Звіт директора Вищого професійного училища №13 м. Івано – Франківська Данилюка Мирослава Петровича за період з листопада 2021р по листопад 2022р

Звіт дир 2021-2022

Звіт

директора Вищого професійного училища №13
м. Івано – Франківська

Данилюка Мирослава Петровича
за період з листопада  2021р  по листопад 2022р

 

ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ

 

У процесі структурних та соціально-економічних змін, що здійснюються в Україні, винятково важливого значення набуває проблема із забезпеченням галузей економіки кваліфікованими робітничими кадрами.

Вимоги роботодавців до професійно-кваліфікаційного рівня робітників зумовлюють необхідність модернізації та подальшого розвитку системи професійно-технічної освіти, здатної адекватно реагувати на потреби ринку праці.

Останнім часом напрями та якість підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах не відповідають вимогам сучасного виробництва та сфери послуг, перспективам соціально-економічного розвитку держави.

З огляду на це виникає потреба у посиленні взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, соціальних партнерів, роботодавців та професійно-технічних навчальних закладів щодо розв’язання проблем функціонування і розвитку професійно-технічної освіти.

Вище професійне училище №13 м. Івано-Франківська – є державним професійно-технічним навчальним закладом. Загальна мета діяльності закладу –  реалізація Державних стандартів у галузі освіти, створення умов для підвищення рівня розвитку кожної дитини, її самореалізації; здійснення ефективної підготовки випускників до майбутнього життя. Кожен здобувач освіти під час освітнього процесу повинен отримати знання та компетентності, які знадобляться йому в самостійному дорослому житті.

Сьогодні загальною метою діяльності навчального закладу  є забезпечення та примноження досягнень і кращих традицій, розвиток, поглиблення нових напрямків діяльності, стабільність та системність роботи, забезпечення  позитивного морально-психологічного клімату в колективі.

У звіті про виконану роботу за період з листопада 2021 по листопад 2022 рік хочу зробити аналіз діяльності колективу. Свою доповідь, я поділю на розділи, які характеризують роботу навчального закладу в цілому.

Сучасне училище – великий і складний механізм, належну роботу якого забезпечує велика кількість служб: це і педагогічні працівники, технічний та обслуговуючий персонал, батьківська громадськість. У повсякденному житті кожен із нас, зрозуміло, по-різному несе міру відповідальності перед суспільством за те, яку освіту дає наш навчальний заклад.

Цей навчальний рік відзначився змінами у звичному розкладі роботи всіх навчальних закладів. Обставини, які склалися у зв’язку із Covid -19, вплинули на механізм роботи училища. В цьому році новий виклик – повномасштабна війна.

 

Прийшов час підбити підсумки діяльності колективу училища.

 1. Організація навчально-виховного та навчально-виробничого процесу

Училище діє на підставі Статуту затвердженого заступником Міністра освіти і науки України В.В. Тимошенко 07.12.1999р., зареєстрованого 12.09.1999р. Івано- Франківським міськвиконкомом зі змінами від 17.10.2006р. та 10.07.2011р.

Вся робота з організації навчально-виховного та навчально-виробничого процесу ведеться у відповідності до плану роботи Вищого професійного училища №13 згідно з роками. План роботи на поточний навчальний рік розглядається та схвалюється педагогічною радою на початку кожного поточного навчального року.

План роботи вміщує розділи зазначені в п.2.1 розділу 2 «Положення про організацію навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах», це:

 • організаційні заходи;
 • теоретична підготовка;
 • професійно-практична підготовка;
 • виховна робота;
 • фізична підготовка;
 • контроль за організацією навчально-виробничого процесу;
 • методична робота;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • охорона праці;
 • удосконалення навчально-матеріальної бази;
 • профорієнтаційна робота;
 • фінансово-господарська та навчально-виробнича діяльність.

Основними навчально-методичними документами з планування навчально- виробничого процесу у Вищому професійному училищі №13 є:

 • робочі навчальні плани за професіями для певного ступеня професійно- технічної освіти;
 • робочі навчальні програми з навчальних предметів та професійно- практичної підготовки, що передбачені робочими навчальними планами, поурочно- тематичні плани з навчальних предметів;
 • перелік навчально-виробничих робіт з професії на     семестр;
 • плани виробничого навчання виробничих груп на місяць;
 • плани уроків;
 • розклад занять.

Теоретичне навчання здійснюється в 21 навчальному кабінеті (з них 9 кабінетів професійно-технічного циклу), в 6 лабораторіях; виробниче навчання – в 11 майстернях.

Вище професійне училище №13 є атестованим навчальним закладом за рішенням ДАК від 23.06.2021   р., протокол №142 (наказ МОН України від 30.06.2021р. №737). Видано ліцензію про надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної підготовки робітничих професій, перепідготовки, професійно-технічного навчання за професіями:

-4222 Адміністратор

-7137 Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

-7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

-4212 Контролер ощадного банку, 4112 Оператор комп’ютерного набору

-7242 Налагоджувальник технологічного устаткування (електронна техніка)

-4121 Офісний службовець (бухгалтерія)

-7242 Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів,

7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

-7213 Рихтувальник кузовів

-7213 Рихтувальник кузовів, 8322 Водій автотранспортних засобів категорії В

-7213 Рихтувальник кузовів, 7212 Електрозварник ручного зварювання

-7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

-7241 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування.

Підготовка кваліфікованих робітників ведеться на основі базової середньої освіти-термін навчання 2 роки 10 місяців, на базі повної загальної середньої освіти – термін навчання 10 міс., 1 рік 4 місяці, 1 рік 7 місяців. III ступінь навчання для здобуття кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр» термін навчання 1 рік 10 місяців.

Видано ліцензію рішенням ДКА від 24.06.2010р., протокол №84 (наказ МОН України від 14.07.2010р. №1850-Л) про надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста. Подана заява в МОН України про переоформлення сертифіката про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти для зміни рівня кваліфікації з молодшого спеціаліста на фахового молодшого бакалавра.

Видано ліцензію рішенням ліцензійної комісії від 26.05.2022 р.,  протокол №192 щодо діяльності у сфері повної загальної середньої освіти на рівні профільної середньої освіти.

Навчально-виробничий процес в училищі здійснюється згідно навчальних планів, які були розроблені на основі існуючих ДСПТО.

Розроблена інформація та кошторис на короткострокові курси професійно-практичної освіти з професії Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів в рамках проекту «EU4Skills Професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб в Україні».

Успішно пройдено тендер чекаємо на контракт.

Завершуємо самоаналіз для проведення атестації професій:

-7213 Рихтувальник кузовів

-7241 Слюсар –електрик з ремонту електроустаткування

-4222 Адміністратор

-4212 Контролер ощадного банку, 4112 Оператор комп’ютерного набору.

Ми живемо в час ринкових відносин, тому майбутнє підростаючого покоління не віддільне від ринку праці. Педагогічні працівники училища постійно знаходяться в творчому пошуку, ефективно застосовують інноваційні технології та інтерактивні методи навчання.

Добре, коли майстри виробничого навчання не просто навчають сліпо копіювати їх рухи, дії, операції, прийоми, а вчать мислити, чому саме так, а не інакше потрібно виконувати той прийом. Робітник сьогодні має бути мислячим з раціоналізаторським додатком, креативним і підприємливим.

За організацію і контроль навчального процесу у ВПУ №13 відповідають заступник директора з навчально-виробничої роботи Гудименко Н.Ю., заступник директора з навчальної роботи Гінзилевич М.В.. Заступником складається розклад занять у відповідності до навчальних планів. Розклад затверджений директором училища, скріплений печаткою. Робочі навчальні плани розроблені на підставі типових, згідно з Державними стандартами професійно-технічної освіти, погоджені із замовниками робітничих кадрів, НМК ПТО в Івано-Франківській області та затверджені директором департаменту освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації.

Навчання учнів ведеться у чіткій відповідності до державних стандартів ПТО в таких напрямах:

 1. Компетентнісно орієнтований підхід навчання.
 2. Втілення учнівського самоврядування та співробітництво учнівського та педагогічного колективів.
 3. Формування професійних вмінь та навичок.
 4. Використання технічних засобів навчання на уроках теоретичного та виробничого навчання.
 5. Впровадження сучасних інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Педагогічний колектив училища у 2021-2022 р.р. визначав такі пріоритетні напрямки діяльності:

– підвищення результативності навчально-виробничого процесу, якості знань учнів;

– удосконалення та модернізація матеріально-технічної бази майстерень;

 • професійне зростання фахової майстерності педагогічних працівників щодо впровадження в навчальний процес сучасних передових та інформаційних технологій;
 • виконання плану виробничої діяльності, збільшення позабюджетних надходжень від виробничої практики учнів;
 • робота над поповненням матеріально – технічного та комплексно – методичного забезпечення кабінетів та майстерень в/н;
 • покращення профорієнтаційної діяльності, залучення учнів до профорієнтаційної роботи.

Основні форми теоретичної підготовки: різні за типами уроки, лекції, теоретичні семінари, практичні семінари, лабораторно-практичні заняття, індивідуальні заняття учнів, консультації, самостійне виконання учнями індивідуальних занять (реферати, проекти, інші індивідуальні творчі роботи тощо).

Загальноосвітня та професійна підготовка учнів забезпечена якісною роботою інженерно-педагогічного колективу, що має великий досвід роботи в системі професійно-технічної освіти, на достатньому рівні володіє інформаційно- комунікаційними технологіями.

На сьогоднішній день дуже актуальною є проблема виявлення, розвитку та педагогічної підтримки здібних та обдарованих учнів, розкриття їхнього потенціалу. Наш навчальний заклад – це заклад, де формується нова людина і тому перед колективом постає завдання: виявити, навчити і працювати над розвитком здібностей учнів.

Різноманітні конкурси, тематичні лінійки, змагання, олімпіади з предметів загальноосвітньої підготовки, які проводять в училищі, дозволяють виявити творчі здібності учнів.

В 2022 р учні училища зайняли перше місце у  ХІІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Цьогоріч наші учні приймали активну участь в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із загальноосвітніх предметів.

Надіюсь, що будуть позитивні результати.

Потрібно відзначити, що покращився рівень консультативної роботи з учнями з усіх предметів.

Незважаючи на непрості умови під час карантину та  воєнного стану навчання учнів ВПУ№13 м. Івано-Франківська продовжується в змішаній формі і має свої позитивні сторони:

 1. Навчання будь-де та будь-коли. Онлайн це зручно – все що потрібно, щоб розпочати – бажання та доступ до інтернету.
 2. Доступність навчальних матеріалів. Учень отримує усі необхідні

матеріали, та має змогу повернутися до них у будь-який момент. Тож проблема нестачі чи відсутності підручників  зникає.

 1. Зворотній зв’язок. Учень завжди має онлайн зв’язок з викладачем або

майстром виробничого навчання, які контролюють виконання завдань та допомагають у їх розв’язанні. У випадку, коли це зробити складно – викладач чи майстер виробничого навчання завжди поряд (за допомогою Viber, Zoom, електронної пошти, телефону дасть пораду та роз’яснить незрозумілі моменти).

 1. Більше часу можна присвятити самопідготовці, саморозвитку.
 2. Спробувати самостійно розібратися з темами уроків, віднайти правильні

відповіді.

 1. Сприяє набуттю нових компетентностей.

Проблеми, які виникають під час дистанційного навчання:

 1. Відсутність чи застарілість комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення.
 2. Погана якість інтернету або мобільного зв’язку.
 3. Відсутність стандартизованої онлайн-платформи для дистанційного навчання, яка б охоплювала 100% учнів та педагогів.
 4. Недостатні вміння в учнів вчитися самостійно.
 5. Нестача спілкування із педагогами та ровесниками.

Війна внесла додаткові зміни в організації навчально-виробничого процесу.

Нереалізовані проекти:

– здана заявка і розроблено технічну документацію та обґрунтування для включення до переліку закладів професійної освіти, на базі яких планується створення навчально-практичного центру «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»;

– проведено самоаналіз та підготовлена документація для атестації навчального закладу з професій (яка мала відбутися 28.02.2022-04.03.2022р):

– Контролер ощадного банку, Оператор комп’ютерного набору;

– Слюсар –електрик з ремонту електроустаткування;

-Рихтувальник кузовів;

– підготовлена матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення для проведення обласного конкурсу фахової майстерності серед учнів ЗП(ПТ)О з професії Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, який мав відбутися 24.02.2022р.

Отже, навчання продовжується, тож потрібно максимально з користю використовувати даний час, насамперед, для саморозвитку.

У вересні 2022 р проводили моніторинг знань із загальноосвітніх предметів, де учні показали досить позитивні результати. В кінці семестру, навчального року проводяться директорські контрольні роботи, аналіз результатів яких розглядається на засіданнях методичних комісій та педагогічних радах. Обговорюються недоліки, плануються заходи щодо їх усунення.

Крім того, на засіданнях педагогічних рад розглядаються питання організації навчально- виробничої діяльності, організації виробничої практики, питання допуску до ДПА і ДКА.

Підводяться підсумки навчальних семестрів, відрахувань учнів, стану викладання предметів, стану охорони праці та безпеки життєдіяльності, організації профорієнтаційної роботи училища тощо. Протоколи засідань педагогічних рад ведуться у паперовому вигляді.

Планування навчально-виробничого процесу відбувається відповідно до наказу МОН від 30.05.2006р. №419 «Про затвердження Положення, про організацію навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах».

У відповідності з планом здійснюється контроль за станом навчально- виробничого процесу, заступником директора систематично перевірялась підготовка до занять, стан викладання предметів, ведення плануючої документації, впровадження інноваційних технологій.

Результати внутрішньоучилищного контролю знаходили відображення у рішеннях педагогічної ради. Систематично контролювався стан ведення журналів, відвідування уроків учнями.

 1. Виконання обсягів регіонального замовлення

Щорічно доводяться затверджені обсяги регіонального замовлення на прийом учнів на навчання за відповідними професіями. В теперішніх умовах демографічного спаду форми профорієнтаційної роботи колективу ВПУ №13 набувають різноманітних, змістовних, часто нестандартних форм і методів.

Державний план набору станом на 01.11.2021 р  становив 442 учнів (23 навчальні групи), з них 2 особи на контрактній основі; станом на 01.11.2022 р – 542 учнів (26 навчальних груп), з них 64 особи на контрактній основі. Прийнято у 2022 році 204 кваліфікованих робітників: на базі повної загальної середньої освіти  – 106 осіб, на основі базової загальної середньої освіти – 98 особи, фахових молодших спеціалістів 30 осіб. План регіонального замовлення виконаний на 111%.

Випуск 2022 р.:  отримали дипломи кваліфікованого робітника 189 випускників;

отримали свідоцтва про повну загальну середню освіту – 79 випускників.

 1. Дані фінансово-господарської діяльності у ВПУ №13
  за
  2021-2022 роки

Згідно контракту на мене покладаються обов’язки забезпечити стійке фінансове становище навчального закладу. Виконанням фінансово-господарської роботи займаються кваліфіковані, досвідчені бухгалтери, які в своїй роботі постійно користуються нормативно-правовою базою, щоб уникнути фінансових порушень. Це було досягнуто за рахунок надходження коштів:

 1. Надійшло коштів з місцевого бюджету – 21007937, 89

Видатки:

 • Стипендія учнів – 5139936,10
 • Зарплата – 13840347,88
 • Придбання матеріалів обладнання та інвентаря – 116745,03
 • Соціальне забезпечення дітей-сиріт – 47100
 • Харчування учнів – 100000
 • Комунальні послуги – 1721479,21
 • Оплата послуг крім комунальних – 39929,67
 • Медикаменти – 2400
 1. Надійшло коштів з освітньої субвенції:

          заробітна плата3153354,09

 1. Плата за послуги – 1839945,23

в тому числі плата за послуги, що надаються

 • установами згідно з їх основною діяльністю – 655873,52
 • від господарської діяльності – 1060968,90
 • оренда -123102,81
 • практика 8773,44
 1. Благодійні внески – 482168,09

Купили: -телевізор – 30999,00

-комплектуючі до телевізора – 1524,60

-заправка картриджів – 4368,20

-сантехнічні товари -1925,00

Благодійники надали в натуральній формі:

-машина сушильна -19998,99

-пральна машина – 12000,00 +40500,00

-холодильник – 73794,00+64500,00

– чайник – 3094,00+11400,00

-мікрохвильова піч – 13374,00+11850,00

-плитка настільна – 5394,00

-жалюзі вертикальні – 5300,00

– бойлер – 16350,00

-плита – 69900,00

-сушка для білизни – 4680,00

 1. Кредиторська заборгованість станом на 30.11.2022 р. – 2592793,68

 

 1. Розвиток навчально-матеріальної бази та виробнича діяльність

Чи не найголовнішим завданням професійно-технічного навчального закладу є підготовка фахового досконало володіючого навиками і вміннями робітника. Дуже багато факторів впливає на виконання цього завдання. Колектив знає і розуміє складові успіху. Насамперед – це учень, якого треба зацікавити, привити любов до обраної професії. Для цього ми використовуємо дуже багато методів. Вивчаємо, розуміємо і знаємо потреби дітей, їхні інтереси, захоплення. Тому з учнем ми починаємо працювати ще влітку, під час вступної кампанії. На другому місці – інженерно-педагогічний працівник. Це фахівець своєї справи, авторитет для дітей, ініціативна і творча людина. І третій фактор – це наявна матеріально-технічна база і робота над її оновленням.

Наявна wi-fi-мережа дозволяє учням більш якісно та ґрунтовно оволодівати інформацією, а педагогічному колективу використовувати у своїй роботі інноваційні технології.

Варто зазначити системну роботу навчальної частини щодо висвітлення навчального процесу на сайті училища.

Виготовлено в майстернях продукції на суму 22,7 тис.грн. Надано послуг населенню на суму 128,7 тис.грн. За виробничу практику учнів перераховано заробітну плату та благодійні від підприємців на суму 89,4 тис.грн.

Добре оснащені майстерні виробничого навчання з усіх напрямків підготовки. Колектив училища постійно працює над покращенням матеріально-технічної бази майстерень виробничого навчання та кабінетів спецтехнології.

Варто зазначити, значне покращення матеріальної бази.

Навчальний заклад отримав нове обладнання, яке використовується для відпрацювання відповідних навчальних тем з професій:

 1. Слюсар – електрик з ремонту електроустаткування:

-стенд для перевірки генераторів та стартерів автомобілів, два стенди електрообладнання автомобіля ВАЗ і автомобільний осцилограф.

 1. Рихтувальник кузовів:

-стенд для правки кузовів, спотер GYS GUSPOT, інструмент для вирівнювання вм’ятин елементів кузова, набір рихтувальний PDR, шліфмашинки – вібраційна і кутова, міні-ліфтер.

 1. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів:

-шиномонтажний верстат, стенд для балансування коліс у комплекті із поршневим компресором, мотор-тест, стенд для перевірки форсунок дизельних двигунів, набір «Міністанція»- 2шт.

 1. Електрозварник ручного зварювання:

-аргонно-дугова зварка ODWERK TOP; зварювальний апарат інверторного типу, плазморіз PGUT4SAL.

 1. 5. Навчально-методична робота
  • Аналіз методичної роботи

Згідно із  Положенням про методичну роботу у ЗП(ПТ)О методична робота у  Вищому професійному училищі №13 здійснюється згідно із Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників».

Методична робота в училищі спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності, розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу і здійснюється з метою поліпшення якості підготовки кваліфікованих робітників відповідно до вимог Державного стандарту професійної освіти та ринку праці. Загальну організацію методичної роботи в училищі здійснює директор, а безпосередніми організаторами методичної роботи є заступник директора з НР М.В. Гінзилевич та методист училища Дубницька О.О.

В 2021-2022  роках  педагогічний колектив продовжив працювати над  навчально-методичною проблемою «Реалізація інноваційних освітніх технологій як засіб досягнення ефективності професійного навчання і навчально-виховного процесу в умовах компетентнісної освіти», яка затверджена рішенням педради від 31.08.2020р., протокол №5.

У 2021-2022 роках педагогічний колектив працював над практичним дослідженням навчально- методичної проблеми училища. Перед педагогами були поставлені основні завдання по методичній підготовці та прогнозуванню процесу реалізації проблеми, створення умов для безперервного вдосконалення професійної майстерності кожного педагога. Ці питання були успішно проаналізовані, обговорені на засіданнях методичних комісій та частково (через об’єктивні причини) реалізовані на практиці шляхом проведення та забезпечення участі в конкурсах, виставках різних видів, науково-практичних конференціях для учнів та викладачів, майстрів виробничого навчання. Успішно організована дієва самоосвітня робота педагогів із визначеної проблеми та ефективна робота творчих груп, школи перспективного педагогічного досвіду, організоване взаємовідвідування навчальних занять, виховних заходів. Розроблені методичні рекомендації щодо оволодіння сучасними педагогічними технологіями. Це було висвітлено на педагогічних читаннях – зимові канікули 2022 рік. Велике значення для вивчення, узагальнення та впровадження в практику міжнародного досвіду зарубіжних колег має міжнародна співпраця ВПУ№13 з країнами Польща та Румунія.

Для реалізації завдань, висунутих педагогічною радою, в училищі працюють 6 методичних комісій (МК):

– педагогічних працівників автосервісного напряму,

– викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін,

– педагогічних працівників комп’ютерного та економічного напрямку,

– викладачів  природничо-математичних дисциплін,

– педагогічних працівників електротехнічних і загальнотехнічних дисциплін,

– класних керівників.

Методичні комісії, під керівництвом своїх голів, проводили щомісячно засідання згідно планів роботи комісій на навчальний рік та з метою реалізації завдань, визначених планом методичної роботи училища на навчальний рік.

Методична робота в училищі сконцентрована  за такими основними напрямками:

 • надання допомоги педагогічним працівникам в розробці навчальних планів, навчально-методичних комплексів і плануючої документації.
 • вивчення професійної діяльність педагогів відносно впровадження інноваційних технологій навчання, відпрацювання навичок аналізу та самоаналізу занять педагогами;
 • розширення сфери застосування інформаційно-комунікаційних технологій шляхом створення власних електронних підручників,  електронних презентацій, методичних посібників, навчальних зошитів, інструкційно-технологічних карток по темах виробничого навчання по професіях, навчальних тестів;
 • забезпечення системного підходу до організації навчально-методичної роботи з педагогічними кадрами, яка спрямована на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного викладача та майстра виробничого навчання, на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу у цілому, а в остаточному підсумку – на досягнення оптимальних результатів навчально-виховної роботи над методичною темою училища;
 • зростання педагогічної майстерності та фахової компетентності педагогічного колективу – учасників інноваційних процесів, підвищення якісних показників навчальних досягнень учнів;
 • упровадження нових форм роботи на уроках теоретичного і професійного навчання;
 • підготовка конкурентноспроможних випускників, здатних адаптуватися до змін у соціально-економічному середовищі, конкурувати на українському та європейському ринках праці.

Робота МК проводилась традиційно у вигляді засідань та в нетрадиційних формах: круглі столи, конференції, електронні презентації, педагогічний калейдоскоп в онлайн та офлайн режимах.

З метою активізації творчої і пізнавальної діяльності учнів, формування в них сталого інтересу до вивчення предметів з обраної професії, протягом 2021-2022  років в училищі було проведено 16 методичних тижнів, з них 3 тижня –  за дистанційною формою. Завдяки ініціативі  Шутки В.І.., Пітух Л.І., Багири О.М.,  Пашинського Р.Р, Гриник Ю.І., Адамовського І.М., очолювані ними методичні комісії провели по можливості заплановані виховні заходи, методичні  тижні,  відкриті уроки, екскурсії.

З метою прискорення професійної адаптації молодих спеціалістів  щорічно працює «Школа педагогічного становлення» майстра виробничого навчання і викладача.

 • Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників училища у 2021-2022 навчальному році відбулася відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 06.10.2010 р. № 930,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010р.  зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки молоді та спорту України 20.12.2011р. № 1473 та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08 серпня 2013 року №1135.

24 березня 2022 року атестаційною комісією училища були атестовані на відповідність займаній посаді 12 педагогічних працівників: викладачі Верховцев В.М., Майдан Л.В., Стефанюк Л.М., Сметанюк Г.Л., Ткачук І.І., Мороз У.Б., Майдан С.І., вихователі Носурак О.І., Петришин А.Б., практичний психолог Франюк Л.І., майстри виробничого навчання, яким встановлено ставку заробітної плати відповідно до 14 тарифного розряду, Адамович Г.В.,  Теліхович О.В. Викладачу Мороз У.Б., практичному психологу Франюк Л.І. та вихователю Петришин А.Б.  – присвоїли кваліфікаційну  категорію «спеціаліст першої категорії»; викладачу Майдану С.І. – присвоїли кваліфікаційну  категорію «спеціаліст другої категорії».

 14 квітня 2022 р. рішенням атестаційної комісії ІІІ –го рівня при департаменті освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації були атестовані  7 педагогічних працівників ВПУ №13:

– викладач професійно-теоретичної підготовки Верховцев В.М. -відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та  педагогічному званню «старший викладач»;

– викладач інформатики Сметанюк Г.Л. – відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;

– викладач професійно-теоретичної Майдан Л.В.- відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «викладач-методист»;

– викладач професійно-теоретичної підготовки Стефанюк Л.М. та вихователь Носурак О.І. – відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;

– викладач історії Ткачук І.І. – присвоїти вищу категорію;

– майстер в/н Адамович Г.В.  – відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «майстер в/н другої категорії»;

-майстру в/н Теліхович О.В. – присвоїти педагогічне звання майстер в/н другої категорії.  

 

 • . Участь учнів та педагогічного колективу у навчально-методичних заходах при роботі в змішаному режимі

Училище ставить за стратегічну мету якісну підготовку кваліфікованих робітників, які є всебічно розвиненими, ініціативними, володіють вмінням працювати в команді. З метою поширення педагогічного досвіду, підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників щороку під час зимових канікул проводились традиційні педагогічні читання на тему «Сучасний освітній простір: методи і форми змішаного навчання, психологічний комфорт педагога»,  на яких педагогічні працівники училища ділилися досвідом роботи над власними методичними проблемами, проходили тренінги.

На базі  вищого професійного училища №13 були проведені ряд методичних і виховних заходів:

-листопад 2022 р- відкрита виховна година до Дня Гідності і Свободи на тему «Україна – країна нескорених» – Пітух Л.І.;

-жовтень 2022 р -історико-літературна година на тему «Їх кликав біль за долю України», присвячено 80-й річниці з Дня заснування УПА – Майдан С.І.;

-екологічна акція до Міжнародного дня довкілля «Творимо красу разом наперекір війні» – квітень 2022 р.;

-спільний  захід з внутрішньо переміщеними особами до Всеукраїнського дня Вишиванки та захід «Творимо добро разом-українські традиційні страви: готуємо та пригощаємо»- травень 2022 р.;

– мовно-літературна композиція «Мова – душа народу», мовознавча гра «Мовне кафе-караоке «Пузата хата»», з нагоди Міжнародного дня рідної мови, викладачі Тарасюк Л.О. , Шутка В.І.– лютий 2022 р.;

– година -спомин «Вічна пам’ять синам України, що стали героями в наших очах…», літературний вечір «У нашій пам’яті вони назавжди залишились», до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні, викладач Майдан С.І., вихователь Носурак О.І. – лютий 2022 р.;

-виховний захід фінансова вітальня «Незалежність України починається з гривні» викладач Пітух Л.І.- лютий 2022 р.;

-майстер-клас «Використання сучасного обладнання на уроках виробничого навчання» -майстри в\н Бабак А.Я., Павлишин З.М.;

-участь у Всеукраїнському тижні професійної (професійно-технічної) освіти- 22-26 листопада 2021 р.

Для підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання створюються умови для стажування. За 2021-2022  роки пройшли стажування на фірмах і підприємствах міста 6  майстрів виробничого навчання.  Однією з основних форм удосконалення фахової майстерності педагогічних працівників є підвищення кваліфікації. Педпрацівники проходять курси підвищення кваліфікації відповідно до затвердженого план-графіку. Підтвердженням участі викладачів та майстрів виробничого навчання у вказаних заходах є відповідні сертифікати, а результатом – розширення власного світогляду та обмін досвідом.

 

 • . Участь у Всеукраїнських науково-практичних конференціях, вебінарах, веб-форумах

Жовтень-листопад 2022 р – участь в тренінгу у рамках Програми EU4Skills «Основи навчання та оцінювання на основі компетенцій (HOK&OOK)» – методист Дубницька О.О.

26.10.2022 р – участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Сучасні підходи до охорони праці в закладах професійної освіти»- викладач ПТП Пітух Л.І.

30.05.2022 р – участь на Всеукраїнському науково-практичному онлайн-семінарі «Обдарованість: методи діагностики та специфіка моніторингу» Інституту обдарованої дитини НАПН України – викладач Пітух Л.І. виступила з доповіддю на тему  «Використання засобів інформаційно-цифрових технологій як ефективний інструмент удосконалення діагностики і супроводу розвитку обдарованої особистості».

17.05.2022 р у рамках XVI Всеукраїнської науково-практичної (звітної) конференції «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання»- викладач Мороз У.Б. виступила з доповіддю на тему «Міжнародний досвід у підготовці учнівської молоді до підприємницької діяльності».

Березень 2022 р.-  Всеукраїнський науково-практичний семінар «Освітній консалтинг як інструмент підвищення ефективності управління закладом професійної освіти», директор Данилюк М.П.- тези на тему «Управління професійним розвитком викладачів і майстрів автосервісного напряму в П(ПТ)О».

07-08 лютого 2022 р -І Міжнародний науковий форум «Адаптивні процеси в освіті»- доповідь і тези викладача Пітух Л.І.

08.12.2021р – Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні практики наукової освіти»- викладач Пітух Л.І. виступила з доповіддю «Інформаційно-освітній простір сучасного закладу професійної (професійно-технічної освіти).

08.11.2021-19.11.2021 р -Дистанційний курс BIZ-UP Тренінг для Тренерів – Україна (організований у співпраці з Офісом Уряду Чеської Республіки за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Італії) -Мороз У.Б.

-жовтень-листопад 2021 р – участь в тренінговій програмі у рамках Програми EU4Skills на тему «Покращення цифрових навичок викладачів та управлінського персоналу закладів профтехосвіти» – Білик Л.П., Мороз У.Б., Пітух Л.І.

5.5 Навчально-методична робота під час карантину та воєнного стану

 

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, а пізніше з воєнним станом, що склалися в Україні, училище в 2021-2022 рр працювало дистанційно та за змішаною формами навчання.

 • -2022 роки ознаменувалися інтенсивним впровадженням дистанційних технологій навчання, тому основним напрямком методичної роботи стала підтримка педагогічних працівників при впровадженні нових цифрових засобів.   Відповідно до методичних рекомендацій щодо дистанційного навчання викладачами і майстрами виробничого навчання були розроблені індивідуальні плани робіт на час карантину з метою систематизації роботи, контролю та методичної допомоги з боку керівництва закладу. Через воєнний стан у країні були внесені зміни в навчальні плани відповідно до листа Міністерства освіти і науки України «Про закінчення навчального року в закладах професійної (професійно-технічної) освіти №1/3952-22 від 07.04.2022 року.

У  2021-2022  роках з метою ефективного впровадження технологій дистанційного онлайн навчання:

 • педагогам була надана методична допомогу щодо розробки індивідуальних навчальних планів. Було рекомендовано вибрати доступну і зручну онлайн форму навчання для учнів, використовуючи освітні портали, соцмережі, наприклад, Viber, електронну пошту, Skype,  сервіс онлайн-тести «На Урок», платформа Google Classroom, ZOOM, рекомендовані МОН, провести онлайн інструктажі батьків та учнів щодо дистанційної форми навчання, провести роз’яснювальну роботу щодо виконання завдань;
 • була забезпечена участь педагогічних працівників у вебінарах, майстер-класах, онлайн –конференціях тощо;
 • було забезпечено проходження курсів підвищення кваліфікації на освітній платформі ОІППО педагогічними працівниками у дистанційному режимі;
 • організовано проходження курсів підвищення кваліфікації у дистанційному режимі при Львівському навчально-науковому центрі професійної освіти;
 • головами методкомісій відповідних дисциплін, викладачами спецпредметів і майстрами виробничого навчання також проведена організаційно-технічна робота по впровадженню дистанційного навчання предметів професійно-теоретичної і професійно-практичної підготовки, виробничого навчання учнів у зв’язку з дистанційним навчанням.
 1. Виховна та фізкультурно-масова робота
  6.1 Виховна робота

Виховна робота в училищі спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості учня, формування громадської свідомості та родинних цінностей, власної гідності та патріотичності, правових норм, естетичних смаків, духовного здоров’я, виховання потреби до вдосконалення на ґрунті знань, традицій, історії та звичаїв українського народу. Згідно них, розробляються цілі і завдання, складається план реалізації. Реалізуючи виховні завдання педагогічний колектив постійно веде пошук нових педагогічних підходів, що сприяють створенню та формуванню безпечного середовища, яке розвиває, навчає та виховує особистість.

Питання виховної роботи постійно розглядаються і аналізуються на педагогічних радах, інструктивно-методичних нарадах, засіданнях методичних комісій, батьківських зборах. Безпосередню виховну роботу з кожним учнем окремо керівники навчальних груп фіксують у журналах навчально-виховної роботи.

Виховна робота в училищі велась згідно вимог законодавчих та нормативно- правових документів в повному обсязі. Всі заходи проведено відповідно до плану виховної роботи.

Педагогічний колектив багато уваги приділяє індивідуальній роботі з учнями, а також працює над розкриттям особливостей і індивідуальності кожного учня, його творчого потенціалу. Не варто забувати і про виховну роботу в учнівських групах.

Тиждень навчання починається з підняття державного прапора України, виконання гімну та хвилини мовчання за полеглими в російсько-українській війні.

Організація виховного процесу в групах є постійною і систематичною. Так, щовівторка проводяться години класного керівника, щочетверга – виховні години, в інші дні – інформаційні години, бесіди та загально училищні заходи.

Особлива увага приділяється попередженню правопорушень, вживанню алкогольних та наркотичних засобів, тютюнопаління, випадкам травматизму на виробництві та в побуті. Під час цих заходів пропагується здоровий спосіб життя, орієнтований на задоволення культурних та загальнолюдських цінностей.

Цьогоріч в нас з’явилася нова соціальна категорія учнів – внутрішньо переміщені особи (ВПО). До них прив’язана особлива увага, зокрема соціально-психологічної служби.

З метою розвитку творчих здібностей учнів в училищі щорічно проводяться конкурси художньої самодіяльності серед навчальних груп, заходи до визначних та пам’ятних дат, тематичні тижні, в рамках яких проводяться конкурси стінних газет. Велика увага приділяється вихованню у учнів патріотизму, любові до рідної землі, традицій українського народу, бажанню бути українцем та пишатися своєю нацією.

Традиційними в училищі стали заходи:

 • свято «Чарівна осінь барвами дивує» – до Дня Вчителя;
 • «День здоров’я»;
 • учнівські спартакіади;
 • «16 днів проти насильства»;
 • учні беруть активну участь у щорічних заходах, присвячених створенню УПА та Українського козацтва, Шевченківським дням та іншим пам’ятним подіям.
 • учні відвідують музей-меморіал «Дем’янів Лаз», концерти в обласній філармонії, Центр патріотичного виховання ім. Степана Бандери, екскурсії м. Івано-Франківськ, музеї, виставки, галереї, беруть участь у благодійних акціях, волонтерському русі, міських заходах.
 • приймають участь в заходах, які проводить Центр естетичного виховання.

Так, протягом звітного періоду учні та педагогічні працівники училища провели різноманітні виховні заходи, які вже стали традиційними:

 • листопад – написання радіодиктанту національної Єдності (Шутка В.І., Тарасюк Л.О.) літературні читання лінійка «Мужай прекрасна наша мово» (Шутка В.І., Тарасюк Л.О.);
 • листопад – участь у обласному конкурсі поезії про мову та батьківщину (Тарасюк Л.О.);
 • листопад – екскурсії в музей-меморіал «Дем’янів Лаз» (Полячок Т.В., Носурак О.І., Петришин А.Б.);
 • листопад – заходи присвячені ЗУНР (історичний екскурс в минуле «ЗУНР – звитяга, трагедія, подвиг» (Носурак О.І., Петришин А.Б.); відеоекскурс «Коротка історія ЗУНР» Майдан С.І.);
 • листопад – відкриті виховні заходи про Україну (Квест-подорож «Мальовнича Україна (Пітух Л.І.); «Віртуальна подорож музеями України» (Мороз У.Б.);
 • листопад – відкриті заходи до дня Гідності і Свободи («Україна – гідна свободи» (Гриник Ю.І.);
 • листопад – заходи присвячені сучасним героям України («Україна – країна героїв» (Мороз У.Б), «Неоголошена війна» (Гриник Ю.І);
 • листопад-грудень – проведення акції «16 днів проти насильства» (соціально-психологічна служба);
 • грудень – участь у обласних і загальноміських акціях «Сад зимових фігур», «Техноялинка», «Моделі стендової техніки» (Білик Л.П., Гудименко Н.Ю);
 • грудень – участь у природоохоронній акції «Годівниця» (Полячок Т.В., Здищук В.С.);
 • лютий – мовне кафе-караоке (Шутка В.І.);
 • лютий – заходи до Дня пам’яті Героїв Крут «Чорні плями нашої історії» (керівники навчальних груп), година правди «Пам’ятай про Крути» (Майдан С.І.);
 • лютий – заходи до Дня героїв Небесної сотні «Вони тримали за нас небо» (Майдан С.І.) «Вічна пам’ять синам України, що стали героями в наших очах…» (керівники навчальних груп);
 • березень – участь у обласному конкурсі «Пісенний вернісаж» (Леник Н.М.);
 • березень – Шевченківські дні;
 • квітень – флешмоб «А вишиванка – долі оберіг» (РУС);
 • травень – заходи з безпечного використання інтернет-ресурсів (Гриник Ю.І., Теліхович О.В., Сметанюк Г.Л.);
 • вересень – зустрічі з представниками Управління патрульної поліції у Івано-Франківській області (відповідальна Білик Л.П.);
 • всеукраїнський урок пам’яті жертв Бабиного Яру (Майдан С.І.);
 • жовтень – День здоров’я (Мороз В.В., Мацьків С.В.);
 • жовтень – тиждень протидії булінгу (соціально-психологічна служба);
 • жовтень – заходи до УПА (відеоекскурс «Герої нескореної України», «А пам’ять священна» (Майдан С.І.);

Крім навчально-виховної роботи приділяється увага розвитку спорту, художньої самодіяльності та організації дозвілля. Для зайнятості учнів в позаурочний час працюють різноманітні секції, гуртки

Активну участь у житті училища приймає Рада учнівського самоврядування під головуванням учня Станкова Артура. За останній рік Радою учнівського самоврядування було зроблено:

 • створення відеоролика та участь у Міжрегіональному телемості «У єдності наша сила» (отримано диплом);
 • флешмоб з нагоди Дня Єднання, який вперше проводився у 2022 році;
 • створення відеоролика та участь у Всеукраїнському флешмобі до Дня вишиванки;
 • написання послання нащадкам з побажаннями та покладання у Капсулу часу на Алеї молоді у Івано-Франківську, яку відкриють у 2091 році до 100-річниці незалежності України.

Учнів, які беруть активну участь в громадському житті училища, заохочують морально та матеріально, а учні, які перебувають у скрутному сімейному становищі отримують матеріальну допомогу.

В училищі приділяється належна увага роботі з батьками. Відповідно до плану роботи проводяться загально училищні та групові батьківські збори, індивідуальні зустрічі з батьками.

В училищі функціонує музей «Галицька світлиця».

Училище підтримує тісні контакти з пресою, радіо і телебаченням:

 • Обласною громадсько-політичною газетою «Галичина»;
 • Районними газетами «Вперед» (Тисменицький район);
 • «Галицьке слово» (Галицький район);
 • Івано-Франківською державною телерадіомовною компанією;
 • Вуличне радіо;
 • Київським книговидавництвом «Торба»;
 • Обласною освітянською газетою «Освітянське слово»;
 • Регіональними газетами «Західний кур’єр»;
 • Івано-Франківським обласним телебаченням «Галичина».

Протягом останніх десяти років тісно співпрацюємо з:

 • Духовною семінарією ім. Йосафата Кобринського м. Івано-Франківська;
 • «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ»
 • Обласний і міський центр зайнятості;
 • Службою у справах дітей Івано-Франківської міської ради;
 • Ювенальною превенцією в Івано-Франківській області;
 • Музеєм визвольних Змагань Прикарпатського краю;
 • Міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 • Музеєм-Меморіалом «Дем’янів Лаз».

Велику увагу працівники училища приділяють правовому вихованні учнів. Працює рада профілактики правопорушень. Систематично проводяться зустрічі учнів з юристами, працівниками правоохоронних органів, лекції на правову тематику, круглі столи, бесіди, вікторини, брейн-ринги, конкурси.

 

Навчальний рік Злочини Адміністративні правопорушення Учні «групи ризику» Учні, які стоять на училищному обліку Учні, які стоять на  обліку у ювенальній превенції
2020-2021 2 2 11 9  
2021-2022 3 2 12 8 3
2022-2023 0 0 8 5 0

 

 

Наш колектив працює над створенням умов для всестороннього розвитку учня як особистості – це одне із основних наших завдань.

6.2 Гуртожиток

На даний час в гуртожитку проживає 105 учнів на частині 8 та 9 поверхах. 7 поверх та частина 8-го, заселені внутрішньо переміщеними особами з різних регіонів України.

Для більшої безпеки учнівський гуртожиток обладнаний вхідними дверима з магнітним чіпом. Також цілодобово працюють чергові на 1 поверсі.

Учні, які проживають в гуртожитку, забезпечені гарячим харчуванням в їдальні училища, окрім того мають можливість приготувати їжу на обладнаних кухнях, яких є по дві на кожному поверсі В гуртожитку проведено ремонтні роботи заміна труб (водопостачання гарячої та холодної води), проведено ремонтні роботи в кухнях на 7,8,9 поверхах. Встановлено нову сучасну побутову техніку (холодильники, пральні машини, мікрохвильові печі, сушильну машину, електричні плити та електричні чайники). На кожному поверсі є душові кімнати, гарячу воду забезпечують встановлені бойлери. Змістовно організовують дозвілля та проводять виховну роботу з проживаючими учнями в гуртожитку вихователі Носурак О.І. та Петришин А.Б.

Куточки, стенди на поверхах гуртожитку оформлені у всіх згідно сучасних вимог, інформація оновлюється постійно.

 • Харчування

У 2021 році відновила роботу училищна їдальня під керівництвом шеф-кухаря Царіашвілі О.М. Їдальня працює з трьохразовою (для учнів сиріт, учнів позбавлених батьківського піклування та учнів з числа ВПО) і одноразовою (для решти учнів) кратністю харчування. Середня вартість обіду для учня складає 34,5 грн, для учнів, які харчуються тричі на день – 82, 14грн. Середня кількість учнів які харчується – 86.

Щоквартально шеф-кухарем Царіашвілі О.М. та медичною сестрою Левицька Р.І. складається примірне чотирьохтижневе меню за збірником Є.Клопотенко та погоджується у Держпродспоживслужбі в Івано-Франківській області. Налагоджена робота з підприємцями Івано-Франківська та області, які завжди вчасно доставляють свіжу та якісну продукцію (сертифікати якості наявні).

Адміністрація училища постійно обговорює питання організації та якості харчування учнів в училищі.

6.4 Фізична культура

Виховний процес невід’ємно пов’язаний з розвитком фізичної культури та спорту, які покликані цілеспрямовано підтримувати:

 • рухомий режим учнів;
 • зміцнювати здоров’я;

– розвивати фізичні якості (силу, спритність, координацію, морально-вольові здібності.)

Всі ці завдання вирішуються в процесі проведення урочної та позаурочної роботи.

Уроки з фізичної культури проводяться у відповідності до навчального плану підготовки з професії по 2 години на тиждень з наступних розділів:

       теоретичні відомості;

       легка атлетика(осінь, весна);

       футбол (осінь, весна);

       спортивні ігри (волейбол, баскетбол, настільний теніс, бадмінтон);

       гімнастика;

       професійно-прикладна, фізична, кросова підготовка;

       туризм.

Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня:

       ранкова гігієнічна гімнастика     (проводиться   переважно на відкритому

повітрі громадським активом або самостійно контролюється черговим адміністратором училища);

фізкультурні хвилинки або паузи проводяться після 2 годин навчання (роботи в майстернях) активом групи або самостійно під контролем викладача або майстра виробничого навчання;

Позаурочна фізкультурно-масова, спортивна робота – планується спортивним клубом:

змагання з окремих видів, що передбачають відбір кандидатів у збірні команди;

-підготовка та участь їх в обласних змаганнях.

 

Спортивно – масова робота у ВПУ №13

№ з/п Вид спорту Терміни  проведення Кількість

команд

Кількість

учасників

1.

2.

3.

4.

Футбол

Футзал

Футзал

Футбол

вересень- жовтень 2022р.

травень 2020- 2021р.

жовтень – грудень 2019р.

січень – квітень 2019 р.

 

19

5

19

19

178

43

201

221

5.

6.

7.

8.

«День Здоров’я»

 

05.10.2022р.

06.10.2021 р.

02.10.2019 р.

17.10.2018 р.

 

11

17

19

16

230

217

204

112

9.

10.

11.

12.

Волейбол жовтень – листопад 2022р.

жовтень – листопад 2021р.

лютий – квітень 2020р.

вересень – жовтень 2019р.

 

25

13

16

19

150

78

96

114

13.

14.

15.

Настільний теніс 16.02.2022р.

19.05.2021р.

13.02.2020 р.

 

48

14

17

16. Баскетбол 01.02.2019р.

 

18 90

 

Все це є результатом роботи керівників фізичного виховання Мороза В.В. та Пожара В.М., Мацьківа С.В., Глушко Н.В. та підтримки більшості майстрів виробничого навчання, класних керівників

Керівник та викладач фізичного виховання зосереджують свою роботу на розвиток фізичних якостей – це сила, витривалість, координація, реакція та інші. Використовують в своїй роботі передові форми організації та проведення уроків – по методиці: не нашкодь, вияви та зацікав, зроби все, щоб заохотити і т.д.

Забезпеченість навчального процесу:

       база – 90%;

–        спорядження нове – 80%.

Більшість обладнання спроектовано та зроблено у майстернях училища , що покладає відповідальність на викладачів щодо надійності його роботи, щоденного контролю та періодичного випробовування, про що складається відповідний акт інженером з охорони праці Стефанюк Л.М.

Укладений Меморандум про партнерство між Департаментом молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради в особі директора Віталія Матешка та ВПУ №13 м. Івано-Франківська в особі директора Мирослава Данилюка,  з метою подальшого довгострокового співробітництва та  ділових зв’язків в напрямках розвитку молодіжної політики та спорту.

7.Робота соціально-психологічної служби

Психологічна служба в системі освіти є складовою державної системи охорони психологічного здоров’я громадян України і діє з метою виявлення і створення соціально-психологічних умов для розвитку особистості.

Психологічна служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психічного розвитку особистості, мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, статевих, інших індивідуальних особливостей, створення умов для самовиховання і саморозвитку, сприяє виконанню виховних й освітніх завдань навчально-виховних закладів.

Головною метою діяльності соціально-психологічної служби ВПУ №13 є забезпечення психологічного і особистісного розвитку учнів.

Психологічна служба ВПУ №13 виконує такі функцій:

– виявлення загальних і особистих соціальних проблем учнів;

вивчення і діагностика індивідуальних особливостей учнів;

надання допомоги вчителю в роботі з учнем, групою, батьками;

соціальний захист того, у кого виникли проблеми;

виявлення індивідуально-педагогічних можливостей учителів і надання їм допомоги у підвищенні педагогічної майстерності, дієвості педагогічної діяльності в роботі з учнями, батьками;

соціально-педагогічна оцінка проведених виховних заходів у групах, училищі;

безпосередня підготовка соціально-педагогічних заходів з різними групами учнів, окремими учнями, учителями, батьками;

співпраця із закладами, які забезпечують соціальний захист: правоохоронними органами; спеціалістами психолого-медико-педагогічних консультацій, соціальних служб для дітей, молоді та сім’ї, Міським Центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Дивосвіт»; представниками благодійних дитячих, молодіжних громадських організацій «Карітас», міським та обласним осередками товариства Червоного Хреста, організацією «Молода Просвіта».

Основними видами діяльності соціально-психологічної служби є:

просвітницька та психопрофілактична робота (виступи перед учнями, батьками та педагогічним колективом, засідання Штабу профілактики та засідання Наркологічного поста, тематичні лінійки, круглі столи);

-психологічне консультування: індивідуальне консультування учнів, педпрацівників, батьків; групове консультування учнів , педпрацівників, батьків;

-індивідуальна психодіагностика учнів, педпрацівників, батьків;

психодіагностика групова учнів, педпрацівників, батьків;

корекційно-відновлювальна та розвивальна робота (тренінги, ділові ігри);

зв’язки з громадськістю (за потребою) та відвідування учнів у гуртожитку, відвідування учнів за місцем проживання, батьків за місцем роботи (за потребою);

організаційно-методична робота.

Практичний психолог та соціальний педагог обирають та поєднують конкретні види робіт, визначають, які з них будуть пріоритетними, у залежності від специфіки закладу та проблем, що потребують розв’язання.

За даними соціального паспорту на 2022-2023 навчальний рік у ВПУ №13 навчаються:

діти – сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування – 12 чол.; напівсироти – 24 чол.; діти із вродженими вадами-5 чол.; діти з багатодітних сімей – 42 чол.; діти, чиї батьки є УБД та АТО – 8 чол.; учні, з числа внутрішньо переміщених осіб 13 чол.,учні, батьки яких проходять службу в ЗСУ або приймають безпосередньо участь у бойових діях відсічі та стримування збройної агресії – 14 чол., учні, які проживають у гуртожитку -105 чол.; учні, які перебувають на внутрішньому обліку училища -5 чол.

 

8.Наявність колективного договору та додержання його умов.

 

Колективний договір (дата набрання чинності 10.12.2020 року) укладено між адміністрацією і профспілковим  комітетом Вищого професійного училища №13 на 2021-2025 роки. Колективний договір має 10 розділів:

 1. Загальні положення і терміни.
 2. Виробничі та трудові відносини.
 3. Зайнятість працівників.
 4. Робочий час та нормування праці.
 5. Час відпочинку.
 6. Оплата праці.
 7. Соціально-побутові гарантії, пільги, компенсації.
 8. Умови і охорона праці.
 9. Зобов’язання і гарантії діяльності профспілкової організації.
 10. Контроль за виконанням колективного договору.

Колективний договір підписаний у двосторонньому порядку – від адміністрації директором ВПУ №13 Данилюком М.П., від профспілкової організації головою профкому Крушельницькою Г.Б., створена комісія з контролю.

До складу колективного договору увійшли документи: «Порядок розподілу педагогічного навантаження на новий навчальний рік, тарифікації вчителів (викладачів), вихователів, керівників гуртків»; «Перелік посад працівників з ненормованим робочим днем», «Положення про преміювання працівників ВПУ №13», «Комплексні заходи щодо встановлення нормативів безпеки, гігієни та навчально-виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій та пожеж», «Перелік професій і посад працівників, які мають право на доплату до тарифної ставки (окладу) за шкідливі умови праці», «Норми видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту», «Перелік професій і посад працівників, робота яких пов’язана із забрудненням і яким безоплатно видається мило», «Перелік професій і посад працівників, робота яких дає право на отримання додаткової відпустки», «Перелік професій і посад працівників, які мають право на доплату до тарифної ставки (окладу) за шкідливі умови праці»,  «Правила внутрішнього розпорядку працівників Івано-Франківського Вищого професійного училища  №13».

Колективний договір Вищого професійного училища №13 м. Івано-Франківська пронумерований, прошитий, скріплений підписом та печаткою. Зареєстрований Виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради за № 23/38.1-03/13 від 11.02.2021р., про що зроблений запис, про реєстрацію колективного договору.

8.Якісний склад педагогічних працівників

За штатним розписом в училищі працює 105 працівників.

Із них:

 • викладачі – 28
 • майстри – 18
 • і нші педпрацівники – 14
 • фахівці, службовці – 17
 • робітники – 28

Із  63  педпрацівників мають вищу освіту – 56.

Мають педагогічні звання:

 • викладач-методист – 2;
 • старший викладач – 14;

Кваліфікаційну категорію:

 • спеціаліст вищої категорії – 20;
 • спеціаліст першої категорії – 3;
 • спеціаліст другої категорії – 7;
 • спеціаліст (педагогічні працівники) – 8.

Майстри виробничого навчання, які мають тарифікаційні розряди:

 • тарифний розряд – 5;
 • тарифний розряд – 0;
 • тарифний розряд -1;
 • тарифний розряд -8;

Майстер в/н другої категорії – 6.

Майстер в/н першої категорії- 1.

Відомчі нагороди:

 • Почесна грамота МОН України – 5 (Данилюк М.П., Гінзилевич М.В.

Крушельницький М.П., Крушельницька Г.Б., Полячок Т.В.);

 • Нагрудний знак «Відмінник освіти України» – 3 ( Гінзилевич М.В.,

Крушельницький М.П., Крушельницька Г.Б.).

Із 64 педагогічних працівників пенсійного віку – 19, передпенсійного -7.

За 2021-2022 р  було прийнято 7 працівників, звільнено – 4.

Педагогічний стаж роботи:

 • 1-5 років – 14;
 • 6-10 років – 10;
 • 11-20 років – 13;
 • 21-30 років – 14;
 • понад 30 років – 10.

 

 1. Дотримання вимог нормативно-правових актів щодо створення та
  забезпечення умов праці педпрацівників

Умови праці педпрацівників ВПУ №13 організовані і функціонують у відповідності до нормативно-правових актів, якими керується в своїй роботі директор училища, це:

        Закон України “Про освіту”;

        Закон України “Про професійно-технічну освіту”;

 Указ Президента “Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні”;

        Національна доктрина розвитку освіти

        Державна програма “Вчитель”;

        Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (у сфері

вищої освіти);

        Наказ МОН України від 12.12.2007р. N1121 “Про виконання

розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.11.2007 р. N 886-р “Про схвалення плану заходів, спрямованих на задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах”;

Шляхи залучення роботодавців до участі у навчальному процесі ПТНЗ;

Постанова КМУ N 507 від 27.08.2010“Про внесення змін до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики”;

Постанова КМУ N 781 від 27.08.2010“Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів”;

Постанова КМУ N 783 від 27.08.2010 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. N 1240”;

Постанова КМУ N 784 від 27.08.2010 “Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням”;

Розпорядження КМУ N 42-p від 21.01.2009 “Питання управління окремими державними професійно-технічними навчальними закладами, підпорядкованими Міністерству освіти і науки, молоді та спорту”;

Розпорядження КМУ N 1723-p від 27.08.2010 “Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки”;

        Постанова КМУ N 495 від 15.04.2011 “Про затвердження Державної

цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки”;

        Наказ Міністерства N 541 від 07.06.2011 “Про Державну цільову

програму розвитку професійно-технічної освіти на 2011 – 2015 роки”;

Наказ Міністерства N 1563 від 29.12.2011 “Про затвердження Положення про Всеукраїнську координаційно-методичну раду з питань розвитку фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в професійно- технічних навчальних закладах”;

Наказ Міністерства N 1593 від 30.12.2011 “Про систему рейтингового оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році”;

Наказ Міністерства N 1336 від 22.11.2011 “Про затвердження критеріїв системи рейтингового оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів”;

Наказ Міністерства № 331 від 22.03.2012 “Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс веб-сайтів професійно-технічних навчальних закладів”;

Закон України «Про запобігання корупції» (в училищі розроблено «Пам’ятку-посібник з питань забезпечення доброчесності та протидії (запобігання) корупційної діяльності професійно-технічних навчальних закладів»).

Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922 щодо виконання вимог законодавства з питань забезпечення прозорості та інформаційної відкритості. Варто зазначити, що дане питання розглядалося на останній колегії Департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА, яка відбулася 07.06.2018 р. Вся робота по виконанні закону була покладена на  Мороз У.Б та старшого майстра Крушельницького М.П. Уляна Богданівна займається забезпеченням ефективного прозорого здійснення держаних закупівель. Інформація оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу (Prozorro Публічні закупівлі).

 

11.Ефективне використання та збереження державного майна

Перший дзвоник в училищі пролунав 1 вересня 1983 року. Це стало початком функціонування нового навчального закладу, який забезпечував робітничими кадрами ВО «Карпати». В училищі функціонують: трьохповерховий навчальний корпус; двоповерхова споруда навчальних майстерень; окрема споруда учнівського тиру, частина якого на сьогоднішній день здається в оренду, інша – використовується в навчально-виробничому процесі; 9-типоверхова споруда – учнівський гуртожиток з прибудовою, яка зараз використовується як учнівська майстерня; стадіон. В училищі постійно функціонує бібліотека, їдальня, спортивна зала, для проведення заходів використовується актова зала. Проведено інвентаризацію споруд та виготовлено свідоцтво на право використання земельної ділянки загальною площею 2,2741га. Все майно знаходиться у задовільному технічному стані та експлуатується за призначенням. За рахунок позабюджетних надходжень систематично проводяться ремонтні та ремонтно-аварійні роботи, заходи по енергозбереженню та дотримання задовільних санітарно-гігієнічних норм.

12.Міжнародна співпраця

Міжнародна співпраця, участь у міжнародних програмах та проектах є одним із основних пріоритетів розвитку освіти сьогодення.  Через міжнародні партнерські зв’язки, використовуючи принципи довіри та розуміння, молодь має змогу розвивати міжкультурне взаєморозуміння та вміння жити і працювати у глобальному просторі.

З метою інтегрування в європейський освітній простір, вдосконалення навичок роботи в міжнародній проектній групі, можливості застосування на практиці знань з іноземної мови проводився міжнародний проект «Академія дронів, польсько-українські творчі майстерні».

Результатом проекту стало вивчення основ конструювання, пілотування та програмування дронів, вдосконалення навичок створення веб-сайтів та  підвищення  професійної підготовки викладачів та учнів.

Вище професійне училище №13 м. Івано-Франківська уже багато років поспіль співпрацює з навчальними закладами країн Польщі, Румунії та бере участь у різноманітних міжнародних програмах та проектах. Налагодження партнерських зв’язків та розширення міжнародної співпраці є одним із основних завдань розвитку освітнього процесу. Веде активну співпрацю з 2015 року з Центром професійної і безперервної освіти “Електрик” в м. Нова Суль Республіка Польща.

У 2022 році в м. Варшава проходив міжнародний конкурс проектів, де ВПУ№13 м. Івано-Франківська з 60 учасників увійшли в десятку кращих проектів 2022 року та мали можливість продовжити участь у міжнародному проекті в рамках програми Польсько-українська рада молодіжних обмінів. Проект «Академія дронів, польсько-українські творчі майстерні»  за сприяння Польсько-української  ради молодіжних обмінів  тривав  з грудня 2021 року по листопад 2022 року.

З 24.09.2022 по 01.10.2022 10 учнів та викладач ВПУ№13 Мороз У.Б. взяли участь у проекті «Академія дронів, польсько-українські творчі майстерні». Головна мета проекту – розвиток творчих здібностей, креативності та підприємливості учасників через реалізацію проектів у рамках Drone Academy. Головними партнерами проекту є Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”

Конкретними цілями проекту  є:

-вдосконалення навичок роботи в міжнародній проектній групі;

-можливість застосувати на практиці знання з іноземної мови;

– реалізації бізнес-проектів,

-вивчення основ конструювання, пілотування та програмування дронів;

-вдосконалення навичок створення веб-сайтів, фотографування та відеозйомка.

Результатами проекту було виготовлення двох прототипів дронів, створення веб-сайту, бізнес-план проекту у тому числі технічна документація , презентації та відео інноваційної фірми, а також методичний посібник, який можна побачити на сайті партерів  www.pulb.cba.pl.

Реалізація освітнього проекту дозволила сформувати навички командної роботи, подолання мовного бар’єру, аналіз сильних та слабких сторін, розвиток у студентів пізнавальних навичок,  набуття знань, розвиток творчого та критичного мислення, вміння побачити, сформулювати та вирішити проблему, використовуючи велику кількість різноманітних доступних інформаційних ресурсів.

29.11-02.12.2022 року у м. Варшава Республіка Польща координатор міжнародних проектів  ВПУ№13 Мороз У.Б. прийняла  участь у підсумковій міжнародній конференції на тему “Сучасні освітні виклики та можливості в часи кризису” за сприянням  Biuro Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych FRSE , де обговорили поразки та успіхи в реалізації проектів .

Перспектива на майбутнє -це  наш розвиток, розвиток галузі професійної освіти. Тому наші плани на 2023 рік (березень -квітень)- це стажування і проходження практики наших учнів у закладах Німеччини.

 

Назва проєкту (тематичний напрям співпраці) Проект «Академія дронів, польсько-українські творчі майстерні» в рамках програми Польсько-української ради обміну молоддю.

Projekt ”Akademia dronów, polsko-ukraińskie warsztaty kreatywne”

Термін виконання проєкту 25.09.2022 р.  – 01.10.2022 р.
Короткий опис проекту (мета та завдання проекту співпраці) Основна мета проєкту – залучення молоді загальноосвітніх навчальних закладів до міжнародного співробітництва та допомогти  молоді реалізувати свій потенціал та розкрити свої таланти .

Завдання проєкту:

1. Посилення співпраці та обмін досвідом у галузі технічної освіти.

2. Аналіз сильних і слабких сторін у професійній освіті.

3.Вдосконалення навичок роботи в міжнародній проектній групі.

4.Можливість застосувати на практиці знання з іноземної мови.

5.Реалізації бізнес-проектів, вивчення основ конструювання, пілотування та програмування дронів, вдосконалення навичок створення веб-сайтів, фотографування та відеозйомка,.

6.Результати проекту  поширені на сайтах лідера, партнерів: www.stowarzyenieharmonia.pl, www.vpu13@i.ua, www.saceit.org.ua, www.ckziu-elektryk.pl, www.pulb.cba.plwww.pulb.cba.p

7. Подолання мовного бар’єру.

 

Досягнуті результати 1.      Створення симуляційної молодіжної компанії.

2.      Виготовлення двох прототипів дронів.

3.      Створення  сайту компанії, бізнес-план проекту, відео.

4.      Створення методичного посібника.

5.      Розроблено методичні рекомендації по застосуванню інноваційних технологій у навчальному процесі.

 

Донор (партнер) Міністерство національної освіти Республіка Польща.
 

 

 

 

 

13.Охорона праці

Робота по забезпеченню та дотриманню вимог охорони праці та умов безпеки життєдіяльності учнів та працівників здійснюється у відповідності  із Законом України «Про охорону праці», Положенням про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, нормативними актами з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, державними і галузевими стандартами, санітарними нормами і правилами.

Пріоритетним залишається збереження життя та здоров’я учасників освітнього процессу.

Задля цього в училищі створені здорові і безпечні умови для праці, безпечної експлуатації будівель, обладнання і технічних засобів навчання, створено оптимальний режим роботи і навчання.

Відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності  в училищі проводяться відповідні заходи, а саме:

 • призначені наказом відповідальні за стан охорони праці та безпеки життєдіяльності в структурних підрозділах;
 • перед початком навчального року оформлено всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах, майстернях, спортивному залі та акт готовності училища до нового навчального року;
 • забезпечено доступ в приміщення училища осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, що засвідчено відповідним Технічним висновком;
 • розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці для професій та видів робіт, інструкції з безпеки, пам’ятки та інструкції про заходи пожежної безпеки;
 • для посадових осіб переглядаються посадові інструкції з окремим блоком з охорони праці;
 • навчально-виробничі майстерні, кабінети, лабораторії укомплектовані справним інструментом та інвентарем, інструкціями з охорони праці та інструкціями про заходи пожежної безпеки, плакатами, медичними аптечками;
 • проводяться оперативні перевірки стану охорони праці, профілактичний огляд спортивного та виробничо-технічного, енергетичного обладнання;
 • проведено лабораторні заміри опору ізоляції електроустановок, електропроводки та заземлювальних пристроїв;
 • директор, керівники структурних підрозділів, інженер з охорони праці, інженерно-педагогічні працівники, технічний персонал училища вчасно проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці;
 • у квітні проведено планове спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівників училища, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою;
 • розроблені та внесені до колективного договору училища комплексні заходи щодо забезпечення встановлених нормативів з охорони праці;
 • до початку навчального року всі працівники пройшли обов’язковий медичний огляд;
 • проводились Тижні знань правил безпеки життєдіяльності та тиждень охорони праці;
 • розроблено пам’ятки, всі учасники освітнього процесу ознайомлені із правилами безпечної поведінки в умовах воєнного часу.
 • в училищі протягом звітного періоду проводились також такі наступні організаційно – технічні заходи:
 • проведено капітальний ремонт лабораторії електротехніки (№ 34) та поточний ремонт кабінету історії (№ 36);
 • замінено світильники  в майстерні слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів;
 • проведено перезарядку наявних в училищі вогнегасників та додатково придбано  9 порошкових вогнегасників;
 • оновлено медичні аптечки в приміщеннях училища.

З метою  покращення умов проживання  в гуртожитку:

 •  силами технічної служби училища проведено капітальний ремонт водопровідної системи гуртожитку, повністю замінено труби подачі холодної води на екопластикові (218 м);
 • на 9-му поверсі гуртожитку в кімнатах, де проживають учні, замінено всі шафи для зберігання одягу;
 • 7-ий, 8-ий та 9-ий поверхи гуртожитку доукомплектовані холодильниками – 8 шт.,   пральними машинами, мікрохвильовими печами – 6 шт., матрацами – 80 шт.;
 • встановлено додатково 3 електричних бойлери.

В даний час силами благодійних організацій проводиться капітальний ремонт блочних коридорів та санітарних вузлів 7-го та частково 8-го поверхів гуртожитку.

З метою безпеки проведення освітнього процесу в умовах воєнного часу перед початком навчального року в училищі облаштували укриття на випадок оголошення повітряної тривоги та інших надзвичайних ситуацій воєнного характеру.

 Для облаштування укриття було придбано 35 бетонних блоків, 21 тонну піску та 1000 мішків.

Для захисту 2-х сходових клітин та центрального входу в навчальний корпус працівниками училища було сформовано та встановлено  перекриття з мішків, наповнених піском.

В укритті налагоджено питний режим, створено запас їжі та медикаментів на випадок надзвичайної ситуації.

Придбано генератор електричної енергії для забезпечення стабільних умов життєдіяльності, належного режиму харчування учнів та забезпечення інших нагальних потреб в умовах планових та аварійних відключень електроенергії.

Нещасних випадків з учасниками освітнього процесу та пов’язаних з виробництвом за звітний період не було.

 

Колективу вдалося досягти значних успіхів у навчально-виховній, виробничій та навчально-методичній роботі. Протягом 2021-2022 р.р. було вжито всіх необхідних заходів щодо вдосконалення системи управління училища, зміцнення фінансово-господарської та трудової дисципліни, забезпечено виконання державних стандартів ПТО. Поступово здійснюється модернізація матеріально-технічної бази, зростає фаховість педагогів, професійний та особистісний розвиток учнів.

Важливим завданням залишається підвищення психолого-педагогічних знань педпрацівників, поліпшення співпраці з навчальними закладам П(ПТ)О, ВНЗ, роботодавцями.

Виходячи із моніторингових досліджень сучасного ринку праці, керуючись

Державною цільовою програмою розвитку професійно-технічної освіти, діяльність училища була спрямована на виконання визначених колективом пріоритетних напрямків розвитку навчального закладу.

 

Перед нами стоїть завдання – впевнено розвиватися, зберігаючи і примножуючи традиції, сформовані за увесь час існування навчального закладу. Прогнозованість результатів, прозорість рішень, працездатність, відповідальність за доручену справу – ось що має визначати стиль нашої спільної роботи;  сприяння створенню в колективі здорової атмосфери, доброзичливості  та взаємоповаги,  хорошої  психологічної обстановки.

Працювати на майбутнє – це не відкладати задуманого на завтра.

Дякую за увагу!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*