Звіт в.о. директора ВПУ№13 м.Івано-Франківська за період 2022-2023 н.р.

Звіт директора 2022-2023

 

Звіт

В.о. директора Вищого професійного училища №13
м. Івано – Франківська

Данилюка Мирослава Петровича
за період   2022/2023 н.р.

 

ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ

 

У процесі структурних та соціально-економічних змін, що здійснюються в Україні, винятково важливого значення набуває проблема із забезпеченням галузей економіки кваліфікованими робітничими кадрами.

Вимоги роботодавців до професійно-кваліфікаційного рівня робітників зумовлюють необхідність модернізації та подальшого розвитку системи професійно-технічної освіти, здатної адекватно реагувати на потреби ринку праці.

Останнім часом напрями та якість підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах не відповідають вимогам сучасного виробництва та сфери послуг, перспективам соціально-економічного розвитку держави.

З огляду на це виникає потреба у посиленні взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, соціальних партнерів, роботодавців та професійно-технічних навчальних закладів щодо розв’язання проблем функціонування і розвитку професійно-технічної освіти.

Вище професійне училище №13 м. Івано-Франківська – є державним професійно-технічним навчальним закладом. Загальна мета діяльності закладу –  реалізація Державних стандартів у галузі освіти, створення умов для підвищення рівня розвитку кожної дитини, її самореалізації; здійснення ефективної підготовки випускників до майбутнього життя. Кожен здобувач освіти під час освітнього процесу повинен отримати знання та компетентності, які знадобляться йому в самостійному дорослому житті.

Сьогодні загальною метою діяльності навчального закладу  є забезпечення та примноження досягнень і кращих традицій, розвиток, поглиблення нових напрямків діяльності, стабільність та системність роботи, забезпечення  позитивного морально-психологічного клімату в колективі.

У звіті про виконану роботу за  2022\2023 навчальний рік хочу зробити аналіз діяльності колективу. Свою доповідь, я поділю на розділи, які характеризують роботу навчального закладу в цілому.

Сучасне училище – великий і складний механізм, належну роботу якого забезпечує велика кількість служб: це і педагогічні працівники, технічний та обслуговуючий персонал, батьківська громадськість. У повсякденному житті кожен із нас, зрозуміло, по-різному несе міру відповідальності перед суспільством за те, яку освіту дає наш навчальний заклад.

Цей навчальний рік відзначився змінами у звичному розкладі роботи всіх навчальних закладів. Обставини, які склалися у зв’язку з новим викликом – повномасштабною війною- вплинули на механізм роботи училища.

 

Прийшов час підбити підсумки діяльності колективу училища.

 1. Організація навчально-виховного та навчально-виробничого процесу

Училище діє на підставі Статуту затвердженого заступником Міністра освіти і науки України В.В. Тимошенко 07.12.1999р., зареєстрованого 12.09.1999р. Івано- Франківським міськвиконкомом зі змінами від 17.10.2006р. та 10.07.2011р.

Вся робота з організації навчально-виховного та навчально-виробничого процесу ведеться у відповідності до плану роботи Вищого професійного училища №13. План роботи на поточний навчальний рік розглядається та схвалюється педагогічною радою на початку кожного поточного навчального року.

План роботи вміщує розділи зазначені в п.2.1 розділу 2 «Положення про організацію навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах», це:

 • організаційні заходи;
 • теоретична підготовка;
 • професійно-практична підготовка;
 • виховна робота;
 • фізична підготовка;
 • контроль за організацією навчально-виробничого процесу;
 • методична робота;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • охорона праці;
 • удосконалення навчально-матеріальної бази;
 • профорієнтаційна робота;
 • фінансово-господарська та навчально-виробнича діяльність.

Основними навчально-методичними документами з планування навчально- виробничого процесу у Вищому професійному училищі №13 є:

 • робочі навчальні плани за професіями для певного ступеня професійно- технічної освіти;
 • робочі навчальні програми з навчальних предметів та професійно- практичної підготовки, що передбачені робочими навчальними планами, поурочно- тематичні плани з навчальних предметів;
 • перелік навчально-виробничих робіт з професії на     семестр;
 • плани виробничого навчання виробничих груп на місяць;
 • плани уроків;
 • розклад занять.

Теоретичне навчання здійснюється в 21 навчальному кабінеті (з них 9 кабінетів професійно-технічного циклу), в 6 лабораторіях; виробниче навчання – в 11 майстернях.

Вище професійне училище №13 є атестованим навчальним закладом за рішенням ДАК від 23.06.2021   р., протокол №142 (наказ МОН України від 30.06.2021р. №737).

Забезпечили впровадження Державних стандартів, врахувавши новий  зміст   державних стандартів  професійно-технічної  освіти  з  конкретних робітничих професій. За результатами потреб регіонального ринку праці (ВО «Карпати») оновили перелік професій, поповнивши професією: 7242 Налагоджувальник технологічного устаткування (електронна техніка).

Видано ліцензію про надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної підготовки робітничих професій, перепідготовки, професійно-технічного навчання за професіями:

-4222 Адміністратор

-7137 Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

-7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

-4212 Контролер ощадного банку, 4112 Оператор комп’ютерного набору

-7242 Налагоджувальник технологічного устаткування (електронна техніка)

-4121 Офісний службовець (бухгалтерія)

-7242 Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів,

7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

-7213 Рихтувальник кузовів

-7213 Рихтувальник кузовів, 8322 Водій автотранспортних засобів категорії В

-7213 Рихтувальник кузовів, 7212 Електрозварник ручного зварювання

-7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

-7241 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування.

Підготовка кваліфікованих робітників ведеться на основі базової середньої освіти-термін навчання 2 роки 10 місяців, на базі повної загальної середньої освіти – термін навчання 10 міс., 1 рік 4 місяці, 1 рік 7 місяців. III ступінь навчання для здобуття кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр» термін навчання 1 рік 10 місяців.

В училищі також ведеться підготовка фахових молодших бакалаврів за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» галузі знань 74 «Транспорт» (освітньо-професійна програма «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів») на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» з професій 7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, 7241 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування. Під керівництвом заступника директора  Гудименко Н.Ю., за участю викладачів Третяка Б.В., Бабака А.Я, Стефанюк Л.М., Пашинського Р.Р. проведена робота з розробки освітньо-професійної програми для спеціальності  Автомобільний транспорт.

Переоформлено сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти для зміни рівня кваліфікації з молодшого спеціаліста на фахового молодшого бакалавра.

Училище успішно пройшло атестаційну експертизу освітньої діяльності з  професій

-7213 Рихтувальник кузовів

-7241 Слюсар –електрик з ремонту електроустаткування

-4222 Адміністратор

-4212 Контролер у банку, 4112 Оператор комп’ютерного набору.

Рішення ДАК від 21 квітня 2023 року протокол №148.

Навчально-виробничий процес в училищі здійснюється згідно робочих      навчальних планів, які були розроблені на основі діючих  стандартів професійно-технічної  освіти. Впроваджено навчання на модульно-компетентнісній основі для професій Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, Регулювальник радіоелектронної апаратури, Рихтувальник кузовів, Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, Електрозварник ручного зварювання, Адміністратор. Оновлено навчальну документацію відповідно до нових стандартів, розроблено тестові модульні завдання для перевірки знань учнів на ПК. Забезпечено  навчально-методичний  супровід  впровадження державних  стандартів  професійно-технічної  освіти  на модульно-компетентнісній основі для викладачів та майстрів.

Важливим аспектом розвитку ВПУ №13 м. Івано-Франківська є перехід на рівень сучасних педагогічних технологій і стандартів професійної  (професійно-технічної) освіти, навчально-методичної роботи для реалізації освітнього процесу, спрямованого на формування і становлення особистості майбутнього фахівця, конкурентоспроможного кваліфікованого робітника на сучасному ринку праці.

Проводилась робота з  впровадження дуальної форми навчання з професії «Рихтувальник кузовів». Розроблено робочий навчальний план з професії «Рихтувальник кузовів». Проведено спільне засідання з керівництвом КП «ЕлектроАвтоТранс».

У зв’язку  з воєнним станом в нашій країні, в умовах карантину, освітній процес в училищі здійснюється в умовах очного, дистанційного або змішаного навчання. Враховуючи, що 76 учнів перебувають за кордоном і продовжують дистанційно навчатися в училищі, викладачі і майстри виробничого навчання використовують у своїй роботі інноваційні (дистанційні) технології навчання.

Завдяки співпраці Міністерства освіти і науки України з компанією «Google» в межах національного проєкту «Ноутбук кожному вчителю» заклад отримав 39 хромбуків, які передані педагогам для здійснення якісного освітнього процесу.

Училище виграло тендер на проведення короткострокових  курсів професійно-практичної освіти з професії Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів в рамках проекту «EU4Skills Професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб в Україні». В співпраці з центром зайнятості та КП «ЕлектроАвтоТранс», з врахуванням компетенцій та потреб роботодавців, була розроблена освітня програма курсу, робочий план, графіки  проведення курсів. Здійснена підготовка в 2 групах та видано  сертифікат  встановленого зразка 30 слухачам.

На сьогоднішній день ВПУ№13 здійснює на договірних засадах підготовку робітничих кадрів більш як для шістдесяти  підприємств та приватних підприємців. Співробітництво з підприємствами різної форми власності, перш за все, полягає в тому, що вони надають робочі місця для учнів училища і створюють належні умови для відпрацювання професійних умінь і навичок. Училище співпрацює з КП «ЕлектроАвтоТранс», ВО Карпати, АТ КБ «Приватбанк»,ПрАТ «Івано-Франківськцемент», ТзОВ «Прикарпаттяобленерго»,  ТзОВ «Фотонік», станціями техобслуговування, іншими підприємствами міста та області.

Співпраця навчального закладу і роботодавця – це перспективний шлях розв’язання багатьох проблем, що виникають у процесі підготовки кваліфікованих робітників та їх подальшому працевлаштуванні. Основними формами співпраці училища і базових підприємств є:

 • організація екскурсій;

–     активна участь фахівці підприємств у кваліфікаційних атестаціях випускників;

–  участь роботодавців у формуванні змісту професійної освіти, вдосконаленні навчальних планів та програм, організації виробничого навчання та виробничої практики;

– стажування майстрів  виробничого навчання, викладачів предметів професійно-теоретичної підготовки.

Практика показує, що випускники тих майстрів виробничого навчання, які систематично проходять стажування, займаються самоосвітньою діяльністю, охоче опановують сучасні виробничі технології, швидше адаптуються у виробничій сфері і реалізують свої здібності та знання, отримані в навчальному закладі. Прикладом цьому є наші випускники, які після закінчення навчання повернулися працювати на підприємства, де проходили виробничу практику. Проте, проблеми існують, а саме значна кількість роботодавців, які потенційно можуть бути соціальними партнерами відмовляються укладати довгострокові угоди про співпрацю у зв’язку з економічною нестабільністю. Однією з проблемних питань сьогодення є велика ціна сучасного обладнання, що унеможливлює самостійно навчальному закладу його придбати, а співробітництво з підприємствами різної форми власності створює належні умови для відпрацювання професійних умінь і навичок учнів на підприємстві.

 

 

Наші досягнення за 2022/2023 навчальний рік:

ІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із загальноосвітніх предметів  з англійської мови – Пограничний Роман, під керівництвом викладача Боднар В.М.;

ІІІ місце з історії – Поляк Андрій, під керівництвом викладача Майдана С.І.;

ІІІ місце з предмета охорона праці в ІІ етапі обласної олімпіади серед учнів закладів професійної освіти – Пилатюк Ігор, під керівництвом викладача Мороз У.Б.

ІІІ місце у ІІ етапі ХІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т. Шевченка -Косак Андрій під керівництвом викладача Шутки В.І.

ІІ місце у загальноміському онлайн-конкурсі читців -декламаторів «Юні митці слова» у номінації «Літературно-музична композиція Маруся Чурай» – Пилатюк Ігор, Бойко Богдана, Гендляк Анастасія під керівництвом викладача Мороз У.Б.

ІІ місце у конкурсі краєзнавчо-пошукових робіт «Кращий краєзнавець позашкілля», номінація «Історія однієї родини з мого краю» – Михайло Пацаган під керівництвом викладача Майдана С.І.

Переможці у  ІІ етапі обласної виставки -конкурсі моделей військової техніки- І місце Костянтин Свистак, Ілля Сасюк та Олександр Стець – під керівництвом  майстрів виробничого навчання Адамовського І.М., Сотнікова В.С.

ІІІ місце у ІІ етапі обласної виставки -конкурсу саморобних новорічних ялинок «Техноялинка» – Олександр Бебик, Сергій Гаргат – під керівництвом  майстра виробничого навчання Гордіци І.Р.

Чемпіонат України серед профтехучилищ з настільного тенісу:

-особисті змагання – Дідик Андрій -2 місце, Когуч Богдан – 3 місце;

командне місце -2 – під керівництвом Мацьківа С.В., Кавузи Б.Б.

Ми живемо в час ринкових відносин, тому майбутнє підростаючого покоління не віддільне від ринку праці. Педагогічні працівники училища постійно знаходяться в творчому пошуку, ефективно застосовують інноваційні технології та інтерактивні методи навчання.

Добре, коли майстри виробничого навчання не просто навчають сліпо копіювати їх рухи, дії, операції, прийоми, а вчать мислити, чому саме так, а не інакше потрібно виконувати той прийом. Робітник сьогодні має бути мислячим з раціоналізаторським додатком, креативним і підприємливим.

За організацію і контроль навчального процесу у ВПУ №13 відповідають заступник директора з навчально-виробничої роботи Гудименко Н.Ю., заступник директора з навчальної роботи Гінзилевич М.В.. Заступником складається розклад занять у відповідності до навчальних планів. Розклад затверджений директором училища, скріплений печаткою. Робочі навчальні плани розроблені на підставі типових, згідно з Державними стандартами професійно-технічної освіти, погоджені із замовниками робітничих кадрів, НМК ПТО в Івано-Франківській області та затверджені директором департаменту освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації.

Навчання учнів ведеться у чіткій відповідності до державних стандартів ПТО в таких напрямах:

 1. Компетентнісно орієнтований підхід навчання.
 2. Втілення учнівського самоврядування та співробітництво учнівського та педагогічного колективів.
 3. Формування професійних вмінь та навичок.
 4. Використання технічних засобів навчання на уроках теоретичного та виробничого навчання.
 5. Впровадження сучасних інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Педагогічний колектив училища у 2022-2023 н.р. визначав такі пріоритетні напрямки діяльності:

– підвищення результативності навчально-виробничого процесу, якості знань учнів;

– удосконалення та модернізація матеріально-технічної бази майстерень;

 • професійне зростання фахової майстерності педагогічних працівників щодо впровадження в навчальний процес сучасних передових та інформаційних технологій;
 • виконання плану виробничої діяльності, збільшення позабюджетних надходжень від виробничої практики учнів;
 • робота над поповненням матеріально – технічного та комплексно – методичного забезпечення кабінетів та майстерень в/н;
 • покращення профорієнтаційної діяльності, залучення учнів до профорієнтаційної роботи.

Основні форми теоретичної підготовки: різні за типами уроки, лекції, теоретичні семінари, практичні семінари, лабораторно-практичні заняття, індивідуальні заняття учнів, консультації, самостійне виконання учнями індивідуальних занять (реферати, проекти, інші індивідуальні творчі роботи тощо).

Загальноосвітня та професійна підготовка учнів забезпечена якісною роботою інженерно-педагогічного колективу, що має великий досвід роботи в системі професійно-технічної освіти, на достатньому рівні володіє інформаційно- комунікаційними технологіями.

На сьогоднішній день дуже актуальною є проблема виявлення, розвитку та педагогічної підтримки здібних та обдарованих учнів, розкриття їхнього потенціалу. Наш навчальний заклад – це заклад, де формується нова людина і тому перед колективом постає завдання: виявити, навчити і працювати над розвитком здібностей учнів.

Різноманітні конкурси, тематичні лінійки, змагання, олімпіади з предметів загальноосвітньої підготовки, які проводять в училищі, дозволяють виявити творчі здібності учнів.

Потрібно відзначити, що покращився рівень консультативної роботи з учнями з усіх предметів.

Незважаючи на непрості умови під час воєнного стану навчання учнів ВПУ№13 м. Івано-Франківська продовжується в змішаній формі і має свої позитивні сторони:

 1. Навчання будь-де та будь-коли. Онлайн це зручно – все що потрібно, щоб розпочати – бажання та доступ до інтернету.
 2. Доступність навчальних матеріалів. Учень отримує усі необхідні

матеріали, та має змогу повернутися до них у будь-який момент. Тож проблема нестачі чи відсутності підручників  зникає.

 1. Зворотній зв’язок. Учень завжди має онлайн зв’язок з викладачем або

майстром виробничого навчання, які контролюють виконання завдань та допомагають у їх розв’язанні. У випадку, коли це зробити складно – викладач чи майстер виробничого навчання завжди поряд (за допомогою Viber, Zoom, електронної пошти, телефону дасть пораду та роз’яснить незрозумілі моменти).

 1. Більше часу можна присвятити самопідготовці, саморозвитку.
 2. Спробувати самостійно розібратися з темами уроків, віднайти правильні

відповіді.

 1. Сприяє набуттю нових компетентностей.

Проблеми, які виникають під час дистанційного навчання:

 1. Відсутність чи застарілість комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення.
 2. Погана якість інтернету або мобільного зв’язку.
 3. Відсутність стандартизованої онлайн-платформи для дистанційного навчання, яка б охоплювала 100% учнів та педагогів.
 4. Недостатні вміння в учнів вчитися самостійно.
 5. Нестача спілкування із педагогами та ровесниками.

У вересні 2022 р проводили моніторинг знань із загальноосвітніх предметів, де учні показали досить позитивні результати. В кінці навчального року проводяться директорські контрольні роботи, аналіз результатів яких розглядається на засіданнях методичних комісій та педагогічних радах. Обговорюються недоліки, плануються заходи щодо їх усунення.

Крім того, на засіданнях педагогічних рад розглядаються питання організації навчально- виробничої діяльності, організації виробничої практики, питання допуску до ДПА і ДКА.

Підводяться підсумки навчальних семестрів, відрахувань учнів, стану викладання предметів, стану охорони праці та безпеки життєдіяльності, організації профорієнтаційної роботи училища тощо. Протоколи засідань педагогічних рад ведуться у паперовому вигляді.

Планування навчально-виробничого процесу відбувається відповідно до наказу МОН від 30.05.2006р. №419 «Про затвердження Положення, про організацію навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах».

У відповідності з планом здійснюється контроль за станом навчально- виробничого процесу, заступником директора систематично перевірялась підготовка до занять, стан викладання предметів, ведення плануючої документації, впровадження інноваційних технологій.

Результати внутрішньоучилищного контролю знаходили відображення у рішеннях педагогічної ради. Систематично контролювався стан ведення журналів, відвідування уроків учнями.

 1. Виконання обсягів регіонального замовлення

Щорічно доводяться затверджені обсяги регіонального замовлення на прийом учнів на навчання за відповідними професіями. В теперішніх умовах демографічного спаду форми профорієнтаційної роботи колективу ВПУ №13 набувають різноманітних, змістовних, часто нестандартних форм і методів.

План регіонального замовлення станом на 01.11.2022 р – 542 учнів (26 навчальних груп), з них 64 особи на контрактній основі. Прийнято у 2022 році 204 кваліфікованих робітників: на базі повної загальної середньої освіти  – 106 осіб, на основі базової загальної середньої освіти – 98 особи, фахових молодших спеціалістів 30 осіб. План регіонального замовлення виконаний на 111%.

Відраховано 22 учня, з 1 курсу -16 учнів, 2 курс – 1 учень, 3 курс – 1 учень, 4 курс – 4 учня.

 

 1. Дані фінансово-господарської діяльності у ВПУ №13
  за
  2022/2023 навчальний рік

Виконанням фінансово-господарської роботи займаються кваліфіковані, досвідчені бухгалтери, які в своїй роботі постійно користуються нормативно-правовою базою, щоб уникнути фінансових порушень.

 

Згідно затверджених кошторисів на 2023р. планові видатки мають становити:

 • За рахунок коштів місцевого бюджету – 20691400,00грн.
 • За рахунок освітньої субвенції – 3604300,00грн.
 • За рахунок коштів місцевого бюджету для підготовки фахових спеціалістів – 802000,00грн.

 

 

 

 

Видатки за даний період по бюджетах становлять 8473011,37грн., а саме:

КЕКВ Найменування видатків Загальний фонд Освітня субвенція Загальний фонд

(фахові спеціалісти)

2111 Заробітна плата 3725800,71 1219700,00 260998,44
2120 Нарахування на оплату праці 787547,53 194157,13 48203,34
2210 Придбання предметів та матеріалів 42626,00    
2230 Харчування учнів 71676,12    
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 27174,35    
2271 Оплата теплопостачання      
2272 Оплата водопостачання 46299,77   1400,00
2273 Оплата електроенергії 181088,34   13500,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 3412,39    
2720 Стипендія 1610283,50   239143,75
Усього 6495908,71 1413857,13 563245,53
 • Видатки за рахунок коштів спеціального фонду:

Згідно з їх основної господарської діяльності – 458174,74грн.

Від господарської діяльності – 619634,32грн.

Оренда майна – 4404,30грн.

Практика – 21220,40грн.

КЕКВ Найменування видатків Сума/грн. коп..
2111 Заробітна плата 253876,31
2120 Нарахування на оплату праці 50270,59
2210 Придбання предметів та матеріалів 6816,00
2230 Харчування учнів 114671,84
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 6499,30
2271 Оплата теплопостачання 254500,58
2272 Оплата водопостачання 25651,91
2273 Оплата електроенергії 128858,80
2275 Оплата інших енергоносіїв 2747,86
Усього 843893,19

 

 

 

 • Видатки за рахунок коштів благодійних внесків 85574,00грн.
 • Видатки по натуральній формі 222260,00грн.
          КЕКВ Найменування видатків В тому числі:
За рахунок отриманих коштів Натуральна форма
2210 Придбання предметів та матеріалів 67792,00 222260,00
Березень Двері   69975,00
Унітази   16000,00
Квітень Бензин 9600,00  
Господарські товари 18325,00  
 

 

Травень

М’ясорубка  Tefal

 

8432,00  
Сантехнічні товари 11340,00  
Господарські товари 10105,00  
Комп’ютерний системний блок 9990,00  
Бойлер електричний   4280,00
Мікрохвильова піч   8850,00
Праска   3340,00
Електричний чайник   3225,00
Пральна машина   27750,00
Печі електричні звичайні   42600,00
Набір шахів   1914,00
Тенісний стіл   11999,00
Набір для настільного тенісу   359,00
Магнітно-маркетний фліпчарт   2653,00
Проектор мультимедійний   16320,00
Екран підвісний   4200,00
Крісло мішок   8795,00
2240

 

Оплата послуг (крім комунальних) 17782,00  
Квітень Розміщення оголошення 5122,00  
Діагностика та ремонт комп’ютерів 10000,00  
Заправка картриджів 1580,00  
Травень Ремонт принтера 1080,00  
Усього 85574,00 222260,00

 

Кредиторська заборгованість станом на 01.06.2023р. – 3089083,00грн.

 

 1. Розвиток навчально-матеріальної бази та виробнича діяльність

Чи не найголовнішим завданням професійно-технічного навчального закладу є підготовка фахового досконало володіючого навиками і вміннями робітника. Дуже багато факторів впливає на виконання цього завдання. Колектив знає і розуміє складові успіху. Насамперед – це учень, якого треба зацікавити, привити любов до обраної професії. Для цього ми використовуємо дуже багато методів. Вивчаємо, розуміємо і знаємо потреби дітей, їхні інтереси, захоплення. Тому з учнем ми починаємо працювати ще влітку, під час вступної кампанії. На другому місці – інженерно-педагогічний працівник. Це фахівець своєї справи, авторитет для дітей, ініціативна і творча людина. І третій фактор – це наявна матеріально-технічна база і робота над її оновленням.

Наявна wi-fi-мережа дозволяє учням більш якісно та ґрунтовно оволодівати інформацією, а педагогічному колективу використовувати у своїй роботі інноваційні технології.

Варто зазначити системну роботу навчальної частини щодо висвітлення навчального процесу на сайті училища.

У зв’язку із введенням у країні воєнного стану та виїздом учнів за кордон знизились доходи від виробництва . Так, виготовлено в майстернях продукції і надано послуг населенню на суму 88 тис.грн. Доходи від виробничої практики, враховуючи благодійні внески  – 69 тис.грн.

Добре оснащені майстерні виробничого навчання з усіх напрямків підготовки. Колектив училища постійно працює над покращенням матеріально-технічної бази майстерень виробничого навчання та кабінетів спецтехнології.

Варто зазначити покращення матеріальної бази. У майстерні №1 (завідувач майстернею Сотніков В.С.) придбано елементи кузова автомобілів, що були у вжитку (крила, двері, канати),  для навчання учнів рихтувальним операціям.

Майстерня №2 (завідувач майстернею Бойко Р.Й.)  – виготовлено два стенди «Безконтактна система запалювання», планується фарбування підлоги, наново пофарбовані слюсарні верстати.

Майстерня №3 (завідувач майстернею Адамовський І.М.) – модернізовано 16 робочих місць, встановлено місцеве освітлення на 8 робочих місцях.

Майстерня №4 (завідувачка майстернею Адамович Г.В.) проведено ремонт та заміна елементів електромережі на робочих столах учнів, пофарбовано металеві елементи столів, здійснено ревізію робочих стендів.

Майстерня №5 (завідувач майстернею Павлишин З.М.) – здійснено ремонт загального та місцевого освітлення, схеми комутування робочих місць, профілактику витяжної вентиляції).

Майстерня №6 (завідувачка майстернею Пнівчук Г.М.) – виготовлено стенд «Інструмент рихтувальника», проводиться ремонт обладнання майстерні та їх фарбування, придбано елементи кузова автомобіля.

Кабінет 40 (завідувачка майстернею Крушельницька Г.Б.) – проведено повний ремонт двох моніторів та двох системних блоків, придбано три маніпулятивні миші, замінено учнівські крісла.

Крім того, у майстернях проводиться заміна або ремонт столів та стільців, фарбування обладнання. Під час проведення занять виробничого навчання використовується отримане раніше обладнання у новоствореній майстерні у відповідності до навчальних планів (групи РК 17-1, СЕА -4-1; СЕА 15-2; СЕА 14-2; РК 17-2; СЕА 15-3, СРА 16-2; СРА 3-1).

 1. 5. Навчально-методична робота
  • Аналіз методичної роботи

Згідно із  Положенням про методичну роботу у ЗП(ПТ)О методична робота у  Вищому професійному училищі №13 здійснюється згідно із Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників».

Методична робота в училищі спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності, розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу і здійснюється з метою поліпшення якості підготовки кваліфікованих робітників відповідно до вимог Державного стандарту професійної освіти та ринку праці. Загальну організацію методичної роботи в училищі здійснює директор, а безпосередніми організаторами методичної роботи є заступник директора з навчальної роботи М.В. Гінзилевич та методист училища О.О. Дубницька.

В 2022-2023 навчальному  році  педагогічний колектив продовжив працювати над  навчально-методичною проблемою «Реалізація інноваційних освітніх технологій як засіб досягнення ефективності професійного навчання і навчально-виховного процесу в умовах компетентнісної освіти», яка затверджена рішенням педради від 31.08.2020р., протокол №5.

У навчальному році педагогічний колектив працював над практичним дослідженням навчально- методичної проблеми училища. Перед педагогами були поставлені основні завдання по методичній підготовці та прогнозуванню процесу реалізації проблеми, впровадження напрацювань із проблеми у практику роботи педагогічного колективу,  створення умов для безперервного вдосконалення професійної майстерності кожного педагога. Ці питання були успішно проаналізовані, обговорені на засіданнях методичних комісій реалізовані на практиці шляхом проведення та забезпечення участі в конкурсах, виставках різних видів, науково-практичних конференціях для учнів та викладачів, майстрів виробничого навчання. Успішно організована дієва самоосвітня робота педагогів із визначеної проблеми та ефективна робота творчих груп, школи перспективного педагогічного досвіду, організоване взаємовідвідування навчальних занять, виховних заходів. Розроблені методичні рекомендації щодо оволодіння сучасними педагогічними технологіями. Це було висвітлено на педагогічних читаннях – зимові канікули 2023 рік, які були проведені в оновленому форматі: у формі дискусійної панелі «Успіхи і поразки навчального процесу у період воєнного стану».

Для реалізації завдань, висунутих педагогічною радою, в училищі працюють 6 методичних комісій (МК):

– педагогічних працівників автосервісного напряму,

– викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін,

– педагогічних працівників комп’ютерного та економічного напрямку,

– викладачів  природничо-математичних дисциплін,

– педагогічних працівників електротехнічних і загальнотехнічних дисциплін,

– класних керівників.

Методичні комісії, під керівництвом своїх голів, проводили щомісячно засідання згідно планів роботи комісій на навчальний рік та з метою реалізації завдань, визначених планом методичної роботи училища на навчальний рік.

Методична робота в училищі сконцентрована  за такими основними напрямками:

 • надання допомоги педагогічним працівникам в розробці навчальних планів, навчально-методичних комплексів і плануючої документації.
 • вивчення професійної діяльність педагогів відносно впровадження інноваційних технологій навчання, відпрацювання навичок аналізу та самоаналізу занять педагогами;
 • розширення сфери застосування інформаційно-комунікаційних технологій шляхом створення власних електронних підручників,  електронних презентацій, методичних посібників, навчальних зошитів, інструкційно-технологічних карток по темах виробничого навчання по професіях, навчальних тестів;
 • забезпечення системного підходу до організації навчально-методичної роботи з педагогічними кадрами, яка спрямована на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного викладача та майстра виробничого навчання, на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу у цілому, а в остаточному підсумку – на досягнення оптимальних результатів навчально-виховної роботи над методичною темою училища;
 • зростання педагогічної майстерності та фахової компетентності педагогічного колективу – учасників інноваційних процесів, підвищення якісних показників навчальних досягнень учнів;
 • упровадження нових форм роботи на уроках теоретичного і професійного навчання;
 • підготовка конкурентноспроможних випускників, здатних адаптуватися до змін у соціально-економічному середовищі, конкурувати на українському та європейському ринках праці.

З метою активізації творчої і пізнавальної діяльності учнів, формування в них сталого інтересу до вивчення предметів з обраної професії, протягом 2022-2023 навчального року в училищі було проведено 14 методичних тижнів. Завдяки ініціативі викладачів Шутки В.І., Пітух Л.І., Багири О.М.,  Пашинського Р.Р, Гриник Ю.І., Адамовського І.М., очолювані ними методичні комісії провели по можливості заплановані виховні заходи, методичні  тижні,  відкриті уроки, екскурсії.

З метою прискорення професійної адаптації молодих спеціалістів  щорічно працює «Школа педагогічного становлення» майстра виробничого навчання і викладача.

 • Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників училища у 2022-2023 навчальному році відбулася відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 06.10.2010 р. № 930,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010р.  зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки молоді та спорту України 20.12.2011р. № 1473 та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08 серпня 2013 року №1135.

23 березня 2023 року атестаційною комісією училища були атестовані на відповідність займаній посаді 8 педагогічних працівників: викладачі Третяк Б.В., Ізубенко О.А., Білик Л.П., Пашинський Р.Р., Третяк Н.Т., методист Дубницька О.О., керівник гуртка Леник Н.М., якій встановлено ставку заробітної плати відповідно до 12 тарифного розряду, бібліотекар Підскальна Г.Л., якій встановлено ставку заробітної плати відповідно до 11 тарифного розряду та підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»; викладачам Білик Л.П., Пашинському Р.Р., Третяк Н.Т. – присвоїли кваліфікаційну  категорію «спеціаліст другої категорії».

 19 квітня 2023 р. рішенням атестаційної комісії ІІІ –го рівня при департаменті освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації були атестовані  4 педагогічних працівників ВПУ №13:

-заступник директора з навчально-виховної роботи Білик Л.П. – відповідає займаній посаді;

– викладач професійно-теоретичної підготовки Третяк Б.В. -відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та  педагогічному званню «старший викладач»;

– викладач професійно-теоретичної підготовки Ізубенко О.А.- відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший викладач»;

– методист Дубницька О.О. -присвоїти  кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», викладач хімії Дубницька О.О. – присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший викладач»;

 

5.3. Підвищення кваліфікації, забезпечення постійного професійного розвитку керівників та інших працівників ЗП(ПТ)О.

Основні завдання методичної діяльності полягають у стимулюванні неперервної фахової і загальної освіти педагогів, посилення їх мотивації до якісної роботи, сприяння роботі педагога над творчим самовдосконаленням і особистим фаховим зростанням, мотивація учнів до участі в конкурсах, олімпіадах, турнірах, забезпечення участі майстрів, викладачів, вихователів у науковій та інноваційній діяльності; формування найкращих моральних якостей та компетентностей, як учнів, так і педагогів.

Однією з основних форм удосконалення фахової майстерності педагогічних працівників і обов’язковою умовою атестації є підвищення кваліфікації. Педпрацівники проходять курси підвищення кваліфікації відповідно до затвердженого план-графіку. Керівники та інші працівники училища проходять курси підвищення кваліфікації  на базі Львівського навчально-наукового центру професійної освіти та  Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Крім того педагогічні працівники постійно займаються самоосвітою. Підвищують кваліфікацію шляхом участі у конференціях, семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо, що забезпечує постійний професійний розвиток.

Для підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання створюються умови для стажування. За 2022-2023 навчальний  рік пройшли стажування на фірмах і підприємствах міста 4 майстра виробничого навчання (Левко А.В., Дзеньків О.В., Третяк В.Ю., Павлишин З.М.).   Підтвердженням участі викладачів та майстрів виробничого навчання у вказаних заходах є відповідні сертифікати, а результатом – розширення власного світогляду та обмін досвідом.

31.05.-01.06.2023 -навчання у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності за категорією «Особи, які залучаються до організації та проведення робіт з дегазації, деактивації території і об’єктів, інших видів спеціальної обробки дозиметричного контролю та радіаційно-хімічної розвідки» – Адамовський І.М., Дубницька О.О., Полячок Т.В.

 

5.4. Участь учнів та педагогічного колективу у навчально-методичних заходах

Училище ставить за стратегічну мету якісну підготовку кваліфікованих робітників, які є всебічно розвиненими, ініціативними, володіють вмінням працювати в команді. З метою поширення педагогічного досвіду, підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників під час зимових канікул кожною методичною комісією проводились дискусійні панелі на тему «Успіхи і поразки навчального процесу у період воєнного стану»,  на яких педагогічні працівники училища ділилися досвідом роботи над власними методичними проблемами, проходили тренінги.

На базі  вищого професійного училища №13 були проведені ряд методичних і виховних заходів:

-жовтень 2022 р – День здоров’я – Мороз В.В., Мацьків С.В.;

– жовтень 2022 р -історико-літературна година на тему «Їх кликав біль за долю України», присвячено 80-й річниці з Дня заснування УПА – Майдан С.І.;

-листопад 2022 р- відкрита виховна година до Дня Гідності і Свободи на тему «Україна – країна нескорених» – Пітух Л.І.;

-грудень 2022 р.- майстер-клас «Технологія виготовлення вишитої новорічної іграшки» – Пітух Л.І.

-лютий – флешмоб «Ланцюжок економічних висловів» – Пітух Л.І.

-лютий 2023 р – виставка композицій «Стрітенська мозаїка», майстер- клас «Стрітенська свічка»-Пітух Л.І., керівники груп;

-лютий 2023 р виховна година «Безпечний інтернет» – Пітух Л.І.;

-лютий 2023 р. екологічний дайджест з фізики «Електрика з фруктів» – Третяк Н.Т.

-березень 2023 р – година спілкування на тему «Я відкриваю Шевченка»  – Тарасюк Л.О.;

-березень 2023 р – вікторина з фізики -Човганюк С.Ю.;

-березень 2023 р. – майстер-клас по ремонту автомобілів – Бабак А.Я.

– квітень 2023р. – біологічний експериментарій «Життя під мікроскопом» Полячок Т.В.;

-квітень 2023р. – хімічний дослідницький майстер-клас Дубницька О.О.;

-квітень 2023 р – інтелектуальна гра – брейн-ринг (What? Where? When?), присвячена Міжнародному дню англійської мови – Боднар В.М.;

-травень 2023 р – виховні години з німецької мови -Хоменець М.А., Баточенко І.М.;

-травень 2023 р- виховний захід – інтелектуальна гра «Математичні перегони» – Багира О.М.

– травень 2023 р участь у Всеукраїнському тижні професійної (професійно-технічної) освіти. Майстер -клас «Застосування сучасних електромонтажних інструментів» – Адамовський І.М.

 

5.5. Участь у Всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, вебінарах

 1. 25-26.08.2022 ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Шляхи удосконалення професійних компетенцій фахівців в умовах сьогодення» Пітух Л. І.
 2. 10.2022 Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до охорони праці в закладах професійної освіти» Пітух Л. І.
 3. Жовтень-листопад 2022 – участь в тренінгу у рамках Програми EU4Skills «Основи навчання та оцінювання на основі компетенцій (HOK&OOK)» – методист Дубницька О.О.
 4. 17 листопада 2022 участь Всеукраїнському методологічному семінарі на тему: «Науково-методичне забезпечення розвитку професійної освіти в умовах нових технологічних і економічних викликів» Пітух Л. І.
 5. 12.2022 VІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти» Пітух Л. І.
 6. 15-19.12.2022 Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні практики наукової освіти» Пітух Л. І.
 7. 12.2022 Всеукраїнська конференція «Професійна орієнтація: успішні практики та нові виклики» Білик Л.П.
 8. 07-08.02.2023 у Другому міжнародному науковому форумі «Адаптивні процеси в освіті» доповідь Пітух Л. І. «Інформаційно-аналітичне забезпечення цифрового простору професійної (професійно-технічної) освіти»
 9. 02.2023 Всеукраїнський вебінар «Рідномовна та багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства» Пітух Л. І.
 10. 02.2023 Всеукраїнський науково-практичний семінар «Впровадження сучасних освітніх та виробничих технологій у професійній освіті України» Пітух Л. І.
 11. 02.2023  Обласний вебінар з питань охорони праці. Виступ на тему: «Допуск працівників та здобувачів освіти до роботи з електроустаткуванням в закладах П(ПТ)О    Стефанюк Л.М.
 12. 03.2023 Всеукраїнська конференція «Роль центрів кар’єри у професійній освіті: наші спільні здобутки у межах проєкту «Eu4Skills» Білик Л.П.
 13. 03.2023 Воркшоп «Штучний інтелект: на що здатні технології?»
 14. 03.2023 Міжнародний вебінар «Освітня варта перемоги» (Україна-Польща-Ізраїль) на тему «Психологічне здоровя особистості  в умовах війни і повоєнний час» Пітух Л. І., Дубницька О.О. , Мороз У.Б.
 15. 03.2023 Міжрегіональний науково-практичний семінар «Розвиток науково-методичної компетентності педагогічних працівників на засадах цифрової дидактики » Пітух Л. І.
 16. 03.2023 Круглий стіл «STEAM: від теорії до практики» Пітух Л. І., Дубницька О.О. , Мороз У.Б.
 17. 04.2023 Міжнародний вебінар «Освіня варта перемоги »  (Україна-Польща-Ізраїль) на тему “Дитяча травма війни:індикатори та умови подолання. Хібукі-терапія як засіб підтримки та відновлення психологічного здоров’я” Пітух Л. І.
 18. 04.2023 Міжрегіональний науково-практичний семінар «Професійна діяльність педагога в умовах цифрового освітнього середовища»       Пітух Л. І.
 19. 04.2023 Всеукраїнський вебінар «Українська освіта в умовах воєнного стану: актуальні напрями можливих проєктів». Пітух Л. І.
 20. 23-26 травня 2023 IV-V Міжнародному науково-практичному Web-Форумі «FORUM SOIS, 2023: РОЗБУДОВА ЄДИНОГО ВІДКРИТОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ»

Пітух Лілія Іванівна доповідь на тему “Формування сучасного інформаційно-освітнього простору – запорука конкурентоспроможності випускника закладу професійної (професійно-технічної освіти)”

Участь: Данилюк М.П., Шафоростов О.О.

 1. 24 травня 2023 Всеукраїнський вебінар “Формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах професійної (професійної-технічної) освіти”в рамках заходів Всеукраїнського тижня доповідь Пітух Лілія Іванівна на тему “Основні засади формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі професійної (професійно-технічної) освіти в процесі підготовки кваліфікованих робітників”
 2. 30 травня 2023   Науково-практичний онлайн-семінар «ДІАГНОСТИКА ТА МОНІТОРИНГ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ» Пітух Л.І.
 3. 14-15 червня 2023 XV Всеукраїнської науково-практичної конференції «ПРОЄКТУВАННЯ РОЗВИТКУ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ Пітух Л. І.
 4. 15 червня 2023 регіональному науково-практичному семінарі «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану» Пітух Л.І., Данилюк М.П., Гінзилевич М.В., Дубницька О.О., Мороз У.Б.

 

5.6. Навчально-методична робота

 

 • -2023 роки ознаменувалися інтенсивним впровадженням дистанційних технологій навчання, тому основним напрямком методичної роботи стала підтримка педагогічних працівників при впровадженні нових цифрових засобів.  

Вивчення та впровадження у практику сучасних інноваційних технологій навчання та виховання сприяло  підвищенню  ефективності освітнього  процесу,  розвитку та підвищенню професійної майстерності  кожного педагога, активізації творчого потенціалу. В останньому і попередніх навчальних  роках освітній процес проходив  в умовах адаптивного карантину і воєнного стану, що передбачає гармонійну взаємодію традиційної та онлайн-освіти, тобто змішану форми навчання.

Педагогічні працівники освітнього закладу через різні засоби взаємодії, застосовували різні інструменти дистанційного навчання:

 • електронну пошту (передавання текстів, графіків, аудіо та відео файлів);
 • Viber (створення закритих груп, розв’язання навчальних проблем, обмін інформацією);
 • освітні портали, соцмережі,  Skype,  сервіс онлайн-тести «На Урок»,
 • відеоконференції на платформі  ZOOM,
 • блоги (форма спілкування, сприяє розвитку мовленнєвих навичок);
 • чати (засіб оперативного спілкування);
 • відеоуроки (класно-урочна форма навчання в online режимі);
 • веб-сервіси (додатки Google, середовище Classroom);
 • електронні, інтерактивні, мультимедійні, підручники, посібники
 • платформи Learning Apps;Kahoot!;
 • платформи для дистанційного та змішаного навчання «Всеукраїнська школа онлайн»;
 • студії онлайн-освіти, наприклад, Educational Era тощо.

 

 1. Виховна та фізкультурно-масова робота
  6.1 Виховна робота

Виховна робота в училищі спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості учня, формування громадської свідомості та родинних цінностей, власної гідності та патріотичності, правових норм, естетичних смаків, духовного здоров’я, виховання потреби до вдосконалення на ґрунті знань, традицій, історії та звичаїв українського народу. Згідно них, розробляються цілі і завдання, складається план реалізації. Реалізуючи виховні завдання педагогічний колектив постійно веде пошук нових педагогічних підходів, що сприяють створенню та формуванню безпечного середовища, яке розвиває, навчає та виховує особистість.

Питання виховної роботи постійно розглядаються і аналізуються на педагогічних радах, інструктивно-методичних нарадах, засіданнях методичних комісій, батьківських зборах. Безпосередню виховну роботу з кожним учнем окремо керівники навчальних груп фіксують у журналах навчально-виховної роботи.

Виховна робота в училищі велась згідно вимог законодавчих та нормативно- правових документів в повному обсязі. Всі заходи проведено відповідно до плану виховної роботи.

Педагогічний колектив багато уваги приділяє індивідуальній роботі з учнями, а також працює над розкриттям особливостей і індивідуальності кожного учня, його творчого потенціалу. Не варто забувати і про виховну роботу в учнівських групах.

Тиждень навчання починається з підняття державного прапора України, виконання гімну та хвилини мовчання за полеглими в російсько-українській війні.

Організація виховного процесу в групах є постійною і систематичною. Так, щовівторка проводяться години класного керівника, щочетверга – виховні години, в інші дні – інформаційні години, бесіди та загально училищні заходи.

Особлива увага приділяється попередженню правопорушень, вживанню алкогольних та наркотичних засобів, тютюнопаління, випадкам травматизму на виробництві та в побуті. Під час цих заходів пропагується здоровий спосіб життя, орієнтований на задоволення культурних та загальнолюдських цінностей.

Цьогоріч в нас з’явилася нова соціальна категорія учнів – внутрішньо переміщені особи (ВПО). До них прив’язана особлива увага, зокрема соціально-психологічної служби.

З метою розвитку творчих здібностей учнів в училищі щорічно проводяться конкурси художньої самодіяльності серед навчальних груп, заходи до визначних та пам’ятних дат, тематичні тижні, в рамках яких проводяться конкурси стінних газет. Велика увага приділяється вихованню у учнів патріотизму, любові до рідної землі, традицій українського народу, бажанню бути українцем та пишатися своєю нацією.

Традиційними в училищі стали заходи:

 • свято «Чарівна осінь барвами дивує» – до Дня Вчителя;
 • «День здоров’я»;
 • учнівські спартакіади;
 • «16 днів проти насильства»;
 • учні беруть активну участь у щорічних заходах, присвячених створенню УПА та Українського козацтва, Шевченківським дням та іншим пам’ятним подіям.
 • учні відвідують музей-меморіал «Дем’янів Лаз», концерти в обласній філармонії, Центр патріотичного виховання ім. Степана Бандери, екскурсії м. Івано-Франківськ, музеї, виставки, галереї, беруть участь у благодійних акціях, волонтерському русі, міських заходах.
 • приймають участь в заходах, які проводить Центр естетичного виховання;
 • тижні безпеки дорожнього руху.

Так, протягом звітного періоду учні та педагогічні працівники училища провели різноманітні виховні заходи:

 • вересень 2022р. – зустрічі з представниками Управління патрульної поліції у Івано-Франківській області (відповідальна Білик Л.П.);
 • жовтень 2022р. – День здоров’я (Мороз В.В., Мацьків С.В.);
 • листопад 2022р. – «Неоголошена війна» (Гриник Ю.І.);
 • листопад 2022р. – «Україна – країна нескорених» (Мороз У.Б.);
 • листопад 2022р. – написання радіодиктанту національної Єдності (Шутка В.І., Тарасюк Л.О.) літературні читання лінійка «Мужай прекрасна наша мово» (Шутка В.І., Тарасюк Л.О.);
 • листопад 2022р. – участь у обласному конкурсі поезії про мову та батьківщину (Тарасюк Л.О.);
 • листопад 2022р. – екскурсії в музей-меморіал «Дем’янів Лаз» (Полячок Т.В., Носурак О.І., Петришин А.Б.);
 • листопад 2022р. історико-літературна година «Їх кликав біль за долю України» – присвячений 80 річниці з Дня заснування УПА(Майдан С.І.);
 • листопад-грудень 2022р. – проведення акції «16 днів проти насильства» (соціально-психологічна служба);
 • грудень 2022р. – участь у обласних і загальноміських акціях «Сад зимових фігур», «Техноялинка», «Моделі стендової техніки» (Білик Л.П., Гудименко Н.Ю);
 • грудень 2022р. – флешмоб «З Україною в серці – повертайся живим» (Майдан С.І.);
 • грудень 2022р. – майстер-клас по зав’язуванню української хустки» (Пітух Л.І.);
 • грудень 2022р., лютий 2023р. – зустрічі з військовослужбовцями ЗСУ (Кавуза Б.Б.);
 • грудень 2022р. – майстер-клас з виготовлення вишиваної новорічної кульки (Пітух Л.І.);
 • лютий 2023р. – лінійка-реквієм «Небесна Сотня – це зорі твої, Україно» (Майдан С.І.);
 • лютий 2023р.– усний журнал до Дня рідної мови (Шутка В.І., Тарасюк Л.О.);
 • березень 2023р. – літературно-музична композиція «Шевченко – наш пророк. Борітеся, поборите! Вам Бог помагає» (Шутка В.І.);
 • березень 2023р. – «Мінно-вибухова безпека молоді» (Кавуза Б.Б.);
 • березень 2023р. – фотоквест «Ліс – наше багатство» (Полячок Т.В.);
 • березень 2023р. – Літературний вечір «Я вибирала Долю собі сама» (Мороз У.Б.);
 • квітень 2023 р Всеукраїнська акція «Жму за ЗСУ» – (Мацьків С.В.);
 • квітень 2023р. – конкурс «Великодні передзвони» (Білик Л.П);
 • травень 2023р. – благодійний велопробіг з нагоди 361-ї річниці м.Івано-Франківська (Кавуза Б.Б.);
 • травень 2023р. – заходи з нагоди Дня Європи (Баточенко І.М., Хоменець М.А.);
 • травень 2023р. – відеопривітання до Дня Матері (Білик Л.П., керівники навчальних груп);
 • травень 2023р. – Всеукраїнський глобальний тиждень безпеки дорожнього руху (Петрів М.Ф., Пашинський Р.Р.);
 • травень 2023р. – флешмоб «А вишиванка – долі оберіг» (Мацьків В.С., керівники навчальних груп);
 • участь у Всеукраїнському віртуальному арт-просторі «Ми – разом! Ми – сильні! Ми -Україна!» (Пітух Л.І.);
 • червень 2023р. – флешмоб до Дня захисту дітей (Мороз У.Б., Пітух Л.І.).

Крім навчально-виховної роботи приділяється увага розвитку спорту, художньої самодіяльності та організації дозвілля. Для зайнятості учнів в позаурочний час працюють різноманітні секції, гуртки.

Активну участь у житті училища приймає Рада учнівського самоврядування під головуванням учня Станкова Артура. За останній рік Радою учнівського самоврядування було зроблено:

 • створення відеоролика та участь у Міжрегіональному телемості «У єдності наша сила» (отримано диплом);
 • флешмоб з нагоди Дня Єднання, який вперше проводився у 2022 році;
 • створення відеоролика та участь у Всеукраїнському флешмобі до Дня вишиванки;
 • написання послання нащадкам з побажаннями та покладання у Капсулу часу на Алеї молоді у Івано-Франківську, яку відкриють у 2091 році до 100-річниці незалежності України.

Також цьогоріч за ініціативи Ради учнівського самоврядування було проведено благодійні акції до дня Святого Миколая, до дня Волонтера, а також систематично формувалися продуктові посилки, які передавали нашим славним хлопцям ЗСУ.

Учнів, які беруть активну участь в громадському житті училища, заохочують морально та матеріально, а учні, які перебувають у скрутному сімейному становищі отримують матеріальну допомогу.

В училищі приділяється належна увага роботі з батьками. Відповідно до плану роботи проводяться загально училищні та групові батьківські збори, індивідуальні зустрічі з батьками.

21.12.2022р. на фасаді училища відкрито ще 2 пам’ятні дошки нашим випускникам Максиму Бурді та Роману Сализі, які полягли в російсько-українській війні (Білик Л.П.).

 

В училищі функціонує музей «Галицька світлиця».

Училище підтримує тісні контакти з пресою, радіо і телебаченням:

 • Обласною громадсько-політичною газетою «Галичина»;
 • Районними газетами «Вперед» (Тисменицький район);
 • «Галицьке слово» (Галицький район);
 • Івано-Франківською державною телерадіомовною компанією;
 • Вуличне радіо;
 • Київським книговидавництвом «Торба»;
 • Обласною освітянською газетою «Освітянське слово»;
 • Регіональними газетами «Західний кур’єр»;
 • Івано-Франківським обласним телебаченням «Галичина».

Протягом останніх десяти років тісно співпрацюємо з:

 • Духовною семінарією ім. Йосафата Кобринського м. Івано-Франківська;
 • «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ»
 • Обласний і міський центри зайнятості;
 • Службою у справах дітей Івано-Франківської міської ради;
 • Ювенальною превенцією в Івано-Франківській області;
 • Музеєм визвольних Змагань Прикарпатського краю;
 • Міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 • Музеєм-Меморіалом «Дем’янів Лаз».

Велику увагу працівники училища приділяють правовому вихованні учнів. Працює рада профілактики правопорушень. Систематично проводяться зустрічі учнів з юристами, працівниками правоохоронних органів, лекції на правову тематику, круглі столи, бесіди, вікторини, брейн-ринги, конкурси.

 

Навчальний рік Злочини Адміністративні правопорушення Учні «групи ризику» Учні, які стоять на училищному обліку Учні, які стоять на  обліку у ювенальній превенції
2020-2021 2 2 11 9  
2021-2022 3 2 12 8 3
2022-2023 0 0 8 5 1

 

 

Наш колектив працює над створенням умов для всестороннього розвитку учня як особистості – це одне із основних наших завдань.

6.2 Гуртожиток

На даний час в гуртожитку проживає 105 учнів на частині 8 та 9 поверхах.

7 поверх заселений внутрішньо переміщеними особами з різних регіонів України.

Для більшої безпеки учнівський гуртожиток обладнаний вхідними дверима з магнітним чіпом. Також цілодобово працюють чергові на 1 поверсі.

Учні, які проживають в гуртожитку, забезпечені гарячим харчуванням в їдальні училища, окрім того мають можливість приготувати їжу на обладнаних кухнях, яких є по дві на кожному поверсі. Благодійні організації забезпечують 3-разовим харчуванням внутрішньо переміщених осіб.

В гуртожитку проведено ремонтні роботи та встановлено нову сучасну побутову техніку, зокрема:

8-9 поверх: встановлено нові метало-пластикові вхідні двері на поверхи; замінено двері у кімнатах 1 та 2 блоків (8 поверх); замінено фасади шаф для одягу у 3-4 блоках (8 поверх) та у 931,924,944 кімнатах (9 поверх). Також придбано 3 холодильники у хол  3 блоку (8 поверх) та у холи 1 та 2 блоків (9поверху).

7 поверх: за підтримки БО «Рокада» та МОМ встановлено нову побутову техніку (4 холодильники, 2 мікрохвильові печі, 2 електричні чайники, 2 сушки для одягу, 2 електричні плити). Також замінено вхідні двері на поверсі на метало-пластикові, замінено двері у кімнатах 2 та 3 блоків, в кімнатах замінено покриття підлоги на лінолеум. Зроблено капітальний ремонт 1 та 2 блоки (хол, кімнати, кухня, санвузли). На даний час проводиться капітальний ремонт у 3 та 4 блоках (холодильники, пральні машини, мікрохвильові печі, сушильну машину, електричні плити та електричні чайники). На кожному поверсі є душові кімнати, гарячу воду забезпечують встановлені бойлери. Змістовно організовують дозвілля та проводять виховну роботу з проживаючими учнями в гуртожитку вихователі Носурак О.І. та Петришин А.Б.

Куточки, стенди на поверхах гуртожитку оформлені у всіх згідно сучасних вимог, інформація оновлюється постійно.

 • Харчування

У 2021 році відновила роботу училищна їдальня. Їдальня працює з трьохразовою (для учнів сиріт, учнів позбавлених батьківського піклування та учнів з числа ВПО) і одноразовою (для решти учнів) кратністю харчування. Середня вартість обіду для учня складає 34,5 грн, для учнів, які харчуються тричі на день – 82, 14грн. Середня кількість учнів які харчується – 86.

Щоквартально шеф-кухарем та медичною сестрою складається примірне чотирьохтижневе меню за збірником Є.Клопотенко та погоджується у Держпродспоживслужбі в Івано-Франківській області. Налагоджена робота з підприємцями Івано-Франківська та області, які завжди вчасно доставляють свіжу та якісну продукцію (сертифікати якості наявні).

Адміністрація училища постійно обговорює питання організації та якості харчування учнів в училищі.

 

6.4.Робота центру карєри

Центр кар’єри – це система кар’єрної навігації, важлива сполучна ланка закладу освіти із молоддю, ринком праці, роботодавцями і державними установами.

Центр кар’єри поєднує у своїй структурі центри працевлаштування та залучення абітурієнтів ЗЗСО.

У ВПУ №13 13 грудня 2021 року видано наказ №234 «Про створення «Центру професійної кар’єри в ВПУ №13». Керує центром професійної кар’єри в.о.директора Мирослав Данилюк, професійними консультантами Центру є Надія Гудименко (заступник директора з НВР) та Микола Крушельницький (старший майстер). Членами центру є викладачі професійно-теоретичної підготовки, методист, практичний психолог, інспектор відділу кадрів, юристконсульт. 13 грудня 2021 року затверджено «Положення про «Центр професійної кар’єри ВПУ №13 м. Івано-Франківська». Центр професійної кар’єри працює згідно затвердженого плану роботи.

За 2022-2023н.р. у Центрі було проведено:

 • профорієнтаційну роботу у ЗЗСО Івано—Франківської ОТГ та області (лютий-травень 2023р.);
 • години спілкування з учнями «Моя професія – моє майбутнє», «Хочу – можу – треба» (вересень 2022р., березень 2023р.);
 • екскурсії на підприємства: Головне управління Пенсійного фонду в м. Івано-Франківську (ОС-2, лютий 2023р.), відділення Приват Банку (АДМ-1, ОС-2, вересень 2022р.), ДП ВО «Карпати» (РРА 13-2, жовтень 2022р.), КП «Електроавтотранс» (СЕА 14-1, СЕА 15-1, СРА 16-1, СРА 18-1, РК(з) 17-1, жовтень-листопад 2022р.), КП «Івано-Франківськміськсвітло (ЕО 6-1, ЕО 6-2, жовтень 2022р.); ТОВ «Вольтер» (РРА 13-3, листопад 2022р.);
 • у випускних групах проведено практичні заняття з написання резюме; як поводити себе на співбесідах при працевлаштуванні; поради щодо адаптації молодого фахівця на першому робочому місці (листопад 2022р. – березень 2023р.).

 

6.5.Профорієнтаційна робота

Профорієнтаційна робота працівниками училища та учнями проводиться на постійній основі. Цьогоріч значну увагу приділено просвітницькій роботі з випускниками 9-х та 11-х класів ЗЗСО. Протягом лютого-березня 2023року педагогічними працівниками відвідано 46 навчальних закладів Івано-Франківської ОТГ та області. Проведено дні відкритих дверей у березні-травні 2023року. Під час яких майбутнім абітурієнтам була надана вичерпна інформація про навчальний заклад, особливості діяльності училища, напрямки підготовки кваліфікованих робітників. В ході зустрічей проведено технічні майстер-класи та зіграно товариські матчі з футзалу, баскетболу, волейболу.

Для залучення більшої кількості абітурієнтів розміщено профорієнтаційні оголошення у ЗМІ. Продовжуємо співпрацю із «Вуличним радіо».

 

 • Фізична культура

Виховний процес невід’ємно пов’язаний з розвитком фізичної культури та спорту, які покликані цілеспрямовано підтримувати:

 • рухомий режим учнів;
 • зміцнювати здоров’я;

– розвивати фізичні якості (силу, спритність, координацію, морально-вольові здібності.)

Всі ці завдання вирішуються в процесі проведення урочної та позаурочної роботи.

Уроки з фізичної культури проводяться у відповідності до навчального плану підготовки з професії по 2 години на тиждень з наступних розділів:

       теоретичні відомості;

       легка атлетика(осінь, весна);

       футбол (осінь, весна);

       спортивні ігри (волейбол, баскетбол, настільний теніс, бадмінтон);

       гімнастика;

       професійно-прикладна, фізична, кросова підготовка;

       туризм.

Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня:

       ранкова гігієнічна гімнастика (проводиться переважно на відкритому повітрі громадським активом або самостійно контролюється черговим адміністратором училища);

фізкультурні хвилинки або паузи проводяться після 2 годин навчання (роботи в майстернях) активом групи або самостійно під контролем викладача або майстра виробничого навчання;

Позаурочна фізкультурно-масова, спортивна робота – планується спортивним клубом:

змагання з окремих видів, що передбачають відбір кандидатів у збірні команди;

-підготовка та участь їх в обласних змаганнях.

 

Спортивно – масова робота у ВПУ №13

№ з/п Вид спорту Терміни проведення Кількість

команд

Кількість

учасників

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

8.

 

 

 

 

День Здоров’я

Футзал

Волейбол

Настільний теніс

Шашки

Шахмати

Велопробіг (загальноміський)

Всеукраїнські спортивні ігри:

–                     волейбол

–                     настільний теніс

06.10.2022

жовтень

листопад-грудень

січень

лютий

лютий-березень

 

06.05.2023

 

 

14.05.2023

14-15.05.2023

10 груп

6 груп

8 груп

13 груп

8 груп

8 груп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З учасника

(І курс)

 

 

8 учасників

2 учасника

 

 

Все це є результатом роботи керівників фізичного виховання Мороза В.В. та Пожара В.М., Мацьківа С.В., Кавуза Б.Б. та підтримки більшості майстрів виробничого навчання, класних керівників

Керівник та викладач фізичного виховання зосереджують свою роботу на розвиток фізичних якостей – це сила, витривалість, координація, реакція та інші. Забезпеченість навчального процесу:

       база – 90%;

–        спорядження нове – 80%.

Більшість обладнання спроектовано та зроблено у майстернях училища , що покладає відповідальність на викладачів щодо надійності його роботи, щоденного контролю та періодичного випробовування, про що складається відповідний акт інженером з охорони праці Стефанюк Л.М.

 

7.Робота соціально-психологічної служби

Психологічна служба в системі освіти є складовою державної системи охорони психологічного здоров’я громадян України і діє з метою виявлення і створення соціально-психологічних умов для розвитку особистості.

Психологічна служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психічного розвитку особистості, мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, статевих, інших індивідуальних особливостей, створення умов для самовиховання і саморозвитку, сприяє виконанню виховних й освітніх завдань навчально-виховних закладів.

Головною метою діяльності соціально-психологічної служби ВПУ №13 є забезпечення психологічного і особистісного розвитку учнів.

Психологічна служба ВПУ №13 виконує такі функцій:

– виявлення загальних і особистих соціальних проблем учнів;

вивчення і діагностика індивідуальних особливостей учнів;

надання допомоги вчителю в роботі з учнем, групою, батьками;

соціальний захист того, у кого виникли проблеми;

виявлення індивідуально-педагогічних можливостей учителів і надання їм допомоги у підвищенні педагогічної майстерності, дієвості педагогічної діяльності в роботі з учнями, батьками;

соціально-педагогічна оцінка проведених виховних заходів у групах, училищі;

безпосередня підготовка соціально-педагогічних заходів з різними групами учнів, окремими учнями, учителями, батьками;

співпраця із закладами, які забезпечують соціальний захист: правоохоронними органами; спеціалістами психолого-медико-педагогічних консультацій, соціальних служб для дітей, молоді та сім’ї, Центром соціально-психологічної реабілітації»; представниками благодійних дитячих, молодіжних громадських організацій «Карітас», міським та обласним осередками товариства Червоного Хреста, організацією «Молода Просвіта», участь у проєкті «Дружній простір» для внутрішньо переміщених осіб.

Основними видами діяльності соціально-психологічної служби є:

просвітницька та психопрофілактична робота (виступи перед учнями, батьками та педагогічним колективом, засідання Штабу профілактики, тематичні лінійки, круглі столи);

-психологічне консультування: індивідуальне консультування учнів, педпрацівників, батьків; групове консультування учнів, педпрацівників, батьків;

-індивідуальна психодіагностика учнів, педпрацівників, батьків;

психодіагностика групова учнів, педпрацівників, батьків;

корекційно-відновлювальна та розвивальна робота (тренінги, ділові ігри);

зв’язки з громадськістю (за потребою) та відвідування учнів у гуртожитку, відвідування учнів за місцем проживання, батьків за місцем роботи (за потребою);

організаційно-методична робота.

Практичний психолог та соціальний педагог обирають та поєднують конкретні види робіт, визначають, які з них будуть пріоритетними, в залежності від специфіки закладу та проблем, що потребують розв’язання.

За даними соціального паспорту на 2022-2023 навчальний рік у ВПУ №13 навчаються:

діти – сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування – 11чол.; напівсироти – 24чол.; діти із вродженими вадами-5чол.; діти з багатодітних сімей – 42 чол.; діти, чиї батьки є УБД та АТО – 11чол.; учні, з числа внутрішньо переміщених осіб 13 чол.,учні, батьки яких проходять службу в ЗСУ або приймають безпосередньо участь у бойових діях відсічі та стримування збройної агресії – 15 чол., учні, які проживають у гуртожитку -105чол.; учні, які перебувають на внутрішньому обліку училища -5чол.

 

 

8.Наявність колективного договору та додержання його умов.

 

Колективний договір (дата набрання чинності 10.12.2020 року) укладено між адміністрацією і профспілковим  комітетом Вищого професійного училища №13 на 2021-2025 роки. Колективний договір має 10 розділів:

 1. Загальні положення і терміни.
 2. Виробничі та трудові відносини.
 3. Зайнятість працівників.
 4. Робочий час та нормування праці.
 5. Час відпочинку.
 6. Оплата праці.
 7. Соціально-побутові гарантії, пільги, компенсації.
 8. Умови і охорона праці.
 9. Зобов’язання і гарантії діяльності профспілкової організації.
 10. Контроль за виконанням колективного договору.

Колективний договір підписаний у двосторонньому порядку – від адміністрації директором ВПУ №13 Данилюком М.П., від профспілкової організації головою профкому Крушельницькою Г.Б., створена комісія з контролю.

До складу колективного договору увійшли документи: «Порядок розподілу педагогічного навантаження на новий навчальний рік, тарифікації вчителів (викладачів), вихователів, керівників гуртків»; «Перелік посад працівників з ненормованим робочим днем», «Положення про преміювання працівників ВПУ №13», «Комплексні заходи щодо встановлення нормативів безпеки, гігієни та навчально-виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій та пожеж», «Перелік професій і посад працівників, які мають право на доплату до тарифної ставки (окладу) за шкідливі умови праці», «Норми видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту», «Перелік професій і посад працівників, робота яких пов’язана із забрудненням і яким безоплатно видається мило», «Перелік професій і посад працівників, робота яких дає право на отримання додаткової відпустки», «Перелік професій і посад працівників, які мають право на доплату до тарифної ставки (окладу) за шкідливі умови праці»,  «Правила внутрішнього розпорядку працівників Івано-Франківського Вищого професійного училища  №13».

Колективний договір Вищого професійного училища №13 м. Івано-Франківська пронумерований, прошитий, скріплений підписом та печаткою. Зареєстрований Виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради за № 23/38.1-03/13 від 11.02.2021р., про що зроблений запис, про реєстрацію колективного договору.

 

8.Якісний склад педагогічних працівників

За штатним розписом в училищі працює 102 працівника.

Із них:

 • викладачі – 25
 • майстри – 16
 • інші педпрацівники – 13
 • фахівці, службовці – 17
 • робітники – 31

Із  63  педпрацівників мають вищу освіту – 56.

Мають педагогічні звання:

 • викладач-методист – 2;
 • старший викладач – 14;

Кваліфікаційну категорію:

 • спеціаліст вищої категорії – 16;
 • спеціаліст першої категорії – 7;
 • спеціаліст другої категорії – 6;
 • спеціаліст (педагогічні працівники) – 1.

Майстри виробничого навчання, які мають тарифікаційні розряди:

 • тарифний розряд – 5;
 • тарифний розряд – 0;
 • тарифний розряд -2;
 • тарифний розряд -9;

Майстер в/н другої категорії – 7.

Майстер в/н першої категорії- 1.

Відомчі нагороди:

 • Почесна грамота МОН України – 4 (Данилюк М.П., Гінзилевич М.В.

Крушельницький М.П., Полячок Т.В.);

 • Нагрудний знак «Відмінник освіти України» – 2 ( Гінзилевич М.В.,

Крушельницький М.П.).

Із 64 педагогічних працівників пенсійного віку – 18, передпенсійного -7.

За 2022-2023 навчальний рік  було прийнято 9 працівників, звільнено – 5.

Педагогічний стаж роботи:

 • 1-5 років – 14;
 • 6-10 років – 10;
 • 11-20 років – 13;
 • 21-30 років – 14;
 • понад 30 років – 10.

 

 1. Дотримання вимог нормативно-правових актів щодо створення та
  забезпечення умов праці педпрацівників

Умови праці педпрацівників ВПУ №13 організовані і функціонують у відповідності до нормативно-правових актів, якими керується в своїй роботі директор училища, це:

        Закон України “Про освіту”;

        Закон України “Про професійно-технічну освіту”;

 Указ Президента “Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні”;

        Національна доктрина розвитку освіти

        Державна програма “Вчитель”;

        Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (у сфері

вищої освіти);

        Наказ МОН України від 12.12.2007р. N1121 “Про виконання

розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.11.2007 р. N 886-р “Про схвалення плану заходів, спрямованих на задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах”;

Шляхи залучення роботодавців до участі у навчальному процесі ПТНЗ;

Постанова КМУ N 507 від 27.08.2010“Про внесення змін до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики”;

Постанова КМУ N 781 від 27.08.2010“Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів”;

Постанова КМУ N 783 від 27.08.2010 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. N 1240”;

Постанова КМУ N 784 від 27.08.2010 “Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням”;

Розпорядження КМУ N 42-p від 21.01.2009 “Питання управління окремими державними професійно-технічними навчальними закладами, підпорядкованими Міністерству освіти і науки, молоді та спорту”;

Розпорядження КМУ N 1723-p від 27.08.2010 “Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки”;

        Постанова КМУ N 495 від 15.04.2011 “Про затвердження Державної

цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки”;

        Наказ Міністерства N 541 від 07.06.2011 “Про Державну цільову

програму розвитку професійно-технічної освіти на 2011 – 2015 роки”;

Наказ Міністерства N 1563 від 29.12.2011 “Про затвердження Положення про Всеукраїнську координаційно-методичну раду з питань розвитку фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в професійно- технічних навчальних закладах”;

Наказ Міністерства N 1593 від 30.12.2011 “Про систему рейтингового оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році”;

Наказ Міністерства N 1336 від 22.11.2011 “Про затвердження критеріїв системи рейтингового оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів”;

Наказ Міністерства № 331 від 22.03.2012 “Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс веб-сайтів професійно-технічних навчальних закладів”;

Закон України «Про запобігання корупції» (в училищі розроблено «Пам’ятку-посібник з питань забезпечення доброчесності та протидії (запобігання) корупційної діяльності професійно-технічних навчальних закладів»).

Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922 щодо виконання вимог законодавства з питань забезпечення прозорості та інформаційної відкритості. Варто зазначити, що дане питання розглядалося на останній колегії Департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА, яка відбулася 07.06.2018 р. Вся робота по виконанні закону була покладена на  Мороз У.Б та старшого майстра Крушельницького М.П. Уляна Богданівна займається забезпеченням ефективного прозорого здійснення держаних закупівель. Інформація оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу (Prozorro Публічні закупівлі).

 

11.Ефективне використання та збереження державного майна

Перший дзвоник в училищі пролунав 1 вересня 1983 року. Це стало початком функціонування нового навчального закладу, який забезпечував робітничими кадрами ВО «Карпати». В училищі функціонують: трьохповерховий навчальний корпус; двоповерхова споруда навчальних майстерень; окрема споруда учнівського тиру, частина якого на сьогоднішній день здається в оренду, інша – використовується в навчально-виробничому процесі; 9-типоверхова споруда – учнівський гуртожиток з прибудовою, яка зараз використовується як учнівська майстерня; стадіон. В училищі постійно функціонує бібліотека, їдальня, спортивна зала, для проведення заходів використовується актова зала. Проведено інвентаризацію споруд та виготовлено свідоцтво на право використання земельної ділянки загальною площею 2,2741га. Все майно знаходиться у задовільному технічному стані та експлуатується за призначенням. За рахунок позабюджетних надходжень систематично проводяться ремонтні та ремонтно-аварійні роботи, заходи по енергозбереженню та дотримання задовільних санітарно-гігієнічних норм.

12.Міжнародна співпраця, участь у проєктах.

Міжнародна співпраця, участь у міжнародних програмах та проєктах є одним із основних пріоритетів розвитку освіти сьогодення.  Через міжнародні партнерські зв’язки, використовуючи принципи довіри та розуміння, молодь має змогу розвивати міжкультурне взаєморозуміння та вміння жити і працювати у глобальному просторі.

З метою інтегрування в європейський освітній простір, вдосконалення навичок роботи в міжнародній проєктній групі, можливості застосування на практиці знань з іноземної мови проводився міжнародний проєкт «Академія дронів, польсько-українські творчі майстерні».

Результатом проекту стало вивчення основ конструювання, пілотування та програмування дронів, вдосконалення навичок створення веб-сайтів та  підвищення  професійної підготовки викладачів та учнів.

Вище професійне училище №13 м. Івано-Франківська уже багато років поспіль співпрацює з навчальними закладами країн Польщі, Румунії та бере участь у різноманітних міжнародних програмах та проєктах. Налагодження партнерських зв’язків та розширення міжнародної співпраці є одним із основних завдань розвитку освітнього процесу. Веде активну співпрацю з 2015 року з Центром професійної і безперервної освіти “Електрик” в м. Нова Суль Республіка Польща.

У 2022 році в м. Варшава проходив міжнародний конкурс проектів, де ВПУ№13 м. Івано-Франківська з 60 учасників увійшли в десятку кращих проєктів 2022 року та мали можливість продовжити участь у міжнародному проєкті в рамках програми Польсько-українська рада молодіжних обмінів. Проект «Академія дронів, польсько-українські творчі майстерні»  за сприяння Польсько-української  ради молодіжних обмінів  тривав  з грудня 2021 року по листопад 2022 року.

З 24.09.2022 по 01.10.2022 10 учнів та викладач ВПУ№13 Мороз У.Б. взяли участь у проєкті «Академія дронів, польсько-українські творчі майстерні». Головна мета проєкту – розвиток творчих здібностей, креативності та підприємливості учасників через реалізацію проєктів у рамках Drone Academy. Головними партнерами проекту є Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”

Конкретними цілями проекту  є:

-вдосконалення навичок роботи в міжнародній проектній групі;

-можливість застосувати на практиці знання з іноземної мови;

– реалізації бізнес-проектів,

-вивчення основ конструювання, пілотування та програмування дронів;

-вдосконалення навичок створення веб-сайтів, фотографування та відеозйомка.

Результатами проекту було виготовлення двох прототипів дронів, створення веб-сайту, бізнес-план проекту у тому числі технічна документація , презентації та відео інноваційної фірми, а також методичний посібник, який можна побачити на сайті партерів  www.pulb.cba.pl.

Реалізація освітнього проекту дозволила сформувати навички командної роботи, подолання мовного бар’єру, аналіз сильних та слабких сторін, розвиток у студентів пізнавальних навичок,  набуття знань, розвиток творчого та критичного мислення, вміння побачити, сформулювати та вирішити проблему, використовуючи велику кількість різноманітних доступних інформаційних ресурсів.

29.11-02.12.2022 року у м. Варшава Республіка Польща координатор міжнародних проектів  ВПУ№13 Мороз У.Б. прийняла  участь у підсумковій міжнародній конференції на тему “Сучасні освітні виклики та можливості в часи кризи” за сприянням  Biuro Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych FRSE, де обговорили поразки та успіхи в реалізації проектів .

Перспектива на майбутнє -це  наш розвиток, розвиток галузі професійної освіти. Тому наші плани на 2023 рік (березень -квітень)- це стажування і проходження практики наших учнів у закладах Німеччини.

 

Назва проєкту (тематичний напрям співпраці) Проект «Академія дронів, польсько-українські творчі майстерні» в рамках програми Польсько-української ради обміну молоддю.

Projekt ”Akademia dronów, polsko-ukraińskie warsztaty kreatywne”

Термін виконання проєкту 25.09.2022 р.  – 01.10.2022 р.
Короткий опис проекту (мета та завдання проекту співпраці) Основна мета проєкту – залучення молоді загальноосвітніх навчальних закладів до міжнародного співробітництва та допомогти  молоді реалізувати свій потенціал та розкрити свої таланти .

Завдання проєкту:

1. Посилення співпраці та обмін досвідом у галузі технічної освіти.

2. Аналіз сильних і слабких сторін у професійній освіті.

3.Вдосконалення навичок роботи в міжнародній проектній групі.

4.Можливість застосувати на практиці знання з іноземної мови.

5.Реалізації бізнес-проектів, вивчення основ конструювання, пілотування та програмування дронів, вдосконалення навичок створення веб-сайтів, фотографування та відеозйомка,.

6.Результати проекту  поширені на сайтах лідера, партнерів: www.stowarzyenieharmonia.pl, www.vpu13@i.ua, www.saceit.org.ua, www.ckziu-elektryk.pl, www.pulb.cba.plwww.pulb.cba.p

7. Подолання мовного бар’єру.

 

Досягнуті результати 1.      Створення симуляційної молодіжної компанії.

2.      Виготовлення двох прототипів дронів.

3.      Створення  сайту компанії, бізнес-план проекту, відео.

4.      Створення методичного посібника.

5.      Розроблено методичні рекомендації по застосуванню інноваційних технологій у навчальному процесі.

 

Донор (партнер) Міністерство національної освіти Республіка Польща.
 

 

 

 

 

Наш навчальний заклад з лютого місяця  активно бере участь у проєкті «Дружній простір», що реалізує ГО «Український професійний розвиток» у межах проєкту «Професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб/EU4Skills», який виконує німецька федеральна компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням уряду Німеччини.

«Дружній простір» — проєкт для дітей та молоді зокрема ВПО, спрямований пом’якшити негативний вплив на психоемоційний стан дітей та молоді, що постраждали від війни, надати підтримку, зокрема психологічну.  У хабі проводились розвивальні та розважальні заходи для дітей та молоді різного віку. Зокрема заняття з профорієнтації,  медіаграмотності, розвитку лідерських навичок,  першої медичної допомоги та мінно-вибухової безпеки, а також різні майстер-класи. Також у межах «Дружнього простору»  надавались індивідуальні та групові психологічні консультації, проводилися майстер-класи з психологічної розрядки.

На завершення проєкту у  молодіжному хабі Дружнього простору відбувся Хакатон громадських ініціатив для підлітків громади та ВПО.  Хакатон —захід, у межах якого учасники в групах інтенсивно і згуртовано працюють над розв’язанням якоїсь проблеми за обмежений час. Мета Хакатону це залучення молоді до розв’язання нагальних проблем громади та спонукати їх  до участі в житті громади.

 

13.Охорона праці

Робота по забезпеченню та дотриманню вимог охорони праці та умов безпеки життєдіяльності учнів та працівників здійснюється у відповідності  із Законом України «Про охорону праці», Положенням про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, нормативними актами з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, державними і галузевими стандартами, санітарними нормами і правилами.

Пріоритетним залишається збереження життя та здоров’я учасників освітнього процессу.

Задля цього в училищі створені здорові і безпечні умови для праці, безпечної експлуатації будівель, обладнання і технічних засобів навчання, створено оптимальний режим роботи і навчання.

Відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності  в училищі проводяться відповідні заходи, а саме:

 • призначені наказом відповідальні за стан охорони праці та безпеки життєдіяльності в структурних підрозділах;
 • перед початком навчального року оформлено всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах, майстернях, спортивному залі та акт готовності училища до нового навчального року;
 • забезпечено доступ в приміщення училища осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, що засвідчено відповідним Технічним висновком;
 • розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці для професій та видів робіт, інструкції з безпеки, пам’ятки та інструкції про заходи пожежної безпеки;
 • для посадових осіб переглядаються посадові інструкції з окремим блоком з охорони праці;
 • навчально-виробничі майстерні, кабінети, лабораторії укомплектовані справним інструментом та інвентарем, інструкціями з охорони праці та інструкціями про заходи пожежної безпеки, плакатами, медичними аптечками;
 • проводяться оперативні перевірки стану охорони праці, профілактичний огляд спортивного та виробничо-технічного, енергетичного обладнання;
 • проведено лабораторні заміри опору ізоляції електроустановок, електропроводки та заземлювальних пристроїв;
 • директор, керівники структурних підрозділів, інженер з охорони праці, інженерно-педагогічні працівники, технічний персонал училища вчасно проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці;
 • у квітні проведено планове спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівників училища, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою;
 • розроблені та внесені до колективного договору училища комплексні заходи щодо забезпечення встановлених нормативів з охорони праці;
 • до початку навчального року всі працівники пройшли обов’язковий медичний огляд;
 • проводились Тижні знань правил безпеки життєдіяльності та тиждень охорони праці;
 • розроблено пам’ятки, всі учасники освітнього процесу ознайомлені із правилами безпечної поведінки в умовах воєнного часу.
 • в училищі протягом звітного періоду проводились також такі наступні організаційно – технічні заходи:
 • проведено капітальний ремонт лабораторії електротехніки (№ 34) та поточний ремонт кабінету історії (№ 36); в даний час проводиться капітальний ремонт кабінету №23, в кабінеті замінено всі прилади системи опалення;
 • замінено світильники  в майстерні слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів;
 • проведено перезарядку наявних в училищі вогнегасників та додатково придбано  9 порошкових вогнегасників;
 • оновлено медичні аптечки в приміщеннях училища.

З метою  покращення умов проживання  в гуртожитку:

 •  силами технічної служби училища проведено капітальний ремонт водопровідної системи гуртожитку, повністю замінено труби подачі холодної води на екопластикові (218 м);
 • на 9-му поверсі гуртожитку в кімнатах, де проживають учні, замінено всі шафи для зберігання одягу;
 • 7-ий, 8-ий та 9-ий поверхи гуртожитку доукомплектовані холодильниками – 8 шт.,   пральними машинами, мікрохвильовими печами – 6 шт., матрацами – 80 шт.;
 • встановлено додатково 3 електричних бойлери.

В даний час силами благодійних організацій проводиться капітальний ремонт блочних коридорів та санітарних вузлів 7-го та частково 8-го поверхів гуртожитку.

На 7-му поверсі:

 • завершується заміна всієї електропроводки;
 • у двох блоках все старе підлогове покриття демонтовано, підлога покрита плиткою;
 • замінено всі двері на сучасні пластикові;

З метою безпеки проведення освітнього процесу в умовах воєнного часу перед початком навчального року в училищі облаштували укриття на випадок оголошення повітряної тривоги та інших надзвичайних ситуацій воєнного характеру.

 Для облаштування укриття було придбано 35 бетонних блоків, 21 тонну піску та 1000 мішків.

Для захисту 2-х сходових клітин та центрального входу в навчальний корпус працівниками училища було сформовано та встановлено  перекриття з мішків, наповнених піском.

В укритті налагоджено питний режим, створено запас їжі та медикаментів на випадок надзвичайної ситуації.

Придбано генератор електричної енергії для забезпечення стабільних умов життєдіяльності, належного режиму харчування учнів та забезпечення інших нагальних потреб в умовах планових та аварійних відключень електроенергії.

Нещасних випадків з учасниками освітнього процесу та пов’язаних з виробництвом за звітний період не було.

 

Колективу вдалося досягти значних успіхів у навчально-виховній, виробничій та навчально-методичній роботі. Протягом 2022-2023 н.р. було вжито всіх необхідних заходів щодо вдосконалення системи управління училища, зміцнення фінансово-господарської та трудової дисципліни, забезпечено виконання державних стандартів ПТО. Поступово здійснюється модернізація матеріально-технічної бази, зростає фаховість педагогів, професійний та особистісний розвиток учнів.

Важливим завданням залишається підвищення психолого-педагогічних знань педпрацівників, поліпшення співпраці з навчальними закладам П(ПТ)О, ВНЗ, роботодавцями.

Виходячи із моніторингових досліджень сучасного ринку праці, керуючись

Державною цільовою програмою розвитку професійно-технічної освіти, діяльність училища була спрямована на виконання визначених колективом пріоритетних напрямків розвитку навчального закладу.

 

Перед нами стоїть завдання – впевнено розвиватися, зберігаючи і примножуючи традиції, сформовані за увесь час існування навчального закладу. Прогнозованість результатів, прозорість рішень, працездатність, відповідальність за доручену справу – ось що має визначати стиль нашої спільної роботи;  сприяння створенню в колективі здорової атмосфери, доброзичливості  та взаємоповаги,  хорошої  психологічної обстановки.

Працювати на майбутнє – це не відкладати задуманого на завтра.

Дякую за увагу!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*