Звіт в.о. директора ВПУ№13 м. Івано-Франківська Мирослава Данилюка за 2023-2024 н.р.

Звіт дир ВПУ13 2023-2024 ЗВІТ ВПУ 13 (2023-2024 нр)вв

Звіт

в.о. директора Вищого професійного училища №13
м. Івано – Франківська

Данилюка Мирослава Петровича
за   2023-2024 навчальний рік

 

ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ

 

Вище професійне училище №13 м. Івано-Франківська – є державним професійно-технічним навчальним закладом. Загальна мета діяльності закладу –  реалізація Державних стандартів у галузі освіти, створення умов для підвищення рівня розвитку кожної дитини, її самореалізації; здійснення ефективної підготовки випускників до майбутнього життя. Кожен здобувач освіти під час освітнього процесу повинен отримати знання та компетентності, які знадобляться йому в самостійному дорослому житті.

Сьогодні загальною метою діяльності навчального закладу  є забезпечення та примноження досягнень і кращих традицій, розвиток, поглиблення нових напрямків діяльності, стабільність та системність роботи, забезпечення  позитивного морально-психологічного клімату в колективі.

У звіті про виконану роботу за  2023-2024 навчальний рік хочу зробити аналіз діяльності колективу. Свою доповідь, я поділю на розділи, які характеризують роботу навчального закладу в цілому.

Сучасне училище – великий і складний механізм, належну роботу якого забезпечує велика кількість служб: це і педагогічні працівники, технічний та обслуговуючий персонал, батьківська громадськість. У повсякденному житті кожен із нас, зрозуміло, по-різному несе міру відповідальності перед суспільством за те, яку освіту дає наш навчальний заклад.

Прийшов час підбити підсумки діяльності колективу училища.

 1. Організація навчально-виховного та навчально-виробничого процесу

Училище діє на підставі Статуту затвердженого заступником Міністра освіти і науки України В.В. Тимошенко 07.12.1999р., зареєстрованого 12.09.1999р. Івано- Франківським міськвиконкомом зі змінами від 17.10.2006р. та 10.07.2011р.

Вся робота з організації навчально-виховного та навчально-виробничого процесу ведеться у відповідності до плану роботи Вищого професійного училища №13. План роботи на поточний навчальний рік розглядається та схвалюється педагогічною радою на початку кожного поточного навчального року.

План роботи вміщує розділи зазначені в п.2.1 розділу 2 «Положення про організацію навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах», це:

 • організаційні заходи;
 • теоретична підготовка;
 • професійно-практична підготовка;
 • виховна робота;
 • фізична підготовка;
 • контроль за організацією навчально-виробничого процесу;
 • методична робота;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • охорона праці;
 • удосконалення навчально-матеріальної бази;
 • профорієнтаційна робота;
 • фінансово-господарська та навчально-виробнича діяльність.

Зміст освітньо-виробничого процесу та  термін навчання у закладі освіти визначаються робочими навчальними планами і програмами, які розроблені спільно з підприємствами-замовниками на основі Типових навчальних планів і програм та вимог Державного стандарту професійної (професійно-технічної) освіти.

З кожної професії розроблені комплекти навчально-плануючої документації, до яких входять робочі навчальні плани, робочі навчальні програми, тематичні плани, поурочно-тематичні плани, переліки навчально-виробничих робіт, плани виробничого навчання на семестр і на місяць, плани уроків, паспорти комплексного методичного забезпечення предметів і професій. Навчання проводиться у кабінетах та майстернях, які відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик та навчальних програм.

Основою теоретичного навчання в училищі є озброєння учнів системою знань, необхідних для глибокого і повного опанування професією. Виробниче навчання передбачає підготовку учнів до безпосереднього здійснення трудових прийомів.

Заняття, виробнича практика, поетапна кваліфікаційна атестація (ПКА) та державна кваліфікаційна атестація (ДКА) проводиться згідно з графіком навчально-виробничого процесу та розкладу занять.

Оперативну, точну, об’єктивну інформацію про поточний стан освітнього процесу надають регулярні моніторингові дослідження,  які є необхідним інструментом аналізу різних сторін навчально- виховного процесу.

Аналіз успішності є матеріалом для індивідуальної роботи із здобувачами освіти, стимулює учнівський і педагогічний колектив для поліпшення діяльності.

Якість навчання здобувачів освіти повністю залежить від якісної підготовки викладача чи майстра виробничого навчання до уроку. Для цього в училищі  створено всі необхідні умови, уроки теоретичного та практичного навчання проводять з використанням  мультимедійної техніки та комп’ютерних програм. Необхідна навчальна, науково-методична література є в бібліотеці училища, методичному кабінеті, навчальних кабінетах. Всі педагогічні працівники відповідально відносяться до своїх обов’язків, творчо підходять до вибору ефективних методів і інноваційних технологій на своїх уроках.

В умовах воєнного стану впродовж всього навчального року освітній процес відбувався без зривів, згідно Робочих навчальних планів, 2023-2024 навчальний рік завершується успішно.

Професійно-практична підготовка здобувачів освіти залежить від правильної організації виробничого навчання у навчальних майстерня, лабораторіях та виробничої практики здобувачів освіти на підприємствах. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України №992 від 07.06.1999 «Про затвердження порядку надання робочих місць для проходження здобувачами освіти, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики», навчальним закладом укладено договори для проходження виробничого навчання та виробничої практики з підприємствами міста. Виробнича практика учнів  є одним із важливих видів навчальної роботи і здійснюється з метою набуття виробничих навиків, приймати самостійно рішення в реальних виробничих умовах. Вона покликана підготувати майбутніх спеціалістів до реальної практичної роботи, забезпечити належний рівень їхньої професійної підготовки.

Заклад співпрацює з Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу. Проведена екскурсія для учнів 4 і 5 курсів спеціальності Автомобільний транспорт, мета якої – ознайомлення з освітніми програмами, спеціальностями, матеріально-технічною базою (завідувач кафедри Криштопа С.І.).

Участь в заході «Технопікнік»: відвідування учнями локацій інноваційного обладнання, майстер-класів, воркшопів. Учні мали змогу ознайомитися і спробувати роботу безпечного для них обладнання та приладів ІФНТУНГ.

Також відбулося стажування 5 викладачів (Бабак А.Я., Пнівчук Г.М., Гудименко Н.Ю., Гриник Ю.І., Майкович Є.П.) на кафедрах ІФНТУНГ.

Виробниче навчання здобувачів освіти проводиться за кваліфікаційними рівнями. При завершенні кожного етапу навчання здобувачі освіти проходять виробничу практику на підприємствах, відпрацьовують пробну кваліфікаційну роботу, проходять поетапну атестацію і їм присвоюється відповідний розряд або кваліфікація за Державними стандартами.

Уроки в майстернях проходили на належному рівні та в режимі офлайн. Під час уроків виготовлялась корисна продукція- буржуйки для ЗСУ, здійснювався ремонт автомобілів для ЗСУ, проводились ремонтні роботи в гуртожитку, майстернях, кабінетах та інші опоряджувальні роботи.

Теоретичне навчання здійснюється в 21 навчальному кабінеті (з них 9 кабінетів професійно-технічного циклу), в 6 лабораторіях; виробниче навчання – в 11 майстернях.

Вище професійне училище №13 є атестованим навчальним закладом за рішенням ДАК від 23.06.2021   р., протокол №142 (наказ МОН України від 30.06.2021р. №737).

Наявні ліцензії про надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної підготовки робітничих професій:

-4222 Адміністратор

-7137 Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

-7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

-4212 Контролер ощадного банку, 4112 Оператор комп’ютерного набору

-7242 Налагоджувальник технологічного устаткування (електронна техніка)

-4121 Офісний службовець (бухгалтерія)

-7242 Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів,

7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

-7213 Рихтувальник кузовів

-7213 Рихтувальник кузовів, 8322 Водій автотранспортних засобів категорії В

-7213 Рихтувальник кузовів, 7212 Електрозварник ручного зварювання

-7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

-7213 Рихтувальник кузовів, 7231Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів”

-7241 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування.

Підготовка кваліфікованих робітників ведеться на основі базової середньої освіти-термін навчання 2 роки 10 місяців, на базі повної загальної середньої освіти – термін навчання 10 міс., 1 рік 5 місяці, 1 рік 6 місяців. В училищі також ведеться підготовка фахових молодших бакалаврів за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» галузі знань 74 «Транспорт» (освітньо-професійна програма «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів») на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» з професій 7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, 7241 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування (термін навчання 1 рік 10 місяців).

На  01.10.2023 р. в училище здобували освіту 462 учня, з них на 3-му ступені фахового молодшого бакалавра -50 учня.

У зв’язку  з воєнним станом в нашій країні, освітній процес в училищі здійснюється в умовах очного, дистанційного або змішаного навчання. Враховуючи, що 108 учнів перебувають за кордоном і продовжують дистанційно навчатися в училищі, викладачі і майстри виробничого навчання використовують у своїй роботі інноваційні (дистанційні) технології навчання.

На сьогоднішній день ВПУ№13 здійснює на договірних засадах підготовку робітничих кадрів більш як для шістдесяти  підприємств та приватних підприємців. Співробітництво з підприємствами різної форми власності, перш за все, полягає в тому, що вони надають робочі місця для учнів училища і створюють належні умови для відпрацювання професійних умінь і навичок. Училище співпрацює з  КП «ЕлектроАвтоТранс», КП «ВодоЕкоТехПром», ДЗ ВО «Карпати», ТзОВ «Західні Енерготехнології»,  ПП Комфортліфт,  ПП Мотодромсервіс, ТзОВ «Корида-Транс», ТзОВ «Фотонік»,  ТзОВ «В.Р. Таксервіс», СТО Техносервіс-Каскад, СТО «Класік-Авто», СТО  STARMERS, СТО «Мерседес Сервіс», СТО «СКЛ Автосервіс», ПП Косован А.Я. та іншими підприємствами міста та області.

Зазначені підприємства є базою для проходження практики. Учням  закладу дозволено самостійно обирати місце проходження практики, зокрема, з правом наступного працевлаштування.

Працевлаштування випускників у 2022-2023 нр складає 76 % (випуск – 232 учня, працевлаштовано-177 учня).

Укладені двосторонні та багатосторонні договори щодо надання робочих місць для проходження виробничої практики. Розроблено програми виробничої практики, ведеться облік виконання навчально-виробничих робіт під час практики, критерії оцінювання, організовано системний контроль за відвідуванням практики учнями керівниками практики від училища, здійснюється перевірка відповідності робочих місць учнів на підприємствах відповідно до вимог програми виробничої практики. Щоденники, виробничі характеристики, робочі наряди на виконання кваліфікаційної роботи, акти обстеження робочих місць оформленні належним чином та зберігаються у навчальному закладі.

Співпраця навчального закладу і роботодавця – це перспективний шлях розв’язання багатьох проблем, що виникають у процесі підготовки кваліфікованих робітників та їх подальшому працевлаштуванні. Основними формами співпраці училища і базових підприємств є:

 • організація екскурсій;

–     активна участь фахівці підприємств у кваліфікаційних атестаціях випускників;

–  участь роботодавців у формуванні змісту професійної освіти, вдосконаленні навчальних планів та програм, організації виробничого навчання та виробничої практики;

– стажування майстрів  виробничого навчання, викладачів предметів професійно-теоретичної підготовки.

Практика показує, що випускники тих майстрів виробничого навчання, які систематично проходять стажування, займаються самоосвітньою діяльністю, охоче опановують сучасні виробничі технології, швидше адаптуються у виробничій сфері і реалізують свої здібності та знання, отримані в навчальному закладі. Прикладом цьому є наші випускники, які після закінчення навчання повернулися працювати на підприємства, де проходили виробничу практику. Проте, проблеми існують, а саме значна кількість роботодавців, які потенційно можуть бути соціальними партнерами відмовляються укладати довгострокові угоди про співпрацю у зв’язку з економічною нестабільністю. Однією з проблемних питань сьогодення є велика ціна сучасного обладнання, що унеможливлює самостійно навчальному закладу його придбати, а співробітництво з підприємствами різної форми власності створює належні умови для відпрацювання професійних умінь і навичок учнів на підприємстві.

 

Наші досягнення за 2023-2024 навчальний рік:

З метою стимулювання творчого, інтелектуального розвитку особистості, задоволення їх потреб у творчій реалізації, виявлення кращого досвіду, науково-практичної та експериментальної діяльності учнівська молодь нашого училища  була залучена до різноманітних конкурсів, олімпіад, проєктів тощо.

Обласні конкурси:

– І місце у виставці-конкурсі науково-технічної творчості учнівської молоді «НАШ ПОШУК І ТВОРЧІСТЬ -ТОБІ, УКРАЇНО!» – Іван Теслюк (група ЕО 6-1), під керівництвом майстра виробничого навчання Івана Адамовського.

– ІІ і ІІІ місце у виставці-конкурсі науково-технічної творчості учнівської молоді «НАШ ПОШУК І ТВОРЧІСТЬ -ТОБІ, УКРАЇНО!» – Василь Влашин, Сергій Спільчак  (група РК 17-1 і Віктор Марчук (група РК 17-1), під керівництвом майстра виробничого навчання Галини Пнівчук.

– І місце у виставці-конкурсі моделей військової техніки – Святослав Свергун (група ЕО 6-1), під керівництвом майстра виробничого навчання Івана Адамовського.

– ІІ і ІІІ місце у виставці-конкурсі моделей військової техніки – Василь Влашин (група РК 17-1), і Віктор Марчук, Богдан Братчук (група РК 17-1)  під керівництвом майстра виробничого навчання Галини Пнівчук.

На базі ВПУ №13 відбувся міський конкурс з визначення кращого електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування. І місце учень групи ЕО -6-1 – Іван Теслюк (майстер виробничого навчання Іван Адамовський).

В ліцеї №23 проведені майстер-класи про презентації професій «Майстерня професій».

Підсумком ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із загальноосвітніх предметів є 4 переможці:

ІІІ місце   з англійської мови – Максим Шинкаренко, під керівництвом викладача Віри Боднар;

ІІІ місце з історії – Виваль Максим, під керівництвом викладача Сергія Майдана;

ІІІ місце з математики – Самуляк Станіслав, під керівництвом Ольги Багири;

ІІІ місце   з  української мови та літератури  – Станіслав Самуляк, під керівництвом викладача Віри Шутки.

ІІ місце з предмета охорона праці в ІІ етапі обласної олімпіади серед учнів закладів професійної освіти – Максим Грекуляк, під керівництвом викладача Уляни Мороз.

І місце у ІІ етапі ХІV Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т. Шевченка – Cтаніслав Самуляк під керівництвом викладача Віри Шутки.

ІV місце у ІІ етапі ХХІV Міжнародного  конкурсу з української мови ім. П.Яцика– Cтаніслав Самуляк під керівництвом викладача Віри Шутки.

IV призове місце за історичний проєкт «Кістки під землею мовчать, але Україна нескорена…(Галичина, Дем’янів Лаз)» у Конкурсі молодіжних історичних проєктів серед учнів та викладачів України «Критичний інструментарій для викладання історії», під керівництвом викладача Сергія Майдана.

Ми живемо в час ринкових відносин, тому майбутнє підростаючого покоління не віддільне від ринку праці. Педагогічні працівники училища постійно знаходяться в творчому пошуку, ефективно застосовують інноваційні технології та інтерактивні методи навчання.

Добре, коли майстри виробничого навчання не просто навчають сліпо копіювати їх рухи, дії, операції, прийоми, а вчать мислити, чому саме так, а не інакше потрібно виконувати той прийом. Робітник сьогодні має бути мислячим з раціоналізаторським додатком, креативним і підприємливим.

За організацію і контроль навчального процесу у ВПУ №13 відповідають заступник директора з навчально-виробничої роботи Гудименко Н.Ю., заступник директора з навчальної роботи Гінзилевич М.В.. Заступником складається розклад занять у відповідності до навчальних планів. Розклад затверджений директором училища, скріплений печаткою. Робочі навчальні плани розроблені на підставі типових, згідно з Державними стандартами професійно-технічної освіти, погоджені із замовниками робітничих кадрів, НМК ПТО в Івано-Франківській області та затверджені директором департаменту освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації.

Навчання учнів ведеться у чіткій відповідності до державних стандартів ПТО в таких напрямах:

 1. Компетентнісно орієнтований підхід навчання.
 2. Втілення учнівського самоврядування та співробітництво учнівського та педагогічного колективів.
 3. Формування професійних вмінь та навичок.
 4. Використання технічних засобів навчання на уроках теоретичного та виробничого навчання.
 5. Впровадження сучасних інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Педагогічний колектив училища у 2023-2024 н.р. працював над:

– підвищенням результативності навчально-виробничого процесу, якості знань учнів;

– удосконаленням та модернізацією матеріально-технічної бази майстерень;

 • професійним зростанням фахової майстерності педагогічних працівників щодо впровадження в навчальний процес сучасних передових та інформаційних технологій;
 • виконанням плану виробничої діяльності, збільшенням позабюджетних надходжень від виробничої практики учнів;
 • над поповненням матеріально – технічного та комплексно – методичного забезпеченням кабінетів та майстерень виробничого навчання;
 • покращенням профорієнтаційної діяльності, залученням учнів до профорієнтаційної роботи.

На сьогоднішній день дуже актуальною є проблема виявлення, розвитку та педагогічної підтримки здібних та обдарованих учнів, розкриття їхнього потенціалу. Наш навчальний заклад – це заклад, де формується нова людина і тому перед колективом постає завдання: виявити, навчити і працювати над розвитком здібностей учнів.

Різноманітні конкурси, тематичні лінійки, змагання, олімпіади з предметів загальноосвітньої підготовки, які проводять в училищі, дозволяють виявити творчі здібності учнів.

У вересні 2023 р проводили моніторинг знань із загальноосвітніх предметів, де учні показали досить позитивні результати. В кінці навчального року проводяться директорські контрольні роботи, аналіз результатів яких розглядається на засіданнях методичних комісій та педагогічних радах. Обговорюються недоліки, плануються заходи щодо їх усунення.

Планування навчально-виробничого процесу відбувається відповідно до наказу МОН від 30.05.2006р. №419 «Про затвердження Положення, про організацію навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах».

У відповідності з планом здійснюється контроль за станом навчально- виробничого процесу, заступниками директора систематично перевірялась підготовка до занять, стан викладання предметів, ведення плануючої документації, впровадження інноваційних технологій.

Результати внутрішньоучилищного контролю знаходили відображення у рішеннях педагогічної ради. Систематично контролювався стан ведення журналів, відвідування уроків учнями.

 1. Виконання обсягів регіонального замовлення

Щорічно доводяться затверджені обсяги регіонального замовлення на прийом учнів на навчання за відповідними професіями. В теперішніх умовах демографічного спаду форми профорієнтаційної роботи колективу ВПУ №13 набувають різноманітних, змістовних, часто нестандартних форм і методів.

План регіонального замовлення   за 2023-2024 н.р. виконано на 76% (план -222 учня, факт- 168 учнів). Не набрано на базі 9 класу Контролер банку, Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів; на базі 11 класу – Рихтувальник кузовів, Налагоджувальник технологічного устаткування (електронна техніка).

Контингент учнів: на 01.10.2023 р. – 462 учнів; на 01.01.2024 р. – 457 учнів; відсів протягом року – 18 осіб з 1курсу; очікуваний контингент на 01.07.2024 (перехідний) – 221 учень. Відраховано за поточний навчальний рік 17 учнів, з них з 1 курсу -9 учнів.

 

 

 1. Дані фінансово-господарської діяльності у ВПУ №13
  за
  2023-2024 навчальний рік

Виконанням фінансово-господарської роботи займаються кваліфіковані, досвідчені бухгалтери, які в своїй роботі постійно користуються нормативно-правовою базою, щоб уникнути фінансових порушень.

 

Згідно затверджених кошторисів на 2024р. планові видатки мають становити:

 • За рахунок коштів місцевого бюджету – 20763700,00грн.
 • За рахунок освітньої субвенції – 3153000,00грн.
 • За рахунок коштів місцевого бюджету для підготовки фахових спеціалістів – 1995300,00грн.

Видатки за період з червня 2023р. по травень 2024р. по загальному фонду становлять 17766210,96грн.,  по Освітній субвенції 3152590,99грн., по загальному фонду (фахові спеціалісти) 1662385,99грн., а саме:

КЕКВ Найменування видатків Загальний фонд Освітня субвенція
2111 Заробітна плата 10093945,24 2728878,40
2120 Нарахування на оплату праці 1024048,05 423712,59
2210 Придбання предметів та матеріалів 236078,15
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали

 

6300,00
2230 Харчування учнів 166807,92
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 83728,03
2271 Оплата теплопостачання 1844751,98
2272 Оплата водопостачання 121236,67
2273 Оплата електроенергії 459564,19
2275 Оплата інших енергоносіїв 7943,13
2720 Стипендія 3639410,60
2730 Інші виплати населенню 78512,00
2282 Інші видатки 3885,00
Усього 17766210,96 3152590,99

 

КЕКВ Найменування видатків Загальний фонд

(фахові спеціалісти)

2282 Заробітна плата 865301,13
2282 Нарахування на оплату праці 89516,11
2282 Медикаменти та перев’язувальні матеріали

 

2100,00
2282 Оплата теплопостачання 110000,00
2282 Оплата водопостачання 1600,00
2282 Оплата електроенергії 18500,00
2282 Стипендія 575368,75
Усього 1662385,99

 

 

 • Видатки за рахунок коштів спеціального фонду за січень-травень 2024ріку:

Згідно з їх основної господарської діяльності – 124222,38грн.

Від господарської діяльності – 685206,75грн.

Оренда майна – 24949,00грн.

Практика – 49123,25грн.

 

 

КЕКВ Найменування видатків Сума/грн. коп.
2111 Заробітна плата 164769,39
2120 Нарахування на оплату праці 26655,81
2210 Придбання предметів та матеріалів 25509,42
2230 Харчування учнів 90417,99
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 4812,50
2271 Оплата теплопостачання 241853,61
2272 Оплата водопостачання 28440,24
2273 Оплата електроенергії 245390,84
2275 Оплата інших енергоносіїв 4739,00
2800 Інші виплати населенню 1789,33
Усього 834378,13

 

 • Видатки за рахунок коштів благодійних внесків січень-травень 2024року 34057,68грн.
 • Видатки по натуральній формі січень-травень 2024року 80522,56грн.
          КЕКВ Найменування видатків В тому числі:
За рахунок отриманих коштів Натуральна форма
2210 Придбання предметів та матеріалів 30157,68 80522,56
Березень

 

Натільні ігри 3334,56
Книги 7000,00
Телевізор 17200,00
Кабеля 1712,00
Крісло розкладне

 

13700,00
Стіл журнальний 2420,00
Диван 18456,00
Стелаж 4700,00
Стілець 12000,00
Травень Сантехнічні товари 30157,68
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3900,00
Травень Виготовлення стенд ролл-ал Standart

80х200см

3900,00
Усього 34057,68 80522,56

 

Кредиторська заборгованість станом на 01.06.2024р. – 5174495,78грн. а саме:

По КПКВК 0611091 (загальний фонд) становить 4802311,12грн. А саме по КЕКВ 2111-154752,44грн., прибутковий податок 152100,00грн., військовий збір 2000,00грн., профспілкові внески 652,44грн. КЕКВ 2120 – 1389597,83грн. єдиний соціальний внесок, КЕКВ – 2210 – 115243,69грн. предмети, матеріали, обладнання та інвентар, КЕКВ-2230 – 56826,33грн. продукти харчування, КЕКВ – 2240-17938,04грн. – оплата послуг крім  комунальних, КЕКВ-2271 – 2710426,36грн. оплата теплопостачання, КЕКВ-2272 – 12663,66грн. оплата водопостачання, КЕКВ-2273 – 50599,53грн. – оплата електроенергії,      КЕКВ-2275 – 831,13грн. – оплата інших енергоносіїв,     КЕКВ- 2720 – 293432,11грн. стипендія;

По КПКВК 0611092 (освітня субвенція) становить 82300,00грн. А саме по        КЕКВ-2120– 82300,00грн. єдиний соціальний внесок.

По КПКВК 0611101 (фахові спеціалісти) становить 289884,66грн. А саме 12500,00грн. ПДФО, 90900,00грн. єдиний соціальний внесок, 110000,00грн. оплата теплопостачання, 22734,66грн. оплата електроенергії, 53750,00грн. стипендія.

 

 1. Розвиток навчально-матеріальної бази та виробнича діяльність

Відновила роботу учнівська СТО- розроблено положення, складено прейскурант робіт. На базі СТО проводиться ремонт автомобілів.

У майстернях училища виконувались роботи з виготовлення продукції і надання послуг населенню, а саме:

– виготовлення учнівських стільців;

– ремонт автомобілів для ЗСУ;

– виготовлення твердопаливних котлів для ЗСУ;

– виготовлення навчальних стендів з професій  Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, Рихтувальник кузовів;

– виготовлено пересувну підставку для зварювального апарату;

– перероблено з учнівських стільців табуретки для гуртожитку;

– проведено ремонт лавок для спортивної зали; реставровано учнівські стільці для кабінету 24;

-виконано ряд зварювальних робіт для навчального закладу та учнівського гуртожитку;

– зібрано і встановлено лавки у відпочинковій зоні;

– виготовлено ряд експонатів та діючих моделей для участі в технічних виставках;

– виготовлено і встановлено меморіальних знак у сквері у пам’ять загиблих випускників училища;

-проведено значну кількість робіт з відновлення і профілактичного ремонту обладнання майстерень, також придбано або виготовлено навчальне обладнання для майстерень 2,3,5,9,10.

Загалом виготовлено в майстернях продукції і надано послуг населенню на суму 33876 грн.

Доходи від виробничому навчанні в умовах виробництва і виробничої практики складають:

 • перераховано від підприємств – 58624 грн.;
 • благодійні перерахування – 119600 грн.

 

 1. 5. Навчально-методична робота
  • Аналіз методичної роботи

Згідно із  Положенням про методичну роботу у ЗП(ПТ)О методична робота у  Вищому професійному училищі №13 здійснюється згідно із Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Положенням про атестацію педагогічних працівників».

Методична робота в училищі спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності, розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу і здійснюється з метою поліпшення якості підготовки кваліфікованих робітників відповідно до вимог Державного стандарту професійної освіти та ринку праці. Загальну організацію методичної роботи в училищі здійснює директор, а безпосередніми організаторами методичної роботи є заступник директора з навчальної роботи Мирослава Гінзилевич та методист училища Олена Дубницька.

В 2023-2024 навчальному  році  педагогічний колектив працював над  навчально-методичною проблемою «Реалізація інноваційних освітніх технологій як засіб досягнення ефективності професійного навчання і навчально-виховного процесу в умовах компетентнісної освіти».

У навчальному році педагогічний колектив працював над практичним дослідженням навчально- методичної проблеми училища, а саме – формування педагогічного досвіду з впровадженням в навчально-виховний процес методичної теми.

Перед педагогами були поставлені основні завдання по впровадженню  напрацювань із проблеми у практику роботи педагогічного колективу,  створення умов для безперервного вдосконалення професійної майстерності кожного педагога. Ці питання були успішно проаналізовані, обговорені на засіданнях методичних комісій реалізовані на практиці шляхом проведення та забезпечення участі в конкурсах, виставках різних видів, науково-практичних конференціях для учнів та викладачів, майстрів виробничого навчання.

Згідно Річного плану роботи училища проводилися засідання педагогічної ради училища. Для реалізації завдань, висунутих педагогічною радою, в училищі працюють 6 методичних комісій (МК):

– педагогічних працівників автосервісного напряму,

– викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін,

– педагогічних працівників комп’ютерного та економічного напрямку,

– викладачів  природничо-математичних дисциплін,

– педагогічних працівників електротехнічних і загальнотехнічних дисциплін,

– класних керівників.

Методичні комісії, під керівництвом своїх голів, проводили щомісячно засідання згідно планів роботи комісій на навчальний рік та з метою реалізації завдань, визначених планом методичної роботи училища на навчальний рік. Кожна МК провела по 10 засідань, робота яких будувалася за окремими місячними планами, складені протоколи засідань.

Методична робота в училищі сконцентрована  за такими основними напрямками:

 • надання допомоги педагогічним працівникам в розробці навчальних планів, навчально-методичних комплексів і плануючої документації;
 • вивчення професійної діяльність педагогів відносно впровадження інноваційних технологій навчання;
 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань освіти, педагогіки і психології;
 • забезпечення системного підходу до організації навчально-методичної роботи з педагогічними кадрами, яка спрямована на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного викладача та майстра виробничого навчання, на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу у цілому, а в остаточному підсумку – на досягнення оптимальних результатів навчально-виховної роботи над методичною темою училища;
 • підготовка конкурентноспроможних випускників, здатних адаптуватися до змін у соціально-економічному середовищі, конкурувати на українському та європейському ринках праці.

З метою активізації творчої і пізнавальної діяльності учнів, формування в них сталого інтересу до вивчення предметів з обраної професії, протягом 2023-2024 навчального року в училищі було проведено 13 методичних тижнів. Завдяки ініціативі викладачів Шутки В.І., Пітух Л.І., Багири О.М.,  Пашинського Р.Р, Гриник Ю.І., Адамовського І.М., очолювані ними методичні комісії провели по можливості заплановані виховні заходи, методичні  тижні,  відкриті уроки, екскурсії.

З метою прискорення професійної адаптації молодих спеціалістів  щорічно працює «Школа педагогічного становлення» майстра виробничого навчання і викладача.

 • Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників училища у 2023-2024 навчальному році відбулася відповідно до вимог Положення про атестацію педагогічних працівників             (наказ МОН України №805 від 09.09.2022 р.). У  ВПУ №13 м. Івано-Франківська 28 березня Атестаційною комісією І рівня була проведена атестація 17 педагогічних працівників, з них 10 викладачів, 1 соціальний педагог і 6 майстрів в/н.

Атестаційною комісією ІІ рівня при департаменті освіти  та науки Івано-Франківської міської ради проатестований 1 викладач.

Цифровий звіт

про підсумки атестації ВПУ №13 м. Івано-Франківська  ( 2023-2024 н.р.)

 Згідно з наказом Вищого професійного училища №13 м.Івано-Франківська

«Про підсумки атестації педагогічних працівників училища»

від 01 квітня 2024 № 49

 

Результат

 атестації

2024

 

Присвоєно

Результат атестації

2024

 

Підтверджено

У закладі освіти працює всього педагогічних працівників – 60

 

У закладі освіти атестовано:
–          на відповідність займаній посаді 11 6
–          «спеціаліст»
–          «спеціаліст другої категорії» 1 1
–          «спеціаліст першої категорії» 2 1
–          «спеціаліст вищої категорії» 2
–          «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший викладач» 1 3
–           «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «викладач-методист»
–          14 тарифний розряд та педагогічне звання «майстер виробничого навчання першої категорії» 1 1
У закладі освіти проходили атестацію як майстри виробничого навчання

з них:

– 11 тарифний розряд
– 12 тарифний розряд 3
– 13 тарифний розряд
-14 тарифний розряд 1
ВСЬОГО: 11 6
17

 

5.3 Підвищення кваліфікації, забезпечення постійного професійного розвитку керівників та інших працівників ЗП(ПТ)О.

Однією з основних форм удосконалення фахової майстерності педагогічних працівників і обов’язковою умовою атестації є підвищення кваліфікації. Педпрацівники проходять курси підвищення кваліфікації відповідно до затвердженого план-графіку. Керівники та інші працівники училища проходять курси підвищення кваліфікації  на базі Львівського навчально-наукового центру професійної освіти (за 2023-2024 нр- 11 педагогічних працівників пройшли курси) та  Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (20 педагогів), на базі Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу- підвищення кваліфікації згідно індивідуальної програми стажування пройшли 5 педагогів. Крім того педагогічні працівники постійно займаються самоосвітою. Підвищують кваліфікацію шляхом участі у конференціях, семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо, що забезпечує постійний професійний розвиток.

Для підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання створюються умови для стажування. За 2023-2024 навчальний  рік пройшли стажування на фірмах і підприємствах міста 3 майстра виробничого навчання (Бабак А.Я., Адамовський І.М., Руденко О.С.).  Підтвердженням участі викладачів та майстрів виробничого навчання у вказаних заходах є відповідні сертифікати, а результатом – розширення власного світогляду та обмін досвідом.

 

5.4 Участь учнів та педагогічного колективу у навчально-методичних заходах, Всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, вебінарах

 

Училище ставить  за мету якісну підготовку кваліфікованих робітників, які є всебічно розвиненими, ініціативними, володіють вмінням працювати в команді. З метою поширення педагогічного досвіду, підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників під час зимових канікул кожною методичною комісією проводився обмін досвідом роботи над навчально-методичною проблемою, відбувалися тренінги. В закладі і за межами закладу  активізувалася робота з вивчення педагогічного досвіду викладача професійно-теоретичної підготовки, голови методичної комісії класних керівників Лілії Пітух.  Головою методичної комісії педагогічних працівників комп’ютерного та економічного напрямів, викладачем  Юлією Гриник  створена і надрукована методична розробка: «Лабораторний практикум з предмета  Комп’ютеризація облікової інформації».

Наші педагоги взяли участь у таких заходах:

 1. 09.2023 Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Концепція консультування з молодіжного підприємництва для повоєнного відновлення економіки України»-  доповідь на тему “Основні засади консультування з молодіжного підприємництва в закладах професійної (професійно-технічної) освіти – викладач Лілія Пітух.
 2. 10.2023 ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ВЕБІНАР FASHION-ПАНОРАМА “УКРАЇНСЬКА ВИШИВКА – ЕТНІЧНИЙ БРЕНД, ПЕРЕВІРЕНИЙ ІСТОРІЄЮ” доповідь на тему “Вишивка як складова національно-патріотичного виховання учнівської молоді закладу професійної (професійно-технічної) освіти”- викладач Лілія Пітух
 3. 02.2024 р Участь у роботі ІІ Регіональної навчально-практичної конференції «Бізнес-навички для зростання економіки» (сертифікат)- викладач Юлія Гриник.
 4. 18-24.03.2024 р-Участь у Всесвітньому тижні грошей Global Money Week від Junior Achievement Україна (сертифікат експерта з фінансової грамотності, сертифікат учасника) – викладач Лілія Пітух.
 5. 07-08.05.2024 р Навчання за програмою «Бізнес-навички для зростання економіки» (сертифікат)- викладач Юлія Гриник
 6. 14-18 травня 2024р -тренінг з інтерактивної методики викладання курсу громадянської освіти «Демократія: ідеї на практиці» (м. Вінниця) викладач Сергій Майдан.

 

Вивчення та впровадження у практику сучасних інноваційних технологій навчання та виховання сприяло  підвищенню  ефективності освітнього  процесу,  розвитку та підвищенню професійної майстерності  кожного педагога, активізації творчого потенціалу. В останньому і попередніх навчальних  роках освітній процес проходив  в умовах  воєнного стану, що передбачає гармонійну взаємодію традиційної та онлайн-освіти, тобто змішану форми навчання.

 

 1. Виховна та фізкультурно-масова робота

6.1 Виховна робота

Виховна робота в училищі спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості учня, формування громадської свідомості та родин

них цінностей, власної гідності та патріотичності, правових норм, естетичних смаків, духовного здоров’я, виховання потреби до вдосконалення на ґрунті знань, традицій, історії та звичаїв українського народу. Згідно них, розробляються цілі і завдання, складається план реалізації. Реалізуючи виховні завдання педагогічний колектив постійно веде пошук нових педагогічних підходів, що сприяють створенню та формуванню безпечного середовища, яке розвиває, навчає та виховує особистість.

В системі виховної роботи із здобувачами освіти закладу для реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання викладачі закладу протягом 2023-2024 навчального року  опирались на нормативно-правову базу виховання та спільно планували і реалізовували завдання поставлені Конституцією України,   Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Стратегією національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2020-2025 роки, Концепцією формування у підлітків національно-культурної ідентичності у ЗЗСО, методичними рекомендаціями МОН щодо організації виховного процесу у 2023-2024 навчальному році щодо формування в учнівської молоді ціннісних життєвих навичок.

Питання виховної роботи постійно розглядаються і аналізуються на педагогічних радах, інструктивно-методичних нарадах, засіданнях методичних комісій, батьківських зборах. Безпосередню виховну роботу з кожним учнем окремо керівники навчальних груп фіксують у журналах навчально-виховної роботи.

Виховна робота в училищі велась згідно вимог законодавчих та нормативно- правових документів в повному обсязі. Всі заходи проведено відповідно до плану виховної роботи.

Педагогічний колектив багато уваги приділяє індивідуальній роботі з учнями, а також працює над розкриттям особливостей і індивідуальності кожного учня, його творчого потенціалу. Не варто забувати і про виховну роботу в учнівських групах.

Тиждень навчання починається з підняття державного прапора України, виконання гімну та хвилини мовчання за полеглими в російсько-українській війні.

Організація виховного процесу в групах є постійною і систематичною. Так, щовівторка проводяться години класного керівника, щочетверга – виховні години, в інші дні – інформаційні години, бесіди та загальноучилищні заходи.

Особлива увага приділяється попередженню правопорушень, вживанню алкогольних та наркотичних засобів, тютюнопаління, випадкам травматизму на виробництві та в побуті. Під час цих заходів пропагується здоровий спосіб життя, орієнтований на задоволення культурних та загальнолюдських цінностей.

Цьогоріч в нас з’явилася нова соціальна категорія учнів – внутрішньо переміщені особи (ВПО). До них прив’язана особлива увага, зокрема соціально-психологічної служби.

З метою розвитку творчих здібностей учнів в училищі щорічно проводяться конкурси художньої самодіяльності серед навчальних груп, заходи до визначних та пам’ятних дат, тематичні тижні, в рамках яких проводяться конкурси  челенджів, стінних газет. Велика увага приділяється вихованню у учнів патріотизму, любові до рідної землі, традицій українського народу, бажанню бути українцем та пишатися своєю нацією.

Традиційними в училищі стали заходи:

 • свято «Чарівна осінь барвами дивує» – до Дня Вчителя;
 • «День здоров’я»;
 • учнівські спартакіади;
 • «16 днів проти насильства»;
 • допомога дітям з особливими освітніми потребами ГО «Обʼєднані любов” – інклюзивна група;
 • учні активно долучаються до волонтерства, допомагають ЗСУ;
  • – участь у STEAM-конкурсах учнівської молоді, які проводить Центр освітніх інновацій;

– активна участь у щорічних заходах, присвячених створенню УПА та Українського козацтва, Шевченківським дням та іншим пам’ятним подіям;

 • учні відвідують музей-меморіал «Дем’янів Лаз», концерти в обласній філармонії, Центр патріотичного виховання ім. Степана Бандери, екскурсії м. Івано-Франківськ, музеї, виставки, галереї, беруть участь у благодійних акціях, міських заходах.
 • участь в заходах, які проводить Центр естетичного виховання;
 • тижні безпеки дорожнього руху.

Так, протягом звітного періоду учні та педагогічні працівники училища провели різноманітні виховні заходи:

 • вересень 2023 – Перший урок для учнів: «Живе і буде жити Україна, ніхто не спинить крил наших політ» (відповідальна Мороз У.Б. Пітух Л.І.);
 • вересень 2023 – екскурсії до  Меморіального комплексу «Дем’янів Лаз»;
 • вересень 2023 – перегляд історико-патріотичного фільму «Довбуш» – кінотеатр «Космос» (відповідальна Мороз У.Б.);
 • вересень 2023 – зустрічі з представниками Управління патрульної поліції у Івано-Франківській області (відповідальна Мороз У.Б.);
 • вересень 2023 – день здоров’я. Козацькі забави присвячені Дню захиснику та захисниці;
 • вересень 2023 – свято Осені, приурочене Дню працівників освіти (відповідальна Мороз У.Б.);
 • жовтень 2023- відкритий захід, який присвячений Дню захисників та захисниць України та Дню українського козацтва;
 • жовтень 2023 – зустріч з представниками ювенальної провенції та малолітніх осіб, поліції з метою профілактики правопорушень, булінгу; ( Мороз У.Б., Гринишин В.Д., Франюк Л.І.);
 • жовтень 2023- участь у загальноміському заході до дні пам’яті Степана Бандери ( Паркулаб В.В., Рада учнівського самоврядування (РУС));
 • жовтень 2023 – участь у Всесвітній молитві дітей на вервиці під гаслом “Мільйон дітей моляться на вервиці”(Гінзилевич М.В., Шутка В.І.);
 • жовтень 2023 – відкритий виховний захід у рамках Європейського року умінь та навичок “Визначні місця, пам’ятки, відоме і незнане про Європейський Союз”;
 • жовтень 2023 Екскурсія у Наукове містечко “Нова енергія” у рамках проведення заходів  Днів сталої енергії (Ізубенко О.А., Пітух Л.І.);
 • жовтень 2023 – конкурс І етапу  читців поезії “Мова -наша зброя”;
 • жовтень 2023 -написання радіодиктанту національної Єдності, літературні читання, лінійка «Мужай прекрасна наша мово» (Шутка В.І., );
 • жовтень 2023- екскурсія нашим краєм – подолання вершини г.Хом’як, історико-патріотичний виховний захід “1125-річчя Княжого Галича” з нагоди проголошення 2023 року на Прикарпатті роком Княжого Галича” (Третяк Б.В.);
 • листопад 2023 -виховний захід “Етика подружнього життя” (Баточенко І.М.);
 • екскурсія подорож місцями Прикарпаття “Давній Галич”. Екскурсія в м. Галич, с.Крилос (Третяк Б.В., Мороз У.Б.);
 • листопад 2023- відкритий виховний захід “ЗУНР- вікопомний чин українського народу” ( Пітух Л.І.);
 • тренінг “Протидія булінгу” ( Франюк Л.І., Гринишин В.Д.);
 • листопад 2023- урочиста лінійка присвячена Міжнародному дню студента (Мороз У.Б., РУС);
 • листопад 2023- “День Гідності та Свободи” відкритий виховний захід присвячений Революції Гідності” (Гриник Ю.І.);
 • листопад 2023. Голодомор в Україні 1932-1933 роках. Відкритий захід “Україна пам’ятає. Світ визнає” (Хоменець М.А.);
 • листопад 2023- “Андріївські вечорниці” відкритий захід спрямований для популяризаціїї українських народних традицій та звичаїв (Мороз У.Б., Тарас А.Я, Леник Н.М.);
 • листопад 2023- участь у конкурсі “Відлуння осені”;
 • листопад 2023. Участь учнів у інтелектуальних іграх “Юніор STEM 2023”;
 • листопад-грудень 2023 – проведення акції «16 днів проти насильства» (соціально-психологічна служба);
 • грудень 2023– участь у обласних і загальноміських акціях «Сад зимових фігур», «Техноялинка» (Мороз У.Б., Гудименко Н.Ю.);
 • грудень 2023 –“Козацькі забави”присвячені Дню Збройних Сил України (Здищук В.С.);
 • грудень 2023- майстер-клас по зав’язуванню української хустки «Українська хустка, як доля жіноча», майстер-клас по виготовленні вишиваної новорічної кульки (Пітух Л.І.);
 • грудень 2023 – Різдвяний Вертеп. Вшанування українських традицій та звичаїв (Майдан С.І.);
 • грудень 2023 – участь у акції місячник милосердя “П’ять картоплин”;
 • грудень 2023 – участь у ІV загальноміському різдвяному фестивалі «Феєрія дзвінкої коляди»;
 • грудень-березень 2023-2024 – участь у Всеукраїнській акції “Підгодуй пташку”, виготовлення годівниць (Полячок Т.В.);
 • лютий 2024 – участь в обласному конкурсі солістів «Пісенний вернісаж» серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти області (Леник Н.М.);
 • лютий 2023 – лінійка-реквієм «Небесна Сотня – це зорі твої, Україно» (Майдан С.І.);
 • лютий 2024 -круглий стіл “Крим- нескорена земля присвячений День спротиву російській окупації Криму (Майдан С.І.);
 • лютий 2024- виховний захід до річниці повномасштабного вторгнення росії «Вистояли- переможемо» (Пітух Л.І.);
 • лютий 2024 – арт-терапія «Патріотичний розпис на камені», яка була присвячена Дню кримського спротиву російській окупації (Мороз У.Б.);
 • лютий 2024р – проведено виховний захід « Мовна вікторина «Я знаю рідну мову” присвячений Міжнародному дню рідної мови.(Хоменець М.І.);
 • лютий 2024- проведено  годину-спомин «Розстріляні мрії…» присвячену вшануванні пам’яті Героїв Небесної Сотні (Майдан С.І.);
 • лютий 2024 – тренінг для класних керівників ментальне здоров’я “Як ТИ?”- (Психологічна служба);
 • лютий 2024 – захід учнівською радою «Вінок любові до України», присвячений до Дня Закоханих;
 • лютий 2024- розпочато молодіжний проєкт «Сила молоді в єднанні» (Мороз У.Б.);
 • лютий 2024 – заняття з платіжної безпеки на тему: “Історія шахрайства з грошима: від фальшивомонетництва до кібершахрайства” (Пітух Л.І.);
 • лютий 2024- відкрите демонстраційне заняття “Інженерія БПЛА та основи польоту”, яке підготував керівник гуртка ІФ ОДЦНТТУМ Роман ТКАЧУК (Мороз У.Б.);
 • лютий 2024- виставка «Стрітенська свічка перемоги» (Мороз У.Б.);
 • січень 2024- відкрита виховна година на тему « Герої Крут -для нащадків взірець» (Пітух Л.І.);
 • січень 2024- виховний захід “Єдина країна-єдиний народ» (Пітух Л.І., Хоменець М.А.);
 • березень 2024 – літературно-музична композиція «Шевченко – наш пророк. Борітеся, поборите! Вам Бог помагає» (Шутка В.І.);б
 • березень2024 – майстер – клас з учнями 1 -го курсу на тему «Весняна лелека – мотанка своїми руками» (Пітух Л.І.);
 • березень 2024 – зустріч з воїном ЗСУ Петром Т. на позивний “Бус”( Здищук В.С.);
 • березень 2024 – участь челенджі Money Week2024, де отримали диплом учасника (Пітух Л.І.);
 • березень 2024 – відкриті виховні години “Протидія булінгу” ( Ізубенко О.А., Хоменець М.А., Пітух Л.І.);
 • березень 2024- інформаційний захід для учнів, які проживають в гуртожитку, на тему «Історія українського руху за права жінок, знайомство з Міленою Рудницькою, Наталією Кобринською, Лесею Українкою та Ольгою Кобилянською» (Зелінський О.І.);
 • березень 2024-святкування Всесвітнього ДНЯ ПОЕЗІЇ (Хоминець М.А, Шутка В.І.);
 • березень 2024 захід “Тарас Шевченко – економіст? Так! І дуже актуальний!” (Пітух Л.І.);
 • березень2024- зустріч з представниками Центру інноваційних технологій, майстер-клас по керуванню дронами, конструювання, програмування з використанням платформи Arduino (Мороз У.Б.);
 • квітень 2024 – «Мінно-вибухова безпека молоді» (Здищук В.С.);
 • квітень 2024- участь у Ярмарці молодіжного підприємництва Junior EXPO-2024 в Івано-Франківську (Мороз У.Б., Пітух Л.І.);
 • квітень 2024 -Хресна Дорога для учнів та працівників ВПУ-13 м. Івано-Франківська в Демʼяновому Лазі (Гінзилевич М.В., Мороз У.Б.);
 • квітень 2024 – участь у V Міжнародному конкурсі “Врятуємо планету разом”;
 • квітень 2024 – зустріч з представниками ювенальної превенції м.Івано-Франківська (Гринишин В.Д., Франюк Л.І.);
 • квітень 2024- тематична виховна година на тему «Гірчить Чорнобиль крізь роки..» (Зелінський О.І.);
 • квітень 2024 – конкурс «Великодні передзвони» (Мороз У.Б.);
 • квітень 2024 – участь в обласному конкурсі аматорських колективів “Україна – єдина країна” (Леник Н.М., Тарас А.Я.);

– травень 2024- майстер-клас «Декорування пасхальних яєць у техніці Декупажу, а  також майстер-клас з розпису воскових писанок (Пітух Л.І.);

– травень 2024 – літературно-музичний захід «Уся велич і гордість світу-

від матері (Боднар В.М.);

 • травень 2024- заходи щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні ( Пашинський Р.Р.);
 • травень 2024- участь у Національній руханці у вишиванках (Мороз У.Б., Тарас А.Я., Леник Н.М.);
 • травень 2024 – екскурсія Івано-Франківським краєзнавчим музеєм, ознайомлення із історією рідного краю, культурною спадщиною та колекціями відділу природи та історії (Ізубенко О.А., Пітух Л.І.);
 • травень 2024 – відвідали благодійний показ драми почуттів “Під маскою” автора Людмила Лінник, а також долучилися до благодійної акції «На Шапку» (Тарас А.Я., Мороз У.Б.);
 • травень 2024 -уроки психічного та ментального здоров’я для учнів 1,2 курсів в умовах воєнного стану;

– травень 2024 –«Безпека на дорогах- безпека життя», на уроках із предмету Захист України(Здищук В.С.);

– травень 2024- участь у конкурсі молодіжних історичних проєктів на тему : “Радянське минуле: переосмислення історії у вимірі пропаганди цінностей”( Майдан С.І., РУС);

– червень 2024- екскурсія рідним  краєм  Печери «Кришталеві» Тернопільська обл., с.Нирків Джуринський водоспад;

– червень 2024-   відкриття Калинової Алеї Слави загиблим Захисникам –ВИПУСКНИКАМ ВПУ13м. Івано-Франківська (Полячок Т.В., Мороз У.Б.);

Крім навчально-виховної роботи приділяється увага розвитку спорту, художньої самодіяльності та організації дозвілля. Для зайнятості учнів в позаурочний час працюють різноманітні секції, гуртки.

Активну участь у житті училища приймає Рада учнівського самоврядування під головуванням учня Секердея Максима. За останній рік Радою учнівського самоврядування було зроблено:

 • створення відеоролика та участь історичному проєкті на тему: “Радянське минуле: переосмислення історії у вимірі пропаганди цінностей” та стали призерами ІV місце;
 • створення молодіжного проєкту «Сила молоді в єднанні” в співпраці з Івано-Франківський фаховий коледж Львівського НУП;
 • створення відеоролика та участь у Всеукраїнському флешмобі до Дня вишиванки;
 • взяли участь у V міжнародному конкурсі “Врятуймо планету разом” та стали призерами;
 • створення Алеї Слави “Калина пам’яті” присвяченої Героям Випускникам ВПУ№13 м .Івано-Франківська, де Рада учнівського самоврядування висадили саджанці калини;
 • створення відеоролику до Дня Єднання;
 • створення учнівської локації, та відеоролика «Вінок любові до України», де кожний мав можливість залишити частинку своєї любові.

Також цьогоріч за ініціативи Ради учнівського самоврядування було проведено благодійні акції до дня Святого Миколая,  а також систематично формувалися продуктові посилки, які передавали нашим славним хлопцям ЗСУ. Активно допомагають інклюзивній групі молоді ГО “Об’єднані любов’ю”.

Учнів, які беруть активну участь в громадському житті училища, заохочують морально та матеріально, а учні, які перебувають у скрутному сімейному становищі отримують матеріальну допомогу.

В училищі приділяється належна увага роботі з батьками. Відповідно до плану роботи проводяться загально училищні та групові батьківські збори, індивідуальні зустрічі з батьками.

В училищі функціонує музей «Галицька світлиця».

Училище підтримує тісні контакти з пресою, радіо і телебаченням:

 • Обласною громадсько-політичною газетою «Галичина»;
 • Районними газетами «Вперед» (Тисменицький район);
 • «Галицьке слово» (Галицький район);
 • Івано-Франківською державною телерадіомовною компанією;
 • Вуличне радіо;
 • Обласною освітянською газетою «Освітянське слово»;
 • Регіональними газетами «Західний кур’єр»;
 • Івано-Франківським обласним телебаченням «Галичина».

Протягом останніх десяти років тісно співпрацюємо з:

 • Духовною семінарією ім. Йосафата Кобринського м. Івано-Франківська;
 • «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ»;

–     ГО “Об’єднані любов’ю”;

 • Обласний і міський центри зайнятості;
 • Службою у справах дітей Івано-Франківської міської ради;
 • Ювенальною превенцією в Івано-Франківській області;
 • Музеєм визвольних Змагань Прикарпатського краю;
 • Міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 • Музеєм-Меморіалом «Дем’янів Лаз».

Велику увагу працівники училища приділяють правовому вихованні учнів. Працює рада профілактики правопорушень. Систематично проводяться зустрічі учнів з юристами, працівниками правоохоронних органів, лекції на правову тематику, круглі столи, бесіди, вікторини, брейн-ринги, конкурси.

 

Навчальний рік Злочини Адміністративні правопорушення Учні «групи ризику» Учні, які стоять на училищному обліку Учні, які стоять на  обліку у ювенальній превенції
2020-2021 2 2 11 9
2021-2022 3 2 12 8 3
2022-2023 0 0 8 5 1
2023-2024 0 1 7 6 1

 

Наш колектив працює над створенням умов для всестороннього розвитку учня як особистості – це одне із основних наших завдань.

6.2 Гуртожиток

На даний час в гуртожитку проживає 112 учнів на частині 8 та 9 поверхах.

7 поверх заселений внутрішньо переміщеними особами з різних регіонів України.

Для більшої безпеки учнівський гуртожиток обладнаний вхідними дверима з магнітним чіпом. Також цілодобово працюють чергові на 1 поверсі.

Учні, які проживають в гуртожитку, забезпечені гарячим харчуванням в їдальні училища, окрім того мають можливість приготувати їжу на обладнаних кухнях, яких є по дві на кожному поверсі.

В гуртожитку проведено ремонтні роботи та встановлено нову сучасну побутову техніку, зокрема:

На кожному поверсі є душові кімнати, гарячу воду забезпечують встановлені бойлери. Змістовно організовують дозвілля та проводять виховну роботу з проживаючими учнями в гуртожитку вихователі Носурак О.І. та Зелінський О.І.

Куточки, стенди на поверхах гуртожитку оформлені у всіх згідно сучасних вимог, інформація оновлюється постійно.

 • Харчування

Їдальня працює з трьохразовою (для учнів сиріт, учнів позбавлених батьківського піклування та учнів з числа ВПО) і одноразовою (для решти учнів) кратністю харчування. Середня вартість обіду для учня складає 39,5 грн, для учнів, які харчуються тричі на день –70,00 грн. Середня кількість учнів які харчується – 55.

Щоквартально шеф-кухарем та медичною сестрою складається примірне чотирьохтижневе меню за збірником Є.Клопотенко та погоджується у Держпродспоживслужбі в Івано-Франківській області. Налагоджена робота з підприємцями Івано-Франківська та області, які завжди вчасно доставляють свіжу та якісну продукцію (сертифікати якості наявні).

Адміністрація училища постійно обговорює питання організації та якості харчування учнів в училищі.

 

6.4 Робота центру карєри

Центр кар’єри – це система кар’єрної навігації, важлива сполучна ланка закладу освіти із молоддю, ринком праці, роботодавцями і державними установами.

Центр кар’єри поєднує у своїй структурі центри працевлаштування та залучення абітурієнтів ЗЗСО.

У ВПУ №13 13 грудня 2021 року видано наказ №234 «Про створення «Центру професійної кар’єри в ВПУ №13». Керує центром професійної кар’єри в.о.директора Мирослав Данилюк, професійними консультантами Центру є Надія Гудименко (заступник директора з НВР) та Микола Крушельницький (старший майстер). Членами центру є викладачі професійно-теоретичної підготовки, методист, практичний психолог, інспектор відділу кадрів, юрисконсульт. 13 грудня 2021 року затверджено «Положення про «Центр професійної кар’єри ВПУ №13 м. Івано-Франківська». Центр професійної кар’єри працює згідно затвердженого плану роботи.

За 2023-2024н.р. у Центрі було проведено:

 • профорієнтаційну роботу у ЗЗСО Івано- Франківської ОТГ та області (лютий-травень 2024р.);
 • зустріч з директором Івано-Франківської філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” на тему “Твоє майбутнє- в твоїх руках”;
 • зустріч з представниками Управління праці Івано-Франківської міської ради на тему “Міфи про працевлаштування”;
 • години спілкування з учнями «Моя професія – моє майбутнє», «Хочу – можу – треба» (листопад 2023р., травень 2024р.);
 • проведено заняття у групі Офісний службовець по реєстрації ФОП. «Первинні документи в бухгалтерії»;
 • екскурсії на підприємства: ДП ВО «Карпати» (СЕА 14-2, СЕА 15-2- травень  2024р.), КП «Електроавтотранс» (СЕА 15-1, СРА 16-1, РК(з) 17-1- жовтень-листопад 2024р.);
 • у випускних групах проведено практичні заняття з написання резюме, мотиваційного листа; як поводити себе на співбесідах при працевлаштуванні; поради щодо адаптації молодого фахівця на першому робочому місці (березень-травень 2024р.);
 • проведено екскурсію з учнями випускних груп  в Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

 

 

6.5 Профорієнтаційна робота

Профорієнтаційна робота працівниками училища та учнями проводиться на постійній основі. Цьогоріч значну увагу приділено просвітницькій роботі з випускниками 9-х та 11-х класів ЗЗСО. Протягом березня-травня 2024 року педагогічними працівниками відвідано 46 навчальних закладів Івано-Франківської ОТГ та області. Проведено дні відкритих дверей у березні-травні 2024 року. Під час яких майбутнім абітурієнтам була надана вичерпна інформація про навчальний заклад, особливості діяльності училища, напрямки підготовки кваліфікованих робітників. В ході зустрічей проведено технічні майстер-класи та зіграно товариські матчі з баскетболу, волейболу.

Для залучення більшої кількості абітурієнтів розміщено профорієнтаційні оголошення у ЗМІ. Продовжуємо співпрацю із «Вуличним радіо».

 

 • Фізична культура

Виховний процес невід’ємно пов’язаний з розвитком фізичної культури та спорту, які покликані цілеспрямовано підтримувати:

 • рухомий режим учнів;
 • зміцнювати здоров’я;

– розвивати фізичні якості (силу, спритність, координацію, морально-вольові здібності.)

Всі ці завдання вирішуються в процесі проведення урочної та позаурочної роботи.

Уроки з фізичної культури проводяться у відповідності до навчального плану підготовки з професії по 2 години на тиждень з наступних розділів:

       теоретичні відомості;

       легка атлетика(осінь, весна);

       футбол (осінь, весна);

       спортивні ігри (волейбол, баскетбол, настільний теніс, бадмінтон);

       гімнастика;

       професійно-прикладна, фізична, кросова підготовка;

       туризм.

Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня:

       ранкова гігієнічна гімнастика (проводиться переважно на відкритому повітрі громадським активом або самостійно контролюється черговим адміністратором училища);

фізкультурні хвилинки або паузи проводяться після 2 годин навчання (роботи в майстернях) активом групи або самостійно під контролем викладача або майстра виробничого навчання;

Позаурочна фізкультурно-масова, спортивна робота – планується спортивним клубом:

змагання з окремих видів, що передбачають відбір кандидатів у збірні команди;

-підготовка та участь їх в обласних змаганнях.

 

Спортивно – масова робота у ВПУ №13

№ з/п Вид спорту Терміни проведення Кількість

команд

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

День Здоров’я

Футзал

Волейбол

Настільний теніс

Шашки

Шахмати

 

27.09.2023

жовтень

листопад-грудень

січень

лютий

лютий-березень

 

21 груп

21 груп

21 груп

21 груп

18 груп

18 груп

 

Проведені товариські ігри між 24 ліцеєм та ВПУ №13.

Все це є результатом роботи керівників фізичного виховання Пожара В.М., Мацьківа С.В. та підтримки більшості майстрів виробничого навчання, класних керівників

Керівник та викладач фізичного виховання зосереджують свою роботу на розвиток фізичних якостей – це сила, витривалість, координація, реакція та інші. Забезпеченість навчального процесу:

       база – 90%;

–        спорядження нове – 80%.

Більшість обладнання спроектовано та зроблено у майстернях училища , що покладає відповідальність на викладачів щодо надійності його роботи, щоденного контролю та періодичного випробовування, про що складається відповідний акт інженером з охорони праці Стефанюк Л.М.

 

 1. Робота психологічної служби

Робота психологічної служби проводиться  на основі розробленого  річного плану згідно положення про психологічну службу у системі освіти України за такими напрямками:

-діагностика,

-консультування,

-корекція,

-просвіта,

-профілактика,

-зв’язки з громадськістю,

-організаційно-методична.
Протягом  2023-2024 навчального року психологічною службою ВПУ13 виконувалися наступні завдання:

 • соціально-психологічний супровід здобувачів освіти, колективу та мікрогруп, осіб, які потребують піклування, чи перебувають у складних життєвих обставинах;
 • профілактика девіантної поведінки дітей «групи ризику»;
 • психолого-педагогічна допомога молоді, яка перебуває у кризовій ситуації з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;
 • своєчасне попередження труднощів у міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям;
 • дослідження індивідуальних особливостей підлітків, міжособистісних стосунків у колективі;
 • консультативна робота з учнями, педагогічним колективом, батьками з метою розв’язання кризових ситуацій внутрішніх та міжособистісних конфліктів;
 • профілактикою шкідливих звичок;
 • роботою з дітьми учасників АТО; переселенцями із тимчасово    окупованих територій;
 • попередженням та запобіганням насильства серед учнів;
 • індивідуальна і групова консультаційна та превентивна робота з учнями ПТНЗ, які проживають у гуртожитку.

Психологічна служба  співпрацює із Службою у справах дітей, Ювенальною превенцією та поліцією, Міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Центром планування сім’ї.

За даними соціального паспорту на 2023-2024 навчальний  рік

 у ВПУ 13  навчаються:

діти – сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування – 11 чол.; напівсироти – 29чол.; діти – з вродженими вадами – 12 чол.; діти з багатодітних сімей – 43 чол.; діти, чиї батьки є учасниками УБД– 13 чол.; учні, батьки яких проходять службу в ЗСУ або приймають безпосередньо участь у бойових діях відсічі та стримуванні збройної агресії – 13 чол;

діти, з числа членів сім’ї загиблого Захисника України – 2 чол.; учні, які проживають у гуртожитку -112чол.; учні, які перебувають на внутрішньому обліку училища -4 чол.

 

8.Наявність колективного договору та додержання його умов.

 

Колективний договір (дата набрання чинності 10.12.2020 року) укладено між адміністрацією і профспілковим  комітетом Вищого професійного училища №13 на 2021-2025 роки. Колективний договір має 10 розділів:

 1. Загальні положення і терміни.
 2. Виробничі та трудові відносини.
 3. Зайнятість працівників.
 4. Робочий час та нормування праці.
 5. Час відпочинку.
 6. Оплата праці.
 7. Соціально-побутові гарантії, пільги, компенсації.
 8. Умови і охорона праці.
 9. Зобов’язання і гарантії діяльності профспілкової організації.
 10. Контроль за виконанням колективного договору.

Колективний договір підписаний у двосторонньому порядку – від адміністрації директором ВПУ №13 Данилюком М.П., від профспілкової організації головою профкому Крушельницькою Г.Б., створена комісія з контролю.

До складу колективного договору увійшли документи: «Порядок розподілу педагогічного навантаження на новий навчальний рік, тарифікації вчителів (викладачів), вихователів, керівників гуртків»; «Перелік посад працівників з ненормованим робочим днем», «Положення про преміювання працівників ВПУ №13», «Комплексні заходи щодо встановлення нормативів безпеки, гігієни та навчально-виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій та пожеж», «Перелік професій і посад працівників, які мають право на доплату до тарифної ставки (окладу) за шкідливі умови праці», «Норми видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту», «Перелік професій і посад працівників, робота яких пов’язана із забрудненням і яким безоплатно видається мило», «Перелік професій і посад працівників, робота яких дає право на отримання додаткової відпустки», «Перелік професій і посад працівників, які мають право на доплату до тарифної ставки (окладу) за шкідливі умови праці»,  «Правила внутрішнього розпорядку працівників Івано-Франківського Вищого професійного училища  №13».

Колективний договір Вищого професійного училища №13 м. Івано-Франківська пронумерований, прошитий, скріплений підписом та печаткою. Зареєстрований Виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради за № 23/38.1-03/13 від 11.02.2021р., про що зроблений запис, про реєстрацію колективного договору.

 

9.Якісний склад педагогічних працівників

За штатним розписом в училищі працює 98 працівника.

Із них:

 • викладачі – 20
 • майстри – 16
 • інші педпрацівники – 14
 • фахівці, службовці – 17
 • робітники – 31

Мають педагогічні звання:

 • викладач-методист – 2;
 • старший викладач – 13;

Кваліфікаційну категорію:

 • спеціаліст вищої категорії – 21;
 • спеціаліст першої категорії – 3;
 • спеціаліст другої категорії – 8;
 • спеціаліст (педагогічні працівники) – 2.

Майстри виробничого навчання, які мають тарифікаційні розряди:

 • тарифний розряд – 2;
 • тарифний розряд – 4;
 • тарифний розряд -1;
 • тарифний розряд -10;

Майстер в/н другої категорії – 6.

Майстер в/н першої категорії- 2.

 

Відомчі нагороди:

 • Почесна грамота МОН України – 4 (Данилюк М.П., Гінзилевич М.В.

Крушельницький М.П., Полячок Т.В.);

 • Нагрудний знак «Відмінник освіти України» – 2 ( Гінзилевич М.В.,

Крушельницький М.П.).

Із 50 педагогічних працівників пенсійного віку – 9, передпенсійного -5.

За 2023-2024 навчальний рік  було прийнято 3 працівників, звільнено – 6.

Педагогічний стаж роботи:

 • 1-5 років – 10;
 • 6-10 років – 2;
 • 11-20 років – 15;
 • 21-30 років – 8;
 • понад 30 років – 15.

 

 1. Дотримання вимог нормативно-правових актів щодо створення та
  забезпечення умов праці педпрацівників

Умови праці педпрацівників ВПУ №13 організовані і функціонують у відповідності до нормативно-правових актів, якими керується в своїй роботі директор училища, це:

        Закон України “Про освіту”;

        Закон України “Про професійну  (професійно-технічну освіту)”;

 Указ Президента “Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні”;

 • Наказ МОН від 30.05.2006р. №419 «Про затвердження Положення, про організацію навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах»;

        Національна доктрина розвитку освіти;

        Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (у сфері

вищої освіти);

        Наказ МОН України від 12.12.2007р. N1121 “Про виконання

розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.11.2007 р. N 886-р “Про схвалення плану заходів, спрямованих на задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах”;

Шляхи залучення роботодавців до участі у навчальному процесі ПТНЗ;

Постанова КМУ N 507 від 27.08.2010“Про внесення змін до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики” (нова редакція 03.05.2024 р.);

Постанова КМУ N 781 від 27.08.2010“Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів” (нова редакція від 01.12.2023 р.);

Постанова КМУ N 783 від 27.08.2010 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. N 1240” (нова редакція від 29.12.2023 р.);

Постанова КМУ N 784 від 27.08.2010 “Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням”;

Розпорядження КМУ N 42-p від 21.01.2009 “Питання управління окремими державними професійно-технічними навчальними закладами, підпорядкованими Міністерству освіти і науки, молоді та спорту” (нова редакція від 17.02.2023 р.);

        Постанова КМУ N 495 від 15.04.2011 “Про затвердження Державної

цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки” (нова редакція від 03.04.2024 р.);

Наказ Міністерства N 1563 від 29.12.2011 “Про затвердження Положення про Всеукраїнську координаційно-методичну раду з питань розвитку фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в професійно- технічних навчальних закладах”;

Наказ Міністерства № 331 від 22.03.2012 “Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс веб-сайтів професійно-технічних навчальних закладів”;

Закон України «Про запобігання корупції» (в училищі розроблено «Пам’ятку-посібник з питань забезпечення доброчесності та протидії (запобігання) корупційної діяльності професійно-технічних навчальних закладів»).

Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922 щодо виконання вимог законодавства з питань забезпечення прозорості та інформаційної відкритості. Варто зазначити, що дане питання розглядалося на останній колегії Департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА, яка відбулася 07.06.2018 р. Вся робота по виконанні закону була покладена на  Мороз У.Б та старшого майстра Крушельницького М.П. Уляна Богданівна займається забезпеченням ефективного прозорого здійснення держаних закупівель. Інформація оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу (Prozorro Публічні закупівлі).

 

11.Ефективне використання та збереження державного майна

Перший дзвоник в училищі пролунав 1 вересня 1983 року. Це стало початком функціонування нового навчального закладу, який забезпечував робітничими кадрами ВО «Карпати». В училищі функціонують: трьохповерховий навчальний корпус; двоповерхова споруда навчальних майстерень; окрема споруда учнівського тиру, частина якого на сьогоднішній день здається в оренду, інша – використовується в навчально-виробничому процесі; 9-типоверхова споруда – учнівський гуртожиток з прибудовою; стадіон. В училищі постійно функціонує бібліотека, їдальня, спортивна зала, для проведення заходів використовується актова зала. Проведено інвентаризацію споруд та виготовлено свідоцтво на право використання земельної ділянки загальною площею 2,2741га. Все майно знаходиться у задовільному технічному стані та експлуатується за призначенням. За рахунок позабюджетних надходжень систематично проводяться ремонтні та ремонтно-аварійні роботи, заходи по енергозбереженню та дотримання задовільних санітарно-гігієнічних норм.

 1. Допомога ЗСУ

Учні і колектив нашого закладу  надавали посильну допомогу Збройним Силам України:

 • долучилися до благодійної акції «На Шапку»;
 • участь у Благодійній Ярмарці  на підтримку ЗСУ, організованої  Департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради;

– долучилася до акції «Ми вдячні вам за мирне небо» -підготували та передали Великодні подарунки для наших військових, які перебувають на лікуванні;

– допомогли у виготовленні тримачів для спінінгів і зручних підставок для наживки, щоб пораненим воїнам ЗСУ, які ловлять рибу на колясках, відпочинок з вудочкою був зручним та приємним;

-ремонт автомобілів для ЗСУ;

-виготовлення обігрівачів,  пічок-буржуйок з варильною поверхнею;

– проводився збір жерстяних банок для виготовлення окопних свічок.

 

 1. Міжнародна співпраця, участь у проєктах

Міжнародна співпраця, участь у міжнародних програмах та проєктах є одним із основних пріоритетів розвитку освіти сьогодення.  Через міжнародні партнерські зв’язки, використовуючи принципи довіри та розуміння, молодь має змогу розвивати міжкультурне взаєморозуміння та вміння жити і працювати у глобальному просторі.

Вище професійне училище №13 м. Івано-Франківська уже багато років поспіль співпрацює з навчальними закладами країн Польщі, Румунії, Німеччини та бере участь у різноманітних міжнародних програмах та проєктах. Налагодження партнерських зв’язків та розширення міжнародної співпраці є одним із основних завдань розвитку освітнього процесу. Веде активну співпрацю з 2015 року з Центром професійної і безперервної освіти “Електрик” в м. Нова Суль Республіка Польща. У 2023 році було поновлено співпрацю з Центром професійної і безперервної освіти “Електрик”, а саме підписанням нової угоди про співпрацю.

З метою інтегрування в європейський освітній простір, вдосконалення навичок роботи в міжнародній проєктній групі, можливості застосування на практиці знань з іноземної мови проводився міжнародний Проєкт “Академія Технологій – концепція, створення, продукту”

Результатом проєкту було створено:

– Автономний прототип робота з повною документацією.

– Інтерактивна навчальна гра, що поєднує настільну гру та QR-додаток.

– Розроблена ринкова стратегія для мобільного робота.

– Створено дизайн для інтерактивної навчальної гри.

– Проєктний фільм для просування компанії

– Методичний посібник з описом проведених проєктних заходів, включаючи цілі, етапи, результати та використані методи навчання.

З 20.09.2023 по 28.09.2024  дев’ять  учнів та викладач ВПУ№13 Мороз У.Б. взяли участь у проєкті “Академія Технологій – концепція, створення, продукту”.

Головною метою проєкту було  створення умов для соціального та професійного розвитку молодих людей з країни, що перебуває у стані війни, у співпраці з молодими людьми з сусідньої країни.  Загальна мета проєкту – підготувати молодь до інноваційних бізнес-проєктів через процес розробки стартап-продуктів.

Головними партнерами проєкту є Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”

Конкретними цілями проєкту  є:

 1. Ознайомлення з концепцією стартапу та етапами створення бізнес-моделі.
 2. Покращення вміння працювати в міжнародній проєктній групі.
 3. Використання іноземної мови (англійської, польської).
 4. Покращення знань та навичок в технічних, економічних, інформаційних галузях.
 5. Набуття вміння проєктувати, конструювати та програмувати мобільних роботів, застосовувати інтерактивні навчальні ігри.
 6. Вивчення принципів підготовки ринкової стратегії та дизайну продукту.
 7. Обмін досвідом щодо методів та форм роботи, які використовуються у професійній освіті: метод проєктів.

Результатами проєкту було виготовлено  прототип мобільного робота, з повною документацією та створення інтерактивної навчальної гри, що поєднує настільну гру та QR-додаток, створення веб-сайту, бізнес-план проєкту, у тому числі технічна документація , презентації та відео інноваційної фірми, а також методичний посібник, який можна побачити на сайті партерів  www.pulb.cba.pl.

Реалізація освітнього проєкту дозволила сформувати навички командної роботи, подолання мовного бар’єру, аналіз сильних та слабких сторін, розвиток у студентів пізнавальних навичок,  набуття знань, розвиток творчого та критичного мислення, вміння побачити, сформулювати та вирішити проблему, використовуючи велику кількість різноманітних доступних інформаційних ресурсів.

З 25.02.2024р. -09.03.2024р. група учнів ВПУ13 взяла участь у німецькому проєкті  «Міжнародна практика професійно-технічної освіти в Німеччині». Головним партнером виступив  Zakładu Szkoleniowego Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Spree-Havel. Учні проходили стажування, де вивчали методи налаштування електромереж на об’єктах, вивчення основ робототехніки.

Наш навчальний заклад з серпня 2023 р. по травень 2024р.  активно бере участь  проєкті  від Громадської організації “Джуніор Ачівмент Україна” у реалізації в закладі освіти навчальної програми з підприємництва “Компанія”- найбільш поширеного курсу з молодіжного підприємництва в Європі, що рекомендований Європейською Комісією.

З 2023 навчального року по 2024 н.р.  викладачі Мороз У.Б.та Пітух Л.І. реалізували навчальну програму  з молодіжного підприємництва “Компанія” серед здобувачів освіти ВПУ13 м.Івано-Франківська. Головний партнер впровадження проєкту Junior Achievement Ukraine в межах програми «Професійна освіта в Україні / Skills4Recovery», яка реалізується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального уряду Німеччини.

Головною метою проєкту було впровадити та реалізувати навчальну програму “Компанія” серед здобувачів освіти, яка сприятиме розвитку професійних навичок, вміння працювати в команді, вивчення підприємницької та фінансової грамотності, ініціативність та здатність реалізовувати ідеї у проєктах та створювати продукти.

Досягнуті результати:

 1. Відкриття учнівської міні-компанії .
 2. Реєстрація міні-компанії.
 3. Випуск акцій.
 4. Виготовлення продукту.
 5. Продаж продукту
 6. Закриття міні-компанії.

Перспектива на майбутнє -це  наш розвиток, розвиток галузі професійної освіти. Тому наші плани на 2024 рік (вересень-жовтень)- це продовження та реалізація проєкту з партнерами Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” м.Нова Суль Республіка Польща.

 

 1. Охорона праці

Робота по забезпеченню та дотриманню вимог охорони праці та умов безпеки життєдіяльності учнів та працівників здійснюється у відповідності  із Законом України «Про охорону праці», Положенням про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, нормативними актами з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, державними і галузевими стандартами, санітарними нормами і правилами.

Пріоритетним залишається збереження життя та здоров’я учасників освітнього процесу.

Задля цього в училищі створені здорові і безпечні умови для праці, безпечної експлуатації будівель, обладнання і технічних засобів навчання, створено оптимальний режим роботи і навчання.

Відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності  в училищі проводяться відповідні заходи, а саме:

 • призначені наказом відповідальні за стан охорони праці та безпеки життєдіяльності в структурних підрозділах;
 • перед початком навчального року оформлено всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах, майстернях, спортивному залі та акт готовності училища до нового навчального року;
 • забезпечено доступ в приміщення училища осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, що засвідчено відповідним Технічним висновком;
 • розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці для професій та видів робіт, інструкції з безпеки, пам’ятки та інструкції про заходи пожежної безпеки;
 • для посадових осіб переглядаються посадові інструкції з окремим блоком з охорони праці;
 • навчально-виробничі майстерні, кабінети, лабораторії укомплектовані справним інструментом та інвентарем, інструкціями з охорони праці та інструкціями про заходи пожежної безпеки, плакатами, медичними аптечками;
 • проводяться оперативні перевірки стану охорони праці, профілактичний огляд спортивного та виробничо-технічного, енергетичного обладнання;
 • проведено лабораторні заміри опору ізоляції електроустановок, електропроводки та заземлювальних пристроїв;
 • директор, керівники структурних підрозділів, інженер з охорони праці, інженерно-педагогічні працівники, технічний персонал училища пройшли планове навчання та перевірку знань з питань охорони праці;
 • розроблені та внесені до колективного договору училища комплексні заходи щодо забезпечення встановлених нормативів з охорони праці;
 • до початку навчального року всі працівники пройшли обов’язковий медичний огляд;
 • проводились Тижні знань правил безпеки життєдіяльності та тиждень охорони праці;
 • розроблено пам’ятки, всі учасники освітнього процесу ознайомлені із правилами безпечної поведінки в умовах воєнного часу.
 • в училищі протягом звітного періоду проводились також такі наступні організаційно – технічні заходи:
 • проводиться  капітальний ремонт лабораторії електротехніки (№ 34) та встановлена перегородка у кабінеті  №23 кабінеті;
 • проведені роботи оновлення фундаменту корпуса училища і складських приміщень;
 • капітальний ремонт посудомийного приміщення їдальні із встановленням на стінах полівінілхлоридних плит;
 • зроблено капітальний ремонт 24 кабінету з заміною вікон;
 • замінені вікна у методичному кабінеті;
 • зроблено частково санітарний ремонт читальної зали бібліотеки;
 • в училищних санвузлах проведена санітарна побілка і часткова заміна сантехнічного обладнання;
 • у майстерні №2 проведено утеплення вікон;
 • проведено перезарядку наявних в училищі вогнегасників;
 • оновлено медичні аптечки в приміщеннях училища.

З метою  покращення умов проживання  в гуртожитку:

 •  силами технічної служби училища зроблено повністю заміну розводки холодної води в санвузлах і душових на 7, 8, 9 поверхах;
 • на 7,8,9  поверхах гуртожитку встановлені додаткові засоби обігріву (регістри) в кутових кімнатах (12 шт);
 • на 8  поверсі поміняні фасади шафів (2,3,4 блок);
 • кімнати на 9 поверсі додатково доповнено табуретками, які виготовлені з крісел в майстерні закладу;
 • завершилася заміна всієї електропроводки  на 7 і частково на 8 (1 блок) поверхах;
 • зроблений санітарний ремонт блоків, переходів і санвузлів на 9 поверсі;
 • в гуртожитку на 7,8,9 поверхах замінені вхідні двері на пластикові.
 • проведено капітальний ремонт всіх приміщень 7-го та частково 8-го поверхів;
 • частково замінено труби системи опалення в підвальному приміщенні;
 • проведено ремонт поручнів сходового маршу з 1-го по 9-ий поверхи.

Для захисту учасників освітнього процесу в навчальному корпусі встановлено  перекриття з мішків, наповнених піском, обладнане укриття людей від уражень воєнного характеру .

В укритті налагоджено питний режим, створено запас їжі та медикаментів на випадок надзвичайної ситуації.

Придбано генератор електричної енергії для забезпечення стабільних умов життєдіяльності, належного режиму харчування учнів та забезпечення інших нагальних потреб в умовах планових та аварійних відключень електроенергії, встановлені додаткові розетки від живлення генератора.

Нещасних випадків, пов’язаних з освітнім процесом та пов’язаних з виробництвом за звітний період не було.

 

Колективу вдалося досягти значних успіхів у навчально-виховній, виробничій та навчально-методичній роботі. Протягом 2023-2024 н.р. було вжито всіх необхідних заходів щодо вдосконалення системи управління училища, зміцнення фінансово-господарської та трудової дисципліни, забезпечено виконання державних стандартів ПТО. Поступово здійснюється модернізація матеріально-технічної бази, зростає фаховість педагогів, професійний та особистісний розвиток учнів.

Важливим завданням залишається підвищення психолого-педагогічних знань педпрацівників, поліпшення співпраці з навчальними закладам П(ПТ)О, ВНЗ, роботодавцями.

Виходячи із моніторингових досліджень сучасного ринку праці, керуючись

Державною цільовою програмою розвитку професійно-технічної освіти, діяльність училища була спрямована на виконання визначених колективом пріоритетних напрямків розвитку навчального закладу.

Перед нами стоїть завдання – впевнено розвиватися, зберігаючи і примножуючи традиції, сформовані за увесь час існування навчального закладу. Прогнозованість результатів, прозорість рішень, працездатність, відповідальність за доручену справу – ось що має визначати стиль нашої спільної роботи;  сприяння створенню в колективі здорової атмосфери, доброзичливості  та взаємоповаги,  хорошої  психологічної обстановки.

Працювати на майбутнє – це не відкладати задуманого на завтра.

Дякую за увагу!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*