

-лютий 2023 р – виставка композицій «Стрітенська мозаїка», майстер- клас «Стрітенська свічка»-Пітух Л.І., керівники груп;

-лютий 2023 р виховна година «Безпечний інтернет» – Пітух Л.І.;

-лютий 2023 р. екологічний дайджест з фізики «Електрика з фруктів» – Третяк Н.Т.

-березень 2023 р – година спілкування на тему «Я відкриваю Шевченка»  – Тарасюк Л.О.;

-березень 2023 р – вікторина з фізики -Човганюк С.Ю.;

-березень 2023 р. – майстер-клас по ремонту автомобілів – Бабак А.Я.

– квітень 2023р. – біологічний експериментарій «Життя під мікроскопом» Полячок Т.В.;

-квітень 2023р. – хімічний дослідницький майстер-клас Дубницька О.О.;

-квітень 2023 р – інтелектуальна гра – брейн-ринг (What? Where? When?), присвячена Міжнародному дню англійської мови – Боднар В.М.;

-травень 2023 р – виховні години з німецької мови -Хоменець М.А., Баточенко І.М.;

-травень 2023 р- виховний захід – інтелектуальна гра «Математичні перегони» – Багира О.М.

– травень 2023 р участь у Всеукраїнському тижні професійної (професійно-технічної) освіти. Майстер -клас «Застосування сучасних електромонтажних інструментів» – Адамовський І.М.

 

5.5. Участь у Всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, вебінарах

 1. 25-26.08.2022 ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Шляхи удосконалення професійних компетенцій фахівців в умовах сьогодення» Пітух Л. І.
 2. 10.2022 Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до охорони праці в закладах професійної освіти» Пітух Л. І.
 3. Жовтень-листопад 2022 – участь в тренінгу у рамках Програми EU4Skills «Основи навчання та оцінювання на основі компетенцій (HOK&OOK)» – методист Дубницька О.О.
 4. 17 листопада 2022 участь Всеукраїнському методологічному семінарі на тему: «Науково-методичне забезпечення розвитку професійної освіти в умовах нових технологічних і економічних викликів» Пітух Л. І.
 5. 12.2022 VІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти» Пітух Л. І.
 6. 15-19.12.2022 Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні практики наукової освіти» Пітух Л. І.
 7. 12.2022 Всеукраїнська конференція «Професійна орієнтація: успішні практики та нові виклики» Білик Л.П.
 8. 07-08.02.2023 у Другому міжнародному науковому форумі «Адаптивні процеси в освіті» доповідь Пітух Л. І. «Інформаційно-аналітичне забезпечення цифрового простору професійної (професійно-технічної) освіти»
 9. 02.2023 Всеукраїнський вебінар «Рідномовна та багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства» Пітух Л. І.
 10. 02.2023 Всеукраїнський науково-практичний семінар «Впровадження сучасних освітніх та виробничих технологій у професійній освіті України» Пітух Л. І.
 11. 02.2023  Обласний вебінар з питань охорони праці. Виступ на тему: «Допуск працівників та здобувачів освіти до роботи з електроустаткуванням в закладах П(ПТ)О    Стефанюк Л.М.
 12. 03.2023 Всеукраїнська конференція «Роль центрів кар’єри у професійній освіті: наші спільні здобутки у межах проєкту «Eu4Skills» Білик Л.П.
 13. 03.2023 Воркшоп «Штучний інтелект: на що здатні технології?»
 14. 03.2023 Міжнародний вебінар «Освітня варта перемоги» (Україна-Польща-Ізраїль) на тему «Психологічне здоровя особистості  в умовах війни і повоєнний час» Пітух Л. І., Дубницька О.О. , Мороз У.Б.
 15. 03.2023 Міжрегіональний науково-практичний семінар «Розвиток науково-методичної компетентності педагогічних працівників на засадах цифрової дидактики » Пітух Л. І.
 16. 03.2023 Круглий стіл «STEAM: від теорії до практики» Пітух Л. І., Дубницька О.О. , Мороз У.Б.
 17. 04.2023 Міжнародний вебінар «Освіня варта перемоги »  (Україна-Польща-Ізраїль) на тему “Дитяча травма війни:індикатори та умови подолання. Хібукі-терапія як засіб підтримки та відновлення психологічного здоров’я” Пітух Л. І.
 18. 04.2023 Міжрегіональний науково-практичний семінар «Професійна діяльність педагога в умовах цифрового освітнього середовища»       Пітух Л. І.
 19. 04.2023 Всеукраїнський вебінар «Українська освіта в умовах воєнного стану: актуальні напрями можливих проєктів». Пітух Л. І.
 20. 23-26 травня 2023 IV-V Міжнародному науково-практичному Web-Форумі «FORUM SOIS, 2023: РОЗБУДОВА ЄДИНОГО ВІДКРИТОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ»

Пітух Лілія Іванівна доповідь на тему “Формування сучасного інформаційно-освітнього простору – запорука конкурентоспроможності випускника закладу професійної (професійно-технічної освіти)”

Участь: Данилюк М.П., Шафоростов О.О.

 1. 24 травня 2023 Всеукраїнський вебінар “Формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах професійної (професійної-технічної) освіти”в рамках заходів Всеукраїнського тижня доповідь Пітух Лілія Іванівна на тему “Основні засади формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі професійної (професійно-технічної) освіти в процесі підготовки кваліфікованих робітників”
 2. 30 травня 2023   Науково-практичний онлайн-семінар «ДІАГНОСТИКА ТА МОНІТОРИНГ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ» Пітух Л.І.
 3. 14-15 червня 2023 XV Всеукраїнської науково-практичної конференції «ПРОЄКТУВАННЯ РОЗВИТКУ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ Пітух Л. І.
 4. 15 червня 2023 регіональному науково-практичному семінарі «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану» Пітух Л.І., Данилюк М.П., Гінзилевич М.В., Дубницька О.О., Мороз У.Б.

 

5.6. Навчально-методична робота

 

 • -2023 роки ознаменувалися інтенсивним впровадженням дистанційних технологій навчання, тому основним напрямком методичної роботи стала підтримка педагогічних працівників при впровадженні нових цифрових засобів.  

Вивчення та впровадження у практику сучасних інноваційних технологій навчання та виховання сприяло  підвищенню  ефективності освітнього  процесу,  розвитку та підвищенню професійної майстерності  кожного педагога, активізації творчого потенціалу. В останньому і попередніх навчальних  роках освітній процес проходив  в умовах адаптивного карантину і воєнного стану, що передбачає гармонійну взаємодію традиційної та онлайн-освіти, тобто змішану форми навчання.

Педагогічні працівники освітнього закладу через різні засоби взаємодії, застосовували різні інструменти дистанційного навчання:

 • електронну пошту (передавання текстів, графіків, аудіо та відео файлів);
 • Viber (створення закритих груп, розв’язання навчальних проблем, обмін інформацією);
 • освітні портали, соцмережі,  Skype,  сервіс онлайн-тести «На Урок»,
 • відеоконференції на платформі  ZOOM,
 • блоги (форма спілкування, сприяє розвитку мовленнєвих навичок);
 • чати (засіб оперативного спілкування);
 • відеоуроки (класно-урочна форма навчання в online режимі);
 • веб-сервіси (додатки Google, середовище Classroom);
 • електронні, інтерактивні, мультимедійні, підручники, посібники
 • платформи Learning Apps;Kahoot!;
 • платформи для дистанційного та змішаного навчання «Всеукраїнська школа онлайн»;
 • студії онлайн-освіти, наприклад, Educational Era тощо.

 

 1. Виховна та фізкультурно-масова робота
  6.1 Виховна робота

Виховна робота в училищі спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості учня, формування громадської свідомості та родинних цінностей, власної гідності та патріотичності, правових норм, естетичних смаків, духовного здоров’я, виховання потреби до вдосконалення на ґрунті знань, традицій, історії та звичаїв українського народу. Згідно них, розробляються цілі і завдання, складається план реалізації. Реалізуючи виховні завдання педагогічний колектив постійно веде пошук нових педагогічних підходів, що сприяють створенню та формуванню безпечного середовища, яке розвиває, навчає та виховує особистість.

Питання виховної роботи постійно розглядаються і аналізуються на педагогічних радах, інструктивно-методичних нарадах, засіданнях методичних комісій, батьківських зборах. Безпосередню виховну роботу з кожним учнем окремо керівники навчальних груп фіксують у журналах навчально-виховної роботи.

Виховна робота в училищі велась згідно вимог законодавчих та нормативно- правових документів в повному обсязі. Всі заходи проведено відповідно до плану виховної роботи.

Педагогічний колектив багато уваги приділяє індивідуальній роботі з учнями, а також працює над розкриттям особливостей і індивідуальності кожного учня, його творчого потенціалу. Не варто забувати і про виховну роботу в учнівських групах.

Тиждень навчання починається з підняття державного прапора України, виконання гімну та хвилини мовчання за полеглими в російсько-українській війні.

Організація виховного процесу в групах є постійною і систематичною. Так, щовівторка проводяться години класного керівника, щочетверга – виховні години, в інші дні – інформаційні години, бесіди та загально училищні заходи.

Особлива увага приділяється попередженню правопорушень, вживанню алкогольних та наркотичних засобів, тютюнопаління, випадкам травматизму на виробництві та в побуті. Під час цих заходів пропагується здоровий спосіб життя, орієнтований на задоволення культурних та загальнолюдських цінностей.

Цьогоріч в нас з’явилася нова соціальна категорія учнів – внутрішньо переміщені особи (ВПО). До них прив’язана особлива увага, зокрема соціально-психологічної служби.

З метою розвитку творчих здібностей учнів в училищі щорічно проводяться конкурси художньої самодіяльності серед навчальних груп, заходи до визначних та пам’ятних дат, тематичні тижні, в рамках яких проводяться конкурси стінних газет. Велика увага приділяється вихованню у учнів патріотизму, любові до рідної землі, традицій українського народу, бажанню бути українцем та пишатися своєю нацією.

Традиційними в училищі стали заходи:

 • свято «Чарівна осінь барвами дивує» – до Дня Вчителя;
 • «День здоров’я»;
 • учнівські спартакіади;
 • «16 днів проти насильства»;
 • учні беруть активну участь у щорічних заходах, присвячених створенню УПА та Українського козацтва, Шевченківським дням та іншим пам’ятним подіям.
 • учні відвідують музей-меморіал «Дем’янів Лаз», концерти в обласній філармонії, Центр патріотичного виховання ім. Степана Бандери, екскурсії м. Івано-Франківськ, музеї, виставки, галереї, беруть участь у благодійних акціях, волонтерському русі, міських заходах.
 • приймають участь в заходах, які проводить Центр естетичного виховання;
 • тижні безпеки дорожнього руху.

Так, протягом звітного періоду учні та педагогічні працівники училища провели різноманітні виховні заходи:

 • вересень 2022р. – зустрічі з представниками Управління патрульної поліції у Івано-Франківській області (відповідальна Білик Л.П.);
 • жовтень 2022р. – День здоров’я (Мороз В.В., Мацьків С.В.);
 • листопад 2022р. – «Неоголошена війна» (Гриник Ю.І.);
 • листопад 2022р. – «Україна – країна нескорених» (Мороз У.Б.);
 • листопад 2022р. – написання радіодиктанту національної Єдності (Шутка В.І., Тарасюк Л.О.) літературні читання лінійка «Мужай прекрасна наша мово» (Шутка В.І., Тарасюк Л.О.);
 • листопад 2022р. – участь у обласному конкурсі поезії про мову та батьківщину (Тарасюк Л.О.);
 • листопад 2022р. – екскурсії в музей-меморіал «Дем’янів Лаз» (Полячок Т.В., Носурак О.І., Петришин А.Б.);
 • листопад 2022р. історико-літературна година «Їх кликав біль за долю України» – присвячений 80 річниці з Дня заснування УПА(Майдан С.І.);
 • листопад-грудень 2022р. – проведення акції «16 днів проти насильства» (соціально-психологічна служба);
 • грудень 2022р. – участь у обласних і загальноміських акціях «Сад зимових фігур», «Техноялинка», «Моделі стендової техніки» (Білик Л.П., Гудименко Н.Ю);
 • грудень 2022р. – флешмоб «З Україною в серці – повертайся живим» (Майдан С.І.);
 • грудень 2022р. – майстер-клас по зав’язуванню української хустки» (Пітух Л.І.);
 • грудень 2022р., лютий 2023р. – зустрічі з військовослужбовцями ЗСУ (Кавуза Б.Б.);
 • грудень 2022р. – майстер-клас з виготовлення вишиваної новорічної кульки (Пітух Л.І.);
 • лютий 2023р. – лінійка-реквієм «Небесна Сотня – це зорі твої, Україно» (Майдан С.І.);
 • лютий 2023р.– усний журнал до Дня рідної мови (Шутка В.І., Тарасюк Л.О.);
 • березень 2023р. – літературно-музична композиція «Шевченко – наш пророк. Борітеся, поборите! Вам Бог помагає» (Шутка В.І.);
 • березень 2023р. – «Мінно-вибухова безпека молоді» (Кавуза Б.Б.);
 • березень 2023р. – фотоквест «Ліс – наше багатство» (Полячок Т.В.);
 • березень 2023р. – Літературний вечір «Я вибирала Долю собі сама» (Мороз У.Б.);
 • квітень 2023 р Всеукраїнська акція «Жму за ЗСУ» – (Мацьків С.В.);
 • квітень 2023р. – конкурс «Великодні передзвони» (Білик Л.П);
 • травень 2023р. – благодійний велопробіг з нагоди 361-ї річниці м.Івано-Франківська (Кавуза Б.Б.);
 • травень 2023р. – заходи з нагоди Дня Європи (Баточенко І.М., Хоменець М.А.);
 • травень 2023р. – відеопривітання до Дня Матері (Білик Л.П., керівники навчальних груп);
 • травень 2023р. – Всеукраїнський глобальний тиждень безпеки дорожнього руху (Петрів М.Ф., Пашинський Р.Р.);
 • травень 2023р. – флешмоб «А вишиванка – долі оберіг» (Мацьків В.С., керівники навчальних груп);
 • участь у Всеукраїнському віртуальному арт-просторі «Ми – разом! Ми – сильні! Ми -Україна!» (Пітух Л.І.);
 • червень 2023р. – флешмоб до Дня захисту дітей (Мороз У.Б., Пітух Л.І.).

Крім навчально-виховної роботи приділяється увага розвитку спорту, художньої самодіяльності та організації дозвілля. Для зайнятості учнів в позаурочний час працюють різноманітні секції, гуртки.

Активну участь у житті училища приймає Рада учнівського самоврядування під головуванням учня Станкова Артура. За останній рік Радою учнівського самоврядування було зроблено:

 • створення відеоролика та участь у Міжрегіональному телемості «У єдності наша сила» (отримано диплом);
 • флешмоб з нагоди Дня Єднання, який вперше проводився у 2022 році;
 • створення відеоролика та участь у Всеукраїнському флешмобі до Дня вишиванки;
 • написання послання нащадкам з побажаннями та покладання у Капсулу часу на Алеї молоді у Івано-Франківську, яку відкриють у 2091 році до 100-річниці незалежності України.

Також цьогоріч за ініціативи Ради учнівського самоврядування було проведено благодійні акції до дня Святого Миколая, до дня Волонтера, а також систематично формувалися продуктові посилки, які передавали нашим славним хлопцям ЗСУ.

Учнів, які беруть активну участь в громадському житті училища, заохочують морально та матеріально, а учні, які перебувають у скрутному сімейному становищі отримують матеріальну допомогу.

В училищі приділяється належна увага роботі з батьками. Відповідно до плану роботи проводяться загально училищні та групові батьківські збори, індивідуальні зустрічі з батьками.

21.12.2022р. на фасаді училища відкрито ще 2 пам’ятні дошки нашим випускникам Максиму Бурді та Роману Сализі, які полягли в російсько-українській війні (Білик Л.П.).

 

В училищі функціонує музей «Галицька світлиця».

Училище підтримує тісні контакти з пресою, радіо і телебаченням:

 • Обласною громадсько-політичною газетою «Галичина»;
 • Районними газетами «Вперед» (Тисменицький район);
 • «Галицьке слово» (Галицький район);
 • Івано-Франківською державною телерадіомовною компанією;
 • Вуличне радіо;
 • Київським книговидавництвом «Торба»;
 • Обласною освітянською газетою «Освітянське слово»;
 • Регіональними газетами «Західний кур’єр»;
 • Івано-Франківським обласним телебаченням «Галичина».

Протягом останніх десяти років тісно співпрацюємо з:

 • Духовною семінарією ім. Йосафата Кобринського м. Івано-Франківська;
 • «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ»
 • Обласний і міський центри зайнятості;
 • Службою у справах дітей Івано-Франківської міської ради;
 • Ювенальною превенцією в Івано-Франківській області;
 • Музеєм визвольних Змагань Прикарпатського краю;
 • Міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 • Музеєм-Меморіалом «Дем’янів Лаз».

Велику увагу працівники училища приділяють правовому вихованні учнів. Працює рада профілактики правопорушень. Систематично проводяться зустрічі учнів з юристами, працівниками правоохоронних органів, лекції на правову тематику, круглі столи, бесіди, вікторини, брейн-ринги, конкурси.

 

Навчальний рік Злочини Адміністративні правопорушення Учні «групи ризику» Учні, які стоять на училищному обліку Учні, які стоять на  обліку у ювенальній превенції
2020-2021 2 2 11 9  
2021-2022 3 2 12 8 3
2022-2023 0 0 8 5 1

 

 

Наш колектив працює над створенням умов для всестороннього розвитку учня як особистості – це одне із основних наших завдань.

6.2 Гуртожиток

На даний час в гуртожитку проживає 105 учнів на частині 8 та 9 поверхах.

7 поверх заселений внутрішньо переміщеними особами з різних регіонів України.

Для більшої безпеки учнівський гуртожиток обладнаний вхідними дверима з магнітним чіпом. Також цілодобово працюють чергові на 1 поверсі.

Учні, які проживають в гуртожитку, забезпечені гарячим харчуванням в їдальні училища, окрім того мають можливість приготувати їжу на обладнаних кухнях, яких є по дві на кожному поверсі. Благодійні організації забезпечують 3-разовим харчуванням внутрішньо переміщених осіб.

В гуртожитку проведено ремонтні роботи та встановлено нову сучасну побутову техніку, зокрема:

8-9 поверх: встановлено нові метало-пластикові вхідні двері на поверхи; замінено двері у кімнатах 1 та 2 блоків (8 поверх); замінено фасади шаф для одягу у 3-4 блоках (8 поверх) та у 931,924,944 кімнатах (9 поверх). Також придбано 3 холодильники у хол  3 блоку (8 поверх) та у холи 1 та 2 блоків (9поверху).

7 поверх: за підтримки БО «Рокада» та МОМ встановлено нову побутову техніку (4 холодильники, 2 мікрохвильові печі, 2 електричні чайники, 2 сушки для одягу, 2 електричні плити). Також замінено вхідні двері на поверсі на метало-пластикові, замінено двері у кімнатах 2 та 3 блоків, в кімнатах замінено покриття підлоги на лінолеум. Зроблено капітальний ремонт 1 та 2 блоки (хол, кімнати, кухня, санвузли). На даний час проводиться капітальний ремонт у 3 та 4 блоках (холодильники, пральні машини, мікрохвильові печі, сушильну машину, електричні плити та електричні чайники). На кожному поверсі є душові кімнати, гарячу воду забезпечують встановлені бойлери. Змістовно організовують дозвілля та проводять виховну роботу з проживаючими учнями в гуртожитку вихователі Носурак О.І. та Петришин А.Б.

Куточки, стенди на поверхах гуртожитку оформлені у всіх згідно сучасних вимог, інформація оновлюється постійно.

 • Харчування

У 2021 році відновила роботу училищна їдальня. Їдальня працює з трьохразовою (для учнів сиріт, учнів позбавлених батьківського піклування та учнів з числа ВПО) і одноразовою (для решти учнів) кратністю харчування. Середня вартість обіду для учня складає 34,5 грн, для учнів, які харчуються тричі на день – 82, 14грн. Середня кількість учнів які харчується – 86.

Щоквартально шеф-кухарем та медичною сестрою складається примірне чотирьохтижневе меню за збірником Є.Клопотенко та погоджується у Держпродспоживслужбі в Івано-Франківській області. Налагоджена робота з підприємцями Івано-Франківська та області, які завжди вчасно доставляють свіжу та якісну продукцію (сертифікати якості наявні).

Адміністрація училища постійно обговорює питання організації та якості харчування учнів в училищі.

 

6.4.Робота центру карєри

Центр кар’єри – це система кар’єрної навігації, важлива сполучна ланка закладу освіти із молоддю, ринком праці, роботодавцями і державними установами.

Центр кар’єри поєднує у своїй структурі центри працевлаштування та залучення абітурієнтів ЗЗСО.

У ВПУ №13 13 грудня 2021 року видано наказ №234 «Про створення «Центру професійної кар’єри в ВПУ №13». Керує центром професійної кар’єри в.о.директора Мирослав Данилюк, професійними консультантами Центру є Надія Гудименко (заступник директора з НВР) та Микола Крушельницький (старший майстер). Членами центру є викладачі професійно-теоретичної підготовки, методист, практичний психолог, інспектор відділу кадрів, юристконсульт. 13 грудня 2021 року затверджено «Положення про «Центр професійної кар’єри ВПУ №13 м. Івано-Франківська». Центр професійної кар’єри працює згідно затвердженого плану роботи.

За 2022-2023н.р. у Центрі було проведено:

 • профорієнтаційну роботу у ЗЗСО Івано—Франківської ОТГ та області (лютий-травень 2023р.);
 • години спілкування з учнями «Моя професія – моє майбутнє», «Хочу – можу – треба» (вересень 2022р., березень 2023р.);
 • екскурсії на підприємства: Головне управління Пенсійного фонду в м. Івано-Франківську (ОС-2, лютий 2023р.), відділення Приват Банку (АДМ-1, ОС-2, вересень 2022р.), ДП ВО «Карпати» (РРА 13-2, жовтень 2022р.), КП «Електроавтотранс» (СЕА 14-1, СЕА 15-1, СРА 16-1, СРА 18-1, РК(з) 17-1, жовтень-листопад 2022р.), КП «Івано-Франківськміськсвітло (ЕО 6-1, ЕО 6-2, жовтень 2022р.); ТОВ «Вольтер» (РРА 13-3, листопад 2022р.);
 • у випускних групах проведено практичні заняття з написання резюме; як поводити себе на співбесідах при працевлаштуванні; поради щодо адаптації молодого фахівця на першому робочому місці (листопад 2022р. – березень 2023р.).

 

6.5.Профорієнтаційна робота

Профорієнтаційна робота працівниками училища та учнями проводиться на постійній основі. Цьогоріч значну увагу приділено просвітницькій роботі з випускниками 9-х та 11-х класів ЗЗСО. Протягом лютого-березня 2023року педагогічними працівниками відвідано 46 навчальних закладів Івано-Франківської ОТГ та області. Проведено дні відкритих дверей у березні-травні 2023року. Під час яких майбутнім абітурієнтам була надана вичерпна інформація про навчальний заклад, особливості діяльності училища, напрямки підготовки кваліфікованих робітників. В ході зустрічей проведено технічні майстер-класи та зіграно товариські матчі з футзалу, баскетболу, волейболу.

Для залучення більшої кількості абітурієнтів розміщено профорієнтаційні оголошення у ЗМІ. Продовжуємо співпрацю із «Вуличним радіо».

 

 • Фізична культура

Виховний процес невід’ємно пов’язаний з розвитком фізичної культури та спорту, які покликані цілеспрямовано підтримувати:

 • рухомий режим учнів;
 • зміцнювати здоров’я;

– розвивати фізичні якості (силу, спритність, координацію, морально-вольові здібності.)

Всі ці завдання вирішуються в процесі проведення урочної та позаурочної роботи.

Уроки з фізичної культури проводяться у відповідності до навчального плану підготовки з професії по 2 години на тиждень з наступних розділів:

       теоретичні відомості;

       легка атлетика(осінь, весна);

       футбол (осінь, весна);

       спортивні ігри (волейбол, баскетбол, настільний теніс, бадмінтон);

       гімнастика;

       професійно-прикладна, фізична, кросова підготовка;

       туризм.

Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня:

       ранкова гігієнічна гімнастика (проводиться переважно на відкритому повітрі громадським активом або самостійно контролюється черговим адміністратором училища);

фізкультурні хвилинки або паузи проводяться після 2 годин навчання (роботи в майстернях) активом групи або самостійно під контролем викладача або майстра виробничого навчання;

Позаурочна фізкультурно-масова, спортивна робота – планується спортивним клубом:

змагання з окремих видів, що передбачають відбір кандидатів у збірні команди;

-підготовка та участь їх в обласних змаганнях.

 

Спортивно – масова робота у ВПУ №13

№ з/п Вид спорту Терміни проведення Кількість

команд

Кількість

учасників

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

8.

 

 

 

 

День Здоров’я

Футзал

Волейбол

Настільний теніс

Шашки

Шахмати

Велопробіг (загальноміський)

Всеукраїнські спортивні ігри:

–                     волейбол

–                     настільний теніс

06.10.2022

жовтень

листопад-грудень

січень

лютий

лютий-березень

 

06.05.2023

 

 

14.05.2023

14-15.05.2023

10 груп

6 груп

8 груп

13 груп

8 груп

8 груп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З учасника

(І курс)

 

 

8 учасників

2 учасника

 

 

Все це є результатом роботи керівників фізичного виховання Мороза В.В. та Пожара В.М., Мацьківа С.В., Кавуза Б.Б. та підтримки більшості майстрів виробничого навчання, класних керівників

Керівник та викладач фізичного виховання зосереджують свою роботу на розвиток фізичних якостей – це сила, витривалість, координація, реакція та інші. Забезпеченість навчального процесу:

       база – 90%;

–        спорядження нове – 80%.

Більшість обладнання спроектовано та зроблено у майстернях училища , що покладає відповідальність на викладачів щодо надійності його роботи, щоденного контролю та періодичного випробовування, про що складається відповідний акт інженером з охорони праці Стефанюк Л.М.

 

7.Робота соціально-психологічної служби

Психологічна служба в системі освіти є складовою державної системи охорони психологічного здоров’я громадян України і діє з метою виявлення і створення соціально-психологічних умов для розвитку особистості.

Психологічна служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психічного розвитку особистості, мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, статевих, інших індивідуальних особливостей, створення умов для самовиховання і саморозвитку, сприяє виконанню виховних й освітніх завдань навчально-виховних закладів.

Головною метою діяльності соціально-психологічної служби ВПУ №13 є забезпечення психологічного і особистісного розвитку учнів.

Психологічна служба ВПУ №13 виконує такі функцій:

– виявлення загальних і особистих соціальних проблем учнів;

вивчення і діагностика індивідуальних особливостей учнів;

надання допомоги вчителю в роботі з учнем, групою, батьками;

соціальний захист того, у кого виникли проблеми;

виявлення індивідуально-педагогічних можливостей учителів і надання їм допомоги у підвищенні педагогічної майстерності, дієвості педагогічної діяльності в роботі з учнями, батьками;

соціально-педагогічна оцінка проведених виховних заходів у групах, училищі;

безпосередня підготовка соціально-педагогічних заходів з різними групами учнів, окремими учнями, учителями, батьками;

співпраця із закладами, які забезпечують соціальний захист: правоохоронними органами; спеціалістами психолого-медико-педагогічних консультацій, соціальних служб для дітей, молоді та сім’ї, Центром соціально-психологічної реабілітації»; представниками благодійних дитячих, молодіжних громадських організацій «Карітас», міським та обласним осередками товариства Червоного Хреста, організацією «Молода Просвіта», участь у проєкті «Дружній простір» для внутрішньо переміщених осіб.

Основними видами діяльності соціально-психологічної служби є:

просвітницька та психопрофілактична робота (виступи перед учнями, батьками та педагогічним колективом, засідання Штабу профілактики, тематичні лінійки, круглі столи);

-психологічне консультування: індивідуальне консультування учнів, педпрацівників, батьків; групове консультування учнів, педпрацівників, батьків;

-індивідуальна психодіагностика учнів, педпрацівників, батьків;

психодіагностика групова учнів, педпрацівників, батьків;

корекційно-відновлювальна та розвивальна робота (тренінги, ділові ігри);

зв’язки з громадськістю (за потребою) та відвідування учнів у гуртожитку, відвідування учнів за місцем проживання, батьків за місцем роботи (за потребою);

організаційно-методична робота.

Практичний психолог та соціальний педагог обирають та поєднують конкретні види робіт, визначають, які з них будуть пріоритетними, в залежності від специфіки закладу та проблем, що потребують розв’язання.

За даними соціального паспорту на 2022-2023 навчальний рік у ВПУ №13 навчаються:

діти – сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування – 11чол.; напівсироти – 24чол.; діти із вродженими вадами-5чол.; діти з багатодітних сімей – 42 чол.; діти, чиї батьки є УБД та АТО – 11чол.; учні, з числа внутрішньо переміщених осіб 13 чол.,учні, батьки яких проходять службу в ЗСУ або приймають безпосередньо участь у бойових діях відсічі та стримування збройної агресії – 15 чол., учні, які проживають у гуртожитку -105чол.; учні, які перебувають на внутрішньому обліку училища -5чол.

 

 

8.Наявність колективного договору та додержання його умов.

 

Колективний договір (дата набрання чинності 10.12.2020 року) укладено між адміністрацією і профспілковим  комітетом Вищого професійного училища №13 на 2021-2025 роки. Колективний договір має 10 розділів:

 1. Загальні положення і терміни.
 2. Виробничі та трудові відносини.
 3. Зайнятість працівників.
 4. Робочий час та нормування праці.
 5. Час відпочинку.
 6. Оплата праці.
 7. Соціально-побутові гарантії, пільги, компенсації.
 8. Умови і охорона праці.
 9. Зобов’язання і гарантії діяльності профспілкової організації.
 10. Контроль за виконанням колективного договору.

Колективний договір підписаний у двосторонньому порядку – від адміністрації директором ВПУ №13 Данилюком М.П., від профспілкової організації головою профкому Крушельницькою Г.Б., створена комісія з контролю.

До складу колективного договору увійшли документи: «Порядок розподілу педагогічного навантаження на новий навчальний рік, тарифікації вчителів (викладачів), вихователів, керівників гуртків»; «Перелік посад працівників з ненормованим робочим днем», «Положення про преміювання працівників ВПУ №13», «Комплексні заходи щодо встановлення нормативів безпеки, гігієни та навчально-виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій та пожеж», «Перелік професій і посад працівників, які мають право на доплату до тарифної ставки (окладу) за шкідливі умови праці», «Норми видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту», «Перелік професій і посад працівників, робота яких пов’язана із забрудненням і яким безоплатно видається мило», «Перелік професій і посад працівників, робота яких дає право на отримання додаткової відпустки», «Перелік професій і посад працівників, які мають право на доплату до тарифної ставки (окладу) за шкідливі умови праці»,  «Правила внутрішнього розпорядку працівників Івано-Франківського Вищого професійного училища  №13».

Колективний договір Вищого професійного училища №13 м. Івано-Франківська пронумерований, прошитий, скріплений підписом та печаткою. Зареєстрований Виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради за № 23/38.1-03/13 від 11.02.2021р., про що зроблений запис, про реєстрацію колективного договору.

 

8.Якісний склад педагогічних працівників

За штатним розписом в училищі працює 102 працівника.

Із них:

 • викладачі – 25
 • майстри – 16
 • інші педпрацівники – 13
 • фахівці, службовці – 17
 • робітники – 31

Із  63  педпрацівників мають вищу освіту – 56.

Мають педагогічні звання:

 • викладач-методист – 2;
 • старший викладач – 14;

Кваліфікаційну категорію:

 • спеціаліст вищої категорії – 16;
 • спеціаліст першої категорії – 7;
 • спеціаліст другої категорії – 6;
 • спеціаліст (педагогічні працівники) – 1.

Майстри виробничого навчання, які мають тарифікаційні розряди:

 • тарифний розряд – 5;
 • тарифний розряд – 0;
 • тарифний розряд -2;
 • тарифний розряд -9;

Майстер в/н другої категорії – 7.

Майстер в/н першої категорії- 1.

Відомчі нагороди:

 • Почесна грамота МОН України – 4 (Данилюк М.П., Гінзилевич М.В.

Крушельницький М.П., Полячок Т.В.);

 • Нагрудний знак «Відмінник освіти України» – 2 ( Гінзилевич М.В.,

Крушельницький М.П.).

Із 64 педагогічних працівників пенсійного віку – 18, передпенсійного -7.

За 2022-2023 навчальний рік  було прийнято 9 працівників, звільнено – 5.

Педагогічний стаж роботи:

 • 1-5 років – 14;
 • 6-10 років – 10;
 • 11-20 років – 13;
 • 21-30 років – 14;
 • понад 30 років – 10.

 

 1. Дотримання вимог нормативно-правових актів щодо створення та
  забезпечення умов праці педпрацівників

Умови праці педпрацівників ВПУ №13 організовані і функціонують у відповідності до нормативно-правових актів, якими керується в своїй роботі директор училища, це:

        Закон України “Про освіту”;

        Закон України “Про професійно-технічну освіту”;

 Указ Президента “Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні”;

        Національна доктрина розвитку освіти

        Державна програма “Вчитель”;

        Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (у сфері

вищої освіти);

        Наказ МОН України від 12.12.2007р. N1121 “Про виконання

розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.11.2007 р. N 886-р “Про схвалення плану заходів, спрямованих на задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах”;

Шляхи залучення роботодавців до участі у навчальному процесі ПТНЗ;

Постанова КМУ N 507 від 27.08.2010“Про внесення змін до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики”;

Постанова КМУ N 781 від 27.08.2010“Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів”;

Постанова КМУ N 783 від 27.08.2010 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. N 1240”;

Постанова КМУ N 784 від 27.08.2010 “Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням”;

Розпорядження КМУ N 42-p від 21.01.2009 “Питання управління окремими державними професійно-технічними навчальними закладами, підпорядкованими Міністерству освіти і науки, молоді та спорту”;

Розпорядження КМУ N 1723-p від 27.08.2010 “Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки”;

        Постанова КМУ N 495 від 15.04.2011 “Про затвердження Державної

цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки”;

        Наказ Міністерства N 541 від 07.06.2011 “Про Державну цільову

програму розвитку професійно-технічної освіти на 2011 – 2015 роки”;

Наказ Міністерства N 1563 від 29.12.2011 “Про затвердження Положення про Всеукраїнську координаційно-методичну раду з питань розвитку фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в професійно- технічних навчальних закладах”;

Наказ Міністерства N 1593 від 30.12.2011 “Про систему рейтингового оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році”;

Наказ Міністерства N 1336 від 22.11.2011 “Про затвердження критеріїв системи рейтингового оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів”;

Наказ Міністерства № 331 від 22.03.2012 “Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс веб-сайтів професійно-технічних навчальних закладів”;

Закон України «Про запобігання корупції» (в училищі розроблено «Пам’ятку-посібник з питань забезпечення доброчесності та протидії (запобігання) корупційної діяльності професійно-технічних навчальних закладів»).

Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922 щодо виконання вимог законодавства з питань забезпечення прозорості та інформаційної відкритості. Варто зазначити, що дане питання розглядалося на останній колегії Департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА, яка відбулася 07.06.2018 р. Вся робота по виконанні закону була покладена на  Мороз У.Б та старшого майстра Крушельницького М.П. Уляна Богданівна займається забезпеченням ефективного прозорого здійснення держаних закупівель. Інформація оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу (Prozorro Публічні закупівлі).

 

11.Ефективне використання та збереження державного майна

Перший дзвоник в училищі пролунав 1 вересня 1983 року. Це стало початком функціонування нового навчального закладу, який забезпечував робітничими кадрами ВО «Карпати». В училищі функціонують: трьохповерховий навчальний корпус; двоповерхова споруда навчальних майстерень; окрема споруда учнівського тиру, частина якого на сьогоднішній день здається в оренду, інша – використовується в навчально-виробничому процесі; 9-типоверхова споруда – учнівський гуртожиток з прибудовою, яка зараз використовується як учнівська майстерня; стадіон. В училищі постійно функціонує бібліотека, їдальня, спортивна зала, для проведення заходів використовується актова зала. Проведено інвентаризацію споруд та виготовлено свідоцтво на право використання земельної ділянки загальною площею 2,2741га. Все майно знаходиться у задовільному технічному стані та експлуатується за призначенням. За рахунок позабюджетних надходжень систематично проводяться ремонтні та ремонтно-аварійні роботи, заходи по енергозбереженню та дотримання задовільних санітарно-гігієнічних норм.

12.Міжнародна співпраця, участь у проєктах.

Міжнародна співпраця, участь у міжнародних програмах та проєктах є одним із основних пріоритетів розвитку освіти сьогодення.  Через міжнародні партнерські зв’язки, використовуючи принципи довіри та розуміння, молодь має змогу розвивати міжкультурне взаєморозуміння та вміння жити і працювати у глобальному просторі.

З метою інтегрування в європейський освітній простір, вдосконалення навичок роботи в міжнародній проєктній групі, можливості застосування на практиці знань з іноземної мови проводився міжнародний проєкт «Академія дронів, польсько-українські творчі майстерні».

Результатом проекту стало вивчення основ конструювання, пілотування та програмування дронів, вдосконалення навичок створення веб-сайтів та  підвищення  професійної підготовки викладачів та учнів.

Вище професійне училище №13 м. Івано-Франківська уже багато років поспіль співпрацює з навчальними закладами країн Польщі, Румунії та бере участь у різноманітних міжнародних програмах та проєктах. Налагодження партнерських зв’язків та розширення міжнародної співпраці є одним із основних завдань розвитку освітнього процесу. Веде активну співпрацю з 2015 року з Центром професійної і безперервної освіти “Електрик” в м. Нова Суль Республіка Польща.

У 2022 році в м. Варшава проходив міжнародний конкурс проектів, де ВПУ№13 м. Івано-Франківська з 60 учасників увійшли в десятку кращих проєктів 2022 року та мали можливість продовжити участь у міжнародному проєкті в рамках програми Польсько-українська рада молодіжних обмінів. Проект «Академія дронів, польсько-українські творчі майстерні»  за сприяння Польсько-української  ради молодіжних обмінів  тривав  з грудня 2021 року по листопад 2022 року.

З 24.09.2022 по 01.10.2022 10 учнів та викладач ВПУ№13 Мороз У.Б. взяли участь у проєкті «Академія дронів, польсько-українські творчі майстерні». Головна мета проєкту – розвиток творчих здібностей, креативності та підприємливості учасників через реалізацію проєктів у рамках Drone Academy. Головними партнерами проекту є Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”

Конкретними цілями проекту  є:

-вдосконалення навичок роботи в міжнародній проектній групі;

-можливість застосувати на практиці знання з іноземної мови;

– реалізації бізнес-проектів,

-вивчення основ конструювання, пілотування та програмування дронів;

-вдосконалення навичок створення веб-сайтів, фотографування та відеозйомка.

Результатами проекту було виготовлення двох прототипів дронів, створення веб-сайту, бізнес-план проекту у тому числі технічна документація , презентації та відео інноваційної фірми, а також методичний посібник, який можна побачити на сайті партерів  www.pulb.cba.pl.

Реалізація освітнього проекту дозволила сформувати навички командної роботи, подолання мовного бар’єру, аналіз сильних та слабких сторін, розвиток у студентів пізнавальних навичок,  набуття знань, розвиток творчого та критичного мислення, вміння побачити, сформулювати та вирішити проблему, використовуючи велику кількість різноманітних доступних інформаційних ресурсів.

29.11-02.12.2022 року у м. Варшава Республіка Польща координатор міжнародних проектів  ВПУ№13 Мороз У.Б. прийняла  участь у підсумковій міжнародній конференції на тему “Сучасні освітні виклики та можливості в часи кризи” за сприянням  Biuro Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych FRSE, де обговорили поразки та успіхи в реалізації проектів .

Перспектива на майбутнє -це  наш розвиток, розвиток галузі професійної освіти. Тому наші плани на 2023 рік (березень -квітень)- це стажування і проходження практики наших учнів у закладах Німеччини.

 

Назва проєкту (тематичний напрям співпраці) Проект «Академія дронів, польсько-українські творчі майстерні» в рамках програми Польсько-української ради обміну молоддю.

Projekt ”Akademia dronów, polsko-ukraińskie warsztaty kreatywne”

Термін виконання проєкту 25.09.2022 р.  – 01.10.2022 р.
Короткий опис проекту (мета та завдання проекту співпраці) Основна мета проєкту – залучення молоді загальноосвітніх навчальних закладів до міжнародного співробітництва та допомогти  молоді реалізувати свій потенціал та розкрити свої таланти .

Завдання проєкту:

1. Посилення співпраці та обмін досвідом у галузі технічної освіти.

2. Аналіз сильних і слабких сторін у професійній освіті.

3.Вдосконалення навичок роботи в міжнародній проектній групі.

4.Можливість застосувати на практиці знання з іноземної мови.

5.Реалізації бізнес-проектів, вивчення основ конструювання, пілотування та програмування дронів, вдосконалення навичок створення веб-сайтів, фотографування та відеозйомка,.

6.Результати проекту  поширені на сайтах лідера, партнерів: www.stowarzyenieharmonia.pl, www.vpu13@i.ua, www.saceit.org.ua, www.ckziu-elektryk.pl, www.pulb.cba.plwww.pulb.cba.p

7. Подолання мовного бар’єру.

 

Досягнуті результати 1.      Створення симуляційної молодіжної компанії.

2.      Виготовлення двох прототипів дронів.

3.      Створення  сайту компанії, бізнес-план проекту, відео.

4.      Створення методичного посібника.

5.      Розроблено методичні рекомендації по застосуванню інноваційних технологій у навчальному процесі.

 

Донор (партнер) Міністерство національної освіти Республіка Польща.
 

 

 

 

 

Наш навчальний заклад з лютого місяця  активно бере участь у проєкті «Дружній простір», що реалізує ГО «Український професійний розвиток» у межах проєкту «Професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб/EU4Skills», який виконує німецька федеральна компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням уряду Німеччини.

«Дружній простір» — проєкт для дітей та молоді зокрема ВПО, спрямований пом’якшити негативний вплив на психоемоційний стан дітей та молоді, що постраждали від війни, надати підтримку, зокрема психологічну.  У хабі проводились розвивальні та розважальні заходи для дітей та молоді різного віку. Зокрема заняття з профорієнтації,  медіаграмотності, розвитку лідерських навичок,  першої медичної допомоги та мінно-вибухової безпеки, а також різні майстер-класи. Також у межах «Дружнього простору»  надавались індивідуальні та групові психологічні консультації, проводилися майстер-класи з психологічної розрядки.

На завершення проєкту у  молодіжному хабі Дружнього простору відбувся Хакатон громадських ініціатив для підлітків громади та ВПО.  Хакатон —захід, у межах якого учасники в групах інтенсивно і згуртовано працюють над розв’язанням якоїсь проблеми за обмежений час. Мета Хакатону це залучення молоді до розв’язання нагальних проблем громади та спонукати їх  до участі в житті громади.

 

13.Охорона праці

Робота по забезпеченню та дотриманню вимог охорони праці та умов безпеки життєдіяльності учнів та працівників здійснюється у відповідності  із Законом України «Про охорону праці», Положенням про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, нормативними актами з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, державними і галузевими стандартами, санітарними нормами і правилами.

Пріоритетним залишається збереження життя та здоров’я учасників освітнього процессу.

Задля цього в училищі створені здорові і безпечні умови для праці, безпечної експлуатації будівель, обладнання і технічних засобів навчання, створено оптимальний режим роботи і навчання.

Відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності  в училищі проводяться відповідні заходи, а саме:

 • призначені наказом відповідальні за стан охорони праці та безпеки життєдіяльності в структурних підрозділах;
 • перед початком навчального року оформлено всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах, майстернях, спортивному залі та акт готовності училища до нового навчального року;
 • забезпечено доступ в приміщення училища осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, що засвідчено відповідним Технічним висновком;
 • розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці для професій та видів робіт, інструкції з безпеки, пам’ятки та інструкції про заходи пожежної безпеки;
 • для посадових осіб переглядаються посадові інструкції з окремим блоком з охорони праці;
 • навчально-виробничі майстерні, кабінети, лабораторії укомплектовані справним інструментом та інвентарем, інструкціями з охорони праці та інструкціями про заходи пожежної безпеки, плакатами, медичними аптечками;
 • проводяться оперативні перевірки стану охорони праці, профілактичний огляд спортивного та виробничо-технічного, енергетичного обладнання;
 • проведено лабораторні заміри опору ізоляції електроустановок, електропроводки та заземлювальних пристроїв;
 • директор, керівники структурних підрозділів, інженер з охорони праці, інженерно-педагогічні працівники, технічний персонал училища вчасно проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці;
 • у квітні проведено планове спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівників училища, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою;
 • розроблені та внесені до колективного договору училища комплексні заходи щодо забезпечення встановлених нормативів з охорони праці;
 • до початку навчального року всі працівники пройшли обов’язковий медичний огляд;
 • проводились Тижні знань правил безпеки життєдіяльності та тиждень охорони праці;
 • розроблено пам’ятки, всі учасники освітнього процесу ознайомлені із правилами безпечної поведінки в умовах воєнного часу.
 • в училищі протягом звітного періоду проводились також такі наступні організаційно – технічні заходи:
 • проведено капітальний ремонт лабораторії електротехніки (№ 34) та поточний ремонт кабінету історії (№ 36); в даний час проводиться капітальний ремонт кабінету №23, в кабінеті замінено всі прилади системи опалення;
 • замінено світильники  в майстерні слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів;
 • проведено перезарядку наявних в училищі вогнегасників та додатково придбано  9 порошкових вогнегасників;
 • оновлено медичні аптечки в приміщеннях училища.

З метою  покращення умов проживання  в гуртожитку:

 •  силами технічної служби училища проведено капітальний ремонт водопровідної системи гуртожитку, повністю замінено труби подачі холодної води на екопластикові (218 м);
 • на 9-му поверсі гуртожитку в кімнатах, де проживають учні, замінено всі шафи для зберігання одягу;
 • 7-ий, 8-ий та 9-ий поверхи гуртожитку доукомплектовані холодильниками – 8 шт.,   пральними машинами, мікрохвильовими печами – 6 шт., матрацами – 80 шт.;
 • встановлено додатково 3 електричних бойлери.

В даний час силами благодійних організацій проводиться капітальний ремонт блочних коридорів та санітарних вузлів 7-го та частково 8-го поверхів гуртожитку.

На 7-му поверсі:

 • завершується заміна всієї електропроводки;
 • у двох блоках все старе підлогове покриття демонтовано, підлога покрита плиткою;
 • замінено всі двері на сучасні пластикові;

З метою безпеки проведення освітнього процесу в умовах воєнного часу перед початком навчального року в училищі облаштували укриття на випадок оголошення повітряної тривоги та інших надзвичайних ситуацій воєнного характеру.

 Для облаштування укриття було придбано 35 бетонних блоків, 21 тонну піску та 1000 мішків.

Для захисту 2-х сходових клітин та центрального входу в навчальний корпус працівниками училища було сформовано та встановлено  перекриття з мішків, наповнених піском.

В укритті налагоджено питний режим, створено запас їжі та медикаментів на випадок надзвичайної ситуації.

Придбано генератор електричної енергії для забезпечення стабільних умов життєдіяльності, належного режиму харчування учнів та забезпечення інших нагальних потреб в умовах планових та аварійних відключень електроенергії.

Нещасних випадків з учасниками освітнього процесу та пов’язаних з виробництвом за звітний період не було.

 

Колективу вдалося досягти значних успіхів у навчально-виховній, виробничій та навчально-методичній роботі. Протягом 2022-2023 н.р. було вжито всіх необхідних заходів щодо вдосконалення системи управління училища, зміцнення фінансово-господарської та трудової дисципліни, забезпечено виконання державних стандартів ПТО. Поступово здійснюється модернізація матеріально-технічної бази, зростає фаховість педагогів, професійний та особистісний розвиток учнів.

Важливим завданням залишається підвищення психолого-педагогічних знань педпрацівників, поліпшення співпраці з навчальними закладам П(ПТ)О, ВНЗ, роботодавцями.

Виходячи із моніторингових досліджень сучасного ринку праці, керуючись

Державною цільовою програмою розвитку професійно-технічної освіти, діяльність училища була спрямована на виконання визначених колективом пріоритетних напрямків розвитку навчального закладу.

 

Перед нами стоїть завдання – впевнено розвиватися, зберігаючи і примножуючи традиції, сформовані за увесь час існування навчального закладу. Прогнозованість результатів, прозорість рішень, працездатність, відповідальність за доручену справу – ось що має визначати стиль нашої спільної роботи;  сприяння створенню в колективі здорової атмосфери, доброзичливості  та взаємоповаги,  хорошої  психологічної обстановки.

Працювати на майбутнє – це не відкладати задуманого на завтра.

Дякую за увагу!

 

Звіт

директора вищого професійного училища №13

м.Івано-Франківська

Данилюка Мирослава Петровича

за 2016-2021 рік

 

Шановні колеги ,сподіваюся,що мій звіт за період 2016-2021року буде об’єктивним. В роботі я опирався на досвід, працьовитість, старанність кожного члена нашого колективу. Разом з тим ,я старався створити в колективі такий морально-психологічний клімат, який дав розкритися кожному працівнику:

-реалізувати свої знання та уміння,

– направити всі свої сили на виховання і навчання висококваліфікованого робітника і молодшого бакалавра.

У своїй роботі я завжди дотримувався та керувався загальнолюдськими та християнськими цінностями.

I.Організація навчально-виховного та навчально-виробничого процесу

Навчальний процес здійснюється згідно з Конституцією України, Законами України «Про освіту», « Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», « Національною доктриною розвитку освіти

України в XXI столітті» ,Положенням про організацію навчально-виробничого процесу в ПТНЗ, Статутом училища, іншими нормативно-правовими документами в галузі освіти.

Для здійснення професійної підготовки в училищі на достатньому рівні забезпечене навчально-методичною документацією:

– робочими навчальними планами, розробленими з кожної професії у відповідності до типової базисної структури з урахуванням сучасного попиту ринку праці ;

– робочими навчальними програмами, поурочно-тематичними планами з  теоретичного і виробничого навчання,які розглянуто на засіданнях методичних комісій і затверджено заступником директора з НВР,плани  уроків, переліки навчально-виробничих робіт ,помісячні плани виробничого навчання, плани виробничої діяльності училища.

Для забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів з професій училище має:

-12 навчальних кабінетів загальноосвітнього циклу,

-8  навчальних кабінетів професійно-технічного циклу,

-3 лабораторії,

– бібліотека,

– гуртожиток,

– автодром,

– 12 майстерень виробничого навчання,

– медичний кабінет,

– для фізичного виховання використовуються спортивна зала, футбольне поле, спортивний майданчик.

 

II.Виконання обсягів регіонального замовлення

 

Училище є ліцензованим та атестованим навчальним закладом, що діє на підставі безстрокових ліцензій, згідно таблиці:

Код за

ДК

Назва професії Вид професійної підготовки Ліцензований обсяг(осіб)
4121 Офісний службовець ППП,ПП 30
4212

4112

Контролер ощадного банку.

Оператор комп’ютерного набору

ППП  

60

7213

8322

Рихтувальник кузовів.

Водій автотранспортних засобів (категорії «В»)

ППП 30
7213 Рихтувальник кузовів ППП,ПП 60
7213

7212

Рихтувальник кузовів.

Електрозварник ручного зварювання

ППП 30
7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів ППП,ПТН 90
7242

 

7241

Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів.

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

ППП 30
7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування ППП,ПТН 90
4221

4222

Агент з організації туризму.

Адміністратор

ППП 30
7137 Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж ППП 30
7242 Налагоджувальник технологічного устаткування ППП 30
7241 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування ППП 60

Підготовка фахівців: Фахова передвища освіта

274 Автомобільний транспорт Наказ МОН від

30.10.2019 №975-л

30

 

Незважаючи на карантинні обмеження, цьогоріч в училищі проведено атестаційну експертизу.

Виконання регіонального замовлення

 

Навчаль-ний

рік

План

прийо-му

Прийнято

кваліфікованих

робітників-

 молодших

спеціалістів

% виконання плану

прийому

Випуск Працевлаш-тування Продовжили

 навчання

Контин-гент Відраховано
2016-2017 250 180/15 72 195 159 26 446 26
2017-2018 190 197/12 103 159 144 17 447 19
2018-2019 225 163/15 72 186 157 21 437 24
2019-2020 161 153/15 91 131 102 18 403 21
2020-2021 184 190 103 210 442 14

 

 

 

 

 

III.Дані фінансово-господарської діяльності у ВПУ №13

за 2016-2021 роки

 

 1. Надходження і використання коштів з місцевого бюджету:

 1.1 за 2016-2017 – 8550,0 тис.грн.

 

Стипендія учнів 1901,1
Зарплата 2016-2017 5513,6
Придбання матеріалів обладнання та інвентаря 1,3
Харчування учнів 142,0
Оплата послуг 9,0
Видатки на відрядження 1,0
Оплата комунальних послуг 847,9

 1.2     за  2017 – 11703,2 тис.грн.

Зарплата 8290,6
Придбання матеріалів обладнання та інвентаря 99,0
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 1,5
Харчування учнів 149,5
Оплата послуг (крім комунальних) 69,0
Видатки на відрядження 2,0
Комунальні послуги 1040,4
Стипендія учнів 2012,2
Інші виплати населенню 39,0

1.3 за 2018 – 13355,5тис.грн.

Зарплата 9682,1
Придбання матеріалів обладнання та інвентаря 129,2
Харчування учнів 156,4
Оплата послуг (крім комунальних) 7,5
Видатки на відрядження 2,0
Комунальні послуги 970,3
Стипендія учнів 2397,3
Інші виплати населенню 10,7

1.4  за 2019 – 13959,8 тис.грн.

Зарплата 10568,8
Придбання матеріалів обладнання та інвентаря 172,0
Харчування учнів 130,1
Оплата послуг (крім комунальних) 112,2
Комунальні послуги 629,4
Стипендія учнів 2300,8
Інші виплати населенню 46,5

    1.5 за 2020 – 14345,6 тис. грн.

Зарплата 11639,1
Придбання матеріалів обладнання та інвентаря 84,7
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2,0
Харчування учнів 92,0
Оплата послуг (крім комунальних) 13,7
Комунальні послуги 224,6
Стипендія учнів 2250,0
Інші виплати населенню 39,5
 • за 2021 рік з січня по травень включно – 6755,4 тис. грн.
Зарплата 5706,5
Придбання матеріалів обладнання та інвентаря 87,6
Харчування учнів 32,2
Оплата послуг (крім комунальних) 19,1
Комунальні послуги 70,1
Стипендія учнів 839,9

 

Затверджено на 2021рік по загальному фонду 21863,9 тис.грн.

 1. Надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги.
  •  Надійшло  за 2016-2017 – 892,2 тис. грн. в тому числі:
   • За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основної діяльності – 27,5 тис.грн.;
   • Від додаткової (господарської) діяльності – 663,1 тис.грн.;
   • Від оренди майна – 138,9 тис. грн.;
  • Використано коштів за 2016-2017 рік – 840,9 тис. грн.:

 

Зарплата 119,6
Придбання матеріалів обладнання та інвентаря 37,3
Харчування учнів 279,4
Оплата послуг (крім комунальних) 39,7
Видатки на відрядження 2,9
Комунальні послуги 362,0

 

 

 • Надійшло  за 2017 – 11074,4 тис.грн. в тому числі:
  • За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основної діяльності – 53,4грн.;
  • Від додаткової (господарської) діяльності – 91,6 тис.грн.;
  • Від оренди майна – 138,4 тис. грн.;
 •   Використано коштів за 2017 рік – 1043,8 тис. грн.:
Зарплата 134,1
Придбання матеріалів обладнання та інвентаря 52,7
Харчування учнів 324,4
Оплата послуг (крім комунальних) 44,6
Видатки на відрядження 2,7
Комунальні послуги 480,3
Дослідження і розробки програм 9,6
Інші поточні видатки 4,0

 

 

 • Надійшло  за 2018 – 1187,4 тис.грн. в тому числі:
  • За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основної діяльності – 16,5 тис.грн.;
  • Від додаткової (господарської) діяльності – 1040,3 тис.грн.;
  • Від оренди майна – 130,6 тис.грн.;
 •   Використано коштів за 2018 рік – 1206,1 тис.грн.:

 

Зарплата 170,6
Придбання матеріалів обладнання та інвентаря 70,9
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2,0
Харчування учнів 323,5
Оплата послуг (крім комунальних) 84,6
Видатки на відрядження 4,5
Комунальні послуги 547,6
Дослідження і розробки програм 9,1
Інші поточні видатки 2,3

 

 

 • Надійшло  за 2019 – 1309,1 тис. грн. в тому числі:
  • За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основної діяльності – 3,0 тис.грн.;
  • Від додаткової (господарської) діяльності – 1148,5 тис.грн.;
  • Від оренди майна – 157,9 тис.грн.;

      2.8     Використано коштів за 2019 рік – 1382,1 тис. грн.:

 

Зарплата 169,9
Придбання матеріалів обладнання та інвентаря 114,4
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 1,0
Харчування учнів 323,8
Оплата послуг (крім комунальних) 64,9
Видатки на відрядження 9,6
Комунальні послуги 697,3
Інші поточні видатки 1,3

 

 

 • Надійшло  за 2020 – 1016,3 тис. грн. в тому числі:
  • За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основної діяльності – 23,9 тис.грн.;
  • Від додаткової (господарської) діяльності – 820,1 тис. грн.;
  • Від оренди майна – 172,3 тис.грн.;

      2.10    Використано коштів за 2019 рік – 993,5 тис. грн.:

 

Зарплата 147,3
Придбання матеріалів обладнання та інвентаря 6,1
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 0,7
Харчування учнів 39,4
Оплата послуг (крім комунальних) 43,5
Комунальні послуги 751,9
Дослідження і розробки програм 0,8
Інші поточні видатки 3,5

 

 • Надійшло за 2021 рік з січня по травень включно 768,7 тис. грн. в тому числі:
  • За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основної діяльності – 161,2 тис.грн.;
  • Від додаткової (господарської) діяльності 550,2тис.грн.;
  • Від оренди майна – 57,2 тис.грн.;
 • Використано коштів за 2021 рік з січня по травень включно 279,4 тис. грн. в тому числі на:

 

Зарплата 96,8
Придбання матеріалів обладнання та інвентаря 28
Оплата послуг (крім комунальних) 10,4
Комунальні послуги 442,0
Інші поточні видатки 2,3

 

 • атверджено на 2021рік по платі за послуги 1653,0 тис. грн.

3.Надходження і використання коштів отриманих за іншими джерелами:

 • Надійшло  за 2016 – 126,0 тис. грн.:
 • Використано коштів за 2016 рік – 122,4 тис.грн.:

 

Придбання матеріалів обладнання та інвентаря 58,8
Оплата послуг 35,6
Комунальні послуги 16,2
Придбання обладнання довгострокового користування 11,8

 

 • Надійшло за 2017 – 149,7 тис. грн.:
 • Використано коштів за 2017 рік – 158,5 тис.грн.:

 

Придбання матеріалів обладнання та інвентаря 81,7
Оплата послуг 75,7
Інші поточні видатки 1,2

 

 • Надійшло за 2018 – 154,5 тис. грн.:
 • Використано коштів за 2018 рік – 154,9 тис.грн.:

 

Придбання матеріалів обладнання та інвентаря 121,8
Оплата послуг 33,2

 

 • Надійшло за 2019 – 153,7 тис. грн.:
 • Використано коштів за 2019 рік – 152,4 тис.грн.:
Придбання матеріалів обладнання та інвентаря 112,2
Оплата послуг 30,0
Придбання обладнання довгострокового користування 10,1

 

 • Надійшло за 2020 – 111,5 тис.грн.:

3.10 Використано коштів за 2020 рік – 45,3 тис.грн.:

Придбання матеріалів обладнання та інвентаря 15,2
Оплата послуг 9,1
Придбання обладнання довгострокового користування  у натуральній формі 21,0

 

 • Надійшло за 2021 рік з січня по травень включно 25,8 тис грн.
 • Використано коштів за 2021 рік з січня по травень включно  93,9 тис. грн. в тому числі на:

 

Придбання матеріалів обладнання та інвентаря 77,8
Оплата послуг 16,0

 

3.13 Затверджено на 2021рік по інших джерелах власних надходжень 104,3 тис. грн.

4.Надійшло та використано по інших надходженнях спеціального фонду (бюджет розвитку) за 2020 рік – 44,0 тис. грн.:

Придбання обладнання довгострокового користування 44,0

       Кредиторська  заборгованість за загальним фондом станом на 01.01.2021 року,  яка виникла з причин не до фінансування становить 2628,5 тис. грн.:

 

№ п/п КЕКВ Показники Сума тис. грн.
1 2111 Заробітна плата 310,6
2 2120 Нарахування на оплату праці 845,2
3 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 80,5
5 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 13,3
6 2271 Оплата теплопостачання 1375,0
7 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 4,0

 

      Кредиторська  заборгованість за загальним фондом станом на 01.06.2021 року,  яка виникла з причин недофінансування становить 3827,1тис. грн..:

 

№ п/п КЕКВ Показники Сума тис. грн.
1 2111 Заробітна плата 86,2
ПДФО 83,5
Профспілкові внески 2,7
2 2120 Нарахування на оплату праці:

Єдиний соціальний внесок

1489,4
3 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар: 75,1
 ТзОВ Будівельна індустріальна компанія «Сігма»

(Металопластикова конструкція)

72,4
 ФОП Головко С.

(будівельні та господарські матеріали)

1,9
  ФОП Бандяк М.В.

(грамоти та подяки)

0,8
4 2230 Продукти харчування 8,3
5 2240 Оплата послуг (крім комунальних): 10,3
  ФОП Цяпало Т.В.

(ТО вогнегасників)

5,8
               ФОП Явір О.К.

(Розміщення реклами)

4,2
                ПАТ «Укргазбанк»

(Послуги по обслуговуванню рахунків)

0,3
6 2271 Оплата теплопостачання 1914,5
7 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5,1
8 2273 Оплата енергоносії 21,0
9 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 1,0
10 2720 Стипендія 216,7

 

         Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом станом на 01.06.2021 р. становить 41,9 тис.грн.

Придбання основних матеріалів та обладнання довгострокового користування

Прінтер Canon                      4 тис.

Набір інструментів               2 тис.

Стійка трансмісійна              4 тис.

Домкрат гідравлічний          2,8 тис.

Візок для інструментів                   4,5 тис.

Сканер Canon                        3,5 тис.

Підйомник LAVNCN            46,5 тис.

Блок живлення                      2 тис.

Прінтер струменевий            3,5 тис.

Зварювальний апарат           2,5 тис.

Штанга                                  46,100 тис.

Автосканер                                     10,100 тис.

Телевізор                               27,500 тис.

Телевізор                               16,500 тис.

Кабінет математики              174,600 тис.

Ноутбук ACER                     13 тис.

Проект мультимедійний       8 тис.

Ноутбук Dell                         20 тис.

 

 

 

 

 

 

IV.Розвиток навчально-матеріальної бази та виробнича діяльність

Зважаючи на вище наведені показники, створено та обладнано майстерні з професій:

 1. 1В майстерні «Слюсар з ремонту електроустаткування на автомобільному транспорті»( майстер в/н Бойко Р.Й.) розроблені та надруковані стенди електричних схем електропостачання автомобіля.

Виготовлені:

–  робочий стенд електрообладнання автомобіля ВАЗ-2103,

–  стенди систем запалювання,

–  стенди систем пуску.

 1. Майстерня «Електрозварник ручного зварювання» ( майстер в/н Пашинський Р.Р.):

обладнано 4 робочих місць(кабінок) електрозварника згідно державного стандарту.

Придбано:

– зварювальний апарат                            – 4 шт;

– костюм зварника                          – 5 шт;

– маска зварника                             – 5 шт;

– магнітні кутники                           -4 шт;

– рукавиці комбіновані                            – 10 пар;

– систему вентиляції;

Виготовлено:

– столи для зварювальних робіт    – 4 шт ;

– захисні перегородки між кабінами зварника          – 5 шт;

– проведенні роботи по електроживленню робочих місць та загальне електроосвітлення .

 1. Майстерня «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» (майстер в/н Адамович Г.В.,Гордиця І.Р.).

Виготовлено :

10 навчальних стендів для виконання електромонтажних робіт.

Придбано:

– плита МДФ                5 шт;

– провід                        90 м;

– УЗО                                     10 шт ;

– лічильники                 10 шт та інші комутаційні апарати.

Поповнено майстерню з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» ( майстер в\н Адамовський І.М.):

– стенд « Трифазний електродвигун з КЗ ротором»;

– стенд «Електродвигун постійного струму»;

– встановлена електроопора з лінійним роз’єднувачем 10 кВ;

– встановлена електроопора з вентильними розрядниками і запобіжниками  10кВ;

– стенд «Вимірювальний трансформатор 10 кВ;

-стенд « Масляний вимикач 10 кВ»;

– змонтовані дві тросові проводки з ксеноновими лампами;

– стенд « Трифазні і однофазні будинкові електрощити»;

– комплект переносного заземлення на 0,4 кВ;

– оперативна штанга на 15 кВ,показник напруги на 10 кВ;

– укомплектовані 16 робочих місць кнопковими постами управління.

Для відпрацювання тем з технічного обслуговування  та ремонту автомобілів придбано в майстерню №10 (майстер в/н Бабак А.Я.) автомобіль ВАЗ.

Поповнено матеріально-технічну  базу майстерень виробничого навчання:

–  професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» вузлами автомобілів вітчизняного та зарубіжного виробництва, наборами ключів професійних, викруток, слюсарним інструментом;

– професії  «Рихтувальник кузовів»  елементами кузова (крила,двері,капот ), розхідним матеріалом (шпаклівка,шліфпапір, розчинник №647п), електроінструментом: (кутова  шліфувальна машина, електродрель,кутова різальна машинка). Проведено капітальний ремонт  лабораторії  комп’ютерної  обробки інформації».

V.Навчально-методична робота

 1. Аналіз методичної роботи

Згідно із  Положенням про методичну роботу у ЗП(ПТ)О методична робота у  Вищому професійному училищі №13 здійснюється згідно із Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників».

Методична робота в училищі спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності, розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу і здійснюється з метою поліпшення якості підготовки кваліфікованих робітників відповідно до вимог державного стандарту професійної освіти та ринку праці.

В 2020-2021 навчальному році  педагогічний колектив почав працювати над  новою навчально-методичною проблемою «Реалізація інноваційних освітніх технологій як засіб досягнення ефективності професійного навчання і навчально-виховного процесу в умовах компетентнісної освіти», яка затверджена рішенням педради.

Для реалізації завдань, висунутих педагогічною радою, в училищі працюють 6 методичних комісій (МК):

– педагогічних працівників автосервісного напряму,

– викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін ,

– педагогічних працівників комп’ютерного та економічного напрямку,

– викладачів  природничо-математичних дисциплін,

– педагогічних працівників електротехнічних і загальнотехнічних дисциплін,

– класних керівників.

Методичні комісії, під керівництвом своїх голів , проводили щомісячно засідання згідно планів роботи комісій на навчальний рік та з метою реалізації завдань, визначених планом методичної роботи училища на навчальний рік. Робота МК проводилась традиційно у вигляді засідань та в нетрадиційних формах: круглі столи, конференції, електронні презентації, педагогічний калейдоскоп.

З метою активізації творчої і пізнавальної діяльності учнів, формування в них сталого інтересу до вивчення предметів з обраної професії, протягом 2016-2021 навчальних років в училищі було проведено 68 методичних тижнів, з них 9 тижнів –  за дистанційною формою навчання.

Завдяки ініціативі  Басараб М.Г., Пітух Л.І., Багирі О.М.,  Пашинського Р.Р, Гриник Ю.І.., Адамовського І.М.,очолювані ними методичні комісії провели заплановані виховні заходи, методичні  тижні,  відкриті уроки, конкурси фахової майстерності, екскурсії. Організовано наставництво, взаємовідвідування уроків, членами методичних комісій вивчався і впроваджувався передовий педагогічний досвід, розроблялися комплекси методичного і дидактичного забезпечення навчання, аналізувався стан і результати навчання і виховання учнів.

З метою прискорення професійної адаптації молодих спеціалістів  щорічно працювала «Школа педагогічного становлення» майстра виробничого навчання і викладача.  Для вирішення професійних проблем педагогічних працівників методична служба училища надавала індивідуальні консультації з питань самоосвіти, атестації, допомоги в підготовці та проведенні відкритих заходів, експериментально-дослідної роботи, впровадження в педагогічний процес інноваційних технологій.

1.1 Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників училища у 2016-2021 навчальних роках відбувалася відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 06.10.2010 р. № 930,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010р.  зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки молоді та спорту України 20.12.2011р. № 1473 та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08 серпня 2013 року №1135.

 

Навчаль-

ний

рік

Вища категорія Педзвання

«Старший викладач»

Педзвання «Викладач методист» Майстер в/н

І категорії

Майстер в/н

ІІ категорії

Спеціаліст І категорії Спеціаліст ІІ категорії Встанов-лено вищий тарифний розряд
2016-2017 5 2 1 1 3 2
2017-2018 2 2 2 1
2018-2019 7 5 1 1 4 4 4
2019-2020 7 1 3 3 1
2020-2021 4 4 1 1 2 3
Всього 25 14 4 1 6 7 9 11

 

1.2.  Навчально-методичне забезпечення

Училище ставить за стратегічну мету якісну підготовку кваліфікованих робітників, які є всебічно розвиненими, ініціативними, володіють вмінням працювати в команді. З метою поширення педагогічного досвіду, підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників щороку під час зимових канікул проводились традиційні педагогічні читанняна яких педагогічні працівники училища ділилися досвідом роботи над власними методичними проблемами, проходили тренінги.

На базі  вищого професійного училища №13 були проведені ряд методичних заходів – наради, конкурси, олімпіади, засідання обласних секцій тощо.

 

Дата Подія
 

жовтень 2016р.

 

лютий 2017р

 

березень 2017р.

Обласні засідання методичних секцій:

-засідання обласної методичної секції викладачів математики

-засідання обласної методичної секції викладачів та майстрів в/н з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів»;

-засідання обласної методичної секції вихователів гуртожитків ПТНЗ.

 2016-2017 навчальний рік Участь в польсько-українському проєкті «Активна молодь на ринку праці–підвищення якості професійного та підприємницького навчання в українських навчальних закладах з використанням методів моделювання». В рамках цього проекту відбувся навчальний візит до  Краківського повіту з метою відвідування комплексу навчальних закладів Малопольського воєводства. В рамках цього проекту Дубницькою О.О. проведений пілотний урок «Креативність і творче мислення – риси майбутніх фахівців».
 2016-2017 навчальний рік Участь у конкурсах «Юніор Бізнесу – 3» та «Юніор Бізнесу -4», де учні нашого училища з допомогою наставників презентують цікаві бізнес-ідеї.
2017 р Проведений семінар – практикум «Забезпечення доброчесності та протидії корупції в діяльності професійних навчальних закладах» – Данилюк М.П., Натуркач В.Я.

 

Жовтень 2017 р  Викладач Вацеба Х.В з групою учнів були у  відрядженні в м. Нова Соль (Польща) в рамках міжнародного проекту «Міжнародна практика і стажування – дорога до професійного успіху молоді».
 

 

Квітень 2017  р

 

Квітень 2018 р

Листопад 2018 р

 

Червень 2019 р

 

Травень 2021

 ВПУ №13 тісно співпрацює з обласною універсальною науковою бібліотекою імені І.Франка:

 

-викладачі прийняли участь в засіданні Інтелектуального Клубу творчих особливостей «Галицькі кмітливці»,

– викладачі і учні першого курсу прийняли участь в майстер-класі по писанкарству,

-викладачі  й учні першого курсу відвідали творчий вечір відомого краєзнавця і журналіста Василя Нагірного;

– фахівці бібліотеки провели для учнів інформаційну годину в рамках проекту «Університет технічних знань»

– фахівці бібліотеки провели для викладачів презентацію книги Ольги Слоньовської «Василь Стефаник: маестро української новели» (до 150-річчя з дня народження В.Стефаника).

Січень 2017 Учні та педагоги ВПУ№13 долучилися до флешмобу #22PushupChallenge  на підтримку ветеранів АТО. За умовами флешмобу виконали віджимання. Мета акції — підтримати учасників бойових дій із посттравматичним синдромом.

 

2017-2018 р

Стажування  майстрів виробничого навчання проходило в Запоріжжі на фірмі «Прогрес», яка є представником матеріалів для кузовного ремонту в Україні

 

 Обласний конкурс фахової майстерності серед майстрів в/н з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» – майстер виробничого навчання Бабак А.Я. зайняв І місце

 

Травень 2018 р На базі ВПУ №13 відбувся міський конкурс з визначення найкращого електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування серед учнів ПТНЗ. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків нагородив переможців конкурсу. Наш учень Федоришин Михайло під керівництвом майстра виробничого навчання Адамовського Івана Михайловича зайняв ІІІ місце
Березень 2018 р У виставці-конкурсі з виготовлення шпаківень «Птахи прилетіли» учні училища зайняли ІІІ місце – керівник викладач Полячок Т.В.
Травень 2018 рік Під керівництвом викладачів історії Басараб М.Г., Зварчук М.Д., Вацеби Х.В.  учнівський колектив зайняв І місце в  міжшкільному конкурсі-естафеті відеопривітань до Дня міста «Наше місто – рідний серцю дім».
Вересень 2018

З метою популяризації наук , залучення молоді до творчої наукової роботи  ВПУ№13 прийняло участь у «Науковому пікніку в Івано-Франківську»

Вересень 2018 р., червень 2019 р

 ВПУ №13 прийняло участь у традиційному  “Каскад Фест. Фестиваль добрих сусідів”

2018 р Учні ВПУ№13 взяли участь у тренінгу “Основи співпраці молоді та поліції” в рамках проекту «Створення локальних офісів молодіжних радників поліцейських при ПТНЗ та коледжах»
Грудень 2018 р Викладач Мороз Уляна Богданівна взяла участь в семінарі «Розроблення проектів та управління проектним циклом» за програмою «U-LEAD» з Європою (м. Київ).
 

 

Березень 2017 р

Січень 2019 р

 

 

Лютий 2019 р

Навчальний заклад співпрацює з Івано-Франківським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

–          на базі ВПУ№13 проведено семінар-практикум зі слухачами курсів (обмін досвідом)

–          старші викладачі кафедри менеджменту та освітніх інновацій Христина Дуда та Уляна Лукач провели інтерактивне заняття для викладачів ВПУ№13 на тему «Формування громадянської та правової культури: особистісно орієнтований підхід»

– тренінг на тему «Модель сучасного заняття в контексті особистісно орієнтованого підходу до навчання» (обласна секція викладачів креслення)

Травень 2019 В рамках відзначення Дня міста: участь у загальноміському фестивалі «Дитяче містечко»,  який проходив на вулиці Лесі Українки (сквер Адама Міцкевича).

 

Грудень 2019 р На базі ВПУ №13 відбулася нарада директорів закладів професійно-технічної освіти області  «Про підсумки роботи закладів професійно-технічної освіти області за І півріччя та завдання на ІІ півріччя 2019-2020 навчального року»
Березень 2019 р Підписаний договір про співпрацю з Національним центром «Мала академія наук України»
Березень 2019 р Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в освіті» – викладачі Гриник Ю.І., Мороз У.Б.
Червень 2019 р Відбувся загальноміський правовий квест «Крокуємо містом своїми правами», присвячений Міжнародному дню захисту прав дитини – учні першого курсу отримали друге місце (викладачі Забитовська Г.І., Зварчук М.Д.).
Травень 2020 р

Міський конкурс «Вишиваю історію, збереження та поширення українських традицій» – ІІ місце Мороз Уляна Богданівна

 

Пройшли апробацію та рекомендовані до використання у ЗП(ПТ)О області авторські розробки педагогічних працівників, серед яких  методична розробка викладача ПТП Пітух Л.І.: «Позаурочні та виховні заходи» (з досвіду роботи) для класних керівників, заступників директора з навчально-виховної роботи, методистів, викладачів, вихователів, керівників гуртків» та методичні рекомендації викладача німецької мови Хоменець М.А.: «Мій автолексикон» на допомогу викладачам німецької мови закладів професійної (професійно-технічної) освіти автосервісних професій.

Для підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання створюються умови для стажування. За 2016-2021 рік пройшли стажування на фірмах і підприємствах міста 19  майстрів виробничого навчання.  Однією з основних форм удосконалення фахової майстерності педагогічних працівників є підвищення кваліфікації. Педпрацівники проходять курси підвищення кваліфікації відповідно до затвердженого план-графіку. Підтвердженням участі викладачів та майстрів виробничого навчання у вказаних заходах є відповідні сертифікати, а результатом – розширення власного світогляду та обмін досвідом.

У 2016-2020 рр. продовжувалося підвищення фахового рівня педагогічних працівників. Відбувалися міжнародні форуми, Всеукраїнські веб-конференції та інтернет-марафони, обласні вебінари. Педагогічні працівники училища взяли активну участь у цих заходах.

Участь у всеукраїнських науково-практичних конференціях, вебінарах, веб-форумах

Дата

Назва

Тема доповіді, виступу

Режим виступу

Результати

10-13.10.2019

 Перший Всеукраїнський відкритий науково-практичний форум

«ІННОВАЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ:

ВИКЛИКИ, РЕАЛІЇ, СТРАТЕГІЇ»

OPEN FORUM-ITME-CRS-2019

ПРИСВЯЧЕНИЙ 30-Й РІЧНИЦІ ВІДРОДЖЕННЯ

РІШЕЛЬЄВСЬКОГО ЛІЦЕЮ

Пітух Лілія Іванівна

Розвиток інформаційно-цифрової компетентності учнів на уроках професійно-теоретичної підготовки засобами ІТ-простору

Доповідь

 у режимі

on-line

12.10.2019, тези

Сертифікат,

3бірник матеріалів,

Диплом ІІІ ступеня

31.10-01.11.2019

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція

«Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці»

Пітух Лілія Іванівна

Формування та розвиток компетентної особистості як ключова складова підготовки конкурентоздатних фахівців

тези

Сертифікат,

3бірник матеріалів

Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці

30.01-31.01.2020

 V Всеукраїнський науковий форум «АДАПТИВНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ»

Пітух Лілія Іванівна

Інформатизація професійної (професійно-технічної) освіти  як необхідна умова забезпечення якості освітнього процесу

Доповідь

 у режимі

on-line

31.01.20, тези

Сертифікат,

3бірник матеріалів

 

14.05.2020

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ

Науково-

 практичний  семінар  «НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ Й НАУКИ»

Пітух Лілія Іванівн,

Використання електронних інформаційних ресурсів веб-середовища закладом професійної (професійно-технічної) освіти в процесі підготовки кваліфікованих робітників

 

Доповідь

 у режимі

on-line

14.05.20, тези

3бірник матеріалів

 

Дата

Назва

Тема доповіді, виступу

Режим виступу

Результати

Примітка

08.12.2020

Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «ОБДАРОВАНІ ДІТИ – СКАРБ НАЦІЇ»

Особливості використання інноваційних форм позаурочної роботи з обдарованими учнями у закладі професійної (професійно-технічної) освіти в умовах дистанційного навчання

Доповідь у режимі

on-line

08.12.2020 тези

Сертифікат

3бірник матеріалів

Пітух Л.І.

05-06.02. 2021

VІ Всеукраїнський науковий форум з міжнародною участю “АДАПТИВНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ”

Методологічні аспекти інформаційно-аналітичної діяльності в умовах адаптивного реформування закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Доповідь у режимі

on-line,

тези

Сертифікат

3бірник матеріалів

Пітух Л.І.

Данилюк М.П.

25-28.05.2021

3-тій Міжнародний науково-практичний WEB-форум «FORUM SOIS, 2021: РОЗБУДОВА ЄДИНОГО ВІДКРИТОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ».

Стратегічні партнери форуму.

Формування та розвиток інформаційно-цифрових та професійних компетенцій як ключова складова підготовки конкурентоздатного випускника закладу П(ПТ)О

Доповідь у режимі

on-line,

тези

Сертифікат

3бірник матеріалів

Пітух Л.І.

Данилюк М.П.

Максим’юкН.Т.

Мороз У.Б.

Дубницька О.О.

Майдан С.І.

Гінзилевич М.В.

Франюк Л.І.

Гринишин В.Д.

20.05.2021

Міжнародна конференція з онлайн-трансляцією

«Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності

педагогів професійної і фахової передвищої освіти:

досвід, проблеми, перспективи

Сертифікат № 04-01-23/0480

Пітух Л.І.

27.10.2020

Всеукраїнська науково-практична он-лайн конференція «ПІДТРИМКА ТА СУПРОВІД ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОМУ

ПРОСТОРІ»

Сучасні підходи до формування та розвитку обдарованої особистості в закладі професійної (професійно-технічної) освіти

Доповідь

 у режимі

on-line

27.10.2020

тези

Сертифікат

3бірник матеріалів

Пітух Л.І.

25.05.2021

Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції
«ФІЛОСОФІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»
25 травня 2021 року

Основні засади формування та розвитку обдарованої особистості в епоху цифрової реальності в закладі П(ПТ)О

Доповідь

 у режимі

on-line

тези

Сертифікат

3бірник матеріалів

Пітух Л.І.

 

Висока ефективність навчально-методичної роботи та робота кожного працівника з обдарованими дітьми зокрема, дала можливість досягнути наступних результатів:

Результати II етапу Всеукраїнських олімпіад із професійно-технічних предметів

Навчальний рік Назва предмета Загальне місце по обласному рейтингу
2016-2017 Охорона праці

Основи галузевої економіки

Електротехніка

2 місце

3 місце

 

6 місце

2017-2018 Основи галузевої економіки та підприємництва

Охорона праці

2 місце

 

2 місце

2018-2019 Основи галузевої економіки та підприємництва

Охорона праці

Обласна радіотехнічна олімпіада

 

Обласна олімпіада з технічного  креслення

3 місце

 

 

2 місце

 

3 місце

 

 

3 місце

2019-2020 Охорона праці 2 місце

Результати в ІІ етапі обласних олімпіад з предметів загальноосвітньої підготовки:

Навчальний рік Назва предмета Загальне місце по обласному рейтингу
2016-2017 Українська мова та література

Правознавство

Англійська мова

Хімія

ІІІ місце

ІІ місце

ІІ місце

ІV місце

2017-2018 Німецька мова

Математика

Математика

Фізика

І місце

І місце

ІІ місце

ІІ місце

2018-2019 Українська мова і література

Історія

Математика

Біологія

ІІІ місце

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

2019-2020 Історія

Математика

ІІ і ІІІ місце

ІІІ місце

 

За результатами Міжнародного конкурсу з української мови                    ім. Петра Яцика:

Навчальний рік Загальне місце по обласному рейтингу
2016-2017 3  місце
2017-2018 5 місце
2018-2019  3 місце
2019-2020 4 місце
2020-2021 1  місце

За результатами Міжнародного мовно-літературного конкурсу       ім. Тараса Шевченка:

Навчальний рік Загальне місце по обласному рейтингу
2016-2017 6 місце
2017-2018 4 місце
2018-2019 9 місце
2019-2020 5 місце
2020-2021

 

2020 рік ознаменувався впровадженням дистанційних технологій навчання, тому основним напрямком методичної роботи стала підтримка педагогічних працівників при впровадженні нових цифрових засобів.

  Відповідно до методичних рекомендацій щодо дистанційного навчання викладачами і майстрами виробничого навчання були розроблені індивідуальні плани робіт на час карантину з метою систематизації роботи, контролю та методичної допомоги з боку керівництва закладу.

У 2019-2020, 2020-2021 навчальних роках з метою ефективного впровадження технологій дистанційного онлайн навчання:

 • педагогам була надана методична допомогу щодо розробки індивідуальних навчальних планів. Було рекомендовано вибрати доступну і зручну онлайн форму навчання для учнів, використовуючи освітні портали, соцмережі, наприклад, Viber, електронну пошту, Skype,  сервіс онлайн-тести «На Урок», «Країна мрій», платформа Google Classroom, ZOOM, рекомендовані МОН, провести онлайн інструктажі батьків та учнів щодо дистанційної форми навчання, провести роз’яснювальну роботу щодо виконання завдань;
 • була забезпечена участь педагогічних працівників у вебінарах, майстер-класах, онлайн –конференціях тощо;
 • було забезпечено проходження курсів підвищення кваліфікації на освітній платформі ОІППО педагогічними працівниками у дистанційному режимі;
 • було забезпечено проходження курсів підвищення кваліфікації у дистанційному режимі при Львівському навчально-науковому центрі професійної освіти;
 • були проведені наради, засідання методичних комісій в програмах Skype, ZOOM;
 • головами методкомісій відповідних дисциплін, викладачами спецпредметів і майстрами виробничого навчання також проведена організаційно-технічна робота по впровадженню дистанційного навчання предметів професійно-теоретичної і професійно-практичної підготовки, виробничого навчання учнів у зв’язку з карантином.

 

 1. VIВиховна та фізкультурно-масова робота

 

Головним завданням виховної роботи в училищі є створення сприятливих умов для формування морально-духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується у соціумі як національно-свідомий громадянин, сім’янин та професіонал своєї справи.

Для реалізації виховної роботи в училищі розроблено єдину комплексну систему планування виховної роботи навчального закладу, що включає в себе план виховної роботи заступника директора з навчально-виховної роботи, плани виховної роботи класних керівників, майстрів виробничого навчання, бібліотекаря, соціального педагога та практичного психолога, вихователів гуртожитку. Також здійснюється виховна робота керівниками гуртків художньої самодіяльності, технічної творчості, спортивних секцій та гуртків.

Питання виховної роботи систематично розглядалися, аналізувалися та протокольно фіксувалися на педагогічних радах, інструктивно-методичних нарадах, засіданнях методичних комісій класних керівників, батьківських зборах, зборах учнівських груп.

Виховна робота в училищі велась згідно вимог чинного законодавства. Навчальний тиждень розпочинався з підняття державного прапора України. Заходи проводились відповідно до плану виховної роботи:

 • щовівторка – години класного керівника;
 • щочетверга – виховні години;
 • в інші дні –загальноучилищні заходи.

Основою виховної роботи була і є робота в учнівській групі. Пріорітетною вважаємо проведення індивідуальної роботи з учнями. Дана робота проводилась як керівниками учнівських груп, так і соціальним педагогом та практичним психологом. Особлива увага приділяється попередженню правопорушень, вживання алкогольних та наркотичних засобів, тютюнопаління, випадкам травматизму на виробництві та в побуті. Під час цих заходів пропагуємо та формуємо здоровий спосіб життя, орієнтований на задоволення культурних та загальнолюдських цінностей.

З метою розвитку творчого потенціалу учнів, в училищі щорічно проводяться конкурси художньої самодіяльності серед навчальних груп, виховні заходи до визначних та пам’ятних дат, тематичні тижні.  Велику увагу приділяємо національно-патріотичному вихованню учнівської молоді, любові до рідної землі, родини, готовності до захисту Батьківщини,дотримання мовної культури.

Традиційними в училищі стали заходи:

 • Свято «Золота осінь» – до Дня працівника освіти;
 • «День здоров’я»;
 • учнівські спартакіади;
 • «Андріївські вечорниці»;
 • «День вишиванки» – демонстрація старовинного і сучасного народного одягу та речей побуту;
 • присвячені створенню УПА та Українського козацтва, Шевченківським дням, героям Небесної сотні, Революції Гідності;
 • присвячені правовій тематиці, протидії булінгу, «Про безпеку в інтернеті».
 • Щороку учні відвідують театр, концерти в обласній філармонії, музеї, виставки, галереї, беруть участь у благодійних акціях, заходах до Дня міста;
 • приймають участь в заходах, які проводить Центр естетичного виховання;
 • Служба у справах дітей Івано-Франківської міської ради.

Протягом звітного періоду учні та педагогічні працівники училища проводили виховні заходи у різних формах та різними методами (як у очному, так і дистанційному форматах).

Основні:

 • флешмоб «Одягни щось блакитне» – до Всесвітнього дня розповсюдження інформації про проблему аутизму ;
 • майстер-клас з плетіння вервичок на руку для наших військовослужбовців, який провели волонтери громадської організації «Християни України» та сестра Тереня Чину Святого Василія Великого;
 • круглий стіл на тему: «Протидія булінгу. Запобігання жорстокій поведінці в учнівському середовищі» ;
 • круглий стіл «Весь світ в долонях дитини»;
 • літературно-музична композиція «Ми нащадки козаків» з нагоди Дня захисника України, свята Покрови Пресвятої Богородиці,  Дня українського козацтва та Дня УПА;
 • математичне кафе «Хто каже: цифри безсловесні? Вони ідуть назустріч веснам…» до Дня Святого Валентина ;
 • відкрита виховна година «Тарас Григорович Шевченко. Цікаві та маловідомі факти з життя великого Кобзаря» ;
 • вечір-реквієм «Знедолена Україна.  Репресії, голодомор – 1932-1933 років»;
 • вечір пам’яті на тему «Зродились ми великої години…» присвячений відзначенню Дня святої Покрови Пречистої Богородиці, Дня захисника України, річниці створення УПА, Дня українського козацтва;
 • літературні читання «Я буду жити вічно!»; ( з нагоди 150-річчя з Дня народження Лесі Українки);
 • акція-реквієм до Дня пам’яті жертв голодоморів під назвою “Жертва, що не має ціни – жертва людського життя” в Меморіальному комплексі “Дем’янів Лаз ;
 • інформаційна година на тему «Розумне та безпечне використання Інтернет –ресурсів» ;
 • відео флешмоб «Знаю, вірю, захищаю»;
 • спільний виховний захід «Урок мужності» військовослужбовцями Національної Гвардії України ;
 • спільно з обласною бібліотекою для юнацтва – зустріч з Іванною Долею (Мошура) ( поетесою, поетом-піснярем, режисером Навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття) ;
 • виховний захід «Подвиг українських юнаків під Крутами — символ національної честі» до 102 річниці пам’яті Героїв Крут (Молодіжне Крило Братства ОУН-УПА Карпатського Краю та РУС);
 • вечір пам`яті «Герої не вмирають…Просто йдуть..» до Дня Героїв Небесної Сотні (РУС);
 • Всеукраїнського уроку доброти «Гуманне та відповідальне ставлення до тварин».
 • Відбулась духовна подорож педагогічного колективу ВПУ№13 до Зарваниці;

Екскурсії учнів:

-«Замки «Золотої підкови Львівщини»;

-Галицький національний природний парк;

-с.Нирків та с.Стрільче Городенківського району;

-Манявський скит;

-в м. Яремче та с. Татарів;

-в музей Небесної Сотні;

– Туристичний похід учнів училища за маршрутом: Івано-Франківськ –-Дем’янів лаз;

Організовано та проведено зустрічі учнів училища із:

 • Працівниками патрульної поліції;
 • Працівниками Ювенальної превенції;
 • Героями України та військовослужбовцями ЗСУ;
 • Інструктором з надання І-ї домедичної допомоги ;
 • з членами Всеукраїнського братства вояків ОУН-УПА Карпатського краю;
 • менеджерами та адміністраторами Приватбанку;
 • лекції відповідно до графіку Університету здоров’я.

Учні училища прийняли участь :

 • міському правовому квесті «Крокуємо містом своїми правами»;
 • загальноміському фестивалі «Дитяче містечко»;
 • загальноміському дитячо-юнацькому Фестивалі «Осінній вернісаж», який проходив на вулиці Лесі Українки (сквер Адама Міцкевича);
 • Каскад-Фест. Фестиваль добрих сусідів;
 • науковому пікніку;
 • заході, присвяченому п’ятій річниці Революції Гідності та вшануванню пам’яті Героїв Небесної Сотні;
 • загальноміській виставці-конкурсі «Станіславів – столиця ЗУНР»;
 • загальноміській акції «Ланцюг Єднання» до 100-річчя Акту злуки УНР та ЗУНР;
 • загальноміській мистецькій акції «Великодній дарунок місту»;
 • -літературному челенджі з нагоди 150 річниці з дня народження Василя Стефаника;
 • обласному конкурсі аматорських колективів «Україна – єдина країна»;
 • обласному конкурсі театрів фольклору та драматичних колективів;
 • у обласному конкурсі патріотичної пісні «Героїв Україна пам’ятає»;
 • акції «Подаруй військовослужбовцю книгу»;
 • проекті «Молодіжні радники поліцейських»;
 • урочистій ході вулицями Івано-Франківська з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня захисника України, Дня українського козацтва та Дня УПА;
 • конкурсі поезії, присвяченому Дню української мови та писемності;
 • фестивалі-конкурсі пісні АТО і ООС «З Україною в серці» ;
 • мистецькому марафоні «Весела новина по світу ходила» ;
 • рекордній ході з різдвяними зірками;
 • міському конкурсі «Сад зимових фігур» ;
 • написанні Всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності до Дня української писемності та мови;
 • загальноміській поминальній молитві та смолоскипній ході з нагоди 102-ї річниці пам’яті Героїв Крут;
 • загальноміських заходах із вшанування Героїв Небесної Сотні.

Учні училища прийняли участь у різноманітних конкурсах:

 

Зайняте місце

Назва конкурсу (2018-2019н.р.)

Прізвища учнів Прізвище педагога
ІІІ місце в міському етапі обласної  історико-краєзнавчої акції «Герої не вмирають» Регей Віктрія,Вовк Андрій, Ломей Андрій Басараб М.Г.
ІІІ місце в міському етапі Всеукраїнської історико-географічної  експедиції «Історія міст і сіл України» Синишин  Ярослав Зварчук М.Д.
І місце за найкраще виконання патріотичної пісні у загальноміському патріотичному змаганні присвяченому 5 річниці Революції Гідності та вшануванню пам’яті Героїв Небесної Сотні

 

Синишин  Ярослав Леник В.В.
ІІІ місце у загальноміському патріотичному змаганні присвяченому 5 річниці Революції Гідності та вшануванню пам’яті Героїв Небесної Сотні Команда «Дружба»

Ломей А., Синишин Я., Гринів С., Цаповіч Т., Андреєв П.

Пітух Л.І., Зварчук М.Д., Вацеба Х.В.
І місце у загальноміському конкурсі відеороликів до Дня міста «Територія моєї душі у місті Каменяра» Групи КОБ 14-2, СРА 16-1, РК 17-1 Шпільчак Х.В., МорозУ.Б. Зварчук М.Д.
Зайняте місце

Назва конкурсу (2019-2020н.р.)

Прізвища учнів Прізвище педагога
ІІІ місце «Вокальний жанр» в обласному конкурсі  аматорських колективів «Україна – єдина країна » Малі вокальні форми Леник Н.М.
 ІІІ місце «Міський конкурс «Різдвяна зірка» Учнівське самоврядування

 

Пітух Л.І.
Диплом І ступеня «Міський конкурс «Сад зимових фігур» Гультай Максим Павлишин З.М.
Диплом учасника «Міський фестиваль-конкурс пісні АТО і ООС «З Україною в серці» Синишин Ярослав Леник Н.М.
Зайняте місце

Назва конкурсу (2020-2021н.р.)

Прізвища учнів Прізвище педагога
ІІІ місце «Міський етап Всеукраїнської експедиції «Моя батьківщина – Україна» Федишин Станіслав

Гавриш Оксана

Михальчук Людмила

Явецький Владислав

Синишин Ярослав

Карташов Валентин

Телюк Н.Я.
Диплом учасника «Фестиваль-конкурс національно-патріотичної пісні «Героїв Україна пам’ятає» Синишин Ярослав Леник Н.М.
Обласний конкурс аматорських колективів «Україна – єдина країна » Басараб Василь

Синишин Ярослав

Малі вокальні форми

ВІА

Леник Н.М.

Леник В.В.

Диплом учасника «Конкурс солістів-вокалістів» Синишин Ярослав Леник Н.М.
І та ІІІ місця «Обласний конкурс-виставка науково-технічної творчості «Наш пошук і творчість – тобі, Україно» Пігур Іларіон

Кітура Юрій

Магас Владислав

Скобель Руслан

Павлишин З.М.
Подяка «Міський правовий квест «Крокуємо містом своїми правами» Гоцин Олександр

Олійник Владислав

Шалигін Артур

Юринюк Владислав

Доцяк Вадим

Станков Артур

Виноград Валентин

Гринишин В.Д.

 

Крім навчально-виховної роботи, приділяється увага розвитку спорту, художньої самодіяльності та організації дозвілля.

Важливу роль у житті училища відіграє Рада учнівського самоврядування. Щороку затверджується план роботи Ради. Основним завданням є залучення учнів до систематичної участі у навчально-виховному процесі ( захист прав та інтересів учнів, реалізація інтересів учнів, підтримка їх здібностей, створення умов для самореалізації, реалізація спільних проектів та інновацій). Самоврядування – самостійна діяльність учнів, яка відбувається під керівництвом заступника директора з навчально-виховної роботи. Учнів, які беруть активну участь в громадському житті училища, заохочують морально та матеріально, а учні, які перебувають у скрутному сімейному становищі отримують матеріальну допомогу.

В училищі приділяється належна увага роботі з батьками. Відповідно до плану роботи проводяться загальноучилищні та групові батьківські збори, індивідуальні зустрічі з батьками.

В училищі функціонує музей «Галицька світлиця».

 

Училище підтримує тісні контакти з пресою, радіо і телебаченням:

 

 • Обласною громадсько-політичною газетою «Галичина»;
 • Районними газетами «Вперед» (Тисменицький район);
 • «Галицьке слово» (Галицький район);
 • Івано-Франківською державною телерадіомовною компанією;
 • Вуличне радіо;
 • Київським книговидавництвом «Торба»;
 • Калуською радіоінформаційною агенцією «Зоря Прикарпаття»;
 • Обласною освітянською газетою «Освітянське слово»;
 • Регіональними газетами «Західний кур’єр», «Газета в дорогу»;
 • Івано-Франківським обласним телебаченням «Галичина».

Співпрацюємо:

 • Службою у справах дітей Івано-Франківської міської ради;
 • Духовною семінарією ім. Йосафата Кобринського м.Івано-Франківська;
 • Обласною та міською організаціями Товариства Червоного Хреста;
 • Музеєм визвольних Змагань Прикарпатського краю;
 • Міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

-Меморіальним комплексом «Дем’янів Лаз».

Значну увагу приділяємо правовиховній роботі з учнями та їх батьками. Систематично проводяться засідання Ради профілактики правопорушень. Соціальний педагог Гринишин В.Д. та практичний психолог Франюк Л.І. систематично проводять превентивні бесіди, тренінги, організовують зустрічі учнів з юристами, працівниками правоохоронних органів.

 

 

2016-

2017

2017-

2018

2018-

2019

2019-

2020

2020-

2021

Злочини 2 2 2
Адміністративні порушення 1 2 2 6
Учні «групи ризику» 11 14 16 11 13
Учні, які стоять на внутріучилищному обліку 12 16 18 9 9

 

Гуртожиток

Особливу увагу адміністрація училища приділяє учням, які мешкають у гуртожитку. У гуртожитку є затверджений режим роботи, правила проживання. Погоджено та затверджено Положення про Раду гуртожитку.

 

2016-2017н.р. 2017-2018н.р. 2018-2019н.р. 2019-2020н.р. 2020-2021н.р.
К-сть учнів, які проживали у гуртожитку 178 180 162 161 153

 

Чергові гуртожитку знаходяться на першому та п`ятому поверсі. На виконання програми «Гуртожиток – наш дім» проведена заміна труб (водопостачання гарячої та холодної води), проведена заміна у всіх жилих кімнатах вікон на металопластикові та дверей кухонь. На кожному поверсі є по дві душові кімнати, гарячу воду забезпечують встановлені бойлери. Учні, які проживають в гуртожитку, мають можливість приготувати їжу на обладнаних кухнях, яких є по дві на кожному поверсі. На кожен поверх закуплені холодильники.

Змістовно організовують дозвілля проживаючих учнів в гуртожитку вихователі Носурак О.І. та Петришин А.Б., Несімук Г.А. згідно планів виховної роботи.

Харчування

Училище співпрацювало з приватними підприємцями, які надавали послуги з кейтерингового обслуговування готовими продуктами харчування. Також діяв буфет. В їдальні училища забезпечено одноразовим гарячим харчуванням близько 200 учнів. Їдальня розрахована на 300 посадочних місць, учні харчуються в дві зміни. Вартість одноразового харчування становить 32грн.

Трьохразовим безкоштовним харчуванням забезпечені діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Так на учня-сироту, який перебуває на повному державному забезпеченні, виділяється 80 грн. на день, а для учнів-сиріт, які знаходяться під опікою – 32 грн. Різниця витрати коштів на харчування кожного дня, за вихідні дні та канікулярний період – проводиться перерахунок в грошовому еквіваленті.

 

Робота бібліотеки

Бібліотека – інформаційний та культурний центр навчального закладу. Основна робота бібліотеки полягає у інформаційній та просвітницькій діяльності, зробити інформацію доступною.

Соціально-політичні, економічні та культурні зміни суттєво вплинули на сучасну бібліотечну практику. Відбулася зміна традиційного уявлення про її роль у навчальному закладі. Вимоги сучасного світу, та освіти зокрема, потребують нового рівня використання інформаційних джерел.

Зміст фонду бібліотеки відповідає потребам учнів та педагогів, майстрів виробничого навчання, профільності навчального закладу.

Бібліотекар  Підскальна Г.І. впроваджує в навчально-виховний процес різноманітні форми роботи, а саме: літературні виставки, тематичні вечори, літературні кав’ярні, диспути, бесіди, зустрічі з цікавими людьми нашого краю. Систематично робить тематичні підбірки літератури на допопому керівникам навчальних груп (для проведення виховних та інформаційних годин) та педагогічним працівникам загалом. Бібліотечні викладки до знаменних і пам’ятних дат.

Бібліотека складається з двох приміщень: книгосховище та читальний зал. Книжковий фонд бібліотеки становить 36000книг. Це підручники, науково-популярна, художньо-історична, методична література. Робота бібліотеки спрямована на виховання всебічно-розвиненої особистості учня.

Це означає, що національно-патріотичне виховання за своїм значенням є стратегічним завданням в навчальному закладі і виокремлюється як один із найголовніших напрямків роботи бібліотеки.

Бібліотека тісно співпрацюємо з Обласною бібліотекою для юнацтва, Івано-Франківською обласною універсальною науковою бібліотекою

ім. Івана Франка.

При бібліотеці працює літературно-мистецький клуб «Джерело».

Спільно з обласною бібліотекою для юнацтва провели уроки національної пам`яті: «Герої нескореної України».

Спільно з Міською бібліотекою (філією №5) проведено музичне рандеву «Поезія – сила чарівна, що музикою серце надихає» з нагоди відзначення дня народження Володимира Івасюка;

-Літературний вечір з поетом Володимиром Присяжнюком;

-Літературний вечір з журналістами, літераторами і краєзнавцями  Василем Нагірним і Володимиром Присяжнюком;

– Зустріч з поетесою Доля (Іванна Мошура);

Спільно з обласною універсальною науковою бібліотекою імені І.Франка в рамках спільного проекту «Університет технічних знань» проведено зустріч з поетом Володимиром Присяжнюком та виховні заходи:     –        -«В майбутнє разом з бібліотекою»;

– «Я любив, я любив Україну – і у цьому найвища провина моя» (до річниці Майдану) ;

-диспут «Перехрестя думок» ;

-літературний вечір «Я син народу, що вгору йде» .

 

Фізична культура

 

Виховний процес невід’ємно пов’язаний з розвитком фізичної культури та спорту, які покликані цілеспрямовано підтримувати:

– рухомий режим учнів;

– зміцнювати здоров’я;

– розвивати фізичні якості (силу, спритність, координацію, морально-вольові здібності).

Всі ці завдання вирішуються в процесі проведення урочної та позаурочної роботи.

Уроки з фізичної культури  проводяться у відповідності до навчального плану підготовки з професії по 2 год. на тиждень.

Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня:

 • ранкова гігієнічна гімнастика;
 • фізкультурні хвилинки або паузи.
 • Позаурочна фізкультурно-масова, спортивна робота – планується спортивним клубом:
 • змагання з окремих видів, що передбачають відбір кандидатів у збірні команди;
 • підготовка та участь їх в обласних змаганнях.

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота

 

 

 

з/п

Назва заходу Роки проведення змагань
2016 –

2017 н.р.

2017 –

2018 н.р.

2018 –

2019 н.р.

2019 –

2020 н.р.

2020 –

2021 н.р.

Училищні змагання
Загальна кількість учнів
1.1. Легка атлетика 302 235 272 338
1.2. «Здоров’я» 70 79 79 75
1.3. Настільний теніс 25 33 33 24 9
1.4. Волейбол 147 111 108 111 36
1.5. Військово-спортивне

свято

67 60 60 60
1.6. Баскетбол 76 55 90 90 30
1.7. Крос 36 69 70 69
1.8. Футзал 80 110 42 108
Обласні змагання
Зайняте місце
12.1. Баскетбол (юнаки) 7 3 8 2
12.2. Волейбол (юнаки) 4 5 10 5
12.3. Волейбол (дівчата) 7
12.4. Легка атлетика 5
12.5. Настільний теніс 7 3 11 1
12.6. Футзал 2 1 5

Кращі учні, які стали переможцями  та призерами

 • обласних змагань 2019-2020 р.
 • Настільний теніс I місце з 19 команд:
 • Депутат Вадим-СРА 16-3
 • Дидик Андрій-СРА 16-2
 • Пташник Катерина-КОБ 14-1
 • Баскетбол (стрітбол 3х3) II місце з 19 команд:
 • Андреєв Павло-СРА 16-2
 • Семович Остап-СРА 16-2
 • Хомей Нестор-СРА 16-1
 • Ковальчук Сергій- МА 50

 

Керівник та викладач фізичного виховання зосереджують свою роботу на розвиток фізичних якостей – це сила, витривалість, координація, реакція та інші. Використовують в своїй роботі передові форми організації та проведення уроків – по методиці: не нашкодь, вияви та зацікав, зроби все, щоб заохотити.

Забезпеченість навчального процесу:

 • база – 90%;
 • спорядження нове – 80%.

Більшість обладнання спроектовано та зроблено у майстернях училища, що покладає відповідальність на викладачів щодо надійності його роботи, щоденного контролю та періодичного випробовування, про що складається відповідний акт інженером з охорони праці Стефанюк Л.М.

Замінено освітлення в спортивному залі. Технічну допомогу у встановленні нової системи освітлення надало ДП ВО «Карпати».

 

VII Робота соціально-психологічної служби

Соціально-психологічна служба в училищі діє з метою виявлення і створення сприятливих соціально-психологічних умов для розвитку особистості учня.Психологічна служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психічного розвитку особистості, мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, статевих, інших індивідуальних особливостей, створення умов для самовиховання і саморозвитку, сприяє виконанню виховних й освітніх завдань навчального закладу.

Соціально-психологічна служба ВПУ №13 виконує такі функцій:

 • виявлення загальних і особистих соціальних проблем учнів;
 • вивчення і діагностика індивідуальних особливостей учнів;
 • надання допомоги педагогічним працівникам та майстрам виробничого навчання в роботі з учнем, групою, батьками;
 • соціальний захист того, у кого виникли проблеми;
 • виявлення індивідуально-педагогічних можливостей учителів і надання їм допомоги у підвищенні педагогічної майстерності ;
 • безпосередня підготовка соціально-педагогічних заходів з різними групами учнів, окремими учнями, учителями, батьками.
 • Співпраця із закладами, які забезпечують соціальний захист населення: Міським центром зайнятості, Ювенальною превенцією, Національною поліцією, Івано-Франківським обласним центром естетичного виховання; спеціалістами психолого-медико-педагогічних консультацій, Івано-Франківським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, молоді та сім’ї, Службою у справах дітей Івано-Франківської міської ради, Міським Центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Дивосвіт»; представниками благодійних дитячих, молодіжних громадських організацій «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ», міським та обласним осередками товариства Червоного Хреста, організація «Молода Просвіта».

Основними видами діяльності соцільно-психологічної служби є:

 • просвітницька та психопрофілактична робота (виступи перед учнями, батьками та педагогічним колективом, засідання Ради профілактики правопорушень, засідання Ради учнівського самоврядування,тематичні лінійки, круглі столи, виховні заходи);
 • психологічне консультування: індивідуальне консультування учнів, педпрацівників, батьків; групове консультування учнів, педпрацівників, батьків.
 • індивідуальна психодіагностика учнів, педпрацівників, батьків.
 • психодіагностика групова учнів, педпрацівників, батьків.
 • корекційно-відновлювальна та розвивальна робота (тренінги, ділові ігри).
 • зв’язки з громадськістю (за потребою) та відвідування учнів у гуртожитку, відвідування учнів за місцем проживання, батьків за місцем роботи (за потребою)
 • організаційно-методична робота.

Практичний психолог та соціальний педагог обирають та поєднують конкретні види робіт, визначають, які з них будуть пріоритетними, у залежності від специфіки закладу та проблем, що потребують розв’язання.

Протягом року психологічною службою виконувалися наступні завдання:

– підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу  (учнів, викладачів, батьків, педагогічної громадськості);

–   психолого-педагогічна діагностика особистісного розвитку;

-визначення проблемних зон розвитку учнів, виявлення «груп ризику»;

-психологічний супровід учнів, позбавлених батьківського піклування;

-робота з учнями девіантної поведінки;

-психологічна допомога молоді, яка перебуває у кризовій ситуації з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;

-запобігання конфліктних ситуацій у навчально-виховному процесі;

-превентивне виховання, профілактика злочинності, алкоголізму та наркоманії, інших залежностей та шкідливих звичок серед учнів;

-дослідження індивідуальних особливостей підлітків, міжособистісних стосунків у колективі;

-консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу.

Значну увагу соціальний педагог Гринишин В.Д. та практичний психолог Франюк Л.І. приділяють превентивній роботі.

Систематично проводяться заходи з метою попередження булінгу, кібербулінгу, правопорушень, тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв та психотропних речовин.

Щорічно в рамках проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» проводяться діалоги-бесіди «Світ без насильства», круглі столи «Надірване серце», години спілкування «Як не стати жертвою насильства», перегляд відеоматеріалів, соціальні опитування «Що ти знаєш про насильство?», тренінги «Попередження жорстокого поводження та насильства в молодіжному середовищі».

 

Соціальний паспорт навчального закладу:

 

Соціальні категорії Кількість дітей
2016-2017н.р. 2017-2018н.р. 2018-2019н.р. 2019-2020н.р. 2020-2021н.р.
Діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування 14 11 11 9 7
Діти з вродженими вадами 7 8 11 6 6
Діти ,батьки яких УБД та АТО 9 10 9 8
Діти, переміщені з тимчасово окупованих територій 3 2 2
Учні-напівсироти 47 43 44 43 33
Учні з багатодітних сімей 69 71 60 62 66

 

 

IX.Якісний склад педагогічних працівників

Відомо, що вирішальну роль у модернізації професійно-технічної освіти, її інноваційному розвитку відіграє педагогічний персонал. Найбільшим багатством є те, що ВПУ№13 відзначається стабільністю, творчістю, потягом до праці.

Училище забезпечене кадрами. На сьогодні у нас працює 93 працівника з них:

– викладачів                                                                -25

– майстрів виробничого навчання                             -13

– інші педагогічні працівники                                   -13

– службовці                                                                           -14

– робітники                                                                           -27

Мають педагогічні звання:

– викладач методист                                                   -2

– спеціаліст вищої категорії                                       -20

– старший викладач                                                    -16

– спеціаліст I категорії                                                -6

– спеціаліст II категорії                                                        -11

 

Наш колектив- це міцний сплав молодості та досвіду. Попри те ми відчуваємо гостру потребу у досвідчених майстрах виробничого навчання.

 

 1. XДотримання вимог нормативно-правових актів щодо створення та забезпечення умов праці медпрацівників

 

Умови праці педпрацівників ВПУ №13 організовані і функціонують у відповідності до нормативно-правових актів, якими керується у своїй роботі директор училища, це:

 

 

 

VIII. Наявність колективного договору та додержання його умов

Колективний договір (10.12.2020 року) укладено між адміністрацією і трудовим колективом Вищого професійного училища №13 на 2021-2025 роки затверджений на загальних зборах трудового колективу ВПУ №13 10.02.2021р.

Колективний договір має 10 розділів:

 1. Загальні положення;
 2. Виробничі та трудові відносини;
 3. Зайнятість працівників;
 4. Робочий час та нормування праці;
 5. Час відпочинку;
 6. Оплата праці;
 7. Соціально-побутові гарантії, пільги, компенсації;
 8. Умови і охорона праці;
 9. Зобов’язання і гарантії діяльності профспілкової організації;
 10. Контроль за виконанням колективного договору.

 

Колективний договір підписаний у двосторонньому порядку – від адміністрації директором ВПУ №13 Данилюком М.П., від профспілкової організації головою профкому Крушельницькою Г.Б. створена комісія з контролю.

До складу колективного договору увійшли документи: «Положення та додатки про матеріальне забезпечення працівників»; «Правила внутрішнього розпорядку працівників ВПУ №13».

 

 

 1. Ефективне використання та збереження державного майна

В училищі функціонують: трьохповерховий навчальний корпус; двоповерхова споруда навчальних майстерень; окрема споруда учнівського тиру, частина якого на сьогоднішній день здається в оренду, інша – використовується в навчально-виробничому процесі;  9-типоверхова споруда – учнівський гуртожиток з прибудовою; стадіонВ училищі постійно функціонує бібліотека, їдальня, спортивна зала, для проведення заходів використовується актова залаПроведено інвентаризацію споруд та виготовлено свідоцтво на право використання земельної ділянки загальною площею 2,2741га. Все майно знаходиться у задовільному технічному стані та експлуатується за призначенням. За рахунок позабюджетних  надходжень систематично проводяться ремонтні та ремонтно-аварійні роботи, заходи по енергозбереженню та дотримання задовільних санітарно-гігієнічних норм.

XII.Міжнародна співпраця

 

Назва проєкту (тематичний напрям співпраці) “Polsko-Ukrainskie laboratorium Branzowe”в рамках програми Польсько-української ради обміну молоддю.
Термін виконання проєкту 14.09.2019 р.  – 19.09.2020 р.
Короткий опис проекту(мета та завдання проекту співпраці) Основна мета проєкту – залучення молоді до впровадження інноваційних бізнес-проєктів у сфері електронної комерції , управління виробництвом та електронного маркетингу. Завдання проєкту:

1. Посилення співпраці та обмін досвідом у галузі технічної освіти.

2. Аналіз сильних і слабких сторін у професійній освіті.

3. Вдосконалення навичок групової роботи та вивчення іноземної мови.

4.Подолання мовного бар’єру.

 

Досягнуті результати 1.      Створення молодіжної фірми.

2.      Виготовлення монетного сортувальника.

3.      Виготовлення електроавтомобіля,який долає перешкоди.

4.      Розроблено методичні рекомендації по застосуванню інноваційних технологій у навчальному процесі.

5.      Вдосконалення навичок технологій дистанційного навчання.

Донор (партнер) Міністерство національної освіти Республіка Польща.
Назва проєкту (тематичний напрям співпраці)

«STEM  освіта у професійних училищах та спецшколах».

 

Термін виконання проєкту 02.01.2020р. -2021р.
Короткий опис проекту(мета та завдання проекту співпраці) Головна мета проєкту покращення навчальних умов в закладах  професійно-технічної освіти.

Проєкт передбачає семінари, навчання для викладачів, міжнародні конкурси на визначення кращих у професії, літній табір для студентів. Важливим напрямком проєкту є матеріально-технічна складова.

Проєкт дозволить студентам і викладачам вивчити закордонний досвід, а головне отримати сучасне устаткування, яке покращить якість навчання.

Завдання:

1.Привернути увагу до інтегрованого формування професійних і підприємницьких компетентностей в українських закладах П(ПТО).

2. Заохочувати молодь до залучення до STEM- освіти.

3.Залучення учнів до робототехніки.

Досягнуті результати 1.Підвищення  компетенції учнів та викладачів професійних училищ та шкіл.

2. Покращення матеріально- технічної бази.

3.Обмін міжнародним досвідом.

Донор (партнер) Муніципалітет Сігету Мармацієй (Румунія)

Муніципалітет Сейні (Румунія)

 

 

 

XIII.Охорона праці

 

Робота по забезпеченню та дотриманню вимог охорони праці та умов безпеки життєдіяльності учнів та працівників здійснюється у відповідності  із Законом України «Про охорону праці», Положенням про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, нормативними актами з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, державними і галузевими стандартами, санітарними нормами і правилами.

Пріоритетним залишається збереження життя та здоров’я учасників освітнього процесу.

Задля цього в училищі створені здорові і безпечні умови для праці, безпечної експлуатації будівель, обладнання і технічних засобів навчання, створено оптимальний режим роботи і навчання.

Відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності  в училищі за звітний період проводилися такі організаційно-технічні заходи, а саме:

 • призначені наказом відповідальні за стан охорони праці та безпеки життєдіяльності в структурних підрозділах;
 • перед початком навчального року оформлено всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах, майстернях, спортивному залі та акт готовності училища до нового навчального року;
 • розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці для професій та видів робіт, інструкції з безпеки, пам’ятки та інструкції про заходи пожежної безпеки;
 • для посадових осіб переглядаються посадові інструкції з окремим блоком з охорони праці;
 • навчально-виробничі майстерні, кабінети, лабораторії укомплектовані справним інструментом та інвентарем, інструкціями з охорони праці та інструкціями про заходи пожежної безпеки, плакатами, медичними аптечками ;
 • проводяться оперативні перевірки стану охорони праці, профілактичний огляд спортивного та виробничо-технічного, енергетичного обладнання;
 • щороку проводяться лабораторні заміри опору ізоляції електроустановок, електропроводки та заземлювальних пристроїв;
 • відповідно до плану-графіку посадові особи та інші працівники училища проходять планові навчання та перевірку знань з питань охорони праці, а особи, що зайняті на роботах з підвищеною небезпекою – спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці ( у 2021 році – в лютому та березні)
 • на виконання Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів на базі Івано-Франківського навчально-курсового комбінату ЖКХ організовано навчання відповідального за електробезпеку училища та особи, яка його заміняє;
 • розроблені та внесені до колективного договору училища комплексні заходи щодо забезпечення встановлених нормативів з охорони праці;
 • в училищі проводяться Тижні знань правил безпеки життєдіяльності та Тижні охорони праці.

З метою дотримання вимог безпеки та покращення умов праці та навчання в училищі протягом звітного періоду проводились також такі наступні санітарно-виробничі заходи:

 • в майстерні електрозварників ручного зварювання проведено капітальний ремонт та встановлено витяжну вентиляцію, придбано 5 комплектів засобів індивідуального захисту для електрозварників ручного зварювання ;
 • повністю замінено світильники в навчально-виробничій майстерні слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів, учнівських СТО №1 та СТО №2;
 • санітарний ремонт навчально-виробничих майстерень № 3 та 4;
 • проведено капітальний ремонт із повною заміною труб каналізаційної та водопровідної систем корпусу майстерень, 1-го поверху навчального корпусу, частково –в гуртожитку на поверхах, де проживають учні;
 • для покращення температурних показників повітряного середовища встановлено циркуляційний насос в майстерні електромонтерів;
 • проведено капітальний ремонт спортивної зали, навчальних кабінетах №№ 24,26,32,43, приміщення їдальні,
 • капітальний ремонт системи опалення в навчальних кабінетах №№ 28,31, частково замінено труби теплоцентралі на 1-му поверсі в корпусі майстерень, на 1-му поверсі в навчальному корпусі, на 2-му поверсі в корпусі майстерень;
 • капітальний ремонт їдальні із заміною всіх вікон;
 • проведено ремонт покрівлі навчального корпусу та корпусу майстерень із частковою заміною шиферного покриття, а також проведено ремонт покрівлі шатрового даху на суму

120 тис.грн..виділених МВК м. Івано-Франківська для ліквідації наслідків стихійного лиха;

 • проведено заміну вікон на енергоощадні в східній та південній частині будівлі навчального корпусу;
 • проводився санітарний ремонт та заміна світильників в приміщеннях навчального корпусу;
 • виконувались роботи з ремонту електропроводки училища і з заміною силових кабелів, устаткування силових електрощитів, та інших електротехнічних пристроїв, часткова заміна світильників та електроламп в  навчальному корпусі  і  навчально-виробничих майстернях, гуртожитку,
 • на подвір’ї училища демонтовано старе асфальтове покриття та встановлено бруківку;
 • придбано 32 нових порошкових вогнегасники,
 • у встановлені терміни проводиться перезарядка вогнегасників.

З метою  покращення умов проживання  в гуртожитку:

 • придбано 6 сучасних склокерамічних електроплит для використання учнями на кухнях 7-го, 8-го та 9-го поверхів та  3 холодильники;
 • проводився капітальний ремонт із повною заміною облицювальної плитки в приміщенні кухонь учнівських поверхів, центрального холу виховательських, приміщень душових і санвузлів ;
 • проведено капітальний ремонт із заміною дверей та дверних коробок в 27 учнівських кімнатах;
 • проведено заміну балконних блоків ( вікон та дверей) на 7-му поверсі, встановлено 3 балконних блоки  на 8-му поверсі, 2 балконних блоки – на 9-му поверсі, металопластикові вікна (5 шт.) та двері у виховательській;

За звітний період встановлено 2 нових водонагрівачі.

Всі кошти, витрачені на заходи з ОП, фінансувалися із доходів від виробничої діяльності, так як державне фінансування по даному напрямку не ведеться.

Для забезпечення якісного навчального процесу та організації роботи з охорони праці протягом навчального року викладачі, майстри в/н, вихователі гуртожитку проводили учням інструктажі з безпеки життєдіяльності та з охорони праці. Але, незважаючи на це, за звітний період сталося 4 нещасних випадки з учнями під час освітнього процесу.

Серед працівників нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом за звітний період не було.

Інженера з охорони праці Стефанюк Л.М. було відзначено грамотою міського голови м.Івано-Франківська у 2020-2021н.р.

За звітній період в колективі зберігся доброзичливий психологічний клімат. Молодіє і поповнюється наш колектив молодими педагогічними працівниками які дбають про подальше зміцнення навчально  матеріальної бази училища і на яких покладаються великі надії в період реформування освіти України.

І на завершення хочу сказати «Наше училище  функціонує і має прекрасні перспективи тому, і  тільки тому, що головною особою його є учень!»